Национален филмов центърДата13.02.2017
Размер50.77 Kb.
#14877
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР" ПО ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

Приета с ПМС № 104 от 25.05.2004 г.

Обн. ДВ. бр.48 от 4 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.14 от 14 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 20 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 1 Март 2013г.
Чл. 1. (1) За вписване в единния публичен регистър по чл. 19, ал. 1 от Закона за филмовата индустрия се събират следните такси:

1. на български филмов продуцент - 240 лв.;

2. на разпространител на филми в Република България - 240 лв.;

3. на лице, осъществяващо показ на филми на територията на Република България - 240 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) на киносалон - 240 лв.;

5. на филмова продукция, осъществявана от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително копродукции с български продуценти:

а) продукция на документален или анимационен филм - 300 лв.;

б) продукция на игрален филм със срок на производство в Република България до един месец - 1500 лв.;

в) продукция на анимационен сериал - 1500 лв.;

г) продукция на игрален филм със срок на производство в Република България над един месец - 3000 лв.

(2) За вписване на промени в данните, подлежащи на регистрация, се събира такса в размер 24 лв.
Чл. 2. За издаване на виза за разпространение и/или показ на филм на територията на Република България се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) за разпространение и/или показ в киносалон:

а) на филм с категория "А", "В", "С" и "D" - 100 лв.;

б) на филм с категория "X" - 150 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) за разпространение и/или показ на видеоносител и/или DVD, или на друг носител:

а) на филм с категория "А", "В", "С" и "D" - 80 лв.;

б) на филм с категория "X" - 150 лв.
Чл. 3. За кандидатстване на проект за финансово подпомагане от агенцията се събират следните такси:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., в сила от 20.01.2012 г.) за създаване на български филм, на български филми, свързани с национални прояви и чествания на събития и бележити дейци, на филми при условията на копродукция с държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция и с други страни, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудиовизията, на филми при условията на копродукция с Българската национална телевизия или с друг телевизионен оператор с национален обхват и на български дебютен филм:

а) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2013 г., в сила от 01.03.2013 г.) пълнометражен филм - 690 лв., от които 460 лв. при кандидатстване за разглеждане на проекта от художествена комисия и 230 лв. при допускане за разглеждане на проекта от финансова комисия;

б) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2013 г., в сила от 01.03.2013 г.) късометражен филм - 690 лв., от които 460 лв. при кандидатстване за разглеждане на проекта от художествена комисия и 230 лв. при допускане за разглеждане на проекта от финансова комисия;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2013 г., в сила от 01.03.2013 г.) за подготовка на проект, включително за създаване на филмов сценарий, за български филм и за филм при условията на международна копродукция с българско участие – 690 лв., от които 460 лв. при кандидатстване за разглеждане на проекта от художествена комисия и 230 лв. при допускане за разглеждане на проекта от финансова комисия;

3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2013 г., в сила от 01.03.2013 г.) за разпространение и показ на български филм и за филм, създаден при условията на копродукция с европейски страни и с други страни, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия – 250 лв.;

4. (нова - ДВ, бр. 6 от 2012 г., в сила от 20.01.2012 г.) за промоция на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино - 250 лв.
Чл. 4. (1) За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация се събира такса в размер 5 лв.

(2) За извършване на писмена справка за наличието или липсата на вписване в регистъра без издаване на удостоверение се събира такса в размер 5 лв.
Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 21 от 2013 г., в сила от 01.03.2013 г.) В случаите, когато е отказана регистрация или искането за финансиране не е одобрено, събраната такса не се възстановява.

(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2013 г., в сила от 01.03.2013 г.) При внесена такса и необходимост от отстраняване на нередности и/или предоставяне на допълнителна информация нова такса не се заплаща.
Чл. 6. Таксите се заплащат по сметката на Изпълнителна агенция "Национален филмов център", както следва:

1. за заявления за вписване - при подаването им;

2. (нова - ДВ, бр. 21 от 2013 г., в сила от 01.03.2013 г.) за издаване на виза - при подаване на искането;

3. (нова - ДВ, бр. 21 от 2013 г., в сила от 01.03.2013 г.) за кандидатстване на проект по чл. 3:

а) за разглеждане на проекта от художествена комисия - при подаване на искането;

б) за разглеждане на проекта от финансова комисия - при допускане на проекта;

4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 21 от 2013 г., в сила от 01.03.2013 г.) за издаване на дубликат и справка - при поискването им.
Заключителни разпоредби§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., в сила от 20.01.2012 г.) Тарифата се приема на основание чл. 25 и чл. 26, ал. 8 от Закона за филмовата индустрия и чл. 1 във връзка с чл. 4, буква "о" от Закона за държавните такси.

§ 2. (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Министърът на културата дава указания по прилагането на тарифата.
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 15 ЮНИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. – ДВ, БР. 51 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 21.06.2005 Г.)
§ 25. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 31 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2006 Г.)
§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 13 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР" ПО ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.01.2012 Г.)
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2013 Г.)
§ 3. По висящите производства, по които до влизането в сила на постановлението са внесени дължимите такси по Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция "Национален филмов център" по Закона за филмовата индустрия, не се довнасят такси.
§ 4. По висящите производства, по които до влизането в сила на постановлението са внесени дължимите такси по Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата, не се довнасят такси.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница