Национален филмов центърДата24.07.2016
Размер26.62 Kb.
#4815
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР" ПО ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

Обн. ДВ. бр.48 от 4 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г.

Чл. 1. (1) За вписване в единния публичен регистър по чл. 19, ал. 1 от Закона за филмовата индустрия се събират следните такси:

1. на български филмов продуцент - 240 лв.;

2. на разпространител на филми в Република България - 240 лв.;

3. на лице, осъществяващо показ на филми на територията на Република България - 240 лв.;

4. на киносалон - 200 лв.;

5. на филмова продукция, осъществявана от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително копродукции с български продуценти:

а) продукция на документален или анимационен филм - 300 лв.;

б) продукция на игрален филм със срок на производство в Република България до един месец - 1500 лв.;

в) продукция на анимационен сериал - 1500 лв.;

г) продукция на игрален филм със срок на производство в Република България над един месец - 3000 лв.

(2) За вписване на промени в данните, подлежащи на регистрация, се събира такса в размер 24 лв.

Чл. 2. За издаване на виза за разпространение и/или показ на филм на територията на Република България се събират следните такси:

1. за разпространение и/или показ в киносалон - 80 лв.;

2. за разпространение и/или показ на видеоносител и/или DVD или на друг носител - 60 лв.

Чл. 3. За кандидатстване на проект за финансово подпомагане от агенцията се събират следните такси:

1. за създаване на български филм, на филм при условията на копродукция с европейски страни и с други страни, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудиовизията, на филми при условията на копродукция с Българската национална телевизия или с друг телевизионен оператор с национален обхват и на български дебютен филм:

а) пълнометражен филм - 400 лв.;

б) късометражен филм - 200 лв.;

2. за подготовка на проект, включително за създаване на филмов сценарий, за български филм и за филм при условията на международна копродукция с българско участие - 200 лв.;

3. за разпространение и показ на български филм и за филм, създаден при условията на копродукция с европейски страни и с други страни, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия - 200 лв.

Чл. 4. (1) За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация се събира такса в размер 5 лв.

(2) За извършване на писмена справка за наличието или липсата на вписване в регистъра без издаване на удостоверение се събира такса в размер 5 лв.

Чл. 5. В случаите, когато е отказана регистрация или искането за финансиране не е одобрено, събраната такса не се възстановява.

Чл. 6. Таксите се заплащат по сметката на Изпълнителна агенция "Национален филмов център", както следва:

1. за заявления за вписване - при подаването им;

2. за издаване на дубликат и справка - при поискването им.

Заключителни разпоредби

§ 1. Тарифата се приема на основание чл. 25 от Закона за филмовата индустрия и чл. 1 във връзка с чл. 4, буква "о" от Закона за държавните такси.

§ 2. (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г.) Министърът на културата и туризма дава указания по прилагането на тарифата.

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 15 ЮНИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ(ОБН. – ДВ, БР. 51 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 21.06.2005 Г.)
§ 25. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница