Национален форум, организиран от нфри – стр. 1 – 7 стрДата13.11.2017
Размер185.78 Kb.
#34505


София 1000, бул.”Дондуков” № 11; тел.: 02 986 53 09; тел./факс: 02 986 53 00;

e-mail: nfri@abv.bg; http: //www.nfri.bg/

___________________________________________________________________________________
Година IV, брой 16, м. октомври 2011 г.

__________________________________________________________________________________________________


 1. Национален форум, организиран от НФРИ – стр.1 – 7 стр.

 2. Нов сайт на НФРИ – стр.7

 3. Предстоящи проекти и програми – стр.7 – стр.13


Национален форум „Правото на труд – път към достоен живот”,

04 октомври 2011 г. в гр. София
На 04 октомври т.г в гр. София се състоя Национален форум, който събра над 80 представители на представители на държавни институции, местната власт, бизнеса, работодатели на хора с увреждания, неправителствени организации.
Форумът се организира по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-5.2.06-0252-С-0001 по проект „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целта на Форума беше чрез представяне на иновативен европейски и национален опит да се обсъди заетостта като ключов елемент за социалното включване и икономическата независимост на всички граждани в активна трудова възраст. Главен акцент в работата на Форума, целящ осигуряване на информация и дискусия, бяха хората с увреждания, потребностите и възможностите им за осигуряване на заетост, специализирано посредничество и асистиране и по-ефективна подкрепа за подобряване на качеството на техния живот.

          

Форума откри Елка Тодорова – председател на Национална федерация на работодателите на инвалиди. Приветствия и пожелания за успешна работа отправиха: Светлана Ангелова - заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание, Валентина Симеонова – заместник-министър на труда и социалната политика и Гинка Чавдарова - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България. Беше прочетен и поздравителен адрес от Торстен Афлербах, началник на отдел „Интеграция на хората с увреждания”, Съвет на Европа.

Светлана Ангелова - заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание приветства участниците, Майкъл Барет - член на Комитета по заетостта към EASPD, Фондация Cope – Ирландия, Винсент Бордж, представител на Министерството на образованието, семейството и труда в Малта, Валентина Симеонова – заместник-министър на труда и социалната политика и Елка Тодорова –председател на НФРИ и член на Комитета по заетост към EASPD


Валентина Симеонова – зам.-министър на МТСП приветства участницитеГинка Чавдарова – изп.директор на НСОРБ приветства участниците


В първия панел „Политики за заетост на хората с увреждания - очертаване на стратегията за интеграцията на хората с увреждания чрез заетост” Минчо Коралски - изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, представи Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020. От името на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги (EASPD), участие взеха Майкъл Барет - член на Комитета по заетостта към EASPD, Фондация Cope – Ирландия, и Винсент Бордж, представител на Министерството на образованието, семейството и труда в Малта.

Презентацията на Майкъл Барет беше на тема “Европейската рамка за достойна заетост на хората с увреждания“. Той се спря върху определението за увреждане; конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и по-специално на чл. 27 - правото на труд и заетост за хора с увреждания. Акцентира и върху Европейската стратегия за заетост на хората с увреждания 2010 – 2020 - какво се прави, за да стане реалност тази европейска рамка за достойнство и заетост. Маркира европейските структури, работещи в подкрепа на правото на труд на хората с увреждания. Това са: Европейската асоциация на доставчици на услуги (EASPD), Европейският форум на хората с увреждания (EDF) и Европейският съюз за подкрепена заетост (EUSE); национални/регионални/локални организации чадъри, които са доставчици на услуги съвместно с всички свои членове. Майкъл Барет представи следната статистика по данни на EASPD: 2009 г. - 50 милиона европейски граждани са хора с увреждания; хората с увреждания представляват 15% или около 1/6 от населението на ЕС, но тяхната заетост е сравнително ниска. Заетостта на хората с увреждания е около 50%; на трудовия пазар безработицата на хората с увреждания е два пъти по-висока в сравнение с останалите. Други теми, които засегна Майкъл Барет, бяха за социалното включване и качеството на живот; добри практики за социално включване; обучение и тренинг; рехабилитационен тренинг и развитие; услуги за заетост; програми за подкрепена заетост; заетост на отворения пазар на труда.

Темата на Винсент Бордж “Подпомагане на заетостта на хората с увреждания – пътят напред“ също беше много интересна. Той говори за бериерите пред заетостта на хората с увреждания - липса на подготовка, свръхпредпазливост, липса на спомагателни услуги, ограничените възможности на заетостта, негативни нагласи у работодателите, капанът на помощите. Той аекцентира върху преодоляването на тези пречки посредством образование, обучение и подкрепа. Преодоляването им чрез обучение изисква създаване на възможности в масови училища, трансформиране на специализираните училища в ресурсни центрове, професионална подготовка, а също така подкрепа на учениците със специални нужди чрез различни курсове, специални курсове за студенти с интелектуални затруднения. Преодоляването чрез подкрепа изисква професионални обучения и услуги за подкрепа, създаване на алтернативни форми на заетост и подкрепа, разнообразие от дейности за трудотерапия в дневните центрове за възрастни, подкрепа на работещите и подкрепа на родителите. Спря се още на начините за заетост на студенти с увреждания.
В същия панел Красимир Коцев - председател на Националния съвет на хората с увреждания в България и член на борда на директорите на Европейския форум на хората с увреждания, говори за ролята на национално-представителните организации в създаването и изпълнението на политиките по заетостта на хората с увреждания.Иван Нейков - председател на Балканския институт по труда и социалната политика, презентира темата „Корпоративна социална отговорност в процеса на осигуряване на работни места за хора с увреждания“. Той отбеляза, че в Европейския съюз няма специалиизиран орган или институция за хората с увреждания. Предложи България да инициира създаването на Европейска агенция за хората с увреждания и да бъде неин домакин. Според него това ще спомогне в много голяма степен за решаване проблемите на тези хора.

Във втория панел „Как да реализираме успешни и устойчиви политики и проекти за заетост на хора с увреждания” говорители бяха Ивайло Найденов - държавен експерт в Дирекция „Политики на пазара на труда“ на Министерството на труда и социалната политика, който представи „Подкрепа на заетостта на хората с увреждания чрез ОП “Развитие на човешките ресурси“.

Изказаха се и други експерти и представители на заинтересовани страни. Снежана Славчева - главен директор в Българска стопанска камарa изложи тезата си как да съчетаем интеграцията на хората с увреждания с бизнеса и направи предложения за усъвършенстване на механизмите по прилагане на мерките за заетост. Елка Тодорова говори за ролята на посредничеството и електронните услуги за преодоляване на социалното изключване.Даниела Ушатова от Националното сдружение на общините в Република България представи погледа на сдружението за участието на общините в процеса на осигуряване на работни места за хора с увреждания.

Изключително голям интерес предизвика третият панел „Добри практики за заетост и социални услуги за заетост за повече и по-добри работни места. Посредничество и асистиране при наемането на хора с увреждания”.

В този панел изказване по темата направиха Георги Георгиев, председател на Националния алианс за социална отговорност и член на борда на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания – EASPD, доц. д-р Божидар Ивков – Българска академия на науките, управителите на Общинско предприятие „Мир-И” ЕООД – гр. Етрополе – Мими Иванова, „Стопански дейности КЦМ” ООД – гр. Пловдив – Иванка Пискова и на „Ния-Милва” ЕООД – гр. Хасково – Сияна Кисьова. Свой поглед по темата сподели и Мажд Алгафари, управител на Агенция
"ЛЕОПАРД-М" – гр.София.


Елка Тодорова представи проекта на НФРИ „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване”, с който се цели разширяване на възможностите за специализирано посредничество и асистиране на хората с увреждания за намиране на работа, вкл. електронно базирано посредничество, за преодоляване на социалното и електронното изключване. В своето представяне маркира основните дейности по проекта като акцентира върху създадената алтернативната социална услуга за електронно специализирано посредничество, ориентирана към хората с увреждания, работодателите и доставчиците на услуги и върху подкрепата и основните ползи на проекта. Доц. Божидар Ивков продължи темата за специализираното посредничество и акцентира на дистанционната работа като възможност за хората с увреждания.

Споделените успешни практики по осигуряване на заетост за хора с увреждания станаха платформа за обмен на опит между представителите на местната власт, бизнеса, държавните власти, неправителствените организации и доставчиците на услуги.

Изнесените презентации бяха добре приети и провокираха дискусии между всички представители и участници. Беше отбелязано, че през последните години хората с увреждания значително са отпаднали от пазара на труда. Освен архитектурните бариери, недостъпния обществен транспорт и други пречки, сериозен проблем се оказва и липсата на интерес от страна на частния сектор към ресурса, който хората с увреждания предлагат. Констатирани и споделени бяха мнения, че съществува пропаст между политиките и практиките в сферата на заетостта на хората с увреждания, в резултат на което е ниският брой на заети хора с увреждания.

Бяха изтъкнати проблеми свързани с: • бавенето на ратифицирането на Конвенцията на ООН от РБългария, който акт ще гарантира правата на хората с увреждания;

 • отделните програми на Агенцията по заетостта не допринасят за активна политика по социалното включване чрез заетост на хората с увреждания;

 • третирането на средствата като държавна помощ при участие с проекти и изискването за липса на публични задължения;

 • запазването на заетост на три години от работодателите по НП за обучение и заетост на хора с трайни увреждания;

 • отношението на работодателите към хората с увреждания и липса на средства по мерките в полза на работодателите;

 • липса на капацитет за специализирано посредничество;

 • необходимост от повече work-shops, мрежи, експертизи, училищни асистенти, ресурсен център;

 • налице са законодателни разпоредби за достъпна среда; запазване на работни места за хора с увреждания; запазени обществени поръчки, но липсва механизъм за тяхното изпълнение;

 • «капанът» на помощите - актуализиране на добавките и на помощите за хората с увреждания;

 • липсва координация между министерствата, общините и доставчиците на услуги;

 • има нужда от по-голяма комуникация и връзка с работодателите;

 • мултиплициране на създадените и работещи общински политики за хора с увреждания;

 • липсва анализ на представителни данни за хората с увреждания.

Констатирани бяха следните пречки пред бизнеса при наемането на хора с увреждания:

 • Високорисковата среда, в която се развива бизнесът – неопределеност и несигурност във всяка една от дейността на фирмите;

 • Прекалено многото защити за работниците и служителите с увреждания, съгласно националното законодателство.

НФРИ пое ангажимент да обобщи дискусиите и формулира предложение до държавните и местни институции, имащи отношение по темата.

Основният извод, направен от националния форум е, че правото на труд е равнопоставено участие за хората с увреждания в обществения живот, чрез което проявяват лична и обществена активност, живеят живота на общността, към която принадлежат. В този смисъл важната констатация сочи необходимост от съществени промени за създаването на условия за активиране на хората с увреждания да търсят заетост и за предприемане на активни мерки за разкриване на работни места за тях, насочени към: • Разработване на механизъм за планиране и разходване на средства от републиканския бюджет за организиране на трудови борси, дни на отворените врати и обучения, в т.ч. обучения на специализирани посредници за работа с хора с увреждания;

 • Разкриване и субсидиране на специализирани агенции за посредничество на хора с увреждания в обичайна работна среда;

 • Стартиране на подкрепена и защитена заетост;

 • Необходима е подкрепа за специализираните предприятия, които изпитват сериозни затруднения, както от държавата, така и от местната администрация, чрез възлагане на поръчки по ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;

 • Формиране на капацитет на работодателите; специализираните предприятия; общините и доставчиците на услуги;

 • Достъп до образование и квалификация на хора с различни увреждания и повишаване квалификацията на хората с увреждания;

 • «От проекти към политика».


Желаещите да получат материлите и презентациите от националния форум могат да направят своите заявки в офиса на НФРИ. Същите ще бъдат качени и в Интернет сайта на федерацията.Управление на проекти от членовете на федерацията по проектите със социална и стопанска насоченост на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания в Агенцията за хората с увреждания.


 • Със социални проекти кандидатстваха 22 специализирани предприятия и кооперации, от които 17 получиха субсидия от Агенцията за хората с увреждания. Финансирани са и управляват проекти членовете на Националната федерация на работодателите на инвалиди „АВИС” ЕООД – с.Бузовград и «Райна Княгиня – П» ООД – гр.Панагюрище.

 • С бизнес проекти кандидатстваха 19 специализирани предприятия и кооперации, от които 12 получиха субсидия от Агенцията за хората с увреждания. Финансирани са и управляват проекти членовете на Националната федерация на работодателите на инвалиди „АВИС” ЕООД – с.Бузовград, «Мересев» ЕООД – гр.Ст.Загора, «Ния Милва» ЕООД – Хасково и «Хард Голд» ЕООД – гр.Разград.

Успех на колегите в управлението на проектите!Националната федерация на работодателите на инвалиди

вече с нов сайт

Интернет страница на НФРИ се запазва : http://www.nfri.bg но информацията е изцяло актуализирана и продължаваме да работиме по сайта.


В рубриката документи може да намерите както законова и подзаконова уредба в областта на интеграцията на хора с увреждания, така и вътрешни документи.

Вярваме, че с информацията от информационния портал ще бъдем полезни на всички наши членове и разчитаме на мнения, препоръки и обратна връзка.

В рубриката „Информационен бюлетин” ще имате възможност във всеки момент да ползването електронното издание на федерацията. За целта е необходимо да въведете следното потребителско име: nfri и парола 06062000ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
BG051PO001-2.1.15 “Социални иновации в предприятията”


Краен срок: 3 ноември 2011 г., 17.00 часа

Агенцията по заетостта стартира набирането на проектни предложения по Приоритетно направление 2 "Повишаване производителността и адаптивността на заетите", Основни области на интервенция на интервенция 2.1 „Подобряване адаптивността на заетите лица" и 2.2 "Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда", посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.15 "Социални иновации в предприятията", чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество без определен срок за кандидатстване в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".


ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ СА:
- Да спомогне за прилагане на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в предприятията, стимулиращи въвеждането на различни гъвкави форми на заетост. Чрез настоящата операция ще се реализират мерки, гарантиращи устойчива заетост за лицата над 55 години, като едновременно с това ще се използва техния професионален опит за провеждане на обучения на работното място и повишаване на капацитета на останалите служители в предприятията;

- Привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите в страната относно важността от подобряването на капацитета на наетия персонал за нарастване на производителността на труда;


- Повишаване включването и предоставянето на обучения на заетите лица в предприятията в страната посредством развитие, подобряване и/или обновяване на настоящите им професионални компетентности, както и посредством придобиване на нови професии, необходими за бъдещото разширяване и/или развитие на предприятията;
- Създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на знанието;
- Повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост.
ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА, ВКЛЮЧВАТ:
- Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на заетите лица в предприятията бенефициенти;
- Обучение на заети лица над 55-годишна възраст в предприятията бенефициенти за обучители;
- Осигуряване на социални придобивки за работниците - места за отдих и почивка, места за хранене, кът за деца и др.;
- Провеждане на обучение на работното място на заетите лица в предприятията от обучените за обучители;
- Въвеждане на гъвкави форми на заетост (плаващо работно време, ротация на работното място) за заети лица от следните категории:

- Лица над 55-годишна възраст;


- Лица до 29-годишна възраст;
- Родители, осиновители и попечители на деца до 3-годишна възраст;
- Самотни родители;
- Родители, осиновители и попечители на деца с увреждания;

- Осигуряване на материални стимули под формата на допълнителни възнаграждения за лицата, за които е въведено гъвкаво работно време.


Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 37 880 544 лв.


BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”


Краен срок: 20 декември 2011 г.

Основна цел на настоящата процедура е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.

Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 2013 - Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.
"Подготвителни визити" 2011
Срок: два месеца преди началната дата
Центърът за развитие на човешките ресурси обявява Покана за кандидатстване за финансиране на участието на всички лица и организации, които не са се възползвали до момента от възможностите на секторна програма "Леонардо да Винчи".
Целта на тази дейност е да помогне на институциите, легитимни за участие в съответната секторна програма, и желаещи да стартират нов проект, да установят контакт и се срещнат с подходящи партньорски институции от страни-членки на Европейския съюз.

Участието в Подготвителни визити е с цел да бъде създаден нов проект за: • Мобилност, Партньорство, Трансфер на иновации, Разработване на иновации, Тематична мрежа или Съпътстващи мерки

Подготвителната визита трябва да се провежда в друга страна, участваща в Програмата „Учене през целия живот”, и може да бъде под формата на:
 1. Подготвителна визита

 2. Контактен семинарЗадължителни документи за кандидатстване


 • Електронен формуляр за кандидатстване на български език - Формулярът се попълва и изпраща online, след което се разпечатва, подписва, подпечатва и се изпраща в един екземпляр по пощата на хартиен и електронен носител – дискета или CD, на адрес: Център за развитие на човешките ресурси, София 1000, ул. "Граф Игнатиев" 15. На плика да има надпис: "Подготвителни визити".

Всеки кандидат следва да се запознае с изискванията за попълване и подаване на Формуляра за кандидатстване, описани в Наръчника за попълване и изпращане на електронните формуляри за 2011г.
Формулярът за кандидатстване за Подготвителна визита трябва да бъде подаден в срок най-късно два месеца преди началната дата на визитата (Пример: Ако визитата се провежда в периода 01-04 октомври, Формулярът за кандидатстване следва да бъде подаден най-късно на 01 август).


 • В случай, че кандидатурата не е за участие в контактен семинар, към Формуляра задължително се прилага Покана от приемащата организация.

 • Моля, обърнете внимание, че Формулярът за кандидатстване трябва да носи подпис на лицето, официално представляващо кандидатстващата институция (със син химикал), както и печат на институцията.Не се приемат за легитимни документи с подпис от лице, което няма правомощията официално да представлява съответната институция.
В случаите, когато Формулярът е подписан от официален дългосрочен заместник, се прилага заверено с подпис и печат копие от заповедта за заместване.
Документи, неотговарящи на посочените изисквания, се обявяват за нелегитимни.
Документите следва да бъдат изпратени с препоръчана поща (или по куриер) с обратна разписка, с която да бъде потвърдено получаването им в ЦРЧР.

Отпускано финансиране

Според правилата на Програма „Учене през целия живот” на одобрените кандидати се отпускат средства за покриването на следните категории разходи:

 • Разходи за издръжкаСумата за издръжка ще се определя на база брой дни в страната домакин. Броят дни се умножава по фиксирана ставка за ден, равняваща се на 80% oт ставката за един ден за съответната страна, съгласно Таблица 1а от Ръководството за кандидатстване за 2011г., на база документи, доказващи участие в ДЕЙНОСТТА и нейната продължителност.


Разходи за издръжка няма да бъдат отпускани в случаите на участие в контактен семинар, за който разходите по това перо са предвидени в таксата участие.


 • Такса участие – приложимо е само за участие в контактен семинар на база на сумата, определена от организатора на семинара и посочена във Формуляра за кандидатстване. ЦРЧР ще отпуска пълния размер на таксата участие.
 • Разходи за транспорт отпускат се за покриване на разходите за транспорт от града на тръгване в България до града на провеждане на подготвителната визита и обратно (кандидатът предварително прави справка колко средства ще са му нужни за транспорт и ги посочва във Формуляра за кандидатстване). ЦРЧР ще намалява размера на средствата за транспорт, поискани от кандидата, ако те са необосновано високи и финансовата подкрепа ще бъде редуцирана до размера на реално направените разходи.


За да бъдат отпуснати средства по отделните бюджетни пера, сумите трябва да бъдат заложени във Формуляра за кандидатстване. ЦРЧР няма право да отпуска средства в по-голям размер от заложеното във Формуляра.


Съобщаване на резултатите


При успешно online изпращане на Формуляра за кандидатстване, изпращането ще бъде потвърдено чрез генериране на “Номер на изпращане” в секция “ИЗПРАЩАНЕ” във Формуляра за кандидатстване.

Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от селекцията преди началото на дейността, за която кандидатстват, чрез изпращане на уведомително писмо по пощата. Участниците, чиито кандидатури са одобрени за финансиране, ще бъдат поканени за сключване на договори.


За контакти:


Милена Караангова

тел.: 02 / 915 50 24

e-mail: mkaraangova@hrdc.bg
Елена Мирчева

тел.: 02/915 50 22

e-mail: emircheva@hrdc.bg
Интернет страница на ЦРЧР: http://hrdc.bg
Интернет страница на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
Старият Пловдив

С поздрав, екипът на НФРИ

Каталог: documents -> buletin2011
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
buletin2011 -> Година IV, брой 1, м януари 2011 г
buletin2011 -> Година IV, брой 12, м юли 2011 г
buletin2011 -> Година IV, брой 14, м август 2011 г
buletin2011 -> Година IV, брой 9, м май 2011 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница