Национална агенция за приходите териториална дирекция софияДата24.10.2018
Размер87.5 Kb.
#96085


НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ 1310631880221

п.к.1000 , гр. София ул.“Триадица” № 2, телефон 02/9859 5364 E-mail: m.sofronieva@ro22.nra.bg

Изх.№ С180022-111-0001590/17.07.2018 г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Подписаният Маргрета Софрониева, публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП София, съобщавам, че по изпълнително дело № 3308/2012 г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София, ул. „Триадица” № 2, на 14.08.2018 г., от 13.30 ч. на следните недвижими имоти:


1. гараж, дворно паркомясто №5, във вътрешния двор, с площ 14.70кв.м.,находящ се в гр.ВАРНА, УЛ.ДОСПАТ № 4, с граници калкан при ПИ №6, паркомясто място №4, проход, както и 1,3786% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-

горе поземлен имот

- при първоначална цена: 8 524.20 лв. /осем хиляди петстотин двадесет и четири лева и 20 ст./
2. гараж, Паркомясто №3, с площ 26.60кв.м., находящ се в гр.ВАРНА, , УЛ.ПОП ХАРИТОН № 61, с граници паркомясто №2 и №4 и подземен паркинг

- при първоначална цена: 34 887,60лв. /тридесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и седем лева и 60 ст./


3. гараж, подземно паркомясто №12 и №13/двойно/, на сутеренен етаж с обща площ от 30.85кв.м., площ 30.85кв.м, находящ се в гр.ВАРНА, УЛ.ПАТРИАРХ ЕФТИМИЙ № 62, с граници паркоместа №14 и №15, калкан при УПИ- ІІІ-14 и маневрено хале на подземен паркинг, както и 2.1585% ид.ч. общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот.

- при първоначална цена: 28 864,00 лв. /двадесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и четири лева/


4. гараж, - подземно паркомясто №9 и №10, в сутерена на сградата,с площ 20.66кв.м, находящ се в гр.ВАРНА, УЛ.ПОЛК.СВЕЩАРОВ № 17, с граници калкан в УПИ ІV-13, маневрено хале и избени помещения №9 и №10, както и 1,8202% ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот

- при първоначална цена: 19 330,00 лв. /деветнадесет хиляди триста и тридесет лева/


5. гараж, подземно паркомясто№6, с площ 15.00кв.м., находящ се в гр.ВАРНА, УЛ.ДОСПАТ № 4, с граници ул. Доспат, калкан при ПИ ІV-4,4а, паркомясто №5, както и 1,1254%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот

- при първоначална цена: 14 034,40лв. /четиринадесет хиляди тридесет и четири лева и 40 ст./


6. гараж, -подземно паркомясто №7 и №8, в сутерена на сградата, сплощ 25.16кв.м, находящ се в гр.ВАРНА, УЛ.ПОЛК.СВЕЩАРОВ № 17, с граници маневрено хале, паркомясто №5 и №6

и калкан в УПИ ІV-13, както 2.2166% ид. ч. от общите части на сградата и от правото на

строеж върху описания по-горе поземлен имот

- при първоначална цена: 23 540,30 лв. /двадесет и три хиляди петстотин и четиридесет лева и 30 ст./


7. гараж, паркомясто №4, с площ 25.90кв.м, площ 25.9кв.м, находящ се в гр.ВАРНА, УЛ.ПОП ХАРИТОН № 59, с граници паркомясто №3, подземен паркинг, вътрешен двор

- при първоначална цена: 33 232,70 лв. /тридесет и три хиляди двеста тридесет и два лева и 70 ст./


8. гараж, гараж паркомясто №3, на партера във вътрешния двор, с площ от 13.25кв.м., находящ се в гр.ВАРНА, община ВАРНА, УЛ.ПОЛК.СВЕЩАРОВ № 17, с граници Паркомясто №2, калкан в УПИ ІV-13 и маневрено хале, както и 1,1674 ид. ч. . от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот

- при първоначална цена: 12 397,00 лв. /дванадесет хиляди триста и деветдесет и седем лева/


9. гараж, подземно паркомясто№5, с площ 15.50кв.м., площ 15.5кв.м, находящ се в гр.ВАРНА, УЛ.ДОСПАТ № 4, с граници ПМ 4, калкан при ПИ ІV-4а,ПМ№6, както и 1,1629 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот

- при първоначална цена: 19 429,70 лв. /деветнадесет хиляди четиристотин двадесет и девет лева и 70 ст./


10. гараж, паркомясто №3, с площ 25.90кв.м., находящ се в гр.ВАРНА, УЛ.ПОП ХАРИТОН № 59, с граници паркомясто №2 и №4, подземен паркинг

- при първоначална цена: 33 232,70 лв. /тридесет и три хиляди двеста тридесет и два лева и 70 ст./


11. самостоятелен обект в сграда, Склад №5, на партерния етаж на

Сд104 3 „Ограничено ползване" Стр. 3 от 3 вътрешния двор, с площ от 12.96кв.м., находящ се в гр.ВАРНА, УЛ.ПОЛК.СВЕЩАРОВ № 17, с граници калкан в УПИ ІV-13, ГАРАЖИ №7 и №8 и гараж №4, както и 0,6855% ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по–горе поземлен имот

- при първоначална цена: 26 961,40 лв. /двадесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и един лева и 40 ст. /
12. гараж, Паркомясто №4, с площ 26.60кв.м., находящ се в гр.ВАРНА, УЛ.ПОП ХАРИТОН № 61, с граници паркомясто №3,вътрешен двор и подземен паркинг

- при първоначална цена: 34 887,60 лв. /тридесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и седем лева и 60 ст./


13. гараж, паркомясто №2, с площ 25.90кв.м., находящ се в гр.ВАРНА, , УЛ.ПОП ХАРИТОН № 59, с граници при граници: паркомясто №1 и №3, подземен паркинг

- при първоначална цена: 33 232,70 лв. / тридесет и три хиляди двеста тридесет и два лева и 70 ст./


14. гараж, Паркомясто №7, с площ 11.25кв.м., находящ се в гр.ВАРНА, УЛ.СРЕДНА ГОРА № 6, с граници паркомясто №6, вътрешен двор, УПИ ІХ-11, в кв. 305 на 9-ти подрайон, както и

съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху

дворното място

- при първоначална цена: 10 525,80 лв. /десет хиляди петстотин двадесет и пет лева и 80 ст./


15. гараж, -подземно паркомясто №5 и №6 на две нива, в сутерена на сградата, с площ 13.26кв.м, находящ се в гр.ВАРНА, УЛ.ПОЛК.СВЕЩАРОВ № 17, с граници калкан в УПИ ІV-15, маневрено хале и вътрешен двор, както и 1,1683% ид. ч. от общите части на сградата

- при първоначална цена: 12 406.40 лв. /дванадесет хиляди четиристотин и шест лева и 40 ст./


Огледът на недвижимите имоти ще се извършва всеки присъствен ден от 03.08.2018 г. до 10.08.2018 г., от 12.30 ч. до 16.30 ч., на адрес: гр. Варна, ул. „ПОЛК.СВЕЩАРОВ“ № 17; УЛ.СРЕДНА ГОРА № 6; УЛ.ПОП ХАРИТОН № 59; УЛ.ДОСПАТ № 4 и УЛ.ПАТРИАРХ ЕФТИМИЙ № 62
Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП София, ул. „Триадица” № 2 всеки присъствен ден от 06.08.2018 г. до 10.08.2018 г., от 9.00 ч. до 17.30 ч. , както и по пощата с пощенско клеймо до 10.08.2018 г. включително.
Разглеждането на предложенията ще се извърши на 14.08.2018 г. от 13.30 ч., в сградата на ТД на НАП София, ул. „Триадица” № 2.
Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 10.08.2018 г. /включително/, в ТБ “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД - IBAN: BG54 UNCR 9660 3320 2966 13, BIC: UNCR BGSF ,
Доплащането на окончателната цена на недвижимите имоти от обявения/те за купувач/и участници в търга се извършва по безкасов начин в ТБ „СИБАНК” АД - IBAN: BG 28 BUIB 9888 3322 9433 00, BIC: BUIB BG SF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и описанието на недвижимия имот и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg


За контакти: телефон – 9859 5364Публичен изпълнител

............................................

/Маргрета Софрониева/

Дата 17.07.2018 г.

Гр. София
страница от
Обр.№ Сд- 111

ТД на НАП – София 2018
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница