Национална електрическа компания еад предприятие „водноелектрически централи“Дата20.08.2018
Размер289.17 Kb.


НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ“

4003 гр. Пловдив, ул. „В. Левски“ № 244, тел. 032 904 380, факс: 032 954 046,e-mail: upravlenie@vec.nek.bg
ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А

за участие в процедура за възлагане на поръчка при условията и реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: „Доставка на армировъчно желязо по спецификация до АСБ „Момина Клисура”.УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

„Национална Електрическа Компания” ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ Ви отправя покана за участие в процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на оферти с предмет: „Доставка на армировъчно желязо по спецификация до АСБ „Момина Клисура”


I. Предмет на обществената поръчка: «Доставка на армировъчно желязо по спецификация до АСБ „Момина Клисура”, подробно описана в Техническите изисквания на Възложителя (Приложение 1).

ІІ. Правно и фактическо основание: чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП;

ІІІ. Изисквания към обекта:

- Място на извършване на доставка: обл. Пазарджик, общ. Белово, с. Момина Клисура, АСБ “Момина Клисура”

- Поръчката ще се изпълни при спазване изискванията на Възложителя, посочени в Техническите изисквания.

ІV. Критерий за оценка: „най-ниска цена“.

V. Документи представяни от участника:

1.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

1.2. Данни за лицето, което прави предложението - справка за административни сведения (Приложение № 5 към поканата);

1.3. Предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №2 към поканата), в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя.

1.4. Предлаганата от участника цена да се представя при спазване на изискванията, посочени в образеца. (Приложение № 4 към поканата);

1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП;Забележки:

  • Предлаганата цена следва да бъде в лева, без ДДС;

  • Цените са твърди и не подлежат на преразглеждане за срока на договора;

  • Всички грешки или пропуски при изчисляването на предлаганите от участника цени са за негова сметка;

  • При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

  • Начин на плащане: по банков път до 30 дни от приемане на услугата с двустранен протокол.


VI. Подаване на оферти:

1. Всеки участник оформя и подава своята оферта в един запечатан, непрозрачен плик, върху който се изписват: адресът определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Офертите трябва да бъдат подписани от лицето, представляващо участника или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно друго лице.

2. Офертите се представят всеки работен ден от 0830 до 1600 часа в деловодството на НЕК ЕАД, П „ВЕЦ“ – гр. Пловдив, ул. В. Левски 244, п.к. 66 - лично, по куриер или по пощата с писмо с обратна разписка;

3. Краен срок за представяне на офертите – до 1600 часа на 13.01.2014г.

При подписването на договор, участникът определен за Изпълнител е длъжен да представи гаранция за изпълнение на стойност 3% от цената на договора под формата на неотменяема, безусловна банкова гаранция, издадена от приемлива за Възложителя банка или платежно нареждане за внесен паричен депозит по банкова сметка на НЕК в банка "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ'' България по банковата сметка на НЕК ЕАД в лева: BG 07BPBI79421087792201; BIC: BPBIBGSF.


VII. Лица за контакти:

По документацията: инж. Екатерина Маркова - тел: 02/ 9609173

По техническите въпроси: инж. Иван Николов – тел: 02/ 9609144

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Технически изисквания;.

Приложение № 2 - Образец на Техническа оферта;

Приложение № 3 - Проект на договор;

Приложение № 4 - Образец на Финансова оферта;

Приложение № 5 - Справка административни сведения;

Приложение № 6 - Образец на Банкова гаранция за изпълнение – попълва се и се представя на Възложителя от избрания за Изпълнител преди сключване на договора;

Приложение № 7 – Образец на декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП;


инж. СТОЯН БАТАШКИ

Управител Предприятие „ Водноелектрически централи”

Пълномощник на Изпълнителния директор на НЕК ЕАД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Относно: “Доставка на армировъчно желязо по спецификация до АСБ “Момина Клисура”  1. Цел на задачата

Съществуващият лавиноизхвъргач е с недостатъчна дължина, поради което често има разрушаване на горния край на покривната конструкция. В тази връзка е необходимо съоръжението да бъде удължено. За целта има разработен работен проект.


Конструкцията е стоманена и е в дъговидна форма в план, следвайки радиуса на кривата на пътното платно. Състои се от 3 различни фундамента, носеща стоманена рамкова конструкция и стомано-стоманобетонова покривна плоча.
За разширението на конструкцията е необходимо да бъдат доставени армировъчни железа, по зададени количествена сметка, чертежи и спецификации, съгласно одобрен проект.
За всички видове доставени армировъчни елементи да бъдат представени декларации за съответствие на материала и сертификати за качество на български език.
Срокът за изпълнение на доставката е не повече от 15 /петнадесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договора.
Приемането на елементите става поетапно или изцяло, като за всяка отделна доставка се съставя двустранно подписан приемо-предавателен протокол за изпълнени доставки, с описание на елементите и съответните доставени количества.
Ако доставките се извършват поетапно, при приключване на задълженията по договора се подписва общ приемо-предавателен протокол за извършените доставки, обхващащ всички доставени елементи и количества.


  1. Количествена сметка


Вид на арматурата

мярка

количество

1

Армировъчно желязо, Ст. А-I, Ф10

кг

1097

2

Армировъчно желязо, Ст. А-III, N8

кг

1654

3

Армировъчно желязо, Ст. А-III, N10

кг

1500

4

Армировъчно желязо, Ст. А-III, N14

кг

1661

Съответните размери и спецификации са дадени в т. 3 – чертежи и спецификации.
  1. Чертежи и спецификацииЧерт. 1:Фундаменти 2 и 3
Табл. 1: Необходима армировка по чертеж 1, обект на поръчката:


 

Диаметър

L, м

Брой

Lобщо, м

кг/м

кг

1

N14

1,5

240

360

1,208

435

2

N14

3,05

160

488

1,208

590

3

Ø10

15,7

43

675,1

0,617

417

4

Ø10

2,05

65

133,25

0,617

82

5

N14

1,75

23

40,25

1,208

49

6

N14

3,75

23

86,25

1,208

104

7

N14

2,2

23

50,6

1,208

61

8

N14

2,05

23

47,15

1,208

57

9

N14

3,65

23

83,95

1,208

101

10

Ø10

4,43

55

243,65

0,617

150

11

Ø10

2,15

20

43

0,617

27

12

N14

3,55

30

106,5

1,208

129

13

N14

3,75

30

112,5

1,208

136

14

Ø10

5,63

38

213,94

0,617

132

15

Ø10

1,45

26

37,7

0,617

23
Ø10

831
N14

1661
Чертеж 2: Армиране, стоманобетонна плоча

Табл. 2: Необходима армировка по Чертеж 2, обект на поръчката:
Мрежа

Позиция

Диаметър

Стомана

L, м

Общо кг

Столче

7

Ø10

AI

430

266

М.А.

6

N8

AIII

910

360

С2

5

N8

AIII

1150

455

4

N8

AIII

1140

450

С3

3

N8

AIII

985

389

2

N10

AIII

1215

750

1

N10

AIII

1215

750

Ø10

266

N8

1654

N10

1500


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(Образец)


ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

Гр. Пловдив, ул. „ Васил Левски” 244

Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А
От …………...............................................................………………………………………............

(наименование на участника),

представлявано от ....................................................................................................................(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника),

в качеството си на .....................................................................................................................(посочва се длъжността на представителя на участника)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за участие в процедура за избор на изпълнител на поръчка с предмет Доставка на армировъчно желязо по спецификация до АСБ “Момина Клисура”ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в процедурата за избор на изпълнител на поръчка с предмет: Доставка на армировъчно желязо по спецификация до АСБ “Момина Клисура”, като приемаме всички условия за участие в нея.

2.Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите изисквания и условията за участие.

3. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни от крайният срок за подаване на офертата.

4. Предлагания от мен/нас срок за изпълнение на поръчката е ............................(не повече от …………………. календарни дни) от датата на сключване на договора.

5. Приемам(е) изцяло предложеният проект на договор (Приложение 3) и при решение за определянето ми/ни за изпълнител ще сключа(им) договора по надлежен начин.

6. Запознати сме с възможността проекто-договора да бъде изменен преди подписването му от Възложителя.
Забележка: Приложения в документацията проект на договор не се попълвa. След определяне на изпълнител, договорът се подписва и подпечатва в три еднообразни екземпляра.
 
Дата : ...............................2013 г. Подпис и печат :

...............................

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Проект

Д О Г О В О Р
Днес,.......................... в гр. София между:

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” /НЕК/ ЕАД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8, наричано по-нататък в Договора Възложител, представлявано от Йордан Трифонов Желев - Изпълнителен директор, от една страна,

и

„.............................................................. със седалище и адрес на управление гр. ......................................................., ул. „..........................................” № .., представлявано от .......................................................................................... – ............................, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК .............................................., наричано за краткост Изпълнител – от друга страна,на базата на приетата от Възложителя, оферта на Изпълнителя, се сключи този Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Изпълнителят ще извърши Доставка на армировъчно желязо по спецификация до АСБ “Момина Клисура”, съгласно техническите изисквания и офертата на Изпълнителя.

2. ЦЕНИ


2.1 Общата стойност на договора възлиза на ...................................лв. (словом) без ДДС, съгласно финансовата оферта на Изпълнителя.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. При подписването на този договор, Изпълнителя е длъжен да представи гаранция за изпълнение на стойност 3% от цената на договора под формата на неотменяема, безусловна банкова гаранция издадена от приемлива за Възложителя банка или платежно нареждане за внесен паричен депозит по банкова сметка на НЕК в банка "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ'' България по банковата сметка на НЕК ЕАД в лева: BG 07BPBI79421087792201; BIC: BPBIBGSF.

3.2. Гаранцията е платима на Възложителя като компенсация за вреди, причинени от неизпълнение на договорните задължения от страна на Изпълнителя.

3.3. Тази гаранция за изпълнение ще бъде върната на Изпълнителя не по-късно от 30 календарни дни след успешно изпълнение на поръчката и подписан приемо-предавателен протокол за извършена доставка, както и при изпълнени изисквания съгласно чл. 6.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

4. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ


4.1. Възложителят ще заплати 100% от стойността на договора в срок до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на фактура и протокол за успешно изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Техническите изисквания).

4.2. Банковите разходи в банката на Възложителя, са за сметка на Възложителя, а в банката на Изпълнителя - за сметка на Изпълнителя.


5. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


5.1. Срокът за изпълнение на услугата, предмет на този Договор, е …………………….. /……………………/ дни, считано от датата на подписване на договора.


6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО

6.1. Изпълнителят гарантира, че ще изпълни доставките, предмет на този договор съгласно техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на съответните стандарти.

6.2. Работата, предмет на договора се приема с подписването на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

6.3. Гаранционният срок на доставката, предмет на договора е до датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.


7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на площадката на складовата база, след предварително договаряне между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за удобни и за двете страни час и дата за изпълнение на доставката.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване на отклонения от техническите изисквания или нарушаване на правилата за безопасност до отстраняване на причините, довели до спиране на работата.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и задължение във всеки момент от изпълнението на Договора да извършва проверки относно качеството на извършваните дейности, и спазването на правилата за безопасна работа, без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни качествено и в срок доставките, предмет на този договор.

8.2. При изпълнение на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички действащи технически нормативни документи, БДС, ОН и др. при изпълнение на подобен вид работа, като носи изцяло отговорност за действията на своите работници.

8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка недостатъците в качеството на доставките в рамките на договорения срок за изпълнение на доставките, предмет на този договор.

8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда и пожаробезопасността.

8.5. Всички санкции, наложени от компетентните органи, за нарушения на изискванията или за щети, нанесени на трети лица от работници на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прави промени в ръководния си състав на обекта само след писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в процеса на работа да изготвя всички документи, съпътстващи доставките.

8.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички нормативни документи и вътрешни правила, действащи в „НЕК“ЕАД, Предприятие „ВЕЦ“.

9. НЕУСТОЙКИ


9.1. В случай, че Изпълнителят закъснее с изпълнението на доставките, както е договорено в чл. 5 на този Договор (с изключение на форс мажор), задължение на Изпълнителя е да плати неустойки в размер на 1,0% за всяка пълна седмица закъснение, но не повече от 10 % от стойността на закъснялата услуга.

9.2. В случай, че Изпълнителят не постигне заложените в техническите изисквания параметри, Възложителят не изплаща цената за услугата за съответната доставка.

9.3. В случай, че Възложителят закъснее да заплати, както е уговорено в този договор (с изключение на форс мажор), дължи неустойка в размер на ОЛП + 2 пункта за периода на забава, но не повече от 10 % от стойността на забавеното плащане.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


10.1. Договорът може да бъде прекратен или развален при следните случаи:

10.1.1. Форсмажор

10.1.2. Възложителят може, без това да попречи на търсенето на друго обезщетение за нарушаване на Договора, чрез писмено уведомление да Изпълнителя да прекрати Договора частично или изцяло.

а) При закъснение за изпълнение на доставките с повече от 10 (десет) дни след сроковът по чл. 5., Възложителят има право да прекрати Договора за неизпълнените услуги със 7 (седем) дневно писмено предизвестие, като има право да инкасира гаранцията по чл.3

б) В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни някое свое друго задължение по Договора или ако Изпълнителят не предприеме мерки за изпълнението на задълженията си до 7 (седем) дни след като е бил уведомен за това.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ ПОРАДИ НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ


11.1. Възложителят може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до Изпълнителя, без компенсации за Изпълнителя, ако последният банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за Възложителя.

12. ФОРСМАЖОР


12.1. В случай на форсмажор и доколкото форсмажорните събития се отразяват върху изпълнението на задълженията на двете страни по Договора, сроковете за изпълнение трябва да бъдат удължени с времето, през което са траели форсмажорните условия. Следните събития ще се считат за форс мажор: война, природни бедствия, общи стачки, бунт, обществени вълнения.

12.2. Двете страни трябва да се уведомяват взаимно за началото и края на форсмажорните събития. Това уведомление трябва да бъде потвърдено от търговската палата на страната, в която е възникнало форс мажорното събитие и бъде изпратено на другата страна до 14 дни след началото и края му.

12.3. В случай, че горепосочените уведомяване и потвърждение не са били изпратени в договорения срок, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, които би й дало настъпването на обстоятелство на непреодолима сила. Засегнатата страна няма право да се позовава на непреодолима сила и в случаите, когато към момента на настъпването на форсмажорното обстоятелство е била в забава по отношение изпълнението на собствените си задължения.

12.4. В случай, че форсмажорно събитие доведе до закъснение в изпълнението на задълженията на Изпълнителя, посочени в Договора, за повече от 3 месеца, Възложителя има право да прекрати Договора, а Изпълнителят трябва да му възстанови всички получени суми до датата на прекратяването без лихва по тях.13. АРБИТРАЖ


13.1. Всички спорове, възникнали при тълкуването или изпълнението на този договор, неговите Приложения или прилежащите към него документи, трябва да бъдат решавани въз основа на договаряне.

13.2. Ако страните не постигнат съгласие след започване на преговорите, спорът ще се отнесе за разрешаване пред компетентния съд на Република България.

13.3. Отнасянето към арбитраж не трябва да бъде причина за прекъсване изпълнението на другите задължения по този договор.
Неразделна част от този Договор са следните приложения:

Приложение №1 - Оферта на Изпълнителя;

Приложение №2 - Технически изисквания на Възложителя;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:


……………………… ……………………

/ Й. ЖЕЛЕВ/ / ………../ПРИЛОЖЕНИЕ 4

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

Гр. Пловдив, ул. „ Васил Левски” 244

ФИНАНСОВА ОФЕРТА

За

Доставка на армировъчно желязо по спецификация до АСБ “Момина Клисура”Уважаеми ГОСПОЖИ и Господа,

След като се запознахме с изискванията за участие в процедура за избор на изпълнител на поръчка с предмет: Доставка на армировъчно желязо по спецификация до АСБ “Момина Клисура”, ние долуподписаните


………………….........................................................................................................................,

(име на фирмата)


предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията в Техническите задания на Възложителя, за обща сума в размер на ……………………………............................................ лева (словом), без ДДС.
Тази цена е образувана на база на цените в приложената към тази финансова оферта ценова таблица /Приложение 4-1/.
Всички видове елементи, които са предмет на настоящата поръчка са включени в ценовото ни предложение.

В случай, че нашето предложение бъде прието, приемаме да извършим поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя.

Настоящето предложение е валидно в срок от 90 /деведесет/ календарни дни от крайният срок за получаване на предложенията.

Дата: ............ 2013 год. Подпис и печат:

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4-1
Ценова таблицаДоставка на армировъчно желязо по спецификация до АСБ „Момина Клисура”описание

мярка

к - во

единична цена, лв., без ДДС

обща стойност, лв., без ДДС

1

Армировъчно желязо, Ст. А-I, Ф10

кг

10972

Армировъчно желязо, Ст. А-III, N8

кг

16543

Армировъчно желязо, Ст. А-III, N10

кг

15004

Армировъчно желязо, Ст. А-III, N14

кг

1661


Общо:


Приложение № 5

(Образец)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Фирма /наименование/ на участника :

......................................................................................................................................................2. Седалище и адрес на управление :

......................................................................................................................................................ЕИК по Търговския регистър(или Булстат номер):

ЕИК по ЗДДС: BG……………………………………………………………………………...........

Телефон:

Факс: .....................................................................................................................................................

Електронен адрес: ....................................................................................................................................................
3.Адрес за кореспонденция: ....................................................................................................................................................
4.Лице за контакти: ....................................................................................................................................................

Длъжност .................................................................................................................................

Телефон ....................................................................................................................................................

Факс ....................................................................................................................................................

Дата : .................................2013 г.


Подпис и печат : ....................................


ПРИЛОЖЕНИЕ 6

(Образец)

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДО

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД,

УЛ. „ТРИАДИГА” № 8

СОФИЯ

Доколкото …………………………… [име на ПРОДАВАЧА, адрес, ЕИК ] (наричано оттук нататък “Продавач”) е приел в изпълнение на Договор ...............[наименование на договора], който предстои да бъде сключен с НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ /НЕК/ ЕАД, да изпълни обществената поръчка с предмет:

………………………………………………………………………………….....................................

(наричан оттук нататък “Договора”);
И КАКТО е указано в споменатия Договор, че Продавачът трябва да издаде във Ваша полза банкова гаранция на стойност 3% (три на сто) от стойността на договора, с която да гарантира изпълнението на задълженията си в съответствие с Договора;
И ДОКОЛКОТО ние сме се съгласили да дадем на Продавача банкова гаранция:
СЛЕДОВАТЕЛНО НИЕ ................................. [наименование и седалище на банката] с настоящото потвърждаваме, че сме Гарант и отговаряме пред Вас от името на Продавача, общо до ........................................... [размер на гаранцията цифром и словом], и се задължаваме безусловно и неотменяемо да Ви платим при получаване на Ваше първо подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че Продавачът не е изпълнил задълженията си по Договора и без възражение или основание, каквато и да е сума или суми общо в рамките на ...................................[размер на гаранцията], както е указано по-горе, без да е нужно да доказвате или да показвате основания или причини за Вашето искане или за сумата, предявена в искането за плащане.

С оглед установяване автентичността на писменото искане за плащане на НЕК ЕАД, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата дружеството банка, потвърждаваща верността на положените подписи.

Тази гаранция е валидна до ........................../дата/ /приключване на задълженията по договора/ и изтича изцяло и автоматично, ако Ваше искане, предявено съгласно горепосочените изисквания не е постъпило в ................................. [банка] до ….. часа на ........................../дата/ на адрес ............................... След тази дата и час ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ................................. [банка].

ПОДПИСИ И ПЕЧАТ НА ГАРАНТИТЕ:

(име на банка или финансова институция, адрес, дата)


ПРИЛОЖЕНИЕ 7

(Образец)

Образец на декларация за отсъствие на обстоятелства

по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП
ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният………………………………………………….………………,

/име,презиме,фамилия /.

жител на гр./с./………………………….…………………….…………,

в качеството си на: (ненужното се зачертава) ЕТ/лице, упражняващо свободна професия/управител или член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност на

……………………………………………………..…………………………………............

…………………………………………………….………………………………….,

/наименование, седалище и адрес на Участника- юридическо лице/

участник в процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на оферти с предмет: ...............................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че :

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

а/ за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б/ подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

в/ участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г/ престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д/ престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е/ престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният/ното от мен търговец/юридическо лице не е обявен/о в несъстоятелност;

3. Представляваният/ното от мен търговец/юридическо лице не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. Представляваният/ното от мен търговец/юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

5. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

6. Не съм виновен/а за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл 3, ал 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

7. Представляваният/ното от мен търговец/юридическо лице няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

8. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 год.

9. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

10. За нас/мен не е установено от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежаваме необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

10. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

11. Не съм сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяванена конфликт на интереси.

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им.


.........................2013 г. ДЕКЛАРАТОР:


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница