Национална и регионална сигурностДата08.05.2018
Размер214.52 Kb.
#68368

Име

Константин Пудин

Катедра

Национална и регионална сигурност

Телефон

Факс


+359 2 8195298,

+359 2 8195272E-mail

kpoudin@unwe.bg, kpoudin@e-dnrs.org

Описание на работата

Изследователска и преподавателска дейност

СнимкаНаучни интереси

Мениджмънт на отбраната и сигурността;

Национална и международна сигурност;Корпоративна сигурност.

Автобиография

Октомври 2009 – гл. асистент към катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС

Април 2009 – защита на докторска дисертация на тема „Социално-икономически аспекти на професионализацията на Българската армия”

Ноември 2007 – научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност”

2006 – 2009 – асистент към катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС

2003-2007 – УНСС, обучение в докторска степен

2001-2003 – НБУ, програма „Национална и международна сигурност”, магистър, стипендия Higher Education Support Program /HESP/

1997-2001 – УНСС, специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, бакалавър

Допълнителна квалификация


 1. Обучение за подготовка на предложения за научно-изследователски проекти, проведено в периода 26.05. – 05.06.2014 г. в изпълнение на проект BG051PO001-3.1.09-0024 „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013), лектори проф. д.ик.н. Станка Тонкова, д-р Росица Велинова, ръководител проф. д-р Валентин Гоев, 2013 – 2014 г.
 1. Обучение за използване на интерактивни методи за повишаване нивото на академично преподаване, проведено в периода 23 – 25.01.2014 г. в изпълнение на проект BG051PO001-3.1.09-0024 „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013), лектор доц. д-р Ваня Лазарова, ръководител проф. д-р Валентин Гоев, 2013 – 2014 г.
 1. Обучение за актуализация на учебните програми, съобразено с изискванията на Системата за натрупване и трансфер на кредите (ECTS), проведено в периода 11 – 12.12.2013 г. в изпълнение на проект BG051PO001-3.1.09-0024 „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013), лектор доц. д-р Венелин Бошнаков, ръководител проф. д-р Валентин Гоев, 2013 – 2014 г.
 1. Обучение по проект NATO project SfP 982063 “Management of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation”, проведено в периода 10 – 12.06. 2009 г.

 2. Обучение за нови изследователи, организирано в рамките на програмата COST Action A25 “European Small Arms and Perpetuation of Violence”, Brussels, проведено през март 2008 г.

 3. TOEFL, ETS Org., ноември 2005 г.

 4. Първоначално обучение по защита на класифицираната информация, проведено в ИСК при УНСС – София, декември 2003 г.

 5. Диплома за владеене на италиански език, Италиански културен институт – София, юли 2000 г.

 6. Професионална подготовка – екскурзовод, Институт за синдикални и социални изследвания при КНСБ – Единен професионален учебен център, януари - март 1996 г.

Публикации
 1. Пудин, К., „Концепцията за човешка сигурност – възникване, развитие и същност”, „Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността”, Ч. 1, монография на катедра „Национална и регионална сигурност” и Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността, УНСС, научна редакция доц. д-р Цветан Цветков, С. 2014 г., с. 30 – 48
 1. Пудин, К., „Размисли за рицарството, истината, свободата, медиите и сигурността”, Сборник с доклади от Юбилейна научна конференция „Медиите между мисията и бизнеса”, проведена на 29.10.2013 г., София, с. 145 – 150
 1. Пудин, К., „Мениджърски предизвикателства в сектора за сигурност и отбрана”, Военна академия „Г.С. Раковски”, Годишник, 2/2013, с. 217 – 228
 1. Пудин, К., „В търсене на интелигентни решения при управлението на човешките ресурси в отбраната и сигурността”, ХІ Международна конференция „Сигурността в Югоизточна Европа – в търсене на интелигентни решения”, проведена на 11.09.2013 г., София, съставител проф. д-р Динко Динков, с. 134 – 136
 1. Пудин, К., „Заплахи за националната и регионалната сигурност”, Сборник с доклади от Международна научна конференция „Глобализъм, регионализъм и сигурност”, проведена на 19 – 21.09.2013 г., с. 232 – 238
 1. Пудин, К., "Предизвикателства пред обучението по сигурност в граждански висши учебни заведения", Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ: Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда", проведена на 20.06.2013 г., съставителство и научна редакция доц. д-р Венелин Георгиев, рецензенти проф. д.н. Георги Бахчеванов, доц. д-р Ненко Дойков, с. 473 – 483
 1. Пудин, К., "Политиката за национална сигурност през призмата на мениджърската теория", Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ: Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда", проведена на 20.06.2013 г., съставителство и научна редакция доц. д-р Венелин Георгиев, рецензенти проф. д.н. Георги Бахчеванов, доц. д-р Ненко Дойков, с. 96 – 104
 1. Пудин, К., „Фактори и аспекти на професионализацията на Българската армия”, монография, рецензенти проф. д-р Тилчо Иванов, проф. д-р Димитър Димитров, ИК-УНСС, С. 2013 г., с. 158
 1. Пудин, К., Индикатори за социално развитие в условията на криза, Сборник с доклади от научно-приложна конференция на тема "Икономиката на Родопите - регионални проблеми и перспективи", посветена на 100 годишнината от освобождението на Родопите, проведена на 01.06.2012 г., научно ръководство проф. д.ик.н. Анна Недялкова, редакционна колегия с председател проф. д-р Тилчо Иванов, с. 58 – 66
 1. Пудин, К., Г. Павлов, "Защита на информация при регионално развитие", Сборник с доклади от научно-приложна конференция на тема "Икономиката на Родопите - регионални проблеми и перспективи", посветена на 100 годишнината от освобождението на Родопите, проведена на 01.06.2012 г., научно ръководство проф. д.ик.н. Анна Недялкова, редакционна колегия с председател проф. д-р Тилчо Иванов, с. 141 - 146
 1. Пудин, К., „Съвременни мерки за противодействие на трафика на хора”, „Трафик на хора. Социално-икономически аспекти.”, Ч. 3, монография на катедра „Национална и регионална сигурност” и Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността, УНСС, научна редакция проф. д-р Стефан Христов, изд. „Авангард Прима”, С. 2012 г., с. 93 – 101
 1. Пудин, К., „Изследователска дейност, посветена на темата за тероризма”, „Секторен анализ на въздействието и методи за изследване в страните от Европейския съюз”, Ч. 2, колективна монография на катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС, научна редакция доц. д-р Димитър П. Димитров, УИ „Стопанство”, С. 2012 г., с. 33 – 48
 1. Пудин, К., „Военно рекрутиране/Military recruitment”, Основни термини използвани в учебния процес, Том І Икономика А-Н, главни редактори проф. д.ик.н. Иван Георгиев и проф. д-р Борислав Борисов, ИК-УНСС, С. 2011 г., с. 143
 1. Пудин, К., „Аспекти на информационната сигурност”, Сборник с доклади от международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието”, проведена на 2-3 декември 2011 г., научна редакция доц. д-р Димитър Г. Велев, с. 608 – 614
 1. Павлов, Г., К. Пудин, „Информационната сигурност в организацията”, учебник, УИ ”Стопанство”, С. 2011 г., рецензенти доц. д-р Димитър Панайотов Димитров, доц. д-р Драгомир Йорданов Паргов, с. 83 – 124
 1. Пудин, К., „Състояние и тенденции в противодействието на трафика на хора”, „Трафик на хора. Социално-икономически аспекти.”, Ч. 2, монография на катедра „Национална и регионална сигурност” и Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността, УНСС, научна редакция проф. д-р Стефан Христов, УИ „Стопанство”, С. 2011 г., с. 152 – 166
 1. Пудин, К., Юбилейна научна конференция „Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността”, посветена на двадесетата годишнина от създаването на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, сп. „Икономически алтернативи”, бр. 1, 2011 г., с. 3 – 11
 1. Пудин, К., „За междуинституционалната координация и екипната работа”, Сборник с доклади от национална научна конференция „Междуинституционална координация и работа в екип”, проведена на 29.10.2010 г., съставител проф. д.с.н. Елка Тодорова, рецензент проф. д-р Благой Колев, с. 187 – 192
 1. Пудин, К., „Практика за защита на критичната инфраструктура на избрани държави”, „Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България – икономически и организационни аспекти”, монография на катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС, научна редакция доц. д-р Цветан Цветков, УИ „Стопанство”, С. 2010 г., с. 78 – 97
 1. Пудин, К., „Заплахи за критичната инфраструктура”, „Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България – икономически и организационни аспекти”, монография на катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС, научна редакция доц. д-р Цветан Цветков, УИ „Стопанство”, С. 2010 г., с. 146 – 175
 1. Пудин, К., „Социално-икономически причини за трафика на хора”, „Трафик на хора. Социално-икономически аспекти.”, Ч. 1, монография на катедра „Национална и регионална сигурност” и Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността, УНСС, научна редакция проф. д-р Стефан Христов, УИ „Стопанство”, С. 2010 г., с. 59 – 69
 1. Пудин, К., „Икономически аспекти на тероризма – опитът на Италия”, „Икономически аспекти на тероризма. Анализ на световния опит и идентификация на добрите практики”, Ч. 1, колективна монография на катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС, научна редакция доц. д-р Димитър П. Димитров, УИ „Стопанство”, С. 2010 г., с. 167 – 179
 1. Пудин, К., „Ролята на медиите в сектора за сигурност и отбрана”, Сборник с доклади от научно-практическа конференция на тема „Стратегии и политики за сигурност”, „Балкански форум по сигурността”, С. 2010 г., с. 416 – 428
 1. Пудин, К., „Професионализацията на българската армия, теоретични основи, развитие и научна поддръжка на процеса”, Сборник с доклади от Юбилейна научна конференция на тема „Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността”, посветена на двадесетата годишнина от създаването на катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС и специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, УИ „Стопанство”, С. 2010 г., с. 198 – 219
 1. Пудин, К., Алманах. Двадесет години катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, в съавторство с Д. Димитров, Г. Павлов, Г. Пенчев, А. Андонова, изд. „ Авангард Прима”, С., 2010 г., с. 13 – 46
 1. Пудин, К., „Структурите на гражданското общество в националния сектор за сигурност и отбрана”, сп. „Икономически алтернативи”, бр. 3, 2010 г., с. 63 – 73
 1. Пудин, К., „Бизнесът в сектора за сигурност и отбрана”, сп. „Инфраструктура и комуникации”, година 1, февруари 2010 г., с. 98 – 106
 1. Пудин, К., „Съвременната българска армия. Социално-икономически аспекти на нейната професионализация”, изд. „Авангард Прима”, С. 2009 г., с. 139
 1. Пудин, К., „Българско-македонските отношения в сферата на сигурността и отбраната 1999 – 2009 г.”, сп. „Икономически алтернативи”, бр. 5, 2009 г., с. 90 – 98
 1. Пудин, К., „Регионални инфраструктурни конфликти - Балканският полуостров”, сп. "Конфликтология и съвременност", бр. 1, 2009 г., с. 47 – 54
 1. Poudin, K., „Defence R&D Potential in Bulgaria after 1989”, Business and Science for Security and Defence Industrial R&D, Ed. by T.Ivanov. D. Dimitrov& K. Poudin, Avangard Prima, Sofia, 2009, pp. 165 – 175
 1. Poudin, K., „R&D Personnel Policy in Bulgaria”, Security and Defence R&D Management: Policy, Concept and Models, Ed. by T.Ivanov. D. Dimitrov& K. Poudin, Avangard Prima, Sofia, 2009, pp. 238 – 246
 1. Пудин, К., Конфликтите в отбраната и институцията Омбудсман на Въоръжените сили, сп. „ Конфликтология и съвременност”, бр. 1, 2008 г., 189 – 199
 1. Пудин, К., “Публично-частно партньорство при управлението на човешките ресурси във въоръжените сили. Примери от практиката на въоръжените сили на САЩ”, глава 9, Политика за публично-частно партньорство в сектора за сигурност и отбрана, монография на катедра “Национална и регионална сигурност”, УНСС, научна редакция проф. д-р Тилчо Иванов, УИ“Стопанство”, С. 2008 г., с. 88 – 94
 1. Пудин, К., “Прилагане на публично-частно партньорство при управлението на човешките ресурси във въоръжените сили на Република България”, глава 20, Политика за публично-частно партньорство в сектора за сигурност и отбрана, монография на катедра “Национална и регионална сигурност”, УНСС, научна редакция проф. д-р Тилчо Иванов, УИ“Стопанство”, С. 2008 г., с. 224 – 233
 1. Пудин, К., "Състояние и перспективи на мотивацията и възнаграждението в Българската армия", "Производствен модел и анализ на разходите за отбрана", научно изследване на колектив с ръководител проф. д-р Тилчо Иванов, Военно издателство, С. 2008 г., с. 118 - 120
 1. Пудин, К., „Длъжността “специалист по военно рекрутиране” – възможност за усъвършенстване на системата за рекрутиране на професионални войници в Българската армия”, сп. “Икономически алтернативи”, бр. 2, 2007 г., с. 64 – 70
 1. Пудин, К., „Конфликти в Българската армия и възможности за предотвратяване”, сп. “Конфликтология и съвременност”, бр. 1, 2007 г., с. 143 – 149
 1. Poudin, K., “PPP in Human Resources Management System of the Bulgarian Armed Forces”, Proceedings of the Annual International Conference on Economics and Management of Security and Defence, Ed. by T.Ivanov. D. Dimitrov& K.Poudin, Avangard Prima, Sofia, 2007, pp. 72 – 78
 1. Пудин, К., „Икономически аспекти на професионализацията на Българската армия”, сп. “Икономически алтернативи”, бр. 4, 2006 г., с. 119 – 128
 1. Пудин, К., „Кариерно ориентиране и набиране на кадрови войници”, сп. “Военен журнал”, бр. 4, 2006 г., с. 33 – 43
 1. Poudin, K., “The HR Outsourcing Practice and Its Implementation in the Armed Forces”, Proceedings of the Annual International Workshop on Economics and Management of Security and Defence "Private Investment Initiatives for Armament Modernization", Ed. by T.Ivanov. D.Dimitrov& K.Poudin, “Stopanstvo” University Publishing, Sofia, 2006, pp. 130-140
 1. Пудин, К., „Практиката на аутсорсинг на кадровите ресурси и опита на въоръжените сили на САЩ при нейното прилагане”, сп. "Икономически алтернативи", бр. 2, 2006 г., с. 140 – 147
 1. Poudin, K., “The Impact of Defence Expenditures on the Economic Development in the Municipality of Elhovo”, Defence Expenditures and Economic Development, Proceedings of the Scientific Seminar with International Participation on Economics and Management of Security and Defence, Ed. by T.Ivanov. D. Dimitrov& K.Poudin, “Stopanstvo” University Publishing , Sofia, 2006, pp. 234 – 237
 1. Пудин, К., “Разходи за военен персонал и икономическо развитие. Казусно изследване за община Елхово”, Разходи за отбрана и Икономическо развитие, монография на катедра “Национална и регионална сигурност”, УНСС, научна редакция проф. д-р Тилчо Иванов, УИ “Стопанство”, С., 2006 г., с. 71 – 78
 1. Пудин, К., „Предизвикателства пред социалната политика във ВС след срещата на високо равнище в Прага – ноември 2002”, Сборник от Международен семинар по икономика на отбраната и сигурността “Приоритети на икономиката на отбраната и сигурността след срещата на високо равнище в Прага ноември 2002 г.”, ИК ”Авангард Прима”, С. 2005, с. 127 – 131
Съставителство и редакция на монографии, сборници от конференции и други публикации

 1. „Предизвикателства пред националната политика за сигурност в началото на ХХІ век”, Сборник с доклади от студентска научна конференция, съставител гл.ас. д-р Константин Пудин, студентска редакционна колегия Биляна Богданова, Деница Ангелова, Галя Станчева, Неколета Георгиева, Ина Иванова, Иван Колев, Станислав Богдански, Авангард Прима, София, 2013 г.
 1. „Йоханес Гербер и икономиката на отбраната в България“, научна редакция проф. д-р Тилчо Иванов, съставители доц. д-р Димитър Димитров, д-р Георги Пенчев, д-р Константин Пудин, г-жа Антоанета Андонова, Авангард Прима, София, 2011 г.
 1. Final Report NATO project SfP-982063 Мanagement of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation, Dipl. Pol. Heinrich Buch, Assoc. Prof. Dr. Dimitar Dimitrov, Sen. Assist. Prof. Dr. Georgi Penchev, Sen. Assist. Prof. Dr. Konstantin Poudin, Avangard Prima, Sofia, 2011
 1. „Трафик на хора. Социално-икономически аспекти”, Ч. 3, монография на катедра „Национална и регионална сигурност” и ЦСИОС при УНСС, редакционна колегия проф. д-р Стефан Христов – председател и преподаватели от УНСС, УИ„Стопанство”, София, 2010
 1. „Трафик на хора. Социално-икономически аспекти”, Ч. 2, монография на катедра „Национална и регионална сигурност” и ЦСИОС при УНСС, редакционна колегия проф. д-р Стефан Христов – председател, доц. д-р Димитър Димитров, гл.ас. д-р Константин Пудин, гл.ас. д-р Нончо Димитров, докторант Теодора Гечкова, УИ„Стопанство”, София, 2010
 1. „Икономически аспекти на тероризма. Анализ на световния опит и идентификация на добрите практики”, Ч.1, монография на катедра „Национална и регионална сигурност” и ЦСИОС при УНСС, редакционна колегия доц. д-р Димитър Димитров, гл.ас. д-р Константин Пудин, УИ„Стопанство”, София, 2010
 1. „Управление на кризи. Международно коопериране, хуманитарна помощ и реакция при кризи”, Сборник с доклади от научна конференция по икономика на отбраната и сигурността, редакционна колегия доц. д-р Димитър Димитров – председател, гл.ас. д-р Константин Пудин, докторант Екатерина Богомилова, ИК – УНСС, София, 2012 г.
 1. “Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността”, Сборник с доклади от Юбилейна научна конференция на тема „Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността”, посветена на двадесетата годишнина от създаването на катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС и специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, редакционна колегия доц. д-р Димитър Димитров - председател, доц. д-р Цветан Цветков, гл.ас. д-р Константин Пудин, ас. Юри Ценков, ас. Недко Тагарев, УИ „Стопанство”, 2010 г.
 1. Алманах „Двадесет години катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността””, съставители доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Георги Павлов, гл.ас. д-р Георги Пенчев, гл.ас. д-р Константин Пудин, Антоанета Андонова, Издателство „Авангард Прима”, София, 2010
 1. Business and Science for Security and Defence Industrial R&D, Proceedings of the NATO SfP project 982063 International Conference, Ed. by Tilcho Ivanov, Dimitar Dimitrov, Konstantin Poudin, Avangard Prima, 2009
 1. Concept, Policy and Models for R&D Management in Support of Defence Industrial Transformation, Proceedings of the NATO SfP project 982063 International Conference, Ed. by Tilcho Ivanov, Dimitar Dimitrov, Konstantin Poudin, Avangard Prima, 2009
 1. Policy and Models for R&D Management in Support of Defence Industrial Transformation, Proceedings of the NATO SfP project 982063 International Conference, Ed. by Tilcho Ivanov, Dimitar Dimitrov, Konstantin Poudin, Avangard Prima, Sofia, 2008
 1. Public-Private Partnership in Defence and Security Sector – National Practices, Proceedings of the International Conference on Economics and Management of Security and Defence, Ed. by Tilcho Ivanov, Dimitar Dimitrov, Konstantin Poudin, Avangard Prima, Sofia, 2007
 1. Private Investment Initiatives for Armament Modernization, Proceedings of the Scientific Workshop with International Participation on Economics and Management of Security and Defence, Ed. by T.Ivanov. D. Dimitrov& K.Poudin, Stopanstvo University Publishing, Sofia, 2006
 1. Defense Expenditure and Economic Development, Proceedings of the Scientific Seminar with International Participation on on Economics and Management of Security and Defence, Ed. by Tilcho Ivanov, Dimitar Dimitrov, Konstantin Poudin, Sofia, Stopanstvo University Publishing, Sofia, 2005
Проекти

Международни


 1. NATO project SfP 982063 “Management of Security Related R&D

in Support of Defence Industrial Transformation”, 2006-2009


 1. COST Action A25 “European Small Arms and Perpetuation

of Violence”, 2004 – 2008


 1. DCAF Young Faces Program, 2007 – 2008

Национални
 1. BG051PO001-3.1.09-0024 „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013), ръководител проф. д-р Валентин Гоев, 2013 – 2014 г.
 1. BG051PO001-3.1.07-0053 "Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС "Бакалавър", направление "Администрация и управление", в съответствие с изискванията на пазара на труда”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013), ръководител доц. д-р Цветана Стоянова, 2013 –2015 г.
 1. Производствен модел на Въоръжените сили, Министерство на отбраната, катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС, ИПОИ – БАН, ръководител проф. д-р Тилчо Иванов, 2008 г.
 1. Методика за технико-икономическа оценка на проекти за модернизация на въоръженията, Министерство на отбраната, катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС, ръководител проф. д-р Тилчо Иванов, 2003 г.

Университетски

 1. "Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността", ръководител на проекта доц. д-р Цветан Георгиев Цветков, катедра „Национална и регионална сигурност” и Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС, 2013 - 2015 г.
 1. „Фактори и аспекти на професионализацията на Българската армия”, индивидуален проект, финансиран от фонд „НИД на УНСС”, 2009 – 2011 г.
 1. „Икономически аспекти на тероризма”, ръководител на проекта проф. д-р Димитър Панайотов Димитров, катедра "Национална и регионална сигурност" и Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС, 2009 - 2011 г.
 1. "Социално-икономически аспекти на трафика на хора", ръководител на проекта проф. д-р Стефан Иванов Христов, катедра „Национална и регионална сигурност” и Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС, 2009 - 2011 г.
 1. "Основни термини, използвани в учебния процес", ръководител на проекта проф. д.ик.н Йосиф Илиев Илиев, УНСС, 2011 г.
 1. “Управление на кризи”, ръководител на проекта доц. д-р Димитър Панайотов Димитров, научна проява, катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС, 2011 г.
 1. „Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността”, ръководител на проекта доц. д-р Димитър Панайотов Димитров, научна проява, катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС, 2010 г.
 1. "Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България - икономически и организационни аспекти", ръководител на проекта доц. д-р Цветан Георгиев Цветков, катедра "Национална и регионална сигурност", 2008 - 2009 г.
 1. "Политика за публично-частно партньорство, базирана на частната инвестиционна активност", ръководител на проекта проф. д-р Тилчо Колев Иванов, катедра "Национална и регионална сигурност", 2005 - 2006 г.
 1. "Разходи за отбрана и икономическо развитие", ръководител на проекта проф. д-р Тилчо Колев Иванов, катедра "Национална и регионална сигурност", 2004 - 2005 г.
Участие в научни прояви, в т.ч. конференции, семинари, кръгли маси и др.
 1. Кръгла маса „Предотвратяване и борба с трафика на хора”, посветена на 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора, организирана от катедра „Национална и регионална сигурност” и Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС, София – октомври 2014 г.
 1. Международна научна конференция„Изследванията в отбраната: вековна традиция и нови хоризонти”, посветена на 100 годишнината от учредяването на Военноисторическата комисия към Щаба на армията и 15 годишнината от създаването на Института за перспективни изследвания за отбранатаоктомври 2014 г. Изнесен доклад на тема: „РОЛЯТА НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО В ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПО ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА”
 1. Кръгла маса с чуждестранно участие „Реформите в системата за сигурност на Р България” – юни 2014 г. Изнесен доклад на тема: „РЕФОРМА И ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА”
 1. Национална научна конференция „Десет години от присъединяването на България в НАТО” – април 2014 г., доклад на тема: „ПРОФЕСИИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА Р БЪЛГАРИЯ”
 1. Международната научна конференция “Сътрудничество в областта на отбраната и сигурността между Изтока и Запада /East -West Defence &Security Co-operation Conference – EWDSC 2014”, организирана от катедра „Национална и регионална сигурност” при УНСС, Haldane Systems Ltd., Великобритания и Epsilon Arms, България – февруари 2014, София
 1. Международна конференция със специалната подкрепа на НАТО „Интелигентната отбрана и политиката на отворени врати: нови синергии за евро-атлантическата сигурност”, ПанЕвропа България, Институт за културна дипломация – Берлин, Представителство на Европейската комисия в България - ноември 2013 г., София, презентация на тема: „ОПИТЪТ НА УНСС В РАЗВИТИЕТО НА ИДЕЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ОТБРАНА” – в съвместно с проф. д-р Димитър Димитров
 1. Юбилейна научна конференция „Медиите между мисията и бизнеса” – октомври 2013 г., УНСС, София. Изнесен доклад на тема: „РАЗМИСЛИ ЗА РИЦАРСТВОТО, ИСТИНАТА, СВОБОДАТА, МЕДИИТЕ И СИГУРНОСТТА”
 1. Международна конференция със специалната подкрепа на НАТО „Жените и изграждането на мира. Какво правят и защо е от значение“, организирана от Атлантически Клуб в България, Сдружение на жените военнослужещи, Институт за културна дипломация – Берлин, Софийски форум за сигурност - октомври 2013 г., София. Презентация на тема: „ОТГОВОРНОСТТА ДА ПАЗИМ ЖЕНИТЕ ПО ВРЕМЕ И СЛЕД КОНФЛИКТИ”
 1. Международна научна конференция „Глобализъм, регионализъм и сигурност” – септември 2013 г., УОБ Равда. Изнесен доклад на тема: „ЗАПЛАХИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ”
 1. ХІ Международна конференция „Сигурността в Югоизточна Европа – в търсене на интелигентни решения” – септември 2013 г., София. Изнесен доклад на тема: „В ТЪРСЕНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА”;
 1. Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ: Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда" – юни 2013 г. Изнесени доклади на тема: "ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБУЧЕНИЕТО ПО СИГУРНОСТ В ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ" и "ПОЛИТИКАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА МЕНИДЖЪРСКАТА ТЕОРИЯ"
 1. Научна конференция „Мениджмънт на сигурността и отбраната в променящата се среда за сигурност” – май 2013 г., София. Доклад на тема: „МЕНИДЖЪРСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА”
 1. Научно-приложна конференция „Икономиката на Родопите – регионални проблеми и перспективи” – юни 2012 г., Смолян. Изнесени доклади на тема: ”ИНДИКАТОРИ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА” и „ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” - в съавторство с доц. д-р Георги Павлов
 1. Международна конференция на високо равнище „Smart Defence – Pooling and Sharing: Eastern European View of Multinational and Innovative Approaches for Capabilities Development”/“Интелигентната отбрана – обединяване и споделяне: Източноевропейската визия за многонационални и иновативни подходи за развитие на способностите”, под патронажа на президента на Р България г-н Росен Плевнелиев, организирана с подкрепата на НАТО от катедра „Национална и регионална сигурност” при УНСС, в сътрудничество с Министерството на отбраната, Сдружението „Джордж Маршал” – България, БАН, Института по металознание, съоръжение и технологии с Център по хидроаеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – април, 2012 г., София
 1. Международна конференция „Smart Defence – The New Vision of Cooperation, Coordination and Coherence in SEE”, съорганизатори Институт за европейски инициативи, катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС и сдружение „Джордж К. Маршал”- България – декември, 2011 г., София
 1. Научна конференция по икономика на отбраната и сигурността „Управление на кризи. Международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи” – декември 2011 г., София. Изнесен доклад на тема: „КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КИРИЗИ”
 1. Национална научна конференция „Междуинституционална координация и работа в екип” – октомври 2010 г., София
 1. Международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието” - декември 2011 г., София. Изнесен доклад на тема:

„АСПЕКТИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ”


 1. Юбилейна научна конференция „Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността”, посветена на двадесетата годишнина от създаването на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” – ноември 2010 г., София
 1. Научно-практическа конференция “Стратегии и политики за сигурност” – април 2010, София. Изнесен доклад на тема: „РОЛЯТА НА МЕДИИТЕ В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА”
 1. Кръгла маса „Политика и стратегия за противодействие на трафика на хора” – февруари 2010 г., София. Изнесен доклад на тема: „ТРАФИК НА БЕБЕТА В (ОТ) БЪЛГАРИЯ”
 1. Научна конференция по конфликтология с международно участи „Инфраструктурна конфликтология и сигурност”, организирана от Българска асоциация на конфликтолозите със съдействието на Факултет „Икономика на инфраструктурата” (УНСС),  Катедра „Национална и регионална сигурност” (УНСС), Международна академия по информатизация – Българско регионално отделение (МАИ-БРО) и Съюз за стопанска инициатива (ССИ), Изнесен доклад на тема: „РЕГИОНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ КОНФЛИКТИ – БАЛКАНСКИЯТ ПОЛУОСТРОВ”
 1. Международна конференция “Business and Science for Security and Defence Industrial R&D” – май 2009, София. Изнесен доклад на тема: „R&D COOPERATION BETWEEN DEFENCE SECTOR AND SOCIETY /THE CANADIAN CASE/”
 1. Международна конференция “Security and Defence R&D Management: Policy, Concepts and Models” – май 2008, Варна. Изнесен доклад на тема: “R&D HUMAN CAPITAL POLICY”
 1. Участие в инициативата „Мрежа на младите лица 2007-2008. Регионално сътрудничество за регионална стабилност”, февруари 2008, Белград, организатори: Центъра за демократичен контрол над въоръжените сили - Женева и Центъра за граждаско-военни отношения – Белград

Презентация на тема: “INDICATORS OF PROGRESS OF SECURITY SECTOR REFORM IN PRIVATE SECURITY INDUSTRY /METHODOLOGICAL APPROACH/”


 1. Участие в инициативата „Мрежа на младите лица 2007-2008. Регионално сътрудничество за регионална стабилност”, октомври 2007, Женева, организатор Центъра за демократичен контрол над въоръжените сили - Женева
 1. Международна конференция „Policy and Models for R&D Management of Defence Industrial Transformation” – юни 2007, София. Изнесен доклад на тема: “R&D IN SUPPORT OF PROFESSIONALIZATION OF THE BULGARIAN ARMED FORCE”
 1. Участие в „7-ма Конференция на младите лица на Центъра за демократичен контрол над въоръжените сили - Женева”, февруари 2007, Женева
 1. Отговорности на разузнаването: правила и добри практики за контрол над службите за сигурност, ноември 2006, София, организатори: Народното събрани на Р България, Центъра за югоизточноевропейски изследвания, София и Центъра за демократичен контрол над въоръжените сили - Женева
 1. Международна конференция по Икономика на отбраната и сигурността “Публично-частно партньорство в сектора на сигурността и отбраната – национални практики” – октомври 2006 г., София. Изнесен доклад на тема: “PPP IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM OF THE BAF” 1. Международен семинар по Икономика на отбраната и сигурността “Private Investment Initiatives for Armaments Modernization”– юни 2005, София. Изнесен доклад на тема: “HR OUTSOURCING AND THE EXPERIENCE OF ТHE US ARMED FORCES IN ITS IMPLEMENTATION”
 1. Международен семинар посветен на проблема за ограничаването на разпространението на малките и леки оръжияноември 2004, София
 1. Международен семинар по Икономика на отбраната и сигурността “Разходи за отбрана и икономическо развитие.” – октомври 2004, София. Изнесен доклад на тема: “РАЗХОДИ ЗА ОТБРАНА И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ. КАЗУСЪТ ЕЛХОВО”
 1. Международен семинар по Икономика на отбраната и сигурността “Defense Expenditure, Economic Growth and New Security Reality”- юни 2004, Рибарица. Изнесен доклад на тема: “DEFENSE PERSONNEL EXPENDITURES AND ECONOMIC DEVELOPMENT”
 1. Втора международна научна конференция “Изследвания и технологии за отбраната и ВС”, проведена в рамките на изложението “ХЕМУС 04” – май 2004, Пловдив
 1. Международен семинар "Прилагане на съвместима с НАТО система за управление на ресурсите за отбрана. Уроци от практиката." - октомври 2003 г., Боровец. Изнесен доклад на тема: “РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

Чужди езици

Английски, Италиански и Руски

Homepages

www.unwe.bg

www.e-dnrs.org

Адрес

Университет за национално и световно стопанство

Студентски град

1700 София

България

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница