Национална програма устойчиво Развитие стратегия на образователната система и спорта за създаване на висши управленски кадри Организационно-методически указаниястраница1/6
Дата24.09.2017
Размер0.86 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

по разработки на:

Институт за Фундаментални Изследвания „НЕОГЕН”

Фондация „ИНСТИТУТ за УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
Устойчиво Развитие

СТРАТЕГИЯ на ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА и СПОРТА

за създаване на висши управленски кадри
Организационно-методически указания.


 1. Необходимост от въвеждане на Устойчиво Развитие (УР) в Образователната система.


І. Юридически предпоставки.
1. Според Конституцията на Република България приоритет имат международните договорености пред местните. България е член на Европейския съюз (ЕС) и като такъв трябва да изпъл-нява неговите програми. Устойчивото Развитие е програма на ЕС.
2. Устойчивото Развитие е програма и на ООН.
3. Международна Харта за Правата на Човека:

Международен Пакт за икономическите, социалните и културните права,

член 11.2.а.: „...ще предприемат... конкретни програми: ...пълното използване на техническите и научните знания (пълното им приложене)”

член 15.3.:„Държавите - страни по този пакт, признават правото на всяко лице:

б) да се ползва от научния прогрес и приложението му.”

2. „...запазването, развитието и разпространяването на науката и културата.”

3. „...да зачитат свободата, необходимостта за научноизследователска работа и творческа дейност.”

4. AGENDA 21 (Дневен ред 21) на Олимпийско движение, съобразно Програмата на ООН УР, представена от Пол Шмидт (изпълн. дир. към комитета по спорт и околна среда към IOC (МОК) пред Третата Световна Конференция по спорт и околна среда (Рио де`Жанейро 21-24.10.1999) и над 300 участници с представители:

Програма на ООН за околна среда (UNEP)

Организации за оценяване като

ICSSPE, WFSGI, IAKS…

Програмата за Развитие на ООН (UNDP)

Световна Здравна Организация (WHO)

Световен Фонд за Природата (WWF)

4 Орг. Комитета за Олимписки Игри

93 Национални Олимпийски Комитета

Международен Олимпийски К-т (IOC)

Межд.Ком-т на Червения Кръст (ICRC)

ГрийнПийс

19 Международни Федерации

Много атлети и други членове

Те приемат „Официален отчет Рио” с Апел към Света да го използва като основа за своята политика и като вдъхновение за своите действия”.

Основен извод на Програмата „Устойчиво Развитие” (УР) е, че системата Природа-Общество-Човек е в драстично неустойчиво, нехармонично състояние, заплашващо целия живот на Планетата. Особено неустойчиво е състоянието на отделната личност (дисхармония (болести) между всички вътрешни структури и между тях и Природата). На стр.8(5) се апелира за: „Засилване ролята на Специалните групи” (т.е. бързо внедрявне на авангардни решения) и като средства за реализиране (стр.9): „...изработка на собствен Дневен Ред 21”.Стр.12 (чл.3.1.5): „Опазването на здравето, основен фактор за хармоничното развитие на човешкия индивид, е тясно свързано с УР”. „Здравното обучение ще бъде еднакво широко разпространена и съществена част от спортното образование. Това включва най-вече аспектите на хранене, хигиена, борба с болести.

Стр.14 (чл.3.1.7): да се създадат „системи за наблюдение и оценка на постигнатия прогрес по отношение на УР.

Стр.16 (чл.3.2.6): сега използването на енергията „се намира в противоречие с принципите на УР”, затова трябва „поощряването на употребата на нови технологии”.

Стр.17 (чл.3.2.7): „...подобаващо внимание към развитието на местното население”.

Стр.18 (чл.3.3): Засилване ролята на основните групи. (където се извършва основно обучение) – „Демократичната практика се нуждае от достъп до източниците на информация.” Т.е. бързи нестандартни решения, основани на нови открития.

Стр.19 (чл.3.3.2): Поощтряване ролята на младите хора. „да привлече повече млади хора в решения, свързани с УР”. „да поощтрява достъпа до образование” (авангардно); „да бъдат привлечени във вземането на решения” (самостоятелни).

Стр.19 (чл.3.1.5): Признаване и поощтряване на местното население. „да спомага използването на техните традиционни знания и умения... и вземане на подходящи мерки” (самостоятелни). Не само отгоре, но и по инициатива на местното население.

Стр.12 (10): „да подготви подробни доклади за приложението на Дневен Ред 21, ...които да бъдат представени на главните семинари на членовете на олимпийското движение и на бъдещата Световна конференция по Спорт и Околна среда към МОК.” Т.е. тъй като тази програма е новаторска и от световно значение, местните и държавни структури са ДЛЪЖНИ да я развиват и докладват на държавно и международно равнище.
5. Люнебургска Декларация на Международната Университетска Асоциация

за Висше образование за Устойчиво Развитие (УР) (10.12.2001)

Стр. 1: Образованието във всички негови форми играе основна роля за насочване към критичните предизвикателства за УР, свързана с проблемите на глобализацията, намаляването на бедността, социалното справедливост, демокрацията, правата на човека. ...създаване на ГЛОБАЛНА МРЕЖА за сътрудничество...”

Висшето образование има ролята на катализатор по отношение образованието за УР и изграждане „сградата” на непрекъснато образоващото се общество. То има специална отговорност да РАЗВИВА науката ...за създаването на НОВИ ЗНАНИЯ, ...НОВИ ЛИДЕРИ и преподаватели за утрешния ден, ...да преподава тези знания НА ЛИЦАТА, ВЗЕМАЩИ РЕШЕНИЯ, както и на обществото като цяло.”

...модернизация на учебните планове ...в целия образователен процес ...хората навсякъде да могат да живеят свободно, да не се страхуват и да дават своя УНИКАЛЕН ПРИНОС към Устойчивото Бъдеще.”

Стр. 2: Международна Програма за работа в образованието ...и обучението за УР,

приета от Комисията на ООН по УР.

GHESP (Организация Глобално партньорство за Устойчиво Висше Образование).

...непрекъснато образование на преподаватели, ЛИЦА, ВЗЕМАЩИ РЕШЕНИЯ,както и на граждани за целите на УР.”„да осигуряват ТВОРЧЕСКО развитие и изпълнение на ВСЕСТРАННИ ПРОЕКТИ за УР ... и във ВСИЧКИ останали равнища и форми на образование.”

Да бъде призована ООН.”

Стр. 2:

EUA “Copernicus” (Европейска Университетска Асоциация)

IUA (Международна Университетска Организация)

ULSF (Асоциация на Университетските Лидери за Устойчиво Бъдеще)

Стратегии за РЕФОРМИ в специфичните области ...към РЕФОРМИ във ВСИЧКИ сфери на университет-ски дейности.
6. Декларация „Убунту” на Международната Университетска Асоциация

за изграждане на глобален алианс за Образование по Устойчиво Развитие (УР)

(Среща на върха в Йоханесбург, 2002).Стр. 1: „да се постави УР във фокуса на учебните програми НА ВСЯКО образователно равнище”.

ГЛОБАЛЕН АКЦЕНТ върху образованието се поставя върху постигането на целите на УР, и се създаде ГЛОБАЛЕН СЪЮЗ за подпомагане развитието на науката в това направление, техниката и образованието ВЪВ ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СИСТЕМИ в ЦЯЛ СВЯТ”.Стр. 2: „Цели:

- Развитие на учебните планове;

- Организация на мрежа между севера и югаза образование за Устойчиво Развитие.;

- Стратегическо образователно ПЛАНИРАНЕ и създаване на действена политика;

- Изграждане на капацитет за НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ и обучение

Интегриране на УР в учебните планове и програми на ВСИЧКИ РАВНИЩА на образованието и във всички образователни сектори.

...ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ на преподавателите.

Представители на Образованието и Науката, подписали Декларацията:

Университет на ООН / UNESCO / Африканска Академия за Наука / Международен комитет за наука / Международна Асоциация на Университетите / Университетска Програма „Коперникус” / Глобално Партньорство във Висшето Образование за УР / Съвет за Наука и Сътрудничество / Академия от Третия Свят / Азиатски Университетски Лидери / Наука за Устойчиво Бъдеще / Световна Организация на Инженерните Организации..........


7. Хосе Мануел Баросо – Президент на Европейската Комисия: „Устойчиво Развитие: стратегия за повече и по-добри действия” (реч на форума на предприемачите за УР, Брюксел, 15.04.2005): „...ние се нуждаем от вашите идеи, вашите мнения и обратна връзка.”
8. Меморандум за ... образованието за УР м/у МОСВ и МОН. 04.02.2004, сряда, 11 часа.

готовност за постигането на тази цел в подтекста на приоритетите, приети от Пета Министерска Конференция „Околно среда за Европа” (Киев, май, 2003) ... и в съответствие със стартираното отUNESCO през 2004 г. СВЕТОВНО ДЕСЕТИЛЕТИЕ на Образованието по УР.
!!! МОСВ финансира обучителните семинари за учители от цялата страна с над 44 хилади лева и кандидатства за ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ по Комуникационната стратегия за присъединяването на България към ЕС.
ІІ. Научни предпоставки - Български Научни Открития.
Тези открития за първи път в света дефинират (определят) чрез математика и физика понятията:

 1. Дух, Душа; Духовно и Душевно развитие.

 2. Енергийно тяро, Физическо тяло, Енергийни трансформатири на високи и ниски честоти в живите организми и Човека.

 3. Енергийни (ефирни, отвъдни) същиства и форми на живот.

 4. Взаимодействие между структурите.

 5. Възникване и Развитие на Живота и на къде върви Еволюцията.

 6. Как и кое предизвиква възникването на Нови Биологични Видове.

 7. Нови физико-математически понятия за Вселена, Свят и Отвъден свят.

 8. Нова Класификация на Науките и тяхното естествено хармонизиране с практиката.

 9. Нова Естествена Интелектуална Скала на личността.

 10. Нова Естествена Йерархична Общестгвена Система.

 11. НОВИ ПАРАМЕТРИ, обект за хармонизиране и за Устойчево Развитие. Тези параметри сега световната наука и общественост не изследва и не са обект за хармонизация, т.е. без тези параметри Устойчиво Развитие не е възможно!!!

 12. Без тези параметри Цивилизацията е ОБРЕЧЕНА!!!ІІІ. Културно-исторически предпоставки - Български и чужди традиции.


Стремежът към Устойчиво Развитие не е от вчера, нито е от „Рио 92”. Тя е от преди стотици хиляди години, откакто Човекът се е осъзнал като част от Вселената. Този стремеж е запечатан и като практика във всички религии и техните риту-али като т.н. Единство с Бога, т.е. като Единство с Природните закони. Т.е. колкото повече и по-ФУНДАМЕНТАЛНИ (по-близки до Природата или Бога) природни закони познаваме, толкова хармонизацията, Единството ще е по-пълно, ще е по-съвършено.

Следователно нашите Български фунда-ментални открития ще дадат на Човечеството най-съвършеното хармонизиране с Природата (Бога), най-съвършеното Устойчиво Развитие. Най-съвършената Образователна Система!

Най-древната система за Устойчиво развитие, известна под името Йога, е система от психо-физически тренировки, начин на живот и проверени в практиката възгледи за живота. Тази система е най-всестранната, най-дълго изпитваната и най-доказалата се в практиката (данни за Йога има отпреди 500 000 гдини), но и най-неразбраната, защото не е човешки, а извънземен продукт и понеже за да се разбере, тя трябва да се изпита на собствен гръб. Но много малко „дървени филосо-фи” биха се отрекли от своя мързел... Дебело искаме да под-чертаем, че понятията Устойчиво Развитие, Хармонично Развитие и Йога са едно и също нещо, те са синоними, с тая разлика, че УР на ООН и ЕС значително изостава и в теоретическо, и в практическо отношение спрямо Древиния Гигант („Пред дравния гигант Йога съвременната наука представлява лилипут!” Фредерик Жолио-Кюри). Има различия само в материалните и културни предпоставки ме-жду древния и съвременния начин на живот и съответните на тях технологии. По възгледите за света , обществото и личността всички религии си приличат с Йога. Разликата между религиите и Йога е само тази, че религиите прене-брегват ПРАКТИКАТА (и теорията за практиката) на ЛИЧНОТО САМОУСЪВЪР-ШЕНСТВАНЕ, а без ПРАКТИКА няма съвършено Познание и Съзнание. Изслед-ването на начина на живот, практиката, морала, способности-те и проявите на основателите на всички големи религии и национални герои показва, че тези основатели и герои в най-голяма степен отговарят на понятието йог (т.е. висша съзнателност). Съвременни тестове с апаратура и статисти-ка в различни йога институти в САЩ, Канада, Франция, Русия, Индия, Швейцария, Австрия и мн.др., както и свръхчо-вешките способности на напреднали йоги и майстори на бой-ни изкуства показват, че Йога (УР) няма алтернатива, т.е. това е ИМПЕРАТИВ за Бъдещето. Проведени опити сред престъп-ници в затвори, сред болни в болници и санаториуми, сред деца и ученици в детски градини и училища (проведени и от нас) са категорични, че това е съвършеното средство за реш-аване на проблеми от всякакъв род. Можем да споменем няколко опита под егидата на ООН в Ню Йорк и Вашингтон, когато след групови медитации на йоги престъпността на тези градове намаляла до 30-40 процента. Подобни са и резултати-те на групата на Шри Чинмой, също чрез ООН, както и неговите фантастични спортни резултати (вдига с една ръка 3 тона...). Както и нститут към ООН на Норбеков за развитие на личността.

Съвременните ОТКРИТИЯ също доказват, че Йога е разкрила ВСИЧКИ тайни на човека и живота... Това са високочестотната фотография на Кирлиян, доказала високоче-стотните енергийни излъчвания на живите организми (ореол, аура...). Физиката на Васил Манев, доказала съществуването на Дух, Душа, Енергийно тяло, техните структури и взаимодействия, както и възникването и развитието на самия Живот и бъдещето на Еволюцията.

Раждането на Нова Междузвездна Цивилизация.(Фиг.1) Наша експедиция в Индия даде на индийски учени да разчетат надписите на розетката от Плиска (вляво). Българските учени я бяха разчели фонетично, но смисълът на знаците остана неизвестен. Индийските учени потвърдиха звученето, фонетиката, но и казаха точното значение на знаците - имената на седемте чакри (при йога). Писмото било много по-ранно от санскрит... Твърдението на някои учени, че ние сме основатели на съвременната Цивилизация, се потвърди. Както и че сме носители на най-съвършената наука във Вселената, отчасти запазена в Индия и преоткрита сега от нас. Това е Йога (наука за всеобщото Единство, за всеобщото Хармонично, т.е. Устойчиво Развитие, т.е. Универсална Методология за решаване на проблеми...

Фигурата в средата означава Основен природен закон (първото разклонение от причино-следствените връзки на Природо-Общественото Дърво. Отвесните линии от двете страни са Духът и Душата, които ние определихме математически по големина, маса, съдържание, функции, както и Бог получи свое математическо определение (формула). Някои твърдят, че това е знак на Бог Тангра, което е нещо като име на Основния природен закон. Който го открие и овладее, ще стане лидер на Новата Цивилизация на Земята!

Ни е и наши колеги твърдим, че сме открили този Основен природен закон. Че можем да бъдем лидер на Новата Цивилизация на Земята! Дошло е време науката Йога да не се използва само от СЕКРЕТНИ (ТАЙНИ) мисии, както това са направили руснаците при първите космонавти:

(Фиг.2) < 100 годишният Дхирендра Брахмачари (Фиг.2), треньор на първите съветски космонавти, възпитател на семейство Ганди, ученик на Картакея, ръководител на институт за свръх способностите на човека в Ню Делхи. Бил е циментиран няколко месеца под земята (контрол над "смъртта"). Владее левитация, телепортация, ясновидство и други сидхи... Чудотворен лечител на всички болести. Учител на Венцеслав Евтимов (основател на организираното йога движение в България и учител на пишещия тези редове).
Съвременната официална наука и „медицина” са безсилни да обяснят феноменалните постижения на йогите. Всъщност те не полагат никакви сили (усилия) за обяснения, просто ги премълчават, пренебрегват и сатанизират. Причината е ясна – конкуренцията.

(Фиг.3) < 305 годишният Картакея (Фиг.3), учителят на Дхирендра Брахмачари (горе). На 324 години през 1954 г. спира сам сърцето си, защото неговите учители го извикали на друга планета... Никога не е боледувал. Чудотворен лечител на всички болести.


    Сега е на ~400 години, доказан факт от наши учени при експедиция...
„...ние ще се изменим. Защото това, тленното, трябва да се облече в нетление и това, смъртното, да се облече в БЕЗСМЪРТИЕ.” (Библия, Коринтяни, 15:52-53)
Трудните неща изискват месеци, понякога години, а НЕВЪЗМОЖНИТЕ ... малко повече. (Йогийско правило). Мълчанието (ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА) за това е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО!.. Официалните постижения по програмите Устойчиво Развитие на ООН и ЕС изглеждат наистина ЖАЛКИ пред постиженията на йогите. Защото тези програми не поставят като главен обект за промяна човешката личност, а всичко друго извън нея – технологии, обществени отношения, екология. Никой не иска да променя себе си, а всеки „гледа сламката в очите на ближния, а не вижда гредата в своето око” (Христос).
Ето защо АКЦЕНТЪТ на нашата програма е именно ПРОМЯНА НА ЛИЧНОСТТА посредством въздействие върху всички нейни структури. Защото сега в образованието навсякъде на Запад липсва половината от културата и тази половина се нарича духовно развитие (развитие към надсветлинните енергии) (виж следващата Фиг.4).


В нито една съвременна образователна система по света няма математически изчислимо понятие ДУХОВНО РАЗВИТИЕ. То въобще ЛИПСВА в програмите за обучение и като теория, и като практика. Никъде няма ДЕФИНИЦИЯ за Духовно Развитие !!! Оказа се, че Духовното развитие е ЕДИНИЯТ ПОЛЮС > pCO-(-) на развитието (изчислими високи надсветлинни честоти - виж горе графика). А материалното развитие e другият плюс

pH+(+). Т.е.
Всички образователни системи по света се мъчат да моделират личността само с един полюс.
Колкото е възможно магнитът да е само с един полюс, толкова е възможно и човекът да е с един полюс. Да, обаче, официалната система упорито пренебрегва, направо си запушва очите и ушите за Духовното развитие. И постига “страхотни резултати”...

Материалното развитие от химическа гледна точка има знак плюс (киселинност - pH+), а Духовното развитие - минус (алкалност - рСО-). Йога е баланс между рН+ и рСО- (киселинно-алкална хармония). Спортът и повечето дейности стават при недостиг на кислород (О2), т.е. развиват киселинност (материализъм). Сегашната Цивилизация няма дейности при излишък на О2 (рСО-), т.е. няма дейности за духовно развитие. Такива има единствено Йога. Т.е. единствено Йога развива едновременно и рН+, и рСО-, т.е. Йога развива духовността на всички системи (физ. тяло, разум, душевност, духовност), т.е. без Йога хармонията (Устойчивото Развитие) е невъзможна, защото Йога е самата хармония, Йога е самото Устойчиво Развитие на личността !... А без устойчиво развитие на отделната личност, общественото устойчиво развитие не е възможно!
(Фиг.5)

ДЪРВОТО >

(История на Развитието


причино-следствени връзки) >
Нашият Свят К(0)Р (наричан все още "Вселена")
се заражда в Отвъдния Свят К(1)Р, който е кълбо и съдържа в себе си 1022 броя "вселени" като нашата, всички сътворени по същия начин.
НАЧАЛО (ГОЛЕМИЯТ ВЗРИВ) е ЗОНА за ТРАНСФОРМАЦИИ между световете.

(Фиг.6)

Когато примерно искаме да решим проблема “отсичане на дърво (отсичане на проблем)”, Йога го решава от основата, от ЕДИНСТВОТО, ”отсича” го в основата, а не клон по клон; листо по листо; от следствията, както съвременната (официална) образователна, здравеопазна и обществена сестема.

Т.е. Йога решава проблемите в основата (универсално), защото основата има връзка с всички клони (следствия) нагоре. Не може върху грешна основа - здрав покрив...

Нашата българска наука вече направи революционни открития с разгадаването на този “Дар на Боговете”...


Каталог: publications
publications -> Докторант су „Св. Климент Охридски”
publications -> Глобализация на човешкото съзнание
publications -> Призрен и призраците
publications -> Код по продагро-2008 Наименование на позицията
publications -> Опит за интегративен подход при някои аспекти от Науката за Сигурността Проф д-р Николай Слатински Тази студия е написана за изданието „Научни трудове”
publications -> Диана Гергова – Публикации Монографии
publications -> Лекция за софтуер за обработка на фото/видео (PhotoShop) 3 ноември 2007 г., събота Посещение на обект
publications -> Access point a name, term, code, etc., through which bibliographic or authority data is searched and identified. Additional access point [NT], Authorized access point [NT]
publications -> Публикации на доц. Д-р стефан йорданов за периода 2002-2007 год


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница