Национална служба за растителна защитаДата30.05.2017
Размер147.21 Kb.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА

ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Н
АЦИОНАЛНА СЛУЖБА


ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА

ЛИТВАСПОРАЗУМЕНИЕ

МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ СЛУЖБИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ЛИТВА ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 2004/103/ЕС


Настоящото споразумение се сключва между Национална Служба за Растителна Защита на Република България и Националната Служба за Растителна Защита на Литва, наричани по нататък „служби” във връзка с прилагането на Директива на Комисията 2004/103/ЕС от 7 Октомври 2004 относно проверки за идентичност и за растително здраве на растения, растителни продукти или други обекти, включени в Част Б от приложение V на Директива на Съвета 2000/29/ЕС, които могат да се извършват на място различно от мястото на въвеждане в Общността или на място в непосредствена близост и определяща условията свързани с тези проверки.

Двете служби се споразумяха, че в случаи на пратки съдържащи продукти от Приложение 5 Б на Директива на Съвета 2000/29/ЕС, влизащи в Общността през едната от двете Страни Членки - Литва или Република България, с последна точка по дестинация на територията на другата, продуктите да бъдат транспортирани като се спазват следните условия:
 • Документалната проверка ще се извършва на първата точка на влизане съгласно чл.13.в.2.а на Директива на Съвета 2000/29/ЕС;

 • Ще се спазват всички изисквания на Директива на Комисията 2004/103/ЕС, в частност чл.1.3 отнасящ се за гаранции и документи за транспорт и съхранение на въпросните продукти;

 • За стоки за които Комисията е въвела редуцирана честота за проверки при внос, няма да се прилага процент на редуциране на проверките за тези продукти. Този процент може да се приложи после, в одобреното място за инспекция;

 • Службите на двете страни ще издават растително здравен документ за движение както е описано в чл.1.3 в) на Директива на Комисията 2004/103/ЕС във всички случаи на движение на стоки идващи извън общността и минаващи през едната от двете страни предназначени за другата, за които се изискват проверки за идентичност и растително здравни проверки. Доказателство за приключването на идентичността и растително здравните проверки ще се обозначава чрез попълване на съответните квадратчета 8, 9 и 10 от растително здравния документ за движение. След приключването на всички инспекции пратката ще бъде съпровождана от попълнения растително здравен документ за движение и подпечатано копие от фитосанитарния сертификат.

 • Двете служби си разменят списък с одобрените места за извършване на фитосанитарни проверки на внасяните от трети страни растения, растителни и други продукти, осъществявани на места различни от определените за въвеждане на територията на Европейската общност. За всяка промяна в списъка на одобрените места за инспекция, двете служби са длъжни незабавно да се информират.

Всякакви недоразумения и проблемни ситуации по време на процеса на работа могат да бъдат решени по време на дискусии между отговорните органи по телефон или по имейл.

Подписано в ....................................на ................в три оригинални екземпляра на български, литовски и английски език, като и трите текста имат еднаква сила.

За Национална Служба за За Национална Служба за

Растителна Защита Растителна Защита

Д-р В. Тодоров, Е. Моркевичос,

Ген. Директор Директор

Приложения:
 1. Растително здравен документ за движение на Литва;

 2. Растително здравен документ за движение на Република България;

 3. Модел на печат на Литва, които ще се слага върху фитосанитарния сертификат;

 4. Модел на печат на Република България, които ще се слага върху фитосанитарния сертификат;

 5. Списък на одобрените места за инспекция в Литва;

 6. Списък на одобрените места за инспекция в Република България;

1. Растително здравен документ за движение на Литва1. Fitosanitarijos judėjimo dokumentas, nurodytas Komisijos direktyvos 2004/103/EB 1 straipsnio 3 dalies c punkte

2. FITOSANITARIJOS JUDĖJIMO DOKUMENTAS

Nr. EB/..../....(1)

3. Krovinio identifikacija (2)) – Šiame krovinyje yra fitosanitariškai svarbių prekių

Augalas, augalinis produktas ar kitas objektas (Taric kodas): ...............................................................................................................................
Reikalaujamų fitosanitarijos dokumentų nuorodos numeris (-iai): ........................................................................................................................
Išdavimo šalis: ........................................................................................................................................................................................................
Išdavimo data: .........................................................................................................................................................................................................
Pakuočių skiriamoji (-osios) žymė (-ės), numeriai, skaičius, kiekis (masė/vienetai): ............................................................................................
Reikalaujamų muitinės dokumentų nuorodos numeris (-iai): ................................................................................................................................4. Importuotojo registracijos fitosanitariniame registre numeris: ..........................................................................................................................
Aš, toliau pasirašęs importuotojas, prašau atsakingą oficialią įstaigą atlikti nurodytų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų oficialius tapatumo ir fitosanitarinį patikrinimą nurodytoje patvirtintoje patikrinimo vietoje ir įsipareigoju laikytis atsakingos oficialios įstaigos nustatytų taisyklių ir tvarkos.

Data, importuotojo pavadinimas ir parašas: ............................................................................................................................................................

5.1. Įvežimo punktas:

5.2. Kontrasignuoja įvežimo punkto oficiali įstaiga (data, pavadinimas, spaudas ir parašas):

........................................................................................................


.......................................................................................................6. Patvirtinta (-os) patikrinimo vieta (-os) (3)

A – ................................................................................... B – (pakeičia A) ..............................................................................................

................................................................................... ...................................................................................................................


Augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai yra nugabenti į nurodytą (-as) patikrinimo vietą (-as) pagal susitarimą su (4):

...................................................................................................................................................................................................................................Krovinys gali būti nugabentas tik į pirmiau išvardytas vietas, išskyrus atvejus, kai gautas oficialus leidimas.

7. Dokumentų patikrinimas □

8. Tapatumo patikrinimas □

9. Fitosanitarinis patikrinimas □

Vieta ir data: .....................................................
Pavadinimas: ......................................................
Spaudas ir parašas:

Vieta ir data: ............................................
Pavadinimas: ............................................
Spaudas ir parašas:

Vieta ir data: ............................................
Pavadinimas: ............................................
Spaudas ir parašas:

10. Sprendimas:

□ Išleisti. Vieta ir data: ..................................................................................................................................................


Pavadinimas: ........................................................................................................................................................
Spaudas ir parašas:
Nurodyti EB augalo paso numerį (serijos arba savaitės, arba partijos numerį), kai tinka: ...............................................................................
□ Taikomos priemonės

□ Draudimas įvežti į Lietuvos Respubliką ir Europos Bendriją □ Sunaikinimas

□ Išvežimas iš Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos □ Karantino laikotarpis

□ Infekuotos ir (arba) užkrėstos produkcijos pašalinimas □ Atitinkamas apdorojimas

Pastaba: .............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

(1) Šalies kodas/numeris.

(2) Užpildyti langelį arba padaryti nuorodą į fitosanitarinį sertifikatą, kuris turi būti pridėtas.

(3) Patvirtinta patikrinimo vieta Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos teritorijoje.

(4) Kai tinka, nurodyti susitarimo tarp Europos Bendrijos valstybių oficialių institucijų tam tikram atvejui taikomo susitarimo arba ilgalaikio susitarimo duomenis.

2.Растително здравен документ за движение на Република България (двустранен документ);1. Растително-здравния документ за движение както е посочен в Чл. 1(3)(в) от Директива на Комисията 2004/103/ЕС

2. РАСТИТЕЛНО-ЗДРАВЕН ДОКУМЕНТ ЗА ДВИЖЕНИЕ
ЕК/L/ BG (1)
ORIGINAL3. Идентификация на пратката (2) – Тази пратка съдържа продукция с фитосанитарно значение –

Растение, растителен продукт или друг обект (TARIC код): ……………………………………………………………….

Номер(а) за справка на задължителна фитосанитарна документация:……………………………………………………..

Страна на издаване:…………………………………………………………………………………………………………….

Дата на издаване:………………………………………………………………………………………………… ……………

Отличителен знак(ци), номера, номер на опаковки, количество (тегло/единици):……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Номер(а) за справка на задължителна фитосанитарна документация:……………………………………………………..
4. Официален регистрационен номер на вносителя:…………………………………………………………………………………

Аз, долуподписаният вносител, с настоящото моля официалния компетентен орган да извърши проверки за идентичност и проверки за растително здраве на гореспоменатите растения, растителни продукти и други обекти в одобреното място за проверка споменато по-долу и приемам да зачитам правилата и процедурите поставени от официалния компетентен орган.

Дата, име и подпис на вносителя:………………………………………………………………………………………………………


5.1. Място на въвеждане:

5.2. Заверка от официалния компетентен орган при мястото на въвеждане (дата, име, служебен печат и подпис):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6. Одобрено място(а) за проверка (3)
A-……………………………………………………

………………………………………………………Б- (замяна А)

........................................................................................................................................................................................................................


Растенията, растителните продукти и другите обекти са преместени на гореспоменатото място(места) за проверки в съответствие със споразумението сключено между (4)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………Пратката не може да се мести в места различни от тези, които са описани горе освен, ако това не е официално одобрено.

7. Документална проверка 

8.Проверка за идентичност 

9. Проверка за растително здраве 

Място/дата………………………………
Име………………………………………
Служебен печат/подпис:

Място/дата………………………………
Име………………………………………
Служебен печат/подпис:

Място/дата…………………
Име………………………
Служебен печат/подпис:

10. Решение:

 Освобождаване

Място/дата:……………………………………………………………………………

Име:………………………………………………………………………………………

Сл. печат/подпис:

Отбележи номера на ЕК растителния паспорт (сериен или седмичен или партиден) където е необходимо:………………………………………………………………………………Официална мярка

Отказ за влизане

Придвижване извън Общността

Премахване на заразена/нападната продукция


Унищожаване

Карантинен период

Необходима обработка


Забележка:…………………………………………………………………………………………………………………

(1) Направи справка с код/номер на страна

(2) Попълни в квадратчето или направи справка на информацията за фитосанитарен сертификат, който трябва да е приложен.

(3) Направи справка “В” (Член 13в(2)(в)от Директива 2000/29/ЕС или на “Г” (Член 13в(2)(г) от Директива 2000/29/ЕС, въведена в българското законодателство с Наредба № 1 за фитосанитарен контрол).

(4) Когато е необходимо, дай подробности за споразумение между официалните компетентни органи на държавите-членки, краткосрочно споразумение или на основата на дългосрочно споразумение.1. Plant health movement document as referred to in Article 1(3)(с) of Commission Directive 2004/103/ЕС

2. PLANT HEALTH MOVEMENT DOCUMENT
ЕС/L/ BG (1)
ORIGINAL3. Identification of consignment (2) – This consignment contains produce of phytosanitary relevance –

Plant, plant product or other object (TARIC code): …………………………………………………………………………………….

Reference number(s) of required phytosanitary documentation:………………………………………………………………………..

Country of issue:………………………………………………………………………………………………………………………...

Date of issue:………………………………………………………………………………………………… …………………………

Distinguishing mark(s), number(s), number of packages, amount (weights/units):…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Reference number(s) of required customs documentation:……………………………………………………………………………..
4. Official registration number of importer:……………………………………………………………………………………………….

I, undersigned importer, hereby request the responsible official body to carry out the official identity checks and plant health checks of the abovementioned plants, plant products or other objects at the approved place of inspection listed below and I undertake to respect the rules and procedures set by the responsible official body.

Date, name and signature of importer:……………………………………………………………………………………………………


5.1. Point of entry:

5.2. Countersigning by official body of point of entry (date, name, service stamp and signature):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6. Approved place(s) of inspection: (3)
A-……………………………………………………

………………………………………………………В- (replaces А)

........................................................................................................................................................................................................................


The plants, plant products or other objects are moved to the abovementioned place(s) of inspection in accordance with the agreement concluded between: (4)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………The consignment may not be moved to places other then those listed above unless this has been officially approved.

7. Documentary check 

8.Identity check 

9. Plant health check 

Place/date:………………………………
Name:…………………………………..
Service stamp/signature:

Place/date:………………………………
Name:……………………………………
Service stamp/signature:

Place/date:…………………………..
Name:……………………………….
Service stamp/signature:

10. Decision:

 Release

Place/date:…………………………………………………………………………………………….

Name:…………………………………………………………………………………………………

Service stamp/signature:
Indicate EC Plant Passport (serial or week or batch) number when appropriate:……………………


Official measure

Refusal of entry

Movement outside the Community

Removal of infected/infested produce


Destruction

Quarantine period

Appropriate treatment


Remark:…………………………………………………………………………………………………………………

(1) Make reference to country code/number.

(2) Fill in box or make reference to information on Phytosanitary certificate which must be attached.

(3) Make reference “C” (Article 13c(2)(c) of Directive 2000/29/ЕС) or “D” (Article 13c(2)(d) of Directive 2000/29/ЕС).

(4) When appropriate, give details on agreement between Member States` official services, either on a case-by-case agreement or on the basis of a longer-term agreement.


 1. Модел на печат на Литва, които ще се слага върху фитосанитарния сертификат;
LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS

KYBARTŲ PASIENIO KONTROLĖS

FITOSANITARIJOS PUNKTAS

_____________

(parašas)

__________________________

(specialisto vardas, pavardė)

200____m.______________________d.
 1. Модел на печат на Република България, които ще се слага върху фитосанитарния сертификат;
CONFORMITY WITH THE REGULATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE NATIONAL SERVICE OF PLANT PROTECTION

СЪТОВЕТСТВА НА ФИТОСАНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЕС И НСРЗ


EXPENDABLE

СЪОТВЕТСТВА
№................................ BG

Signature…….....................….

Date….....................…….. подпис

дата


BORDER INSPECTION POST - ГКПП
.. ............................................................................................................... 1. Списък на одобрените места за инспекция в Литва;
Име на компанията

Адрес

Митнически кодове-Вид на стоките, които ще бъдат инспектирани

UAB “Augma”

Kretingos district, Vydmantu village, LT-97226

Tel: +370-445-75000

Fax: +370-445-75001

e-mail: inf@augma.lt07;08 – плодове и зеленчуци

07.0110 – картофи за семе

06.01; 06.02 – размножителен материал

12 - семена

 1. Списък на одобрените места за инспекция в Република България;

Каталог: nsrz -> files -> fsk
files -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
files -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
files -> Р е п у б л и ка б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
files -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
files -> Решение на ек № активно вещество химична група ста-тут готов продукт
files -> Генерален директор на нсрз списък на продуктите за растителна защита разрешени в Република България в периода между
fsk -> 2010 г. Рсрз благоевград фирми обработващи термично
fsk -> Наредба №82 от 22 юни 2006 Г. За защитените зони в европейската общност, изложени на особен фитосанитарен риск
fsk -> Приложение №7 уведомление за внос
fsk -> Списък на гкпп на Република България одобрени като официални пунктове на влизане


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница