Наименование и адрес на възложителя „Диагностично консултативен център 1 – Ямбол”еоодДата18.12.2018
Размер49 Kb.
#107755
НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Диагностично консултативен център 1 – Ямбол”ЕООДГр.Ямбол,ул.”Христо Смирненски”№2

ОПИСАНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка на рентгенов остеоденситометър за нуждите на „ДКЦ 1- Ямбол” ЕООД, както и обучение на персонала за работа с медицинското оборудване, проектиране за монтаж и лъчезащита, съгласуване с отговорните институцииТехническа спецификация /задължителни минимални изисквания/


  1. Технология: Двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия, с дигитално бързо сканиране

  2. Вид на лъча: Сканиращ тънък лъч

  3. Възпроизводимост: под 1.0%

Радиационна доза /доза на облъчване/ :

4.1.Бедро: < 0.5 μSv (0.05 mrem)

4.2.Предмишница: < 0.025 μSv (0.0025 mrem)

4.3.Гръбначен стълб: < 2 μSv (0.2 mrem)
Рентгенова генераторна система:

5.1.Тип: високочестотен моноблок

5.2.Ток на тръбата: 0.1 до 2 mA

5.3.Напрежение на тръбата: 90 kV


Рентгенова тръба на системата:

6.1.Рентгенова тръба с волфрамов фиксиран анод

6.2.Фокалното петно: 0.6 x 0.6 mm

6.3.Енергийно разпределения: 35 keV и 65 keV

6.4.Разположение на рентгеновата тръба: под пациента

6.5.Ъгъл на анода: 12°


Колиматорна система:

7.1.колиматорна система от олово и месинг

7.2.Разстояние колиматор-пациент: 50 mm

7.3.Височина: 5 mm

7.4.Диаметър: 1 и 2 mm

7.5.Разстояние тръба-пациент: 160 mm

7.6.Затвор:5 mm олово
Детектираща система:

8.1.Тип: фотоумножителна тръба

8.2.Сцинтилатор: Лантаниев халид(LaCl3)

8.3.Резолюция: 1 mm

8.4.Разположение: над пациента
Скенер:

9.1.Метод на сканиране: правоъгълно линейно сканиране

9.2.Максимална площ на сканиране: 200 x 65 cm

9.3.Тип на сканиране: Моторизирано рамо с X и Y кинематика

9.4.Вид на масата: фиксирана за всички изследвания, включително режим Цяло тяло
Области на сканиране:

10.1.АР гръбначен стълб /L1 – L5/

10.2.предмишница – ултрадистални, средно-радиусни и дистални

10.3.бедра – бедро общо, бедрена шийка, комбинирано изследване на лявото и дясното бедро

10.4.комбинирано изследване на лумбарния гръбначен стълб и на лявото или дясното бедро

10.5.цяло тяло – общо и местно /лява ръка, дясна ръка, леви ребра, десни ребра, Т гръбначен стълб, L гръбначен стълб, таз, ляв крак, десен крак, глава/


Режими на сканиране

11.1.Бързи режими на сканиране: АР гръбначен стълб – не повече от 60 секунди, бедро - не повече от 60 секунди, латерален гръбначен стълб – не повече от 60 секунди, предмишница – не повече от 60 секунди, цяло тяло – не повече от 4 минути

11.2. Нормален режим: АР гръбначен стълб – не повече от 90 секунди, бедро - не повече от 90 секунди, латерален гръбначен стълб – не повече от 90 секунди, предмишница – не повече от 90 секунди, цяло тяло – не повече от 7 минути
Диагностични инструменти:

12.1.Изчисляване на:

- костната минерална плътност (BMD)

- съдържание на минерали в костите (BMC)

- площ

- T-резултат- Z-резултат

12.2.Разширени морфометрични инструменти (повърхност, разстояние и ъгъл):

- приложения за гръбнак, бедро, предмишница

12.3.Автоматизиран Структурален анализ на бедро (HSA):

- дължина на оста на бедрото (HAL)

- дължина на оста на бедрената шийката (FNAL)

- разстояние от интертрохантер до центъра на главата на бедрената кост (IH) и ъгъл на оста на бедрената кост спрямо шийката (FNA)

12.4.Информация за риск от фрактура с използване Структурен анализ на бедро (HSA)

12.5.Оценка на 10 години вероятност от остеопорозни фрактури

12.6.Изследване на цялото тяло:

- обща BMP, обща BMC, повърхност, местна BMD, местна BMC, T-резултат, Z-резултат и телесен състав

- цифрова вертебрална оценка (DVA)

- странична BMD на гръбначния стълб
Софтуер за педиатрия:

13.1.За измерване на BMD (гръбначния стълб и цялото тяло)

13.2.Състава на цялото тяло
Софтуер за ортопедия:

14.1.За измерване на BMD около протезата.

14.2.Приложения за ръка, предмишница, лакът, рамо, гръбначен стълб, тазобедрена става, AP коляно, странично коляно, стъпала.

14.3.Автоматична детекция на региона, представляващ интерес (ROI) при изследвания на тазобедрена става, коляно и латерално коляно.


15. Многоезичен софтуер на поне 8 езика.

16. Да бъде фабрично нов.ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1.В офертата задължително да има приложена оригинална брошура на фирмата производител, както и оторизиран превод на същата, в които да бъде посочено на кои страници са описани техническите характеристики на апарата по заданието.

2.Срок на доставка на апарата – 60 календарни дни от датата на подписване на Договора.

3. Цената, посочена от участника, трябва да бъде в български лева, без включен ДДС и да не е по-висока от прогнозната стойност на възложителя. В тази цена трябва да се включат: стойността на медицинското оборудване,неговите компоненти,окомплектовка и консумативи за пускането на медицинското оборудване в експлоатация, гаранционната поддръжка на оборудването и обучението на медицинските специалисти, проектиране за монтаж и лъчезащита, съгласуване с отговорните институции.

4.Начин на плащане: Плащането се извършва при условията на разсрочено плащане в следната последователност: 50% /петдесет процента/ от стойността на поръчката се плащат до 2 дни от датата на сключване на договора, а останалата част на 15 равни месечни вноски, които започват да се изплащат в месеца на доставката,удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, монтажа, въвеждане в експлоатация на апарата и обучение на персонала за работа с медицинското оборудване.
КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

„Най-ниска цена”ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

1.Списък на документите,съдържащи се в офертата,подписан от участника.

2.Документи за идентификация на участника в съответствие с чл.56,ал.1,т.1 от ЗОП /копие заверено от кандидата/.Това са копие от документа за регистрация или единен идентификационен код,съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е ЮЛ или ЕТ,както и копие от документа за самоличност,когато участникът е ФЛ.Когато участникът е обединение /консорциум/ участниците в обединението следва да представят документ – договор /споразумение/ помежду си,в който задължително се включва представляващия обединението.

3.Декларация по чл.47,ал.1 от ЗОП – по образец.

4. Декларация по чл.47,ал.2 от ЗОП – по образец.

5. Декларация по чл.47,ал.5 от ЗОП – по образец.

6. Оферта по образец – по образец.Офертата трябва да е със срок на валидност 90 календарни дни.

7.Образец на техническо предложение.

8. Образец на ценово предложение.

9.Срокът на изпълнение на доставката е 60 /шестдесет/ календарни дни.10.Документи за участие могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на „ДКЦ 1 – Ямбол”ЕООД – www.dkc1yambol.com, в срок до изтичане на срока за публичен достъп до поканата.При сключване на договор определеният изпълнител представя документи,издадени от компетентен орган:свидетелство за съдимост, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5 от ЗОП.Възложителят сключва писмен договор,който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Срокът за получаване на оферти е до 10.05.2014г. – 17:00ч.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.Офертите могат да бъдат изпратени по куриер или по пощата на адрес гр.Ямбол,ул.”Христо Смирненски”№2,”Диагностично Консултативен Център 1 – Ямбол”ЕООД.Офертите ще бъдат отворени на 12.05.2014г. в 10:00ч.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница