Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешителностраница1/7
Дата09.01.2018
Размер0.77 Mb.
#42750
  1   2   3   4   5   6   7
1. Увод


Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

Инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави, включваща три броя електросъпротивителни пещиАдрес по местонахождение на инсталацията

гр. Разград, община Разград, област Разград, Гарова промишлена зона, имот с идентификатор 61710.506.30 по плана на гр. РазградРегистрационен номер на КР

№ 480-НО/2013 г.Дата на подписване на КР

25.11.2013 г.Дата на влизане в сила на КР

12.12.2013 г.Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното

„ИКОМЕТ” ЕООДАдрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора

Собственик:

ИКОМЕТ ЕООД

Адрес: област Разград, община Разград, гр. Разград, бул. Априлско въстание N 7, А-2

Телефон: 084/625 433, факс: 084/625 433, e-mail: contact@icometbg.comОператор:

ИКОМЕТ ЕООД

Адрес: област Разград, община Разград, гр. Разград, бул. Априлско въстание N 7, А-2

Телефон: 084/625 433, факс: 084/625 433, e-mail: contact@icometbg.comЛице за контакти

Красимир Илиев ИлиевАдрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

“ИКОМЕТ” ЕООД

Адрес: област Разград, община Разград, гр. Разград, бул. Априлско въстание N 7, А-2

Телефон: 084/625 433, факс: 084/625 433, e-mail: contact@icometbg.comКратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Инсталацията за леене на алуминий алуминиеви сплави се състои от: • 2 (два) броя електросъпротивителни пещ с капацитет 6 т/24 часа (всяка);

 • 1 (един) брой електросъпротивителна пещ с капацитет 2 т/24 часа.

Осигуряване на основна суровина – отпадъци от цветни метали – алуминий и алуминиеви сплави.

Отпадъците от алуминий/алуминиеви сплави се закупуват извън територията на площадката, на която е разположен Леярния участък. Закупуването на ОЧЦМ се извършва на площадки №№ 1 и 2, описани в разрешение за дейности с отпадъци 10-ДО-622-00/20.12.2012 година на „ИКОМЕТ” ЕООД.(извън обхвата на комплексното разрешително). Закупените на тези площадки цветни метали, които предстои да бъдат рециклирани в Инсталацията, се подлагат на предварително третиране – сортиране, рязане - на площадка № 2 от разрешителния документ на дружеството.

На външните площадки се осъществява:


 • Входящ контрол на постъпващите отпадъци от цветни метали;

 • Сортиране на подходящите за рециклиране в инсталацията метали;

 • Нарязване на металите до оптимални размери, преди транспорта им до площадката, на която ще бъдат рециклирани;

 • Съхранение на предварително третираните цветни метали до подаването им към инсталацията.

При необходимост от доставка на цветни метали за рециклиране в Инсталацията отговорното лице подава заявка към площадки №№1 или 2.

Предварително третираните цветни метали се транспортират до инсталацията със собствени транспортни средства. Преди транспортиране цветните метали се товарят в контейнери тип Мултилифт и палети с оглед улесняване на транспорта им.

Доставените с контейнери отпадъци се съхраняват на обособено място пред Леярски участък на площадката, на която е разположена инсталацията. Количеството съхранявани отпадъци в Леярски участък са достатъчни за 3-4 дни работа на инсталацията.

Прилагани процеси при производството на алуминий. Управление на производствения процес.

При леенето се използват 3 броя електросъпротивителни пещи. Двете електросъпротивителни пещи са с капацитет всяка по 6 тона/ 24 часа. Вместимостта на всяка от пещите е 0.5 тона алуминий. Третата ЕСП е с капацитет 2 тона/24 часа и вместимост 0.2 тона/зареждане.

В електросъпротивителните пещи се използва способността на определени материали с високо съпротивление да отделят топлина, когато през тях преминава електрически ток. Тези материали (наричани „кантали”) представляват навита в спирала тел, като оформят нагревни зони с температура до 1400 К, в които се поставя съд от топлопроводим материал (чугун, графит или силициево-карбидна смес), в който става разтапянето на цветните метали.

Отпадъците от алуминий и алуминиеви сплави, които се съхраняват в контейнери пред леярното отделение се транспортират до топилната площадка с мотокар или посредством подемен мостови кран.

Цветните метали се зареждат ръчно в пещта. След разтопяване на метала към стопилката се добавят дегазиращи таблети. Целта на дегазиращите таблети е да реагират с разтворените в сплавта неметални включения и водород. Формираната реактивна повърхност по време на работа на таблетата при интензивното отделяне на газ азот води до изплуването на разтворените включения, алкали и водород на повърхността на стопилката, като образува бяла шлака. Добавят се и рафиниращи и шлакоотделящи флюси. Рафиниращите флюси представляват прахообразна смес от специални компоненти, които реагират и свързват неметалните включения в стопилката до комплексни съединения, по-леки от метала. Те реагират с водорода, калция и окисните включения в стопилката, като оказват дегазиращо, рафиниращо и модифициращо въздействие. За подпомагане на процеса шлакоотделяне се добавят и шлакоотделящи флюси към стопилката. Шлаката се отделя ръчно (изгребва се) от повърхността.

След отстраняване на шлаката, когато е необходимо се добавят манганосъдържащи таблети /на основата Mn+Al/ за легиране на алуминиевата с стопилка с Mn, както и за финно коригиране на мангановото съдържание на всяка марка алуминиева сплав.. При готовност на стопилката, течният метал се изгребва с предварително подгряти леярски поти (или черпаци), с които се пренася до заливъчното отделение.

При производство на алуминиеви сплави се използват като легиращи елементи и отпадъчна мед. Добавка за алуминиевите сплави е силиций, купуван като суровина на площадката.

След това отливките ще се охлаждат под монтирания чадър, част от вентилационната система на помещението. Охладените отливки ще се подреждат ръчно на дървен палет.

Електросъпротивителните пещи се управляват с автоматично табло (блок за управление). Извършва се постоянен контрол на температурата на стопилката посредством температурни датчици. Като енергоносител се използва електрически ток.

Производствен капацитет на инсталациите:

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави, включваща три броя електросъпротивителни пещи • (т. 2.5.а) – 14 тона отлят алуминий/алуминиева сплав/24 часа

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

 • Инсталация за леене на стомана и чугун: 2 т/24 часа;

 • Участък Термообработка;

 • Механо-монтажен участък

 • Ремонтна работилница и Демонтажен участък.

Реално производство за 2015 г.

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави, включваща три броя електросъпротивителни пещи • (т. 2.5.а) – 1,859 тона/24 часа

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

 • Инсталация за леене на стомана и чугун – 0 т/24 часа.

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Всички дейности в Дружеството, свързани с управлението на околната среда се осъществяват от организатор производство. Той е пряко подчинен на Управителя на дружеството, а задължени да оказват съдействие и предоставят информация са всички обособени звена, разположени на територията на производствената площадката.РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ - Русе

гр. Русе, ул. „Придунавски булевард” № 20

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова Дирекция “Дунавски район” - център Плевен

Адрес: гр. Плевен – 5800, ул. “Чаталджа” № 60

Тел.: (064) 885100, Факс: (064) 803 342Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi-14 -> dokumenti-15
dokumenti-15 -> Доклад за 2015 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
dokumenti-15 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokumenti-15 -> Доклад за изпълнение на дейностите по кр №259-Н1/2012 г. „Яйца и птици ад гр. Мизия
dokumenti-15 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokumenti-15 -> Доклад по околна среда за 2015 година за изпълнение на дейностите
dokumenti-15 -> Доклад по околна среда зa 2015г. На "хан аспарух" ад град исперих съгласно комплексно
dokumenti-15 -> Г о д и ш е н д о к л а д п о о к о л н а с р е д а “кераминженеринг” ад


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница