Наименование на участникаДата31.03.2017
Размер60.71 Kb.
#18190
Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC/IBAN:
ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:

(град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за връзка:
e mail:Образец № 8


ДО

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН

СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

БУЛ.”ХРИСТО БОТЕВ” № 47

ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Наименование на поръчката:

„Предоставяне на цифрови фиксирани услуги по стандарт TDM и мобилни телефонни услуги по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на ДНСК”

Обособена позиция 2

Предоставяне на мобилни телефонни услуги по стандарт GSM, с национално покритие за нуждите на ДНСК


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, включващо:

1. Информация по всички показатели (извън Ценовото предложение), заложени в методиката за оценка, отнасящи се до техническата част на офертата, както следва:

1.1. Безплатни минути месечно на SIM карта за обаждания към абонати в мобилната мрежа на оператора:…………..…… (…………… словом) минути.

1.2. Безплатни минути месечно на SIM карта за обаждания към абонати на всички национални фиксирани мрежи: …… (...………… словом) минути.

1.3. Безплатни минути месечно на SIM карта за обаждания в бизнес-групата на ДНСК : …… (...………… словом) минути.

1.4. Безплатни минути месечно на на SIM карта за обаждания към абонати на други мобилни мрежи: …… (...………… словом) минути.

1.5. Безплатни SMS месечно на SIM карта: ………… ( …………словом) минути.

1.6. Първоначалнен перод на тарифиране (минимална продължителност на разговор) : ………….. ( …………..словом) секунди.

1.7. Максимална скорост на пренос на данните в 2G мрежата на оператора:

- download - ……… ( ……….с думи) Kbps

- upload - …………… ( ………… с думи) Kbps

1.8. Максимална скорост на пренос на данните в 3G мрежата на оператора:

- download - ……… ( ……….с думи) Mbps

- upload - …………… ( ………… с думи) Mbps


1.4. Национален номерационен капацитет …… (………………. словом) номера, предоставен от Комисията за регулиране на съобщенията.

1.5. Минимално време за установяване на връзката в секунди: …… (...………… словом) секунди.


2. При изпълнение на поръчката ще изпълним следните задължителни изисквания:

   1. Ползваните от Дирекция за национален строителен контрол служебни SIM-карти ще бъдат обособени в бизнес-група

   2. Ще бъдат спазени изискванията към тарифните планове:

  1. Тарифен план 1 съдържа ………… минути за разговори към мобилната мрежа на оператора и всички национални фиксирани мрежи и ………….. минути за разговори към други мобилни мрежи в РБ, разговори както и към международна зона I и II включени в месечния абонамент за услугата. (Минутите към други мрежи не са разпределени по направления, а могат да се използват спрямо нуждите на възложителя. Разговорите в мрежата на оператора не изразходват минути от пакета за разговори към други мрежи). Такса свързване не се прилага нито за включените в месечния абонамент минути, нито за разговорите извън включените минути.

  2. Тарифен план 2 съдържа ……………. минути за разговори към мобилната мрежа на оператора и всички национални фиксирани мрежи включени в месечния абонамент за услугата. Такса свързване не се прилага нито за включените в месечният абонамент минути, нито за разговорите извън включените минути.

Неизразходваните минути и по двата тарифни плана се прехвърлят в следващ месец.

 1. Разговорите в бизнес-групата на Дирекция за национален строителен контрол са неограничени и безплатни.

 2. Осигуряване на възможност за провеждане на изходящи и входящи разговори в мрежата на оператора.

 3. Осигуряване на възможност за провеждане на изходящи и входящи разговори с крайни потребители на други мобилни и фиксирани наземни мрежи.

 4. Осигуряване на възможност за провеждане на международни разговори с крайни потребители на мобилни и фиксирани наземни мрежи в Европа и останалата част от света.

 5. Осигуряване на възможност за провеждане на разговори в Международен Роуминг с крайни потребители на мобилни и фиксирани наземни мрежи.

 6. Осигуряване на възможност за ползване на услугите „мобилен Интернет” и „пренос/предаване на данни”. Мрежата на участника трябва да поддържа във всички точки на покритие методи/протоколи за пренос/предаване на данни през канали GPRS (General Packet Radio Service) и EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) и UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).

 7. Осигуряване на възможност за ползване на услугите SMS и MMS.

 8. Осигуряване на детайлизирана справка с подробно описание на проведените изходящи разговори, предоставена като разпечатка, в електронен формат или в Интернет – минимум три месеца назад.

 9. CLIR (Calling Line Identity Restriction) - забрана за показване на собствения номер.

 10. CLIP (Calling Line Identity Presentation) - показване номера на търсещия.

 11. Минимално първоначално тарифиране (минимална първоначална неделимост) на разговора – …………………….секунди.

 12. Тристранна конферентна връзка.

 13. Пренасочване на повиквания

 14. Ограничаване на изходящи повиквания

 15. Ограничаване на входящи повиквания

 16. Промяна на номер

 17. Осигуряване на проверка, изпращане и получаване на електронна поща през мобилно устройство както и синхронизация с MS Exchange Server на адресни книги, календари и задачи чрез услугата Blackberry или еквивалентна.

 18. Осигуряване на възможност за забрана за ползване на услугите “Мобилен интернет“ и роуминг на определени номера (SIM карти) при необходимост.

 19. Осигуряване на възможност за ползване на допълнителни пакети с минути за национални разговори, разговори в роуминг, международни разговори, SMS съобщения, пренос на данни и други.

 20. Осигурянване на техническа поддръжка по схемата 24x7x365 - Help Desk

 21. Осигуряване на работеща Trouble Ticket система за обслужване на клиенти и да ясна схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми.

 22. Осигуряване с обучен технически и административен персонал за контакт, при възникване на необходимост.

 23. Осигуряване на възможност за ползване на услугата гласова пощенска кутия.

 24. Осигуряване на възможност режим на изчакване при постъпило повикване в момент на друг разговор.

 25. Осигуряване на възможност за провеждане на спешни повиквания към номерата 112, 166, 160, 150.

 26. Безплатно предоставяне на дубликат на открадната или изгубена SIM-карта.

 27. Осигуряване на проверка на сметка и текущо потребление на кратък номер, или чрез SMS.

 28. Осигуряване на възможност за налагане на индивидуален кредитен лимит на ниво SIM карта, според изискванията и нуждите на възложителя.

 29. Осигуряване на известяване чрез SMS при достигане на 80 % от кредитния лимит.

 30. Преносимост на ползваните от Възложителя мобилни номера, съгласно одобрената от КРС процедура.

 31. Осигуряване на възможност за разширяване на броя SIM карти на Дирекция за национален строителен контрол.

 32. Осигуряване на всички горепосочени услуги чрез използване на разрешените за употреба в Република България радиочестотни спектри.

 33. Предоставяне на безплатни електронни фактури, като последните съдържат информация за продължителността и стойността на проведените телефонни разговори според вида им .

 34. Осигуряване на отстраняване на възникнали повреди, свързани с предоставяне на услугата в срок: …… (……………… словом) часа.

 35. Предлагаме условия за предоставяне на пакет от допълнителни услуги и преференции, както следва: …………………………


Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________
стр. от

Каталог: docspdf -> OP20122012Files
docspdf -> Приложение №1 Списък на копирните машини на днск
OP20122012Files -> Техническа спецификация а. Наименование на поръчката
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и § 3 от Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и § 3 от Наредба № рд-02-20-25
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и § 3 от Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и § 3 от Наредба № рд-02-20-25
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница