Наименование на УчастникаДата23.07.2016
Размер39.36 Kb.
#1878

Образец № 13-1

Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
Банкова сметка:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
Е-mail:


До

Община Провадия

гр. Провадия,

ул. Дунав №39

ЦЕНОВО предложение

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Наименование на поръчката:

Изготвяне на обследване на четири сгради – общинска собственост, находящи се на територията на Община Провадия

Обособена позиция №1

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ на четири общински сгради в които се помещават Общинска администрация Провадия, „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД, НЧ „Алеко Константинов“ – гр. Провадия и Общински детски комплекс – Провадия


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно Техническата спецификация на Възложителя.

Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на поръчката и всички фактори на оскъпяване, които произтичат от местоположението на обектите, организационните и техни­ческите изисквания на Възложителя в Техническата спецификация, условията на договора и разясненията по време на процедурата, и в предложената цена сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

При формиране на предлаганата цена сме включили всички разходи за извършване на дейностите, предмет на поръчката, в т.ч. разходи за възнаграждения на персонал, разходи за горива, данъци, такси, мита, застраховки, труд, механизация, транспортни разходи и др. подобни.

Предлагаме обща цена за изпълнение на обособена позиция №1 „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ на четири общински сгради в които се помещават Общинска администрация Провадия, „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД, НЧ „Алеко Константинов“ – гр. Провадия и Общински детски комплекс – Провадияот обществената поръчка в това число и архитектурно заснемане в размер на …………….. (………..) лева без ДДС или ……………… (……………..) лева с ДДС, формирана от следните компоненти:  • Цена за обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ на сграда в която се помещава Общинска администрация – Провадия, включително и архитектурно заснемане - …………. (…………….) лева без ДДС или ……………….(………………..) лева с ДДС;

  • Цена за обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ на сграда в която се помещава „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД, включително и архитектурно заснемане - …………. (…………….) лева без ДДС или ……………….(………………..) лева с ДДС;

  • Цена за обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ на сграда в която се помещава НЧ „Алеко Константинов“ – гр. Провадия, включително и архитектурно заснемане - …………. (…………….) лева без ДДС или ……………….(………………..) лева с ДДС;

  • Цена за обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ на сграда в която се помещава Общински детски комплекс – гр. Провадия, включително и архитектурно заснемане - …………. (…………….) лева без ДДС или ……………….(………………..) лева с ДДС;

Предложените цени не подлежат на промяна през целия срок на договора.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.Съгласни сме нашата оферта да бъде валидна за срок от 120 календарни дни от датата, определена като краен срок за получаване на офертите при Възложителя. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок, като при необходимост от страна на Възложителя може да удължим срока на валидност на офертата, ако това е необходимо за приключване на процедурата.Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето (и печат)


Стр. отСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница