Наказ №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на Обс-казанлък, и Заповед №2453/18. 11. 2014 г на Кмета на Община КазанлъкДата22.12.2018
Размер40.5 Kb.
#108790
ТипНаказ
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на ОбС–Казанлък, и Заповед № 2453/18.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение № 1116/22.10.2014 г. на ОбС – Казанлък обявява публични търгове с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за продажба на общински имоти, както следва:

І. Поземлени имоти – земеделски земи по КВС на землище с. Шейново и с. Горно Черковище, както следва:

  1. Земеделска земя, с площ 944 кв.м, представляваща ПИ с идентификатор 83106.6.16, в м. „Хаджиевец” по КККР на с. Шейново

  2. Земеделска земя, с площ 471 кв.м, представляваща ПИ с идентификатор 83106.6.42, в м. „Хаджиевец” по КККР на с. Шейново

  3. Земеделска земя, с площ 2 609 кв.м, представляваща ПИ с идентификатор 83106.6.91, в м. „Хаджиевец” по КККР на с. Шейново

  4. Земеделска земя, с площ 515 кв.м, представляваща ПИ № 602.99 по ПНИ на м. „Гюрля”, с. Горно Черковище

Търговете ще се проведат на 10.12.2014 г. в ст. 21 в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

Цена за тр. док., лв. без ДДС

1.

ПИ с идентиф. 83106.6.16 по КККР на с. Шейново

9.15

500

80

2.

ПИ с идентиф. 83106.6.42 по КККР на с. Шейново

9.30

250

50

3.

ПИ с идентиф. 83106.6.91 по КККР на с. Шейново

9.45

1 540

100

4.

ПИ № 602.99 по ПНИ на м. "Гюрля", с. Горно Черковище

10.00

360

50

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) - 19.12.2014 г. при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300, в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация се получава от гише № 7 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой в касата в Центъра за информация и услуги на гражданите при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF.

Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор. ДДС не се дължи.

Оглед на имотите – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Необходими документи за участие в търга: Заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за закупена тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, декларация по ЗСПЗЗ, оферта за цена на имота, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/. За лицата, регистрирани по Търговския закон е задължително посочването на ЕИК Булстат. Когато кандидатът е юридическо лице, което не е регистрирано по ТЗ, допълнително се представя и Удостоверение за актуално състояние издадено до 6 месеца преди датата на търга - оригинал или заверено копие.

Срок и начин за подаване на документи за участие – в запечатан плик, в съответствие с изискванията на чл. 88 от Наредба № 15 нa OбС, на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търговете.

За подробна информация – Център за информация и услуги при Община Казанлък или на www. kazanlak.bg.


ПЕТЪР КОСЕВ

Зам.-кмет на Община Казанлък

Изготвил:Боряна Кирева, ст. експ. ПКП
Каталог: common -> pdf
pdf -> Програма за развитие на детската ясла за 3 години
pdf -> Програма "Регионално развитие"2007-2013" Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитиеr и от
pdf -> Директор Детска градина Адрес
pdf -> Програма 28 август 13. 30 ч. „Проблеми и изследвания на тракийската култура
pdf -> Презентация 33-то Планинско Автомобилно Състезание „шипка 2014 кръг от Републиканския Планински Шампионат на 30 31 август 2014
pdf -> Община казанлък, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба No 15 на ОбС и Заповеди No No 806, 807 и 808 от 17. 04. 2013 г и 812/18. 04. 2013 г на кмета на община Казанлък, във връзка с Решения No No 548 и 549 от 21
pdf -> Директор Детска градина Адрес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница