Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния денДата22.07.2016
Размер111.25 Kb.
#1011СЕПТЕМВРИ 2005 г. No 11 / 2005
.


Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден


.
Рекордна стойност на BG40


ДЪЛГОВИ ПАЗАРИ


.


.


.

.

1
Иванка Иванчева

(+359 2) 9145 1712
. ПАРИЧЕН ПАЗАР

Междубанковият паричен пазар през месец септември 2005 г. е намалил общия си обем до 4751,6 милиона лева и по размер е на второ ниво (след август) от изминалите девет месеца на годината. В сравнение с обема на пазара през август 2005 г. намалението е от 505,4 милиона лева, или с 9,61 на сто. То се дължи основно от намаление на обема на срочните сделки, конкретно депозитите, и на обема на безсрочните сделки. В частта на депозитите намалението е общо с 10,22 на сто, включващо намаление при необезпечените депозити с 9,25 на сто, при обезпечените депозити с 48,62 на сто, а при репо-сделките увеличението е с 88,21 на сто. Обемът на окончателните сделки е намален с 17,68 на сто, като през този месец е търгувано само с левови емисии ДЦК. Намалението в размера на сделките на пазара е резултат от намаление размера на поддържаното и през този месец високо ниво на ликвидността в банките. При това среднодневните свръхрезерви са достигнали до 6 869 хиляди лева и спрямо среднодневните свръхрезерви през месец август (17777 хиляди лева) са намалени почти 3 пъти. В 18 календарни дни в началото (от 1-во до 6-то число) и средата (от 13-то до 25-то число, включително и почивните дни) на месеца, когато са направени основната част от плащанията за деветмесечието в банките, е отчетен недостиг на средства (отрицателна стойност на свръхрезерва , като в тези случаи нараства оборотът на пазара).М


Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден.
есец септември е седмият по ред в 2005 година, през който активността на банките на междубанковия пазар в последния ден е много увеличена и обемът на сделките достигна рекордния за сега размер 670,8 милиона лева (с 12,9 милиона лева повече, от досегашния рекорд, 657,9 милиона лева, от последния ден на месец юли). Този факт продължава да е свързан с определеното отчитане на редица показатели, съгласно изискванията на нормативните документи (наредби и закони) в дейността на банките.

Всеки месец ликвидността в банковата система се влияе от движението на паричните потоци чрез държавните ценни книжа (бонове и облигации на Министерството на финансите), като на нетна основа през септември с 3,2 милиона лева са увеличени ресурсите в банките. От преводи за пенсии увеличението на ресурсите е с 325 милиона лева.


.

1.1.Междуанков пазар: депозитни и репо-операции

1.1.1.Касов пазар

В обема на паричния междубанков пазар изпълнените сделки за предоставяне на депозити постоянно запазват най-голям дял и през месец август този дял е 96,84 на сто, при 97,49 на сто през август. Сделките за депозитите са основният инструмент на търговските банки за управление и регулиране на текущата им ликвидност.1.1.1.1.Необезпечен пазар

Ежедневно предоставените между участниците на пазара срочни депозити са основно необезпечени и през септември са в размер на 4537,1 милиона лева, 96,99 на сто от общия размер на сделките, като 92,71 на сто (4 206,1 милиона лева) са овърнайт-сделки. Спрямо август делът им е намален с 3,40 на сто.


.

Т
.
ърговските банки, чрез сделките овърнайт, осигуряват допълнителните средства в началото на всеки месец за регулиране на минималните задължителни резерви и по средата - за осигуряване средства за плащанията на клиентите. През работните дни на месец септември, при предлагане на достатъчен по размер ресурс, сделките на междубанковия пазар са довели до стабилизиране нивото на лихвения процент.


Стабилна LEONIA.

Средномесечната стойност на LEONIA, базирана на предоставянето на депозити овърнайт от 14 банки, продължава да е 2,04%. Така размерът на основния лихвен процент на БНБ през август остава непроменен за четвърти пореден месец.

Лихвата овърнайт средно за месеца е 2,04 процента годишно и е равна на средния ОЛП (основен лихвен процент, в сила от първо число на всеки календарен месец и равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА от преходния месец), който за септември е 2,04 процента.1.1.1.2.Обезпечен пазар

О
Увеличение на репо-сделките


безпечените срочни сделки за предоставяне на ресурси продължават да имат малък дял на междубанковия пазар: 1,38 процента са депозитните (64,4 милиона лева) при 2,42 процента през август и 1,64 процента са репо-сделките (76,6 милиона лева) при 0,79 на сто през август.

1.1.2.Пазар на производни (деривати)

Все още не е развит у нас.1.2. Междубанкови окончателни сделки с краткосрочни облигации

На вторичния междубанков пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) през месец септември са отчетени окончателни сделки с ДЦК отново в намален размер - с 17,68 на сто спрямо тези през август. През този месец сделките са само с левови емисии и със срок над 12 месеца (73,6 милиона лева) са 100,00 на сто срещу 97,86 на сто (89,4 млн. лв.) сделки с левови емисии през август. През септември се емитираха и търгуваха само дългосрочни левови ДЦК..


2
Андрей Зарев

(+359 2) 9145 1605
. КАПИТАЛОВ ПАЗАР

На 1 септември Българската фондова борса – София прие за търговия (вторичен пазар) на неофициалния пазар на облигации от 7 септември емитираната на 20 май 2005г. от Енемона АД – Козлодуй обезпечена облигация (5-годишна за 2,5 млн. лева с амортизация на 5 равни вноски с последните лихвени плащания, фиксирана лихва 9,25% годишно с 6-месечен купон). Първата сделка бе на 8 септември при цена 984,34 лева за облигация. На 27 септември борсата прие за търговия на същия пазар от 30 септември емитираната на 6 юли 2005г. от ТиБиАй Кредит ЕАД облигация (3-годишна за 20 млн. лева, фиксирана лихва 7,5% годишно с 6-месечен купон). Първите сделки бяха на 30 септември при цени 1018,50 и 1018,60 лева за облигация.

Месечният оборот на борсовата търговия с общински и корпоративни облигации, обаче, спадна наполовина 13,9 милиона лева месечно (0,7 милиона лева среднодневно), в това число репо-операциите бяха за 1,6 милиона лева.


.

На световните пазари цената на деноминираните в EUR еврооблигации с падеж 2007 г. се задържа на ниво 107%, а към края на месеца слезе леко под него, на деноминираните също в EUR глобални облигации с падеж 2013 г. описа обърната U-образна линия и приключи месеца към 127%, а на деноминираните в USD глобални облигации с падеж 2015 г. при приблизително същата траектория приключи месеца на 123%.
Тринадесетият (дванадесети борсов) централизиран публичен търг от третата вълнá на масовата (но вече без инвестиционни бонове) приватизация започна на 27 септември. До края на месеца конверсията на компенсаторни инструменти (главно жилищноспестовни компенсаторни записи) възлезе на обща сума по пазарна оценка 249 хиляди лева.

На вторичния пазар цената на компенсаторните инструменти бе леко под, а от средата на месеца около 0,70 лева. Месечният оборот на пазара на компенсаторни инструменти се покачи до 7,9 милиона лева (0,4 милиона лева среднодневно), в това число репо-операциите бяха за 0,1 милиона лева.


.


П
.
АЗАРИ НА АКТИВИ

НЕТНИ АКТИВИ:

а
укрепват
кции.


БРУТНИ АКТИВИ:
недвижимости


(индексът е тримесечен).

стоки


силно злато.

валута


стабилен долар

индекси на база паритет на покупателната способност, изчислен само по 1 стока: BIG MAC

.
.


размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност.
размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност
.


1
Андрей Зарев

(+359 2) 9145 1605
. АКЦИИ (НЕТНИ АКТИВИ)


..

С


От 7 септември 2005 г. Българска фондова борса – София работи в нова сграда (ул. “Три уши” №4, 1301 София)
умарният месечен оборот на борсовите сделки с акции слезе на 67,4 милиона лева (но среднодневно се покачи до 3,4 милиона лева), в това число репо-сделките бяха за 129 хиляди лева. Търговията бе по-активна в средата на месеца.

Касовата приватизация в рамките на централизирания публичен търг от масовата приватизация възлезе до края на месеца на 212 хиляди лева.

На 1 септември борсата прие дяловете на ТиБиАй Динамик за търговия на неофициалния пазар на други ценни книжа от 7 септември, но до края на месеца нямаше сделки..

Ц
Рекордна стойност на BG40.


еновият тренд на българския пазар остана сходен с възходящия тренд на водещите пазари. SOFIX отново изпробва нивото 900 пункта, а BG40 приключи месеца на рекордни 140,87 пункта, подпомогнат от временно рязко поскъпване на Хидравлични елементи и системи – Ямбол.

З
.Прекратява се изчисляването на BSE FFBH.
а преодоляване множествеността от аналогични индекси изчисляването на индекса BSE FFBH бе прекратено. Последната стойност от 21 септември, 228,29 пункта (базисната стойност 100 пункта е от 31 декември 1997 г.), бе близка до рекорда от 25 февруари 2005 г. (232,92 пункта). за преодоляване на множествеността от аналогични индекси.


.


.

На първичния пазар на БФБ-София нямаше пласменти.


.

2
Любомир Тонев

(+359 2) 9145 1608

Даниел Янков

(+359 2) 9145 1610
. ВАЛУТЕН ПАЗАР

През месеца курсът на лева спрямо щатския долар варираше от 1,55955 лева за долар на 2 септември до 1,62918 лева на 27 септември.


.

.

.

През септември 2005 г. общият оборот на валутния спот-пазар по данни от търговските банки достигна 3 775,7 млн. евро. Среднодневният оборот достигна 188,8 млн. евро, а чистият месечен оборот на междубанковия пазар (без БНБ) изразен в евро бе 74,5 милиона. Търговията с щатски долари между банките бе в размер на 34,2 млн. долара и представляваше 37,5 на сто от междубанковата валутна търговия..

.

.

.

+2,25%

-2,25%

БНБ изкупи 504 млн. евро и продаде 354 млн. евро на междубанковия пазар, като увеличи валутните си активи със 150 млн. евро в резултат на превишаването на предлагането спрямо търсенето на евро на междубанковия пазар.
.

.

Търговията между търговските банки и крайните клиенти достигна 1 897,2 млн. евро, като размерът на чуждестранната валута, която банките купиха (равностойна на 999,3 млн. евро) превишаваше продадената от тях валута (равностойна на 897,9 млн. евро) със 101,4 млн. евро. В това число търговските банки изкупиха валута от чуждестранни лица с равностойност 13,3 млн. евро и продадоха за същия период валута с равностойност 7,2 млн. евро.

Финансовите къщи, лицензирани от БНБ за търговия с чуждестранна валута, изкупиха валута с равностойност 85,6 млн. евро и продадоха валута с равностойност 86,5 млн. евро.


.


.


ТЕНДЕНЦИИ

В краткосрочен план се очаква:

- пазарът да е нормално спокоен, обемът на сделките да не се промени съществено, а нивото на лихвите отново да се задържа на 2,04 на сто;

- SOFIX и BG40 да се борят за укрепване на нивата съответно 900 и 135 пункта;- доларът да се повиши на нива 1,60-1,64 спрямо лева и да нарасне оборотът на валутния пазар вследствие на предстоящия отоплителен сезон.


Каталог: bnbweb -> groups -> public -> documents -> bnb download
bnb download -> Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазари
bnb download -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
bnb download -> Декември 2005 г. No 14 / 2005
bnb download -> Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България дългови пазари
bnb download -> Юни 2005 г. No 7 / 2005. усилена търговия с левови дцк
bnb download -> Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазар
bnb download -> Иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712
bnb download -> Прессъобщение състояние на банковата система към март 2006 г
bnb download -> Рекорден оборот на междубанковия паричен пазар Рекордни стойности на борсовите индекси индекси
bnb download -> Новата 10-годишна емисия дцк възпроизвежда новия 10-годишен Bund по падеж и купон дългови пазари


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница