Напишете ел. Структура на като използвате правилото на КлечковскиДата09.01.2018
Размер54.24 Kb.
#42342

 1. А) Равен на 30

Поредният номер Z на елементите в периодичната таблица отговаря на броя електрони и протони в ядрото на елемента.

Напишете ел. Структура на ... като използвате правилото на Клечковски:

 1. Мn (Z=25), Cl- (Z=17), Na+ (Z=11)

Mn : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5

Cl- : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Na+: 1s2 2s2 2p6
Напишете ел. Структура като представите разпределението на електроните в последния ел. Слой:


 1. – Fe – Z=26 => 4s^2.3d^6 | Fe 2+ => 4s^2.3d^4 | Fe 3+ => 4s^2.3d^3


Какъв е физическия смисъл на уравнението на Шрьодингер:

 1. За ХВ: Чрез решение на уравнението на Шрьодингер може да се изчислят енергията на дадена ХВ и дължината й. || За електрони: Решението на уравнението свързва енергията на електрона с координатите му спрямо атомното ядро.


Могат ли посочените квантови числа да имат едновременно следните стойности:

 1. n=2, l=0, m=0, s=1/2 Могат да имат такива стойности, тъй като l=n-1 = 0 или 1, при 0 m=-l до +l => m=0, s е независимо =+/- 1/2


Защо диамантът е изолатор:

 1. Диамантът е алотроп на въглерода. Има атомна кристална решетка, в която въглеродните атоми са свързани със здрави ковалентни връзки. Изолатор е защото всички енергетични зони са пълни и първата свободна зона се намира над широка забранена зона. Енергетичната разлика между най-високото заето ниво и най-ниското свободно ниво е твърде голяма, за да може електрон да премине от едното на другото. В този случай следователно проводимост не е възможна.


Изчислете потенциала на електрод от Мn потопен в ... бла бла .. концентрация 0,01 М

 1. По уравнението на Нернст:

EMn2+/Mn = E0 Mn2+/Mn +(0,059* lg[Mn2+])/2

lg[Mn2+] = lg0,01 = -2 (концентрацията)

E0 Mn2+/Mn = -1,180 (от таблицата)
EMn2+/Mn = -1,180 – 0,059 = -1,239 V
Връзката мевду два атома е ковалентна полярна когато:


 1. А) общата електронна двойка е по-изтеглена към ядрото на единия атом.

Пример: HCl
Елементът на Волта се състои от цинкови и медни електроди потопени в разтвор на H2SO4

Какви процеси се извършват на анотда и катода при:

 1. А) Анод(-): окисление – извършва се полуреакцията, чиито потенциал е най-отрицателен Катод(+) : редукция – извършва се полу-реакцията, чиито потенциал е най-положителен

Б) Анод(+): окисление - -||-||-

Катод(-): редукция - -||-||-
Изчислете сумарната реакция протичаща в галваничния елемент..

 1. Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu↓

Схема на елемента: Zn│Zn2+ || Cu2+│Cu
Галваничен елемент е съставен от Fe/Fe- … ако концентрацията е 1 мол ............

 1. А) Анод (-): Fe ; Катод (+): Cd защото желязото е по-електроотрицателно от кадмия и отдава електрони. Анодът е положителен, а катодът отрицателен, защото е ГЕ.

Б) Катод (+): Cd2++2e-=Cd

Анод (-): Fe -> Fe2++2e-

В) ЕДН = Е+ – Е- , където Е+ = ЕCd2-/Cd – EFe2+/Fe

По уравнението на Нернст: ЕCd2+/Cd = Е0Cd2+/Cd +(0,059* lg[Cd2+])/2 = -0,4029V

EFe2+/Fe= E0Fe2+/Fe +(0,059* lg[Fe2+])/2 = -0,4402V

ЕДН = -0,4029V –(-0,4402V) = 0.0373V (ЕДН е винаги > 0!!)

Г) Схема: Fe|Fe2+|| Cd2+|Cd
Какви видове проводници на електричен ток познавате:


 1. Полупроводник – преходни елементи, соли, органични съединения

Проводници от I род – метали, някои оксиди, въглеродни материали

Проводници от II род (йонни) – твърди соли,

Смесени проводници – тела, съчетаващи електронна и йонна проводимост – р-ри на алкални и алкалоземни метали в течен амоняк, някои твърди соли
Посочете етапите през които преминава един електрохимичен процес:


 1. – Ел. хим процес. преминава през: придвижване на електрони от анода към катода, обмен на заряди върху електродните повърхност, дифузия


Каква е мярката за скоростта на един електрохимичен процес

 1. A) електродният потенциал


Избройте видовете транспорт на вещество от обема на разтвора към повърхността на електрода..... :

 1. – дифузия, конвекция и миграция. Разбъркването влияе на конвекцията (пренасянето на веществото с потока на движещата се течност).

Как се изменя скоростта на транспорта ...:

 1. – А)


Напишете катодния и анодния процес при електролизно рафиниране на Сu ….. :

 1. – CuSO4 -> Cu2+ + SO2- 4 / анод –>> Cu – 2e =Cu2+ / катод Cu2+ + 2e- = Cu, чистотата е 99,9%

При работа (разреждане) на оловен акумулатор на катода + се извършва процес на :

 1. – А)

Защо след установяване на равновесен електроден потенциал няма загуба на маса на метал ...................... :

 1. По природа корозионният потенциал е неравновесен. При корозия на метал в реакциите участват не само йоните на метала, но и йоните или молекулите на деполяризатора. Става преход на метални йони в разтвора, което води до загуба на маса. При равновесния потенциал няма загуба на метални йони, тъй като реакцията Мn+ +ne- M е равновесна. И следователно масата се запазва.


Посочете етапите през които преминава един корозионен процес с кислородна деполяризация:

 1. Кислородът се разтваря от въздуха във водата, след това се извършва деполяризация (катодна редукция) с помощта на кислорода като деполяризатор и металът кородира.


Защита от корозия с метални покрития-отлагане на блестящи никелови покрития:

 1. Въпреки голямата си ел.отрицателнист никелът има склонност към пасивиране (на въздух), което го прави добро защитно-декоративно покритие. Електролитът включва Ni2+, Cl- , F- , SO42-. рН= 4,55,5. Анод е никелова пластина. Най-често се ползват сулфатни електролити.

Стоманена пластина: К(-) Ni2+ + 2e → Ni (Ер= -0,23V)

H+ + 2e → H2 (при рН= 5, Ер= -0,30V)Никелова пластина: А(+) Ni – 2e → Ni2+ 1. ?

 2. ?


Как ще се измени скоростта на корозионния процес на метал, склонен към пасивация ... :

 1. А) Ще намалее

При промяна на потенциала в положителна посока металът ще се предизвика анодна пасивност и скоростта на корозията ще намалее.
Как ще се измени скоростта на корозионния процес на метала при намаляване на стойността на корозиония потенц. :

 1. А) Ще намалее

Принудителната промяна на потенциала в отрицателна посока ще превърне металът в катод и по този начин ще се реализира катодна защита. Скоростта на корозията ще намалее или тя напълно ще спре.

 1. ?
Присадките са:

 1. – Б) Присадките са химични продукти, които внесени в масалта подобряват техните качества. - Те са способни да понижават триенето до голяма степен.


Какви са недостатъците на водата като охлаждащ агент:

 1. – – Недостатъците на водата са висока температура на замръзване, ниска работна температура - 90 градуса, увеличава обема си с 10% при замръзване и силно корозионно действие – котлен камък.Полимерът .... (-CF2-CF2-) се нарича:

 1. В) политетрафлуоретилен - запазва работоспособността си в много широк температурен интервал от -250 до + 250 C, много високи диелектрични, физико-химични качества.

Химическа устойчивост и антифрикционни свойства. Недостатъци са високата цена, невъзможността му да се лепи и склоността да тече под налягане при обик. температура.
Полиетиленът се получава чрез:

 1. А) чрез полимеризация на етилен. (-СН2-СН2-)n. Основни характерситики са здравина, еластичност, висока химична устойчивост спрямо основи, киселини и полярни разтворители, цвят, топлопроводнсот, температура на размекване и др


Каучукът (-CH2-CH=CH-CH2-)n спада към:

 1. – В/Г) карбоверижни (бутадиенов)

Каталог: Home -> Rado -> home -> 1.Първи%20курс%20-%20ФЕТТ -> ХИМИЯ
ХИМИЯ -> Въпрос 11. Вторични химични източници на електрична енергия- акумулатори. Видове. Процеси при зареждане и работа
1.Първи%20курс%20-%20ФЕТТ -> Търси се нов външен вид или допълнителна функция,или друга реализация на някои от функциите на то „Климатик”
1.Първи%20курс%20-%20ФЕТТ -> Задача №2 Емил Емилов Георгиев еф; Курс 1; Поток 2; Група 8; Подгрупа а обект билборд
1.Първи%20курс%20-%20ФЕТТ -> Търси се нов външен вид или допълнителна функция,или друга реализация на някои от функциите на то „Сигнализатор”
1.Първи%20курс%20-%20ФЕТТ -> Специалност: Електроника
ХИМИЯ -> Въпрос Теория на металното съединение-метална кристална решетка и метална химична връзка. Зонна теория на твърдото тяло и някои типични св-ва на металите
ХИМИЯ -> Въпрос 10. Първични химични източници на електрична енергия – галванични и горивни елементи. Процеси (хиет)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница