„Напояване на 115 дка овощна градина в землището на с. Бяла река, община Велико Търново“Дата17.08.2018
Размер30.71 Kb.
#80544

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
Във връзка с уведомление на „СОФАГРО“ ЕООД гр. София за инвестиционно предложение за „Напояване на 115 дка овощна градина в землището на с. Бяла река, община Велико Търново“, което ще се реализира в масив 36, в землището на с. Бяла река, ЕКАТТЕ 07661, община Сухиндол, област Велико Търново, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС копие от писмото е изпратено до община Сухиндол и във връзка с това РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация в уведомление с вх. №2559/21.07.2017 г., инвестиционното предложение (ИП) предвижда напояване на 115 дка съществуваща овощна градина в масив 36 в землището на с. Бяла река, община Сухиндол, област Велико Търново. За напояване ще се използват водите от язовир „Ал. Стамболийски“ – публична държавна собственост.

Водовземането ще е сезонно и ще се извършва в две точки от силовия канал на хидровъзела. Първото водовземане ще е с географски координати: N - 43°07'58.49" и E - 25°10'46.36", на 1100 м от язовирната стена. От него ще се напояват 55 дка овошки и необходимото количество вода ще е 10,0 л/сек. – 31 350 м³/год. Второто водовземане ще е с географски координати N - 43°08'03.14" и E - 25°10'52.87", на 1350 м от язовирната стена. От него ще се напояват останалите 60 дка овошки и необходимото количество вода ще е 10,0 л/сек. – 31 350 м³/год. Има изградена система за капково напояване, която ще се ползва при малки водни количества в канала.
Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център град Плевен, относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) 2016 г. – 2021 г. и Плана за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 г. - 2021 г. в Дунавски район. Със становище с изх. №5012/31.08.2017 г., БДДР гр. Плевен определя реализацията на ИП като допустимо спрямо ПУРБ и заложените забрани в него и спрямо ПУРН.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 – „Селско, горско и водно стопанство“, буква „в“„мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.12/03.02.2017 г.) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.


IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000275 „Язовир Стамболийски“ за опазване на природните местообитания по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в Списъка на защитените зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.).

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за ОС.Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от същата Наредбата, РИОСВ – Велико Търново ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
/отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 01.09.2017 г./

г

р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 Стр. от


Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.orgКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница