Направление Педагогика на обучението по Специалност Биология и Английски език в окс „Бакалавър”Дата05.06.2017
Размер82.46 Kb.
#22935


Приложение А3. 1.5.2.1.

Направление 1.3. Педагогика на обучението по...,

Специалност Биология и Английски език

в ОКС „Бакалавър”
Списък на профилиращите дисциплини и тяхната осигуреност

със собствени учебници и пособия

Лекционен курс:

Учебници и пособия – библиография:

1.

Клетъчна биология

Драганов, М., Н. Попов. 2010. Клетъчна биология. Универс. издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 348с.

Драганов М. 2004. Клетъчни култури – теория и техники. ИК „ВАП”, Пловдив, 282с.

Джамбазов, Б., Ц. Бацалова. 2010. Практически занятия по клетъчна биология. Универс. издателство „П. Хилендарски”, Пловдив, 80с.

2

Педагогика

Ставрева, Гр. Педагогика. Лекционен курс. Електронен носител в Биологически факултет
3.

Ембриология и хистология

Попов, Н., Е. Томова, Б. Джамбазов. 2008. Цитология, хистология и ембриология. Универс. издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 302с.

Георгиева, Е. 2009. Ръководство по обща хистология и обща ембриология - първа част, Обща хистология. Универс. издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив, 67с.

4.

Теория и методика на дидактическите тестове

Кабасанова, М., Д. Карагьозова (2008). Тестови задачи по биология и здравно образование за 7. клас. С., Просвета-Аз Буки
5.

Странознание на Великобритания

Костурков, Й. Лорънс Стърн в българския културен контекст. Пловдив, Хермес, 2012.

6.

Анатомия и морфология на растенията

Нинова, Д. 2003. Анатомия и морфология на растенията. Универс. издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 283 стр.

Димитрова, И., К. Коев, Д. Нинова. 2003. Ръководство по Анатомия и морфология на растенията. Универс. издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 168 с.

7.

Зоология на безгръбначните

Донев, А. 2008. Зоология на бегръбначните. Издателство ИПК „Екобелан”, Асеновград, 415с.

Донев, А., А. Стоянова, П. Бояджиев. 2009. Ръководство за лабораторни упражнения по зоология на безгръбначните. Универс. издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 192с.

Бечев, Д. 2010. Морфология и систематика на насекомите. Универс. издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 228с.

8

Странознание на САЩ

Дженкинс, Д.(2009). Страста на твореца за ред. Теоретични ракурси към литературата и културата. Превод от книгата The Maker’s Rage for Order: Theories of Literature and Culture.

Jenkins, D. (2007). The Maker’s Rage for Order: Theories of Literature and Culture.
9.

Психология

Стаматов Р. (2012) Психология на общуването. ИК Хермес, ISBN:954-26-0315-0, 240 с.

Стаматов Р. (2012). Детска психология, ИК Хермес, ISBN:954-459-729-8, 424 с.

Стаматов Р., Минчев, Б.(2005). Психология на човека. ИК Хермес, ISBN: 954-26-0101-8, 504 с.

Василев, В., Р. Стаматов (2002). Книга за учителя по психология и логика за 9. Клас. Анубис, ISBN:  9544264833, 72 с.
10.

Анатомия на човека

Николова, М. 2011. Анатомия на човека. „Макрос” ООД, Пловдив, 207с.

Николова, М. и кол. 1981. Ръководство за практически упражнения по анатомия. Универс. издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив.

Николова, М., С. Тинешев. 2011. Учебно пособие за тестова проверка върху опорно-двигателен апарат. Универс. издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 80с.

Николова, М., Е. Андреенко. 2012. Учебно пособие за тестова проверка върху нервна система. Универс. издателство „П. Хилендарски”, Пловдив, 91с.

11.

Съвременен английски език (Лексикология)

Грънчаров, М. Синтактични средства на функционалната изреченска перспектива, локализиращи комуникативно-информационния фокус на изречението в модерния английски книжовно-литературен език, 15-20 век. Университетско Издателство „Паисий Хилендарски”, 2010 г., ISBN 978-954-423-632-8;

12.

Зоология на гръбначните

Митев, Д. 2010. Зоология на гръбначните животни. Универс. издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив.

13.

Систематика на растенията

Киряков, И. 1999. Систематика на растенията. Универс. издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 303 стр.

Киряков, И., Д. Белкинова, Р. Младенов. 2003. Ръководство за упражнения по систематика на растения и гъби. Универс. издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 199с.

14.

Биохимия

Илиев, И. Ръководство по биохимия, Универс. издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 119с., под печат. Електронен носител в Биологически факултет.

Илиев, С., С. Дюкянджиев. 1991. Ръководство по биохимия, Универс. издателство „Св. Климент Охридски”, София, 215с.

15.

Съвременен английски език (Морфология)

Грънчаров, М. English Syntax Practice Book, Университетско Издателство „Паисий Хилендарски”, 2009, ISBN 978-954-423-530-7.

16.

Физиология на животните и човека

Тачев, А. 2006. Физиология на човека и животните. Универс. издателство „П. Хилендарски”, Пловдив, 447с.

Балтова, С. 2006. Ръководство по анатомия и физиология на човека. Универс. издателство „П. Хилендарски”, Пловдив, 199с.

17.

Микробиология и вирусология

Влахов, С., А. Иванов. 1996. Обща микробиология. Универс. издателство “Св. Климент Охридски”, София.

Иванов, А., М. Кирчева, С. Костадинова. 1995. Ръководство по микробиология и вирусология. Универс. издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив.

Гирова, Т., В. Гочев. 2007. Ръководство по микробиологичен контрол на храни. Издателство КСИ, Пловдив.

18.

Здравно образование

Панайотова, М. (2007) Здравно образование. Специализиран курс лекции. Трето преработено и допълнено изд. УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 110 с.

Панайотова, М. Съвременни аспекти на здравното възпитание чрез обучението по биологичните дисциплини. Монография. Пловдив, Макрос, 2007, 189 с.
19.

Методика на обучението по биология

Ставрева, Гр. (2010) Методика на обучението по биология. УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 270 с.

20.

Биогеография

Груев, Б., Б. Кузманов. 1999. Обща биогеография. Универс. издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 344с.

Материали по биогеография в интернет: http://web.uni-plovdiv.bg/bechev/biogeography/ Biogeography.pdf
21.

Екология и опазване на природната среда

Костадинова, П., И. Велчева, К. Кузмова. 2002. Основи на екологията. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив, 168с.

Велчева, И., А. Цеков, А. Ириков, Б. Темелков, Г. Гечева, И. Моллов, Д. Георгиев. 2009. Ръководство за лабораторни и теренни упражнения по екология. Универс. издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 155с.

Табаков, Д. 2000. Замърсяване на води и въздействие върху екосистемите. Издателство „Александър Гарев“, Пловдив, 265с.

Табаков, Д. 2001. Ръководство за упражнения по замърсяване на води и въздействие върху екосистемите. Издателство „Александър Гарев“, Пловдив, 130с.

Георгиев, Д., И. Велчева, Г. Гечева, С. Петрова, И. Моллов. 2011. Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите. Универс. издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 151с.

Гечева, Г., Л. Юрукова. 2010. Екологичен мониторинг ръководство. Универс. издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 79с.

22.

Физиология на растенията

Душкова, П. и др. 1998. Ръководство по физиология на растенията. Универс. издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив.

Душкова, П. 2010. Физиология на растенията. Универс. издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив.

23.

Англоезична литература (Периодизация и жанрове)

Костурков, Й. Аспекти на модерността в творчеството на Уила Катър. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2011. ISBN 978-954-423-723-3.

Костурков, Й. Рефлексии или Новите Книги на Амалтея. Пловдив, Хермес”, 2010. ISBN 978-954-26-0934-6.
24.

Генетика

Иванова, Е., Т. Стайкова, Т. Ирикова. 2001. Генетика на човека (с елементи на Обща генетика), Универс. издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 206с.
Иванова, Е., Т. Стайкова, Е. Андреенко. 2011. Генетика с биологични основи на поведението и психогенетика. Универс. издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 303с.

Ивановa, Е., Т. Стайкова, Е. Андреенко, П. Василева, В. Митковска, И. Стоянов, С. Джоглов, В. Дончева, Г. Панайотова, И. Цветкова. 2011. Генетични основи на поведението, Универс. издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 239с.

Иванова, Е., Т. Стайкова, Т. Ирикова. 2002. Ръководство за упражнения по Генетика. Пловдивско университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 90 с.
25.

Молекулярна биология

Минков, И. 1992. Молекулярна биология. Универс. издателство „Климент Охридски“, София, 355 с. (вкл. на електронен носител).

Минков, И. 1993. Ръководство методи в молекулярната биология. Универс. издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 178с.

26.

Методика на обучението по английски език

П. Гарушева, Ф. Бойкова, В. Кръстанова, А. Модикян, К. Ганева, С. Райчева, Г. Гешев.- Комуникативната компетентност в езиковото и литературното обучение. Пловдив, 2009

П. Гарушева, Ф. Бойкова, В. Кръстанова, А. Модикян, К. Ганева, С. Райчева, Г. Гешев.- Комуникативната компетентност в езиковото и литературното обучение. Пловдив, 2009, CD Rom, ISBN:978-954-423-474-4

Шопов, Т. Чуждоезиковата методика, София, 2007.

Шопов, Т. Съвременните езици, Благоевград, 2008.

Стефанова. П. Чуждоезиковото обучение, София, 2007

Рангелов, С. Методически основи на ранното чуждоезиково обучение, София, 2000
27.

Теория на еволюцията и Теоретична биология

Попов, П. 1999. Теория на еволюцията. Универс. издателство „Климент Охридски“, София, 315с.

Дамянова, Е. Теоретична биология. Лекционен курс. Електронен носител в Биологически факултет.Каталог: docs -> acrediation -> 1837
1837 -> Таблици за научно-изследователската и художествено-творческата активност на преподаватели, докторанти и студенти от професионално направление Педагогика на обучението по
1837 -> Списък на учебници и учебни пособия по профилиращи дисциплини за специалности
acrediation -> Преподаватели, участници в национални проекти през последните 5 години (2008 2012)
acrediation -> С 581. 9(494)/ А23 David Aeschimann, Herve M. Burdet Flore de la Suisse et des territoires limitrophes 1994
acrediation -> 3. Рецензии, отзиви, цитирания и други ни дейности през последните 5 години
acrediation -> Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011) катедра “етнология”
1837 -> Справка за участие на преподаватели и докторанти от Химическия факултет в научни форуми у нас и в чужбина за периода 2008 – 2012 година Конференция


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница