Наръчник на избирателя избор на членовете от румъния в европейския парламентДата24.10.2018
Размер315.52 Kb.

[Type text]нАРЪЧНИК НА ИЗБИРАТЕЛЯ

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ РУМЪНИЯ

В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

25 МАЙ 2014 Г.
Гласувай


ОТДЕЛ ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Отделът за Междуетнически Отношения е специализирана структура на националните малцинства в рамките на Правителството на Румъния.

Мисията на Отдела за Междуетнически Отношения е да насърчава етническото разнообразие в Румъния, чрез укрепване и разширяване на подкрепата за мултикултурното общество. За тази цел, Отделът инициира и развива програми, преназначени за подобряване на системата за защита на националните малцинства, разработва стратегии за борба с расизма и ксенофобията, предоставя подкрепа на организациите, действащи в тази област и участва в провеждането на публични информационни кампании относно правата на националните малцинства.

Също така, дейността на Отдела се фокусира върху процеса на законодателното и институционално изграждане за защита на етническите малцинства в Румъния като държава-членка на Европейския Съюз.
ПОСТОЯННИЯТ ИЗБИРАТЕЛЕН ОРГАН

Постоянният Избирателен Орган е фундаментална независима административна институция на румънската държава, която проследява организацията и провеждането на избирателните операции, за осигуряване на подходящи условия за упражняване на правото на глас, на равни възможности в политическото съревнование, прозрачност при финансирането на дейността на политическите партии и предизборните кампании.

Постоянният Избирателен Орган признава, че обучението на избирателите чрез по-добра и точна информация към тях трябва да бъде подкрепено от всички политически и социални участници. Във връзка с това насърчава стимулирането на култура на партньорство с представителите на академичните среди, гражданското общество и други обществени институции, за разработване на програми и проекти за укрепване на гражданския дух и увеличаване на демокрацията на участието.
ИНФОРМАЦИОННО БЮРО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В РУМЪНИЯ
Европейският Парламент има 28 информационни бюра в столиците на страните-членки на Европейския Съюз и 6 регионални центъра в големите градове, различни от столиците на по-големите държави-членки. Това са първите точки за контакт на гражданите с Европейския Парламент и са подчинени на Генералната Дирекция за Комуникация в Брюксел. В Букурещ Бюрото е открито през януари 2006 г., като развива операции за информиране на широката общественост в Румъния за дейността и ролята на Европейския Парламент в процеса на вземане на решения на европейско ниво.

ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Европейският Съюз е уникална икономическа и политическа структура в света, която обединява 28 европейски страни и обхваща почти целия континент. Правната основа за функционирането на Европейския Съюз (ЕС) е Договора от Лисабон, който влезе в сила на 1 декември 2009 г.

Парламентарният орган на Европейския Съюз е представляван от Европейския Парламент (ЕП), който е единственото многонационално парламентарно събрание в света и единствената институция на Европейския Съюз, пряко избирана от гражданите. Той представлява около 500 милиона граждани от 28 държави-членки на ЕС.


европейските избори от 25 май 2014 г.
Европарламентарните избори от месец май 2014 г. се провеждат във всичките 28 държави-членки на ЕС, през периода 22-25 май 2014 г. Изборите за Европейския Парламент продължават да бъдат организирани до голяма степен в съответствие с националните традиции и закони. Съществуват обаче и общи правила на ЕС, които предвиждат, че изборите трябва да бъдат проведени чрез всеобщо пряко гласуване, свободно и поверително.

Всяка държава-членка има свои собствени избирателни закони и всяка от тях решава датата, на която нейните граждани ще се явят да гласуват. Румънските граждани ще се явят на урните на 25 май 2014 г.


европейските избори за 2014 г.: сега е различно
Изборите за Европейския Парламент през 2014 г. ще дадат на избирателите шанс да повлияят на бъдещата политическа ориентация на Европейския Съюз, когато те ще гласуват за 751 евродепутати, които ще представляват техните интереси за следващите пет години.

Тези избори са първите избори, проведени след влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г., който предостави редица нови компетенции на Европейския Парламент и който носи важна новост: за първи път в историята на Европейския Съюз, резултатът от изборите ще определи кой ще ръководи Европейската Комисия, изпълнителния орган на ЕС. Съгласно договора, държавите-членки следва да вземат предвид резултатите от европейските избори, преди да определят кандидата за длъжността Председател на Европейската Комисия. След номинирането, кандидатът за тази длъжност ще трябва да бъде одобрен от новия Парламент: в съответствие с договора, Парламентът избира председателя на Комисията.

Следователно сега избирателите имат възможност да изразят важно мнение по отношение на кандидата, който ще поеме кормилото на Европейския Съюз.
КОЛКО ДЕПУТАТИ ще бъдат избрани?
От 1979 г., европейските депутати се избират чрез всеобщо пряко гласуване, за срок от пет години. След изборите през 2009 г. в състава на Европейския Парламент са влезли 736 евродепутати, а след присъединяването на Хърватия към ЕС през юли 2013 г., Европейският Парламент наброява 766 депутати. Въпреки това, броят на депутатите е намален до 751 за изборите през 2014 г. и ще остане постоянен в бъдеще.
РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ – ВСЕ ПО-ВАЖНА
От 1979 г. насам последователни европейски договори са разширили правомощията на Европейския Парламент относно разработването на бюджета и законодателството на ЕС. Също така бе укрепен политическия контрол, който европейските депутати упражняват върху другите институции и органи на Европейския Съюз.
КОМПЕТЕНциите НА ЕВРОПЕЙСКИЯ Парламент
1. Процедурата за назначаване на Европейската Комисия:

За първи път държавите-членки следва да вземат предвид резултатите от европейските избори, преди да определят кандидата за длъжността председател на Комисията. Процедурата ще бъде както следва: • като се вземат предвид резултатите от европейските избори, държавните или правителствените ръководители на държавите-членки ще предложат кандидат за длъжността председател на Комисията;

 • кандидатът ще представи проекта си (в действителност манифест) пред Парламента;

 • кандидатът ще трябва да получи вот на доверие на абсолютното мнозинство от депутатите (376 от 751 депутата); ако получи одобрение, кандидатът се счита за „избран” от Парламента; в противен случай държавите-членки трябва да предложат нов кандидат.

2. Законодателни компетенции

С влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г. на Парламента са предоставени реални компетенции в основните области на политиката, особено в селското стопанство и гражданските свободи, области, в които преди е имал само консултативна роля. Следователно, основната законодателна процедура на Съюза, наречена обикновена законодателна процедура, поставя Европейския Парламент на равна основа със Съвета в широк кръг от области (например: икономическо управление, имиграция, енергетика, транспорт, околна среда и защита на потребителите), като по-голямата част от европейските закони са приети по този начин съвместно от двете институции.3. Бюджетни компетенции

Европейските политики във връзка със селското стопанство, регионалното развитие, енергетиката, транспорта, околната среда, помощта за развитие и научните изследвания се ползват с финансиране от ЕС. За тази цел, бюджетът за разходи на Европейския Съюз в дългосрочен план трябва да бъде одобрен от националните правителства и от депутатите в Европейския Парламент; след това всяка година, двете страни съвместно ще решат как ще се изразходва годишно бюджета.4. Надзорни компетенции и демократичен контрол

Европейският Парламент има повече права за наблюдение и контрол. Те му позволяват да упражнява контрол върху други институции, да мониторизира правилното използване на бюджета на ЕС и да осигури правилното прилагане на законодателството на ЕС.5. Външна политика

Върховният Представител за външна политика и обща сигурност (ВПОС) на Европейския Съюз отговаря пред Парламента и той има право да бъде информиран и консултиран относно политиките в тази област, а също така може да използва своите бюджетни компетенции, за да се определи техния мащаб и обхват.


ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ГРУПИ: движещаТА сила НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

В рамките на Европейския Парламент, депутатите са организирани в транснационални политически групи, като всяка от тях е съставена от членове от различни страни, но с подобни политически убеждения.

В момента има седем политически групи в Европейския парламент с разнообразен политически спектър и представляващи над 160 национални партии.

В съответствие с Процедурния правилник на Парламента, членовете на една група трябва да споделят един и същи политически афинитет и трябва да включват най-малко 25 члена от най-малко една четвърт от държавите-членки (в момента най-малко седем). Независимите депутати от Европейския Парламент, които не желаят или не могат да се присъединят към група, ще заемат отделни места.

Повечето групи в Европейския Парламент са свързани с паневропейска политическа партия и тези политически партии трябва да предлагат кандидати за поста председател на Комисията.


ДЕЙНОСТТА НА ЕДИН ДЕПУТАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
За да защитят интересите на избирателите, по-голямата част от депутатите в Европейския Парламент ще се присъединят към политическа група, за да направят общ фронт с депутатите в Европейския Парламент от други държави-членки, които споделят подобна политическа перспектива. Депутатите в Европейския Парламент принадлежат също така към една парламентарна комисия и посвещават своето време и енергия, за да анализират и подобрят законодателството на европейско ниво. В Парламента съществуват 20 постоянни комисии, като всяка от тях се специализира в собствената си област на европейска политика.

Също така, депутатите в Европейския Парламент могат да бъдат членове на междупарламентарните делегации, чиято роля е да се укрепят връзките с парламентите на държавите извън ЕС.


ТЕРМИНОЛОГИЯ,

ИЗПОЛЗВАНА В ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


Гражданин избирател – всеки гражданин на Румъния, с местожителство или пребиваване в страната или в чужбина, който има право на избор на членове от Румъния в Европейския Парламент, в съответствие с разпоредбите на Закон № 33/2007 г.

Общностен избирател – всеки гражданин на държава-членка на Европейския съюз, различна от Румъния, който има право на избор в Румъния за Европейския Парламент, с местожителство или пребиваване в Румъния, в съответствие с разпоредбите на Закон № 33/2007 г.

Правоимащо лице на Общността – всеки гражданин на държава-членка на Европейския Съюз, който има право да бъде избран за Европейския Парламент, с местожителство или пребиваване в Румъния, в съответствие с разпоредбите на Закон № 33/2007.

Референтен ден – деня на гласуването за членовете от Румъния в Европейския Парламент.

Чл. 5, ал. (1) - (4) от Закон № 33/2007 г., преиздаван, относно организацията и провеждането на избори за Европейския Парламент, с последващите изменения.
КОЙ ИМА ПРАВО ДА ГЛАСУВА?
Граждани избиратели

Румънските граждани, които са на възраст 18 години, навършени до референтния ден включително, с местожителство или пребиваване в страната или в чужбина. Чл. 5, ал. (2) и (5) от Закон № 33/2007 г.


Общностни избиратели

Гражданите1 на държавите-членки на Европейския Съюз, пребиваващи или с местожителство на територията на Румъния, имат право на глас и могат да бъдат избирани за членове от Румъния в Европейския Парламент при същите условия като румънските граждани, при условие на спазване на изискванията на Закон № 33/2007 г. Чл. 5, ал. (9) от Закон № 33/2007 г.КОЙ няМА ПРАВО ДА ГЛАСУВА?


 • умствено изостаналите и психично болните, поставени под възбрана с окончателно съдебно решение;

 • лица, които в референтния ден, са осъдени с окончателно съдебно решение за загуба на правото на глас. Чл. 5, ал. (6) от Закон № 33/2007 г.

ЗА представителите

на коя държава-членка на ес можете да гласувате?


При този тип гласуване румънските граждани, които имат местожителство или пребиваване в друга държава-членка на ЕС, могат да поискат да бъдат записани в избирателните списъци на тази държава.

Общностните избиратели упражняват правото си на глас, или в държавата-членка на пребиваване, или в държавата-членка по произход.

Никой не може да гласува повече от веднъж в рамките на едни и същи избори.

В случай, че Постоянният Избирателен Орган е уведомен от орган с подобни отговорности от друга държава-членка на Европейския Съюз за факта, че румънски гражданин е записан в избирателните списъци на държавата-членка на пребиваване, ще предприеме мерките, предвидени от закона за отстраняване от преписа на постоянния избирателен списък на румънските избиратели, записани в избирателните списъци на друга държава-членка на Европейския Съюз.Чл. 5, ал. (6) и Чл. 15, ал. (4) от Закон № 33/2007 г.
КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ?
Чл. 13, ал. (1), (3), (5) и чл. 46, ал. (2) от Закон № 33/2007 г.

ГЛАСУВАНЕТО В СЕДАЛИЩЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

Ако в референтния ден се намирате

Гласувайте

Ще бъдете записан в

В страната, в населеното място по пребиваване

само в избирателната секция, към която сте разпределен

Преписа на постоянния избирателен списък

В страната, но в друго населено място, различно от мястото на пребиваване

във всяка избирателна секция

Допълнителния избирателен списък

В чужбина

във всяка избирателна секция

Допълнителния избирателен списък


* ВНИМАНИЕ! Ако се явите да гласувате, но установите, че сте пропуснат в постоянния избирателен списък или в преписа на постоянния избирателен списък, съществуващ в избирателната секция, докажете с документа за самоличност, че пребивавате в териториалната зона на съответната избирателна секция;

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

Онлайн: портала на Постоянния Избирателен Орган (www.roaep.ro), този на Централното Избирателно Бюро (www.bec2014.ro), на Министерството на Външните Работи (www.mae.ro), интернет сайта на институциите на префекта и общините, тези на дипломатическите мисии и консулските служби на Румъния;

Печатни издания: отпечатани публикации на институциите на префекта и общините, афиширани на обществени места.

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СЕДАЛИЩЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ГЛАСУВАНЕ В СПЕЦИАЛНА УРНА

Чл. 47, ал. (1) от Закон № 33/2007 г;

Решение на Централното Избирателно Бюро № 10/ 2014 г. и Решение на Централното Избирателно Бюро № 13/2014 г.

 • ако не можете да бъдете транспортирани поради болест или инвалидност, можете да упражнявате правото си да гласувате с помощта на специалната урна. За тази цел трябва да подадете писмена молба в избирателната секция не по-късно от деня, предхождащ изборите, към която да приложите копия от медицински документи или други официални документи, които показват, че не можете да бъдете транспортиран;

 • ако сте лишени от свобода, ако сте задържани на основание заповед за превантивен арест или ако изпълнявате наказание лишаване от свобода, но не сте загубили избирателните си права, можете да упражнявате правото си за гласуване с помощта на специалната урна. За това, трябва да подадете писмена молба до директора на затвора или на местата за задържане, в избирателната секция, не по-късно от два дни преди референтния ден;

Ако молбата ви за упражняване на правото на гласуване чрез специална (мобилна) урна е одобрена, тогава екип от най-малко 2 члена на избирателното бюро от избирателната секция ще се придвижи до вашето местоположение със специална урна и с материала, необходим за гласуването.

Специалната урна може да се движи само в териториалната зона, разпределена към съответната избирателна секция.
КОГА МОЖЕТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ?

Чл. 46, ал. (1) и чл. 48, ал. (2) от Закон № 33/2007 г.
Гласуването ще се проведе на 25-ти май 2014 г. от 7:00 ч. и приключва в 21:00 ч.;

Избирателите, които в 21:00 ч. се намират в залата за гласуване, могат да упражнят правото си на глас.


С КАКВИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕМ ДА ГЛАСУВАМЕ?

Чл. 6, ал. (2), (3) и чл. 12, ал. (4) от Закон № 33/2007 г.;

Решение на Централното Избирателно Бюро № 13 и Решение на Централното Избирателно Бюро № 43/2014 г.
Гражданите избиратели (румънски граждани), които гласуват в референтния ден в Румъния:

Ако имат местожителство в Румъния

могат да гласуват сАко имат местожителство в чужбина

могат да гласуват с • лична карта;

 • електронна лична карта;

 • временна лична карта;

 • личен паспорт;

 • дипломатически паспорт;

 • електронен дипломатически паспорт;

 • служебен паспорт;

 • електронен служебен паспорт;

 • военна книжка (за учениците от военните училища).

 • обикновен паспорт;

 • електронен обикновен паспорт;

 • временен обикновен паспорт;

 • временна лична карта;

 • дипломатически паспорт;

 • електронен дипломатически паспорт;

 • служебен паспорт;

 • електронен служебен паспорт.

Гражданите избиратели (румънски граждани), които гласуват в референтния ден в чужбина:Ако имат местожителство в Румъния

могат да гласуват сАко имат местожителство в чужбина

могат да гласуват с • лична карта;

 • електронна лична карта;

 • временна лична карта;

 • личен паспорт;

 • дипломатически паспорт;

 • електронен дипломатически паспорт;

 • служебен паспорт;

 • електронен служебен паспорт;

 • обикновен паспорт;

 • електронен обикновен паспорт;

 • временен обикновен паспорт.

 • обикновен паспорт;

 • електронен обикновен паспорт;

 • временен обикновен паспорт;

 • временна лична карта;

 • дипломатически паспорт;

 • електронен дипломатически паспорт;

 • служебен паспорт;

 • електронен служебен паспорт.


ОБЩНОСТНИЯТ ИЗБИРАТЕЛ представя валиден документ за самоличност, което означава всеки документ, издаден от държавата-членка, различна от Румъния, на която притежателят е гражданин и който се счита за документ за самоличност в издаващата държава.
КАК ГЛАСУВАТЕ?

Стъпка 1 – Проверка за откриване на избирателя в преписа от постоянния избирателен списък или, според случая, записването в допълнителния избирателен списък.

Чл. 46, ал. (3) и (13), чл. 13 от Закон № 33/2007 г.За извършване на проверката представете валиден документ за самоличност. Председателят на избирателната комисия на избирателната секция или членът, назначен от него ще провери дали сте записан в преписа от постоянния избирателен списък.

Ако не сте записан в преписа от постоянния избирателен списък, ще бъдете записан в допълнителния избирателен списък, ако се намирате в една от следните ситуации:

 • ако в референтния ден се намирате в друго населено място, различно от местожителството;

 • ако в референтния ден се намирате в чужбина и гласувате във всяка отделна избирателна секция, организирана в чужбина;

 • ако упражнявате правото си на глас чрез специалната урна;

 • ако сте пропуснат в постоянния избирателен списък или в преписа на постоянния избирателен списък, съществуващ в избирателната секция, и докажете с документа за самоличност, че пребивавате в териториалната зона на съответната избирателна секция.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че се подписвате в избирателния списък на предназначената за вас позиция.
Стъпка 2 – Връчване на бюлетината за гласуване и на печата с надпис „Гласувано”

Чл. 46, ал. (3) от Закон № 33/2007 г.
Въз основа на подпис в преписа от постоянния избирателен списък или в допълнителния избирателен списък, ще ви бъдат връчени бюлетината за гласуване и печата с надпис „Гласувано.

Стъпка 3 – Упражняване на правото на глас


Чл. 46, ал. (7)-(10) от Закон № 33/2007 г.

След получаване на бюлетината за гласуване и печата с надпис „ГЛАСУВАНО”, ще влезете в кабината за гласуване.

Правилното упражняване на правото на глас се извършва чрез поставяне на печата във вътрешната страна на четириъгълника, съдържащ списъка на кандидатите или собственото и фамилното име на независимия кандидат, за който ще гласувате.

Опитайте се да не останете твърде дълго в кабината за гласуване.Гласувайте сам, тъй като е забранено присъствието на всяко друго лице в кабината за гласуване.

Само когато избирател не може да гласува сам по уважителни причини, установени от председателя на избирателната комисия на избирателната ńĺęöč˙, той има право да извика в кабината за гласуване придружител по свой избор, който да му помогне. Придружителят не може да бъде наблюдател или член на избирателната комисия на избирателната секция.ВНИМАНИЕ!

Ако сте поставили грешен печат с надпис „ГЛАСУВАНО”, но не сте пуснали бюлетината в урната, можете да поискате да ви бъде издадена, но само веднъж, нова бюлетина за гласуване. Грешната бюлетина за гласуване ще бъде задържана и анулирана и ще бъде вписана съответната забележка в протокола относно констатацията на резултатите от изборите за Европейския Парламент от 25 май 2014 г.Стъпка 4 – Въвеждане на бюлетина за гласуване в урната


Чл. 46, ал. (9) от Закон № 33/2007 г.

След като сте гласували прегънете бюлетината за гласуване, така че празната страница с контролния печат да остане от външната страна, след това я пуснете в урната, като внимавате да не се отвори. Грешното прегъване на бюлетината не води до нейната недействителност.Стъпка 5 – Връщане на печата за гласуване


Чл. 46, ал. (11) от Закон № 33/2007 г.

Избирателят ще върне печата с надпис „ГЛАСУВАНО”.


Стъпка 6 – Поставяне на печата или на самозалепващата марка, връщане на акта / документа за самоличност, напускане на избирателната секция


Чл. 46, ал. (11) от Закон № 33/2007 г.

След предаването на печата с надпис „Гласувано”, ще ви бъде върнат документа за самоличност.Внимание! Проверете дали на вашия документ за самоличност е поставен печат с надпис „ГЛАСУВАНО” и датата на изборите или, според случая, самозалепваща марка с надпис „ГЛАСУВАНО” и датата на изборите.
Вашата мисия приключи.

Благодаря ви!ЗАПОМНЕТЕ...
Считат се за валидно изразени гласове:

 • гласовете, върху които печатът с надпис „ГЛАСУВАНО” е поставен във вътрешната част на един единствен четириъгълник;

 • гласовете, върху които печатът с надпис „ГЛАСУВАНО” излиза извън рамките на четириъгълника, но опцията на избирателя е очевидна и не припокрива страните на друг четириъгълник;

 • гласовете, върху които печата с надпис „ГЛАСУВАНО” е поставен във вътрешността на един четириъгълник, но върху бюлетината за гласуване са изписани разни надписи на избирателя (гласуването се счита за валидно, независимо от надписите, направени върху бюлетината);

 • гласовете, върху които печата с надпис „ГЛАСУВАНО” е поставен във вътрешната част на един четириъгълник, но избирателят е поставил върху бюлетината за гласуване един или повече печата, без да припокрива друг четириъгълник.

Уведомяване за нередности

Чл. 46, ал. (17) от Закон № 33/2007 г.

Всеки избирател, присъстващ в избирателната секция за упражняване на правото си на глас, може да уведоми писмено за нередности, настъпили по време на процеса на гласуване. Председателят на избирателната комисия на избирателната секция, или в негово отсъствие, неговият заместник ще получава и ще записва уведомлението.Избирателни престъпления

Чл. 385 - 391 от Раздел IX Избирателни престъпления

Закон № 286/2009 г. относно Наказателния Кодекс, с последващите изменения и допълнения

Счита се за избирателно престъпление:

Детайли

Наказание

Злоупотреба при гласуване

Деянието на лицето, което гласува:

а) без да има това право;

б) два или повече пъти;

в) чрез пускането в урната на повече бюлетини за гласуване, отколкото има право един избирател.лишаване от свобода от 6 месеца до 3 години или с глоба и забрана за упражняване на определени права

Използването на избирателна карта или невалиден или фалшив документ за самоличност или на фалшива бюлетина за гласуване.

Предотвратяване на упражняването на избирателните права

Предотвратяването, с всякакви средства, на свободното упражняване на правото да избира или да бъде избиран

лишаване от свобода от 6 месеца до 3 години

Нападението, чрез всякакви средства, на помещението на избирателната секция

лишаване от свобода от 2 до 7 години и забрана за упражняване на определени права

Корупция на избирателите

Предлагане или даване на пари, вещи или други облаги, с цел принуждаване на избирател да гласува или да не гласува за определен списък с кандидати или за определен кандидат.

* Не влизат в категорията на посочените вещи тези със символична стойност, с поставени отличителни знаци на политическа партия.лишаване от свобода от 6 месеца до 3 години и забрана за упражняване на определени права

Нарушаването на поверителността на гласуването

Нарушаването чрез всякакви средства на тайната на гласуването

глоба

Важно: Опитът за избирателни престъпления е наказуем.

Информация, адаптирана въз основа на текста, достъпен на http://www.europarl.europa.eu

I. Моля, имайте предвид, че официалният вариант на текстовете е на румънски език. Версията на български език е само с информативна цел. По тази причина, в случай, че има някакви несъответствия, версията на румънски език има предимство.
II. Материал, изготвен от Отдела за Междуетнически Отношения, Постоянния Избирателен Орган - Центъра за проучвания, партньорства и програми за развитие на избирателния мениджмънт и Информационното бюро на Европейския Парламент в Румъния.

Отдел за Междуетнически Отношения

ул. Париж № 65, Сектор 1, Букурещ

Тел: 021/231.44.24,

www.dri.gov.ro, e-mail: office@dri.gov.ro

ПостоянЕН Избирателен Орган
ул. Ставрополеос № 6, Сектор 3, Букурещ

Тел: 021/310.13.86,

www.roaep.ro, e-mail: office@roaep.ro
Информационно бюро на Европейския Парламент в Румъния

ул. Василе Ласкър № 31, Сектор 2, Букурещ

Тел: 021/405.08.80

www.europarl.ro, e-mail: epbucarest@europarl.europa.eu

1 Съгласно разпоредбите на чл. 17 от Договора за създаване на Европейската Общност от 25 март 1957 г. (консолидираната версия, публикувана в Държавен вестник C 325 от 24 декември 2002 г. 1. Чрез настоящия Договор се създава гражданството на Съюза. Всяко лице, което притежава гражданство на държава-членка, ще бъде гражданин на Съюза. Гражданството на Съюза ще допълва, но няма да замества националното гражданство. 2. Гражданите на Съюза ще се ползват от правата, предоставени от този договор, и ще се подчиняват на задълженията, наложени от него.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница