Наредба № / годинаДата23.08.2016
Размер346.21 Kb.
#7127
приета
НАРЕДБА

........................../.........................година


за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. медицинските специалисти, които могат да издават рецепти, редът за предписване на лекарствени продукти, срокът за изпълнението, случаите и редът, при които магистър фармацевт може да откаже да изпълни лекарско предписание;

2. условията и редът, по които български граждани и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната и пътуващи извън Република България, могат да носят или да изнасят лекарствени продукти, предназначени за лечението им;

3. количествата лекарствени продукти, предназначени само за лечението на транзитно преминаващи и временно пребиваващи на територията на страната лица, които те могат да притежават;

4. редът за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП);

5. редът за отпечатване и разпределяне на бланки за отпускане и отчитане на лекарствените продукти по т. 4.Чл. 2. Режимът на предписване на лекарствените продукти е определен в разрешението за употреба на лекарствения продукт.

Чл. 3. (1) Лекарствените продукти, които се отпускат без лекарско предписание в аптеките, сe обявяват на Интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата .

(2) Растенията, които съдържат отровни и силно действащи вещества съгласно приложение № 1 се отпускат в аптеките само по лекарско предписание.

Глава втора

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО МОГАТ ДА ИЗДАВАТ РЕЦЕПТИ


Чл. 4. (1) Право да предписват разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и да издават рецепти имат лекари/лекари по дентална медицина, регистрирали лечебно заведение или упражняващи медицинската професия в изпълнение на договор с лечебно заведение.

(2) Право да предписват лекарствените продукти от приложение №1 на Наредба №24/2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети, за лица, зависими от наркотични вещества (обн. ДВ. бр.91 от 2000г., изм. ДВ. бр.70 от 2007г.) имат лекари, работещи в програмите, получили разрешение от министъра на здравеопазването.

(3) Фелдшерите имат право да предписват разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и да издават рецепти, с изключение на тези от приложение № 2, само при сключен договор с лечебно заведение.
Чл. 5. (1) В регионалния център по здравеопазване (РЦЗ) се води регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и регистър на лекарите които имат право да предписват лекарствени продукти по реда на Наредба № 34 от 2005 година за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (обн. ДВ. бр.95 от 2005г., изм. ДВ. бр.16, 48 и 95 от 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 2008г., изм. ДВ. бр.69, 89, 90 и 96 от 2008г.)

(2) В регистрите се вписват данните на лекаря/лекаря по дентална медицина по документа за самоличност, личен код и код на практиката или лечебното заведение.

Глава трета

ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ


Раздел I

Ред за предписване на лекарствени продукти


Чл. 6. (1) Предписването на лекарствени продукти се извършва на рецептурна бланка с бял цвят съгласно приложение № 3.

(2) Предписването на лекарствените продукти в лечебни заведения със стационар за хоспитализираните пациенти се извършва на лекарствен лист съгласно приложение № 4.

(3) Предписването на лекарствените продукти се извършва с мастило или химикалка върху лицевата страна на рецептурната бланка или лекарствения лист.

(4) Върху рецептурната бланка задължително се отбелязва режимът на отпускане - за еднократно или многократно отпускане, като при многократното отпускане се уточнява и колко пъти ще се изпълнява рецептата.

(5) Рецептите с режим многократно отпускане имат валидност до 6 месеца от датата на издаването им.

Чл. 7. (1) Рецептурната бланка съдържа:

1. "инскрибцио" - собствено и фамилно име на лицето по чл. 4, уникален идентификационен номер, телефон, наименование, регистрационен номер и адрес на лечебното заведение; дата на издаване на рецептата.

2. "прескрибцио" - наименование, количество на активно вещество в лекарствена форма и количеството на лекарствения продукт; количеството се изписва с цифри, а при предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества - и с думи;

3. "сигнатура" - посочват се еднократната и денонощната доза на лекарствения продукт, продължителността на курса на лечение и необходимостта от повтарянето му; дозата се изписва с цифри; при предписване на доза, по-висока от максимално определената при разрешаването за употреба на лекарствения продукт, предписващият се подписва срещу превишената доза; не се допускат общи изрази като: "известно", "по наставление", "по схема" и др.;

4. "субскрибцио" - указания за начина на изпълнение на предписанието; при използване на указанията "цито", "цитисимо" или "статум" задължително се записва часът на предписването на лекарствения продукт;

5. подпис на лекаря/лекаря по дентална медицина/фелдшера;

6. личен печат на лекаря/лекаря по дентална медицина и печат на лечебното заведение;

7. трите имена на пациента, възрастта и настоящия му адрес, като при бременна жена, кърмачка или дете се отразява и това обстоятелство, като лекарят поставя печат с червен надпис.

(2) Лекарственият лист по приложение № 4 се попълва от лекуващия лекар в три екземпляра под индиго, подписва се от началника на отделението и се предава в болничната аптека. Първият екземпляр се съхранява в болничната аптека, вторият – в счетоводството на лечебното заведения, а третият – в отделението. Срокът на съхранение на лекарствения лист е 5 години.

Чл. 8. (1) Лекарствените продукти се изписват четливо на латиница с международното непатентно или фармакопейно наименование на лекарственото им вещество или търговските им наименования.

(2) Количеството на лекарственото вещество в предписвания лекарствен продукт се изразява:

1. в грамове, когато е един грам или над един грам (g.);

2. в милиграми, когато е по-малко от един грам (mg.);

3. количества, по-малки от един милиграм, се означават в микрограми, като тази мерителна единица не се съкращава, а се изписва с думи (microgram);

4. обемите се изразяват в милилитри (ml);

5. в международни единици (IU) - за лекарствени продукти от биологичен произход.

(3) Съкращенията на лекарствената форма се изписват върху рецептурната бланка/лекарствения лист в съответствие с действащата в страната фармакопея.

(4) Забранява се използването на съкращения и поправки при изписване наименованията на лекарствените продукти.

Чл. 9. Екстемпоралните лекарствени форми се предписват на отделна рецептурна бланка.

Чл. 10. При предписване на всеки отделен лекарствен продукт лицето по чл. 4 е задължено да се информира от пациента за предшестващо или съпътстващо лечение с други лекарствени продукти.

Раздел II

Предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
Чл. 11. (1) Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършва на специална рецептурна бланка за наркотични вещества съгласно приложение № 5, с жълт цвят - за наркотичните вещества от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП, и със зелен цвят - за наркотичните вещества от приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП.

(2) Лекарствените продукти по приложение № 6, съдържащи наркотични вещества в комбинация, се предписват на рецептурната бланка по ал. 1 със зелен цвят.

(3) Специалната рецептурна бланка се отпечатва в три екземпляра на химизирана хартия и съдържа освен данните по чл. 7 и следните допълнителни данни:

1. серия и номер на рецептурната бланка;

2. надпис "Документ, който подлежи на специален отчет".

(4) Срокът на валидност на специалната рецепта е 7 дни от датата на издаването й.Чл. 12. (1) Рецептата се издава в три екземпляра, първите два от които се предават на пациента, а третият се съхранява от лекаря/лекаря по дентална медицина в продължение на една година и се предоставя на контролните органи при проверка.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 рецептите се предават с приемно- предавателен протокол на инспекторите в РЦЗ, които ги съхраняват за срок 10 години, след което се унищожават от комисия, определена със заповед на директора на РЦЗ.(3) В случаите, когато лекарственият продукт се заплаща от републиканския бюджет по реда на Наредба № 34 от 2005година за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване лекарят задължително отбелязва в рецептурната бланка по приложение № 5, че лекарственият продукт се заплаща от МЗ.

(4) В случаите, когато лекарственият продукт се заплаща от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), лекарят задължително попълва кода на НЗОК на съответния лекарствен продукт и МКБ кода на заболяването съгласно наредбата по чл.45, ал.3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

(5) По преценка на лекаря на една рецептурна бланка може да се предписва повече от един лекарствен продукт, съдържащ наркотични вещества.

(6) Забранява се предписването на лекарствени продукти, които не съдържат наркотични вещества, на специалните рецептурни бланки.Чл. 13. (1) Предписването на лекарствени продукти от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП, съдържащи наркотични вещества, в лечебните заведения със стационар за хоспитализираните болни се извършва на отделен лекарствен лист.

(2) Лекарственият лист по ал. 1 се попълва в три екземпляра - първият е за счетоводството на лечебното заведение, вторият - за болничната аптека, а третият се предава в отделението, заедно с лекарствените продукти.Чл. 14. При предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се спазват следните изисквания:

1. количеството на лекарствените продукти се изписва с цифри и с думи;

2. количеството на предписания лекарствен продукт не може да надвишава терапевтичната доза за 30 дни.

Чл. 15. Лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества се предписват на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане и в количества, съобразени с дневната дозировка, за не повече от 30 дни.

Чл. 16. Лицето по чл. 5 е длъжно да се информира за вида и количеството на лекарствени продукти по предишни предписания на пациента, както и за срока, за който те са направени.
Раздел III

Предписване на лекарствени продукти, заплащани от републиканския бюджет за лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване


Чл. 17. Лекарите могат да предписват лекарствени продукти, заплащани със средства от републиканския бюджет за лечение на заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване съгласно Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Чл. 18. Лекарствените продукти по чл. 17 се предписват на рецептурна бланка, съответно лекарствен лист, съгласно приложения № 8 и № 7 на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Чл. 19. Количеството на предписаните лекарствени продукти следва да съответства на сроковете по чл. 22 от Наредба № 34 за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и чл. 14 от настоящата наредба.

Чл. 20. Предписаните лекарствени продукти по реда на чл. 18 се вписват в медицинската документация на пациента.

Чл. 21. Лекарствени продукти за пациенти, които се лекуват при амбулаторни условия, се предписват на рецептурна бланка съгласно приложение № 8 от Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, която се издава в два екземпляра. Първият екземпляр се съхранява в аптеката, а вторият - в счетоводството на съответното лечебно заведение в продължение на 5 години.

(2) Лекарствени продукти за пациенти, които се лекуват при стационарни условия се предписват на лекарствен лист съгласно приложение № 7 от Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, който се издава в три екземпляра. Първият екземпляр се съхранява в аптеката на съответното лечебно заведение, вторият - в счетоводството, а третият - в отделението. Срокът на съхранение на лекарствения лист е 5 години.Чл. 22. Рецептите по чл. 18 са валидни за срок 15 дни от датата на издаването им.
Раздел IV

Предписване на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК


Чл. 23. (1) Лицата по чл. 4, ал. 1, работещи в лечебни заведения за извънболнична помощ, в изпълнение на договор с НЗОК, могат да предписват лекарствени продукти за лечение на задължително здравноосигурени лица (ЗЗОЛ), заплащани напълно или частично от НЗОК за домашно лечение на територията на страната за заболявания, определени с наредбата по чл. 45, ал.3 от ЗЗО.

(2) Извън случаите по ал. 1 лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, могат да се предписват от лекари/лекари по дентална медицина, работещи в лечебни заведения за извънболнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които са към Министерството на правосъдието.

(3) Лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, могат да бъдат предписвани на здравноосигурени български граждани, лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава членка на ЕС или съгласно двустранни спогодби.

(4) Лицата по чл.4, ал.1, специалисти по профила на заболяването, работещи по договор с НЗОК в лечебни заведения за извънболнична помощ или специализирани комисии в лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК, могат да издават протоколи за предписване на лекарствени продутки, заплащани от НЗОК/РЗОК.Чл. 24. (1) Лекарствените продукти, които напълно или частично се заплащат от НЗОК, се предписват на рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5 по Приложение № 7), рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5А по Приложение № 8) или за тях са издава протокол (образец по Приложение №9) по ред, определен в Националния рамков договор, респ. Решение на УС на НЗОК, съгласно чл.55, ал.3 от ЗЗО.

(2) Рецептурните бланки по ал.1 се издават, както следва:

1. рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5 по приложение № 7) – за предписване на лекарствени продукти за лечение на заболявания, в количества за до 30 дни;

2. рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5А по приложение № 8) – за предписване на лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания, в количества за до 90 дни.

(3) Непопълнените полета в рецептурните бланки по ал.1 се анулират със знак „Z”.

(4) Рецептурните бланки по ал. 1 се издават в два екземпляра.

(5) Лицата по чл.23 могат да разпечатват образците на документите по ал. 1, като същите съдържат задължително всички реквизити.

Чл. 25. (1) Лицата по чл. 23 вписват в амбулаторния лист, който се съхранява в досието на ЗЗОЛ за отчетност и контрол, следните данни от рецептите по чл. 24, ал. 1: код на НЗОК, МКБ код на заболяването по наредбата по чл.45, ал.3 от ЗЗО, сигнатура, предписано количество и дните за които е достатъчно предписаното количество.

(2) Датата на издаване на рецептата следва да съвпада с датата на издаване на амбулаторния лист.Чл. 26. (1) Лицата по чл. 23 имат право да предписват на една рецептурна бланка до три лекарствени продукта, свързани с лечението на до три различни заболявания, а на един протокол – един лекарствен продукт в до три дозови единици за едно заболяване.

(2) Промени в предписаните лекарствени продукти по рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5 по приложение № 7) може да прави само лекарят/лекарят по дентална медицина, издал рецептата, като за целта същият анулира неизпълнената рецепта и издава нова.

(3) Промени в предписаните лекарствени продукти по рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5А по приложение № 8) може да прави само лекарят/лекарят по дентална медицина, издал рецептата, като за целта същият анулира неизпълнените отрязъци от нея и издава нова.

(4) В случаите по ал. 2 и 3, лицата по чл.23 задължително изискват от рецептурните бланки или отрязъци от рецептурни бланки, които подлежат на анулиране. Анулираните рецептурни бланки или отрязъци от рецептурни бланки се съхраняват в досието на ЗЗОЛ, прикрепени към амбулаторния лист от дата на тяхното издаване.Чл. 27. (1) Лицата по чл. 23 имат право да предписват лекарствени продукти, за които НЗОК напълно или частично заплаща, в следните количества:

1. за лечение на остри състояния – лекарствени продукти за не повече от 10 дни;

2. за лечение на хронични заболявания – лекарствени продукти за не повече от 90 дни предписани на до три отрязъка от рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5А по приложение № 8).

(2) Лицата по чл. 23 посочват в рецептурните бланки по чл. 24, ал. 1 и в амбулаторния лист срока, за който се предписва.

(3) В случаите по ал.1, т.2 се предписват лекарствени продукти на един отрязък за не повече от 30 дни, освен когато липсва подходяща опаковка съгласно списъка по чл. 262, ал. 1 от ЗЛПХМ.

Чл. 28. На рецептурните бланки по чл.24, ал.1 не могат да бъдат предписвани едновременно лекарствени продукти:

1. заплащани на търговец на дребно с лекарствени продукти и такива, заплащани на притежател на разрешение за употреба;

2. назначени с протокол по чл.24, ал.1 и такива, които не са назначени с такъв протокол;

3. назначени с повече от един протокол по чл.24, ал.1.Чл. 29. (1) Лицата по чл. 23 са длъжни да уведомят ЗЗОЛ - респ. негов родител, настойник или попечител, или лицето по чл. 162, ал. 3 от Закона за здравето, за вида на предписаните лекарствени продукти, тяхното действие, нежелани лекарствени реакции, ред и начин на приемане, за сумата, която следва да заплати, ако лекарственият продукт се заплаща частично от НЗОК.

(2) Уведомяването на здравноосигуреното лице, респ. неговия родител, настойника, попечителя, се удостоверява с подписа му в амбулаторния лист.Чл. 30. (1) Рецептите, изписани по реда на този раздел, имат срок на валидност, считано от датата на издаване, както следва:

1. до 15 календарни дни - за рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5 по Приложение № 7) и за отрязък А от рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5А по Приложение № 8);

2. до 45 календарни дни - за отрязък В от рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5А по Приложение № 8);

3. до 75 календарни дни - за отрязък С от рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5А по Приложение № 8).

(2) Отделните отрязъци на рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5А по Приложение № 8) се изпълняват последователно в следните срокове, считано от датата на издаването й:

1. до 15 календарни дни – за отрязък А;

2. от 30 до 45 календарни дни – за отрязък В;

3. от 60 до 75 календарни дни – за отрязък С.

(3) Протоколите по чл.24, ал.1 имат срок на валидност до 6 месеца, считано от датата на заверяването им в Регионалната здравноосигурителна каса.

Глава четвърта

ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Раздел I

Приемане и изпълнение на лекарствените предписания


Чл. 31. При приемането на рецептите и лекарствените листове магистър фармацевтът се задължава да:

1. проверява дали са спазени изискванията на глави втора и трета;

2 не отпуска лекарствени продукти срещу талони за отстъпка или други допълнителни материали, непредвидени в тази наредба и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

3. остойностява предписаните лекарствени продукти и се подписва; спомагателните материали и опаковките, които се използват при приготвянето на екстемпоралните лекарствени форми в аптеките, се вписват по вид и количество и се остойностяват съгласно Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, (обн. ДВ. бр.104 от 2007г.)

4. Вписва всяка изпълнена рецепта в дневник за регистриране на рецепти

Чл. 32. (1) В аптеката задължително се съхранява в продължение на една година информация за:

1. приетите и изпълнените рецепти;

2. получените лекарствени продукти по партиди.

(2) На гърба на всяка рецепта магистър фармацевтът поставя печат, който съдържа:

1. номера и датата на разрешението за откриване на аптеката;

2. номера и датата на приемане на рецептата;

3. подпис на изпълнилия предписанието;

4. подпис на отпусналия лекарствените продукти.Чл. 33. (1) В аптеките рецептите се изпълняват приоритетно по следния ред:

1. рецепти с указание "цито", "цитисимо" или "статум" се изпълняват незабавно, като върху тях се отбелязва часът на постъпването в аптеката и на изпълнението им;

2. рецепти за деца до 14 години;

3. всички останали рецепти се изпълняват по реда на постъпването им.

(2) Екстемпоралните лекарствени форми се приготвят в рамките на 24 часа от приемането на рецептата.

Чл. 34. (1) При отпускане на предписани лекарствени продукти се спазва следният ред:

1. когато лекарственият продукт е предписан чрез международно непатентно или фармакопейно наименование на лекарственото вещество, се отпуска лекарствен продукт, произведен и разрешен за употреба в страната, който съдържа предписаното активно вещество, като задължително се спазват предписаната лекарствена форма и количество в дозова единица;

2. когато лекарственият продукт е предписан под търговско наименование, се отпуска точно предписаният продукт.

(2) Когато аптеката не разполага с предписания лекарствен продукт, магистър фармацевтът е длъжен да го осигури в срок до 24 часа. В този случай датата и часът на постъпването на рецептата се отразяват върху нея.

(3) Върху окончателните опаковки на лекарствените продукти, отпускани по рецепти, в аптеката се поставя етикет, който съдържа:

1. номера и датата на приемане на рецептата;

2. начин на употреба на лекарствения продукт;

3. показание, срок на годност, начин на съхранение (за екстемпоралните форми)

4. дата на приготвянето - за екстемпоралните форми;

5. име и възраст на болния.Чл. 35. (1) След отпускането на предписаните лекарствени продукти рецептата се връща на приносителя й.

(2) В аптеките на лечебните заведения за болнична помощ, посочени в Приложение № 1 на Наредба № 34 от 2005година за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване се задържа единият екземпляр на рецептата, който се съхранява в продължение на 5 години.

(3) В аптеката се задържат втория екземпляр от рецептите образец МЗ-НЗОК №5 по приложение № 7, отрязъците на рецептурна бланка образец МЗ-НЗОК №5А по приложение № 8 и копия от протоколите (образец по Приложение № 9), които се съхраняват в аптеката една година, считано от датата на тяхното изпълнение.

Чл. 36. При отпускане на лекарствени продукти магистър фармацевтът е длъжен да предостави информация и съвети на пациентите, изразени ясно, на език, лесен за възприемане, относно безопасното и ефективното приемане и използване на лекарствените продукти.

Чл. 37. (1) Предписания, които не отговарят на изискванията по глави втора и трета, не се изпълняват.

(2) При възникнало съмнение относно предписаното в рецептата магистър фармацевтът е длъжен, преди да отпусне лекарствения продукт, да се консултира с предписалия рецептата лекар.Чл. 38. Не се отпускат лекарствени продукти по копие на оригинална рецепта освен в случаите, когато е отбелязано, че лекарственият продукт е за многократно отпускане.

Чл. 39. (1) Преди отпускане на лекарствени продукти без рецепта магистър фармацевтът се информира за заболяванията на пациента, както и за видовете лекарствени продукти, които той приема в момента. Магистър фармацевтът задължително дава точни и подробни указания за начина на употреба, условията за съхранение в домашна обстановка, нежеланите лекарствени реакции, влиянието на някои фактори при приемането на тези лекарствени продукти и напомня на пациента преди употреба да прочете информационната листовка.

(2) Лекарствените продукти по ал. 1 не се отпускат на малолетни лица.


Раздел II

Отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества


Чл. 40. (1) Лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, предписани по реда на глава трета, раздел II, се отпускат в аптеки, които:

1. са получили лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества по реда на ЗКНВП;

2. се намират на територията на областта по местоиздаване на рецептата.

Чл. 41. (1) При приемане на рецептите и лекарствените листове магистър фармацевтът задължително проверява дали са спазени изискванията за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, и на първия екземпляр отбелязва трите имена и данните от документа за самоличност на приносителя на рецептата.

(2) Първите екземпляри от рецептите се подреждат в хронологичен ред, като необходимата информация от тях се въвежда в специалния регистър, съгласно чл. 3 от Наредба № 21/2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества (обн. ДВ. бр.86 от 2000г., изм. ДВ. бр.55 от 2005г.)

(3) Вторите екземпляри от рецептите се изпращат на инспектора по наркотичните вещества в РЦЗ по опис на хартиен и електронен носител в срок до 10 дни след края на всеки месец

(4) Когато лекарственият продукт се заплаща от НЗОК, на всяко 15-о или 30-о число на месеца вторият екземпляр на рецептата се предава на РЗОК за отчетност и контрол.

(5) В аптеките на лечебните заведения със стационар след изпълнение на предписанията по лекарствения лист магистър фармацевтът съхранява в аптеката втория екземпляр от лекарствения лист.

Чл. 42. (1) Рецептите и лекарствените листове, по които са отпуснати лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се задържат в аптеката и се съхраняват за срок една година, като се представят на контролните органи при проверка.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 рецептите и лекарствените листове се предават с приемно-предавателен протокол на инспекторите в РЦЗ, които ги съхраняват за срок 10 години.Чл. 43. Забранява се отпускане на лекарствени продукти по рецепта или лекарствен лист, предписани преди повече от 7 дни.

Чл. 44. (1) Забранява се отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП в количества, различни от предписаните.

(2) При установяване на несъответствия в предписанието и максимално допустимата доза магистърът фармацевтът в аптеката е длъжен да се консултира с предписалия рецептата лекар.

(3) При невъзможност за изпълнение на предписанието след консултацията по ал. 2 рецептата се връща на лекаря/лекаря по дентална медицина за анулиране.

Чл. 45. Забранява се отпускане на лекарствени продукти по реда на този раздел, когато приносителят на рецептата е под 18 години.

Раздел III

Отпускане на лекарствени продукти, заплащани напълно от МЗ и пълно или частично от НЗОК
Чл. 46. (1) Отпускането на лекарствени продукти, предписани по реда на глава трета, раздел III, се извършва от аптеки на лечебни заведения за болнична помощ, посочени в Приложение № 1 на Наредба № 34 от 2005година за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

(2) Когато приносителят на рецептата е лице, различно от лицето по чл. 7, ал. 1, т. 7, на гърба на първия екземпляр на рецептата се отбелязват трите му имена и данните от документа за самоличност.

(3) Отпускането на лекарствени продукти, предписани по реда на глава трета, раздел IV, се извършва от аптеки, работещи по договор с НЗОК.

Чл. 47. Отпускането на лекарствени продукти, предписани на рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК № 5А по Приложение № 8) се извършва на 30 дни, като датата на изпълнение на всеки отрязък се посочва върху него и върху следващия отрязък.

Чл. 48. (1) Рецептите и протоколите не се изпълняват и се връщат на приносителя им, когато:

1. рецептурната бланка не съдържа изцяло попълнени всички данни;

2. срокът на валидност е изтекъл;

3. предписаният лекарствен продукт не се заплаща напълно или частично от НЗОК или не отговаря на изискванията, определени в договора на аптеката с НЗОК;

4. са допуснати грешки и несъответствия при попълване на бланките.

5. в случаите, когато не са изпълнени изискванията на чл. 7, ал.1, т.3.

(2) Магистър фармацевтът, отпускащ лекарствените продукти, няма право да нанася поправки върху рецептурната бланка, с изключение на поправки при направени от него технически грешки в момента на изпълнение на рецептата. В този случай той се подписва срещу направената от него корекция.
Раздел IV

Отпускане на лекарствени продукти в лечебни заведения със стационар


Чл. 49. (1) Лекарствените продукти за хоспитализираните болни се отпускат от болничната аптека.

(2) Когато лечебно заведение със стационар няма аптека, лекарственият лист се изпълнява от най-близката аптека на лечебното заведение със стационар. При спешни случаи се осигурява снабдяване с необходимия лекарствен продукт във възможно най-кратък срок. За ценообразуването на лекарствените продукти се спазват условията на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (обн. ДВ. бр.104 от 2007г.).Чл. 50. (1) Лекарствените продукти по лекарствени листове се отпускат поотделно за всеки пациент, като всеки вид лекарствен продукт се отпуска в отделна опаковка, върху която се отбелязват името и възрастта на болния, номерът на стаята, леглото и предписаната доза.

(2) Когато лекарственият продукт се отпуска в опаковка, различна от окончателната, освен данните по ал. 1 се отбелязват и всички данни от окончателната опаковка на производителя.

(3) След изпълнение на предписанията по лекарствения лист магистър фармацевтът предава първия екземпляр от него в счетоводството на лечебното заведение, втория екземпляр оставя в болничната аптека, а третия предава в отделението заедно с лекарствените продукти за посочения пациент.

Глава пета

ОТПЕЧАТВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И НА РЕЦЕПТУРНИТЕ БЛАНКИ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2005 ГОДИНА ЗА РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 51. Министерството на здравеопазването организира и контролира отпечатването, разпределянето и отчитането на специалните рецептурни бланки за отпускане на лекарствени продукти по приложение № 5 и на рецептурните бланки по Приложение № 8 на Наредба № 34 от 2005 година за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Чл. 52. Министерството на здравеопазването ежегодно обявява и провежда обществена поръчка за отпечатване на специални рецептурни бланки за наркотични вещества по приложение № 5 и на рецептурните бланки от приложение и 8 на Наредба № 34 от 2005 година за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Чл. 53. (1) Отпечатаните рецептурни бланки се предоставят от изпълнителя на поръчката в РЦЗ в количества по предварително направена заявка.

(2) Специалните рецептурните бланки по Приложение № 5 се приемат от инспектора по наркотичните вещества към РЦЗ и се съставя протокол в два екземпляра, който съдържа следните данни:

1. трите имена, ЕГН и данни от документа за самоличност на приемащия и предаващия;

2. брой на рецептурните бланки и брой на кочаните (карнетите), в които са оформени бланките;

3. серия, начален и краен номер на кочана (карнетата).

(3) Протоколите се подписват от приемащия и предаващия и се поставя печат на РЦЗ.Чл. 54. (1) Инспекторите по наркотичните вещества към РЦЗ предоставят бланките на лицата по чл. 5 срещу подпис.

(2) Получените бланки се съхраняват лично от лекаря/лекаря по дентална медицина и не се преотстъпват.Чл. 55. Инспекторите към РЦЗ отчитат получените специални рецептурни бланки, като водят регистър, в който се вписват:

1. трите имена на лекаря и регистрационният му номер съгласно регистъра в РЦЗ;

2. броят на получените кочани (карнети) и броят на рецептите в тях;

3. серията, първият и последният номер от кочана с рецептурни бланки;

4. датата на получаване и на предаване на рецептурните бланки.

Чл. 56. (1) За установени липси на рецептурни бланки за упойващи и психотропни вещества незабавно се уведомяват съответното районно полицейско управление и инспектора по чл. 17 от ЗКНВП, като се посочват серията и номерът им.

(2) В срок 24 часа от уведомяването по ал. 1 инспекторът изпраща писмен сигнал до Дирекция “Наркотични вещества” към Министерство на здравеопазването, която обявява за невалидни рецептурните бланки с посочените серии и номера.


Глава шеста

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НОСЕНЕ ИЛИ ИЗНАСЯНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ, ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАЩИ В СТРАНАТА И ПЪТУВАЩИ ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Чл. 57. (1) Български граждани и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната и пътуващи извън Република България, могат да носят или да изнасят лекарствени продукти, предназначени за лечението им, отпуснати по реда на Наредба № 34 от 2005 година за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

(2) Лицата по ал.1 удостоверяват правото си да носят или да изнасят лекарствените продукти по ал. 1 с рецепта, предписана за тяхното лечение.

(3) Лицата по ал. 1 могат да носят или да изнасят лекарствени продукти, предназначени за лечението им в количества, посочени цифром и словом в рецептата.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Код на НЗОК" означава буквено-цифров код, чиято първа буква отговаря на първо ниво на Анатомо-терапевтичната класификация на Световна Здравна Организация, възприета в Република България.

2. "Валидност на рецептата" означава срока, за който тя може да бъде изпълнена в аптеката.

3. "Количество активно вещество в дозова единица" на лекарствения продукт е съдържанието на активното вещество, изразено количествено за една дозова единица (таблетка, капсула) или за единица маса или обем в зависимост от лекарствената форма.

4. “цито” означава “бързо”.

5. “цитисимо” означава “много бързо”.

6. “статум” означава “веднага”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Разпоредбите на Глава трета, раздел IV, регламентиращи издаването, промените и валидността на рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК № 5А по приложение № 8 влизат в сила от 1 април 2009 г. До влизането им в сила, всички лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се предписват на рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК № 5 по приложение № 7) със срок на валидност 30 дни.

§ 3. (1) В срок шест месеца от влизане в сила на наредбата лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 на ЗКНВП и приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 на ЗКНВП могат да се предписват и на спецалните рецептурни бланки по образец съгласно Приложение № 6 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 4 от 2001 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти при условията на чл. 11, ал. 1 от Наредба № 4 от 2001 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 специалните рецептурни бланки по Приложение № 6 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 4 от 2001 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти се унищожават от комисия, определена със заповед на директора на РЦЗ.

(3) За унищожаването на бланките по ал. 2 се съставя протокол, който се утвърждава от директора на съответния регионален център по здравеопазването и се изпраща в Министерството на здравеопазването.

(4) Бланките на лекарствените листове по приложение № 5 към чл. 6,ал. 2 от Наредба № 4 от 2001 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти могат да се използват до тяхното изчерпване, но не по-късно то 1 година от влизане в сила на тази наредба.§ 4. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Министерството на здравеопазването, РЦЗ и Изпълнителната агенция по лекарствата и НЗОК (в частта относно отпускане и предписване на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от нея.

§ 5. Тази наредба се издава на основание чл. 221 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и чл. 60 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и отменя Наредба № 4 от 2001 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 10 от 2001 г.; изм., бр. 74 от 2002 г.; бр. 82 от 2003 г. бр. 32 от 2005 г.; бр. 34 от 2006).

§ 6. Указания по прилагането на наредбата дават НЗОК относно разпоредбите по предписване и отпускане на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, съответно Министерството на здравеопазването, РЦЗ и Изпълнителната агенция по лекарствата съобразно тяхната компетентност.
МИНИСТЪР:

Д-Р ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2


Списък на растенията, които съдържат отровни и силнодействащи вещества и се отпускат по рецепта

1. Aconitum spp. (Tuber, Herba)

Самакитка

2. Adonis vernalis (Herba)

Горицвет

3. Anagallis arvensis (Herba)

Огнивче

4. Aristolochia clematitis (Herba, Radix)Вълча ябълка

5. Artemisia absinthium (Herba)

Пелин

6. Artemisia maritima (Flores)Пелин морски

7. Asarum europaeum (Herba, Rhizoma)

Копитник

8. Arum maculatum (Tuber)

Змиярник

9. Atropa belladonna (Folia, Herba, Radix)

Беладона, лудо биле

10. Berberis vulgaris (Cortex, Radix)

Кисел трън

11. Brionia alba (Radix)

Дива тиква

12. Buxus sempervirens (Folia)

Чемшир

13. Chelidonium majus (Herba)Змийско мляко

14. Chenopodium botrys (Herba)

Огниче

15. Cinchona succirubra (Cortex)Хининово дърво

16. Colchicum autumnale (Semen, Bulbotuber)

Есенен минзухар

17. Conium maculatum (Herba)

Бучиниш

18. Convallaria majalis (Folia, Herba)Момина сълза

19. Datura stramonium (Folia)

Татул

20. Delphinium consolida (Flores, Herba)Ралица

21. Digitalis lanata (Folia)

Напръстник вълнест

22. Dryopteris filix-mas (Rhisoma)

Мъжка папрат

23. Ecballium elaterium (Fructus)

Краставичка дива

24. Ephedra vulgaris (Herba)

Ефедра

25. Fumaria officinalis (Herba)Росопас, димянка

26. Genista tinctoria (Herba)

Жълтуга

27. Hedera helix (Folia)Бръшлян

28. Helleborus odorus (Rhizoma)

Кукуряк

29. Hyosciamus niger (Folia)Блян

30. Laburnum anagyroides (Semen)

Златен дъжд

31. Leonurus cardiaca (Herba)

Дяволска уста

32. Lilium candidum (Bulbus)

Бял крем

33. Myristica fragrans (Nuces)

Индийско орехче

34. Paeonia decora (Flores sine calycibus, Radix)

Божур

35. Papaver rhoeas (Flores, Semen)Мак див

36. Ruta graveolens (Herba)

Седефче

37. Sambucus ebulus (Radix, Flores, Fructus)Тревист бъз

38. Saponaria officinalis (Rhizoma, Herba)

Сапунче

39. Sedum acre (Herba)Жълто прозорче

40. Stachys officinalis (Herba, Radix)

Ранилист

41. Syringa vulgaris (Folia)

Люляк

42. Tamus communis (Rhizoma)Брей

43. Tanacetum vulgare (Herba, Flores)

Вратига

44. Thalictrum minus (Herba)Обичниче

45. Veratrum lobelianum (Rhizoma cum Radicibus)

Чемерика

46. Vinca minor (Herba)

Зимзелен

47. Viscum album (Herba)

Имел бял

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 3


Лекарствeни продукти, които фелдшерите нямат право да предписват
1. Антиаритмични лекарствени продукти.

2. Хормонални лекарствени продукти без противозачатъчни и кортикостероиди за локално приложение.

3. Антинеопластични и имуномодулиращи лекарствени продукти.

4. Психолитици и психоаналептици за лечение на хронични заболявания.

5. Лекарствени продукти, съдържащи нaркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП.

6. Лекарствени продукти, включени в приложение № 6 към

чл. 11, ал. 2.
Приложение № 3 към чл. 6, ал. 3

Рецептурна бланка

За

Заеднократно

многократнопредписване

предписванеМинистерство на здравеопазването

________________________________

Лекар ..............................

....................................

(наименование на лечебното заведение)

гр. (с.) ............................Лекар .........

(подпис)

За ........................................

от гр. (с.) ...............................

ул. (обл.) ................................


Приложение № 4 към чл. 6, ал. 2


Приложение № 5 към чл. 11, ал. 1


РЕЦЕПТУРНА БЛАНКА серия.........№..........................

за лекарствени продукти, съдържащи наркотични веществарецепта №
изпълнила аптека №

Лекар/лекар по дентална медицина...........................................................


име регистрационен номер на лечебното заведение


……………………………………………………………………………………фамилия телефон УИН на лекаря/ лекаря по дентална медицина


Дата на издаване

МКБ
ден месец година

Единична

цена

Сума за изплащане


от пациента

от

РЗОК

от

МЗ

код на лекарствения продукт

генерично заместване

да не

Rp.

код на лекарствения продукт


генерично заместване

да не

Rp.

код на лекарствения продуктгенерично заместване

да не

Rp.

лекар/ лекар по дентална медицина:............................................................. ............всичко:
подпис и личен печат

пациент:.......................................................................................................................................................


име и фамилия възраст


адрес:......................................................................................................................град/село ЕГН (ЕНЧ) на пациента
......................................................................................................................................................................................................................

улица номер блок вход етаж апартамент

отпуснал:....................................................................... получил:.............................................

магистър фармацевт

подпис подпис


печат на

аптекатаден месец година

Документ, който подлежи на специален отчет

Приложение № 6 към чл. 11, ал. 2

Списък на лекарствените продукти, които съдържат наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП, в комбинация с други лекарствени вещества
1. Codeini phosphas, Phenobarbitalum, Coffeinum, Acidum acetylsalicylicum (Alnagon tabl. film)

2. Codeini phosphas, Phenobarbital, Coffeinum purum, Acidum acetylcalicylicum, Phenacetin (Sedalgin tabl.)

3. Codeini phosphas, Phenobarbitalum, Coffeinum, Metamizolum, Paracetamolum (Sedalgin Neo tabl.)

4. Codeinum purum, Terpinum hydratum, Natrii hydorgencarbonas (Codterpin tabl.)

5. Glutethimid, Amobarbital, Promethazine (Tardyl tabl.)

Приложение № 7 към чл. 24, ал. 1Приложение № 8 към чл. 24, ал. 1


Приложение № 9 към чл. 24, ал. 1
Каталог: source -> doc -> 2009
source -> Приложение №4 годишен план за паша за 2015 г. На община симеоновград
source -> Изисквания към файловете на рекламодателите за каталог 2008
source -> Остров тенерифе пролет 2017 Директен полет от София от 06. 06 до 19. 09. 2017 с блок места на Bulgaria Air
source -> Езикови тестове за социална интеграция и миграция – насоки за тези, които определят политиката на изпитните програми
source -> П р о г р а м а за развитие на читалищната дейност в община симеоновград за 2013 год
2009 -> Приложение №6


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница