Наредба № н-19 от 2 декември 2008 Г. За условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане от винетни такси при ползване на републиканските пътищаДата24.07.2016
Размер107.55 Kb.
#4759
НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

В сила от 01.01.2009 г.

Издадена от Министерството на транспорта и Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.107 от 16 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2010г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) С наредбата се определят условията и редът за ползване от страна на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане на пътната инфраструктура - републикански пътища или техни участъци, за които се заплащат винетни такси по Закона за пътищата.

(2) Лицата по ал. 1 получават безплатно една едногодишна винетка за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил по реда, определен в глава втора.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена, до 31 януари на следващата година.

Глава втора.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ ВИНЕТКИ

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане подава молба-декларация по образец (приложение № 1) за получаване на безплатна едногодишна винетка за собствения си или съпружеска имуществена общност лек автомобил в дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане по постоянния си адрес.

(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За дете с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане молбата-декларация по ал. 1 се подава от законния му представител по постоянен адрес.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Молба-декларацията може да бъде подадена и чрез упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на лицето по ал. 1.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) копие от експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК;

2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) копие на пълномощното по ал. 3;

3. копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил и копие от застрахователна полица за сключена застраховка "Гражданска отговорност", с които се удостоверява, че собственият или съпружеска имуществена общност лек автомобил отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата;

4. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) лична карта или личен паспорт на лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и на упълномощеното от него лице, както и на законния представител в случаите по ал. 2 (за справка).

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Дирекциите "Социално подпомагане" подготвят и изпращат до областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" заявка по образец (приложение № 2) за получаване на безплатни едногодишни винетки.

(2) Заявката по ал. 1 съдържа:

1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) трите имена и единния граждански номер (ЕГН) на лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и на упълномощеното от него лице, както и на законния представител в случаите по чл. 2, ал. 2;

2. регистрационния номер на притежавания от лицето лек автомобил с данни за обема и мощността на двигателя.

(3) Заявката по ал. 1 се изпраща два пъти месечно - на 15-о и 30-о число.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" предоставят на дирекциите "Социално подпомагане" заявения брой едногодишни винетки в срок до 5 работни дни след получаване на заявката, за което се съставят приемателно-предавателни протоколи в два екземпляра, в които се описват предоставените винетки по номера.

Чл. 5. (1) Дирекциите "Социално подпомагане" предоставят заявените едногодишни винетки на лицата по чл. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Неполучените до 31 януари винетни стикери от правоимащите лица се връщат за унищожаване с протокол от дирекциите "Социално подпомагане" на областните пътни управления до 15 февруари на следващата година.

Чл. 6. Дирекциите "Социално подпомагане" водят регистрационен дневник, който съдържа:

1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) трите имена и ЕГН на лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и на упълномощеното от него лице, както и на законния представител в случаите по чл. 2, ал. 2;

2. номер на предоставената на лицето винетка;

3. име на лицето, получило винетката, единен граждански номер и подпис.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" съхраняват предоставените от дирекции "Социално подпомагане" заявки и екземпляр от приемателно-предавателните протоколи по чл. 4, както и протоколите по чл. 5, ал. 2 за неполучени винетни стикери.

Глава трета.

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява по компетентност от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или упълномощени от него длъжностни лица и от изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура" или от упълномощени от него длъжностни лица.

Чл. 9. (1) Ползването на републиканските пътища или на техни участъци от лек автомобил, който не е снабден с валидна винетка, е административно нарушение и се санкционира по реда на чл. 179, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.

(2) Валидна винетка е тази, която съответства на вида на лекия автомобил, на който е поставена, със срок на действие, съвпадащ със срока на ползване на съответния републикански път или негов участък, и съдържа всички реквизити за графичното й оформяне.

Чл. 10. Установяването на нарушения по наредбата, съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Определените с наредбата условия и ред за освобождаване от винетни такси при ползване на републикански пътища или техни участъци се прилагат и за лица с трайни увреждания, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК. Тези лица ползват правата си по наредбата пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (В сила от 01.12.2008 г.) Молби-декларации по чл. 2 за получаване на едногодишни безплатни винетки се подават в дирекциите "Социално подпомагане" от 1 декември на предходната година.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 10в, ал. 1 от Закона за пътищата и отменя Наредба № 1 от 2005 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност от винетни такси при ползване на републиканските пътища (ДВ, бр. 11 от 2005 г.).

§ 4. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на транспорта и министъра на труда и социалната политика.

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 декември 2008 г.КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)


§ 1. В заглавието и навсякъде в наредбата, съответно в приложенията към нея, след думите "намалена работоспособност" се добавя "или вид и степен на увреждане".

§ 9. Навсякъде в наредбата, съответно в приложенията към нея, преди абревиатурата "ТЕЛК" се изписва абревиатурата "ДЕЛК" и се поставя наклонена черта.

§ 10. Навсякъде в наредбата думите "Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "Агенция "Пътна инфраструктура".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)


§ 11. (В сила от 01.12.2009 г.) Молби-декларации по чл. 2 за получаване на безплатни едногодишни винетки се подават в дирекциите "Социално подпомагане" от 1 декември 2009 г.

§ 12. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на § 11, който влиза в сила от 1 декември 2009 г.Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
(Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ДИРЕКЦИЯ

"СОЦИАЛНО

ПОДПОМАГАНЕ"

.......................МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯОт .................................................... , ЕГН......................................................................,

(трите имена и ЕГН на лицето)

с постоянен адрес: гр. (с.) .......................................................................................

.............................................................................................................................., област

община: ................................................., ж.к. (кв.) .........................................................,

ул. ..................................................... №....., бл. ..., вх. ...., ап. ...., тел. ..........................,

л.к.(л.п.) №................................, изд. от .......................... на ........................................,

в качеството си на собственик/ законен представител /правоимащ съпруг, когато е съпружеска имуществена общност (пълномощник по силата на пълномощно № ... от ........ г. на .........................................................., ЕГН .......................................)

(трите имена и ЕГН на упълномощителя)

с постоянен адрес: ..........................................................

Моля да ми бъде издадена безплатна едногодишна винетка за ползване на републикански пътища за ........ г. (изписва се периодът на валидност на винетката)Декларирам:

Лек автомобил с ДК № ....., марка: ........................

модел: ..........................., № на рама: .............................

№ на двигател: ........................., година на производство: ................

работен обем на двигателя: ...........................................................................................,

мощност: (kW ............/к.с. ......) е:

- собственост съгласно свидетелство за регистрация на моторното превозно средство на ........................................................................................

(трите имена и ЕГН)

- съпружеска имуществена общност: ......................................................................................................

(трите имена и ЕГН на правоимащия съпруг)

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази молба-декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Прилагам следните документи:

1. Копие от експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК

№ ...................................... от .................................................................

2. Копие на пълномощно № ......................................

от ...................................................................................

3. Копие от свидетелство за регистрация на моторното превозно средство - серия № .........................

4. Копие от застрахователна полица за сключена застраховка "Гражданска отговорност" № ............ от ...................................................................................

Дата: ...............

Декларатор: ....................

Молба-декларацията е приета и проверена от:

.......................................................................................

(трите имена и длъжност)

Дата:

Подпис:

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1
(Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

ЗАЯВКА

№ ........................... /.................За лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, които имат право да получат една безплатна годишна винетка на основание чл. 10в от

Закона за пътищата за месецДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"

Община .......................

Област..............................Име, презиме,

ЕГН

Регистра-

Обем

Мощ-

по

фамилия национен

на дви-

ност

ред

собственика,номер на

гателя

на дви-законния предста-мотор-гателявител (правоима-ното пре-щия съпруг, когатовозное съпружескасредствоимущественаобщност)на МПСИме, презиме,фамилия наупълномоще-ното лице1. ..................

1. .......

2. ..................

2. .......

1. ..................

1. .......

2. ..................

2. .......Каталог: ASP Files
ASP Files -> 1. предпоставки за реализация на програмата
ASP Files -> Наредба №5 от 30. 05. 2003 г за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление
ASP Files -> Над 64 милиона лева са интеграционните добавки на хората с увреждания през първото полугодие на 2007 г
ASP Files -> Приложение към Заповед № рд 01/900 от 22. 10. 2008 г. Предпоставки за реализация на програмата
ASP Files -> Програмата има много възможности, убедена е Бина Садова, директор на Дирекция "Социално подпомагане"
ASP Files -> Програма "Хоризонт" с Николина Иванова, главен директор на Главна дирекция "Социално подпомагане"
ASP Files -> Наредба №18 от 22 октомври 2007 Г. За условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница