Наредба № н-3 от 18 февруари 2013 Г. За изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на европейския съюз


Раздел II. Процедура за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средствастраница2/12
Дата23.07.2016
Размер1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Раздел II.
Процедура за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства


Чл. 26. (1) Проверките и/или изпитванията на ППС с изменение в конструкцията за установяване на съответствието им с приложимите технически изисквания се извършват от технически служби.

(2) Съответствието с изискванията по чл. 22 се установява от лицата, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства по реда на чл. 148 от Закона за движението по пътищата.

(3) (В сила от 01.03.2014 г.) Първоначалната проверка на монтираните на ППС уредби, които позволяват работата на двигателя с LPG и CNG, се извършва от лица, които:

1. притежават необходимите капацитет, специализирани технически познания и доказан опит в специфичните области, определени със:

а) Правило № 67 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации - Единни предписания относно: I. Одобряване на специфично оборудване на моторни превозни средства, използващи втечнени нефтени газове в тяхната система на задвижване, II. Одобряване на превозно средство, снабдено със специфично оборудване за използване на втечнени нефтени газове като гориво в техните двигатели, по отношение на монтажа на такова оборудване - Правило № 67 на ИКЕ - ООН, и/или

б) Правило № 110 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации - Единни предписания относно одобрението на: I. Специалните компоненти на моторните превозни средства със системи за задвижване, работещи със сгъстен природен газ, II. Превозните средства, по отношение на монтирането на специални компоненти, чийто тип е одобрен, за системи за задвижване, работещи със сгъстен природен газ - Правило № 110 на ИКЕ - ООН;

2. са акредитирани по стандарт БДС EN ISO/IEC 17020 "Общи критерии за дейността на различните видове органи за контрол" (ЕN ISO/IEC 17020).

(4) (В сила от 01.03.2014 г.) Сертификатът за акредитация по стандарта, посочен в ал. 3, т. 2, следва да е издаден от един от следните органи:

1. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация";

2. национален орган по акредитация на държава - членка на Европейския съюз.

(5) (В сила от 01.03.2014 г.) В обхвата на сертификата за акредитация по ал. 4 следва да са включени Правило № 67 на ИКЕ - ООН и/или Правило № 110 на ИКЕ - ООН.

(6) (В сила от 01.03.2014 г.) Лицата, извършили първоначалната проверка на монтираните на ППС уредби, които позволяват работата на двигателя с LPG или CNG, издават протокол за първоначална проверка на уредби за LPG или CNG в два екземпляра.

(7) (В сила от 01.03.2014 г.) Лицата по ал. 6 създават и поддържат база с данни с информация за издадените протоколи за първоначална проверка на уредби за LPG или CNG.

Чл. 27. (1) Собственикът на ППС или упълномощен негов представител подава заявление до техническа служба по чл. 26, ал. 1 за проверка на възможността за изменение в конструкцията на ППС.

(2) Заявлението по ал. 1 се придружава от:

1. подробно описание на ППС;

2. подробно описание на исканото изменение в конструкцията на ППС, параметрите и характеристиките на ППС след изменението в конструкцията, сравнени с тези, зададени от производителя за конкретното ППС;

3. копие на документ за регистрация на ППС.

(3) Заявлението по ал. 1 се подава преди началото на изменението в конструкцията на ППС.

Чл. 28. Техническата служба разглежда документите по чл. 27, ал. 1 и въз основа на тях дава заключение за допустимостта на изменението в конструкцията на ППС, като писмено уведомява заявителя, че:

1. изменението в конструкцията на ППС е допустимо и може да започне процедурата по чл. 29, или

2. е необходимо предоставянето на допълнителна техническа информация и документация, или

3. изменението в конструкцията на ППС е недопустимо по причини, които се посочват изчерпателно и подробно.

Чл. 29. (1) В случаите по чл. 28, т. 1 заявителят предоставя ППС с направеното изменение в конструкцията в техническата служба за извършване на необходимите проверки и/или изпитвания.

(2) В случаите по чл. 28, т. 2 заявителят предоставя необходимата допълнителна техническа информация и документация в техническата служба.

Чл. 30. (1) Техническата служба извършва безразрушителни проверки и/или изпитвания на представеното ППС с изменение в конструкцията за установяване на съответствието му с приложимите технически изисквания.

(2) При установяване на съответствието по ал. 1 се използва всяка техническа информация и документация, предоставена от заявителя.

Чл. 31. (1) След извършване на проверките и/или изпитванията на ППС с изменение в конструкцията техническата служба издава протокол за изменение в конструкцията на ППС по образец (приложение № 2) в три екземпляра.

(2) Протоколът по ал. 1 се издава със заключение:

1. "допустимо изменение в конструкцията на ППС" - когато в резултат на извършените проверки и/или изпитвания на ППС с изменение в конструкцията е установено съответствието му с приложимите технически изисквания, или

2. "недопустимо изменение в конструкцията на ППС" - когато в резултат на извършените проверки и/или изпитвания на ППС с изменение в конструкцията не е установено съответствието му с приложимите технически изисквания.

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 техническата служба писмено уведомява заявителя за причините за недопустимо изменение в конструкцията на ППС.

(4) Два екземпляра от протокола по ал. 1 се предоставят на заявителя.

Чл. 32. (1) В случаите по чл. 31, ал. 2, т. 2 след отстраняване на причините за недопустимостта на изменението в конструкцията на ППС заявителят може да предостави ППС с изменение в конструкцията в техническата служба за извършване на повторни проверки и/или изпитвания.

(2) Когато в резултат на извършените повторни проверки и/или изпитвания на ППС с изменение в конструкцията е установено съответствието му с приложимите технически изисквания, техническата служба издава протокол по чл. 31, ал. 1 в три екземпляра със заключение "допустимо изменение в конструкцията на ППС".

(3) Когато в резултат на извършените повторни проверки и/или изпитвания на ППС с изменение в конструкцията не е установено съответствието му с приложимите технически изисквания, техническата служба писмено уведомява заявителя, че изменението в конструкцията на ППС е недопустимо по причини, които се посочват изчерпателно и подробно.

(4) Два екземпляра от протокола по ал. 2 се предоставят на заявителя.

Чл. 33. (1) Техническите служби по чл. 26, ал. 1 създават и поддържат база с данни за издадените протоколи за изменение в конструкцията на ППС и предоставят достъп до нея на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

(2) Техническата документация на ППС с изменение в конструкцията и издадените протоколи за изменение в конструкцията на ППС се съхраняват най-малко 10 години.

Чл. 34. (1) В Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" се създава и поддържа база с данни с информация за техническите служби по чл. 26, ал. 1.

(2) Информацията от базата с данни по ал. 1 е публично достъпна.

Чл. 35. Когато изменението в конструкцията на ППС води до промяна в данните, посочени в свидетелството за регистрация, се прилагат изискванията на глава втора, раздел II от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; посл. изм., бр. 67 от 2012 г.).
Раздел III.
Издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство


Чл. 36. (1) За издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство собственикът му или упълномощен негов представител подават заявление по образец (приложение № 3) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

(2) Лицата по ал. 1 прилагат към заявлението:

1. описание на ППС;

2. описание на направеното изменение в конструкцията на ППС;

3. протокола за изменение в конструкцията на ППС, издаден от техническата служба;

4. копие на документ за регистрация на ППС;

5. документ за платена държавна такса.

(3) Лицата по ал. 1 заверяват с подпис и "Вярно с оригинала" копията на документите по ал. 2.

(4) Изискването по ал. 1 не се прилага за случаите по чл. 20 и 22.

(5) Когато към заявлението не е приложен един или повече документа по ал. 2 или представените документи са с нередовности, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предоставя на заявителя 14-дневен срок за представянето на липсващия документ или отстраняването на нередовностите.

Чл. 37. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице в 20-дневен срок от подаването на заявлението по чл. 36, ал. 1 и приложенията към него или от отстраняване на непълнотите или нередовностите по чл. 36, ал. 5 издава удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство, когато:

1. пътното превозно средство отговаря на описанието, придружаващо заявлението;

2. изменението в конструкцията на ППС отговаря на описанието, придружаващо заявлението;

3. протоколът за изменение в конструкцията на ППС, издаден от техническата служба, е със заключение "допустимо изменение в конструкцията на ППС".

(2) Удостоверението по ал. 1 се издава по образец (приложение № 4) и е валидно само за територията на Република България.

Чл. 38. (1) В срока по чл. 37, ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице отказват издаването на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство, когато:

1. не е представен един или повече документа по чл. 36, ал. 2 или нередовностите в представените документи не са отстранени в срока по чл. 36, ал. 5;

2. е представен неистински документ или документ с невярно съдържание;

3. протоколът по чл. 36, ал. 2, т. 3 е издаден от лице, което не е техническа служба по чл. 26, ал. 1;

4. пътното превозно средство:

а) не отговаря на изискванията по чл. 37, ал. 1;

б) създава сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, за замърсяване на околната среда или за нанасяне на сериозни вреди на здравето на хората, независимо че отговаря на изискванията по чл. 37, ал. 1.

(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 39. В Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" се създава и поддържа база с данни с информация за издадените удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства. Данните се съхраняват 10 години.
Глава трета.
ИНДИВИДУАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, РЕГИСТРИРАНИ ИЗВЪН ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ДРУГА ДЪРЖАВА - СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО, ИЛИ КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ


Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 40. (1) Индивидуално одобряване на ППС по чл. 1, т. 1, буква "б" е процедура, при която се удостоверява, че даденото ППС отговаря на приложимите за съответната категория към датата на първата регистрация на ППС технически изисквания, посочени в регулаторните актове във:

1. приложения № 10 или 11 от Наредба № 60 (приложение IV или XI от Директива 2007/46/ЕО) - за ППС от категории M, N, G и О;

2. приложение № 1, раздел I от Наредба № 117 (приложение I от Директива 2002/24/ЕО) - за ППС от категория L.

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице извършват индивидуално одобряване на ППС по чл. 1, т. 1, буква "б", когато ППС отговаря на изискванията по ал. 1.
Раздел II.
Процедура за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария


Чл. 41. Прегледите за идентификация, проверките и/или изпитванията на ППС по чл. 1, т. 1, буква "б" за установяване на съответствието им с приложимите технически изисквания по чл. 40, ал. 1 се извършват от технически служби.

Чл. 42. (1) Собственикът на ППС по чл. 1, т. 1, буква "б" или упълномощен негов представител подава заявление до техническа служба по чл. 41 за извършване на преглед за идентификация на ППС за удостоверяване на съответствието му с приложимите технически изисквания.

(2) Заявлението по ал. 1 се придружава от:

1. подробно описание на ППС;

2. копие на документ за регистрация на ППС.

(3) По преценка на техническата служба може да се изиска предоставянето на допълнителна техническа информация и документация във връзка с индивидуалното одобряване на ППС по чл. 1, т. 1, буква "б".

Чл. 43. (1) Техническата служба по чл. 41:

1. издава протокол за идентификация на ППС по чл. 1, т. 1, буква "б" по образец (приложение № 5) в три екземпляра, когато ППС съответства на ППС, на което чрез проверки и/или изпитвания е установено съответствието му с приложимите технически изисквания;

2. писмено уведомява заявителя, че е необходимо извършването на проверки и/или изпитвания на представеното ППС за установяване на съответствието му с приложимите технически изисквания, когато:

а) пътното превозно средство не съответства на ППС, на което чрез проверки и/или изпитвания е установено съответствието му с приложимите технически изисквания;

б) определени системи, компоненти или отделни технически възли на ППС не съответстват на системи, компоненти или отделни технически възли на ППС, на което чрез проверки и/или изпитвания е установено съответствието му с приложимите технически изисквания.

(2) Два екземпляра от протокола по ал. 1 се предоставят на заявителя.

Чл. 44. (1) В случаите по чл. 43, т. 2 собственикът на ППС или упълномощен негов представител подава заявление до техническата служба за извършване на проверки и/или изпитвания на ППС за удостоверяване на съответствието му с приложимите технически изисквания.

(2) Заявлението по ал. 1 се придружава от:

1. подробно описание на ППС;

2. копие на документ за регистрация на ППС;

3. писменото уведомление по чл. 43, т. 2.

(3) По преценка на техническата служба може да се изиска предоставянето на допълнителна техническа информация и документация във връзка с индивидуалното одобряване на ППС по чл. 1, т. 1, буква "б".

Чл. 45. В случаите по чл. 43, т. 2, буква "б" се извършват проверки и/или изпитвания единствено на системите, компонентите или отделните технически възли на представеното ППС по чл. 1, т. 1, буква "б", за които не е установено съответствието им с приложимите технически изисквания.

Чл. 46. (1) Техническата служба извършва безразрушителни проверки и/или изпитвания на представеното ППС по чл. 1, т. 1, буква "б" за удостоверяване на съответствието му с приложимите технически изисквания.

(2) При установяване на съответствието по ал. 1 се използва всяка техническа информация и документация, предоставена от заявителя.

Чл. 47. (1) Когато в резултат на извършените проверки и/или изпитвания е установено съответствието на представеното ППС по чл. 1, т. 1, буква "б", с приложимите технически изисквания техническата служба издава протокол по чл. 43, ал. 1, т. 1 в три екземпляра.

(2) Когато в резултат на извършените проверки и/или изпитвания не е установено съответствието на представеното ППС по чл. 1, т. 1, буква "б", с приложимите технически изисквания техническата служба писмено уведомява заявителя за причините за несъответствието на ППС с приложимите технически изисквания.

Чл. 48. (1) Техническите служби по чл. 41 създават и поддържат база с данни за издадените протоколи за идентификация на ППС по чл. 1, т. 1, буква "б" и предоставят достъп до нея на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

(2) Техническата документация на ППС по чл. 1, т. 1, буква "б" и издадените протоколи за идентификация се съхраняват най-малко 10 години.

Чл. 49. (1) В Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" се създава и поддържа база с данни с информация за техническите служби по чл. 41.

(2) Информацията в базата с данни по ал. 1 е публично достъпна.
Раздел III.
Издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на пътно превозно средство, регистрирано извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария


Чл. 50. (1) За издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на пътно превозно средство, регистрирано извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария, собственикът на ППС или упълномощен негов представител подават заявление по образец (приложение № 6) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

(2) Лицата по ал. 1 прилагат към заявлението:

1. описание на ППС;

2. протокола за идентификация на ППС по чл. 1, т. 1, буква "б", издаден от техническата служба;

3. копие на документ за регистрация на ППС;

4. декларация от заявителя, че не са подадени документи за индивидуално одобряване по чл. 40, ал. 1 на същото ППС до орган по одобряването на друга държава - членка на ЕС, друга държава - страна по Споразумението за ЕИП, или Конфедерация Швейцария;

5. документ за платена държавна такса.

(3) Лицата по ал. 1 заверяват с подпис и "Вярно с оригинала" копията на документите по ал. 2.

(4) Когато към заявлението не е приложен един или повече документа по ал. 2 или представените документи са с нередовности, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предоставя на заявителя 14-дневен срок за представянето на липсващия документ или отстраняването на нередовностите.

Чл. 51. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице в 20-дневен срок от получаването на заявлението по чл. 50, ал. 1 и приложенията към него или от отстраняване на непълнотите или нередовностите по чл. 50, ал. 4 издава удостоверение за индивидуално одобряване на пътно превозно средство, регистрирано извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария, когато ППС отговаря на:

1. описанието, придружаващо заявлението;

2. техническите изисквания по чл. 40, ал. 1.

(2) Удостоверението по ал. 1 се издава по образец (приложение № 7) и е валидно само за територията на Република България.

Чл. 52. (1) В срока по чл. 51, ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице отказва издаването на удостоверение за индивидуално одобряване на пътно превозно средство, регистрирано извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария, когато:

1. не е представен един или повече документа по чл. 50, ал. 2 или нередовностите в представените документи не са отстранени в срока по чл. 50, ал. 4;

2. е представен неистински документ или документ с невярно съдържание;

3. протоколът по чл. 50, ал. 2, т. 2 е издаден от лице, което не е техническа служба по чл. 41;

4. пътното превозно средство:

а) не отговаря на изискванията по чл. 51, ал. 1;

б) създава сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, замърсяване на околната среда или нанесе сериозни вреди на здравето на хората, независимо че отговаря на изискванията по чл. 51, ал. 1.

(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 53. В Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" се създава и поддържа база с данни с информация за издадените удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария. Данните се съхраняват 10 години.
Глава четвърта.
КОНТРОЛ


Чл. 54. (1) Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

(2) Контролните органи проверяват техническите служби, които извършват проверки и/или изпитвания и прегледи за идентификация на ППС по тази наредба и издават свързаната с нея документация.

(3) Контролните органи извършват проверка на:

1. документацията, подадена за установяване на съответствието с техническите изисквания на ППС с изменение в конструкцията;

2. издадените протоколи от проверките и/или изпитванията и процедурите за установяване на съответствието на ППС с приложимите технически изисквания;

3. базите с данни, поддържани от лабораториите за изпитване на ППС.
Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Пътно превозно средство" е всяко моторно превозно средство или ремарке за него.

2. "Пътно превозно средство с музеен или исторически интерес" е ППС, което е най-малко на 30 години, запазено и поддържано в изправно състояние, близко до оригиналното, не се използва преимуществено като транспорт за ежедневни нужди, част от историческото и културното наследство, като това е удостоверено с карта за идентичност.

3. "Дата на първа регистрация" е датата, на която превозното средство е било регистрирано за първи път в страната или в чужбина.

4. "Регулаторен акт" е всяка директива, съответните национални актове на държава - членка на Европейския съюз, които я въвеждат, регламент в областта на одобряването на типа или Правило на ИКЕ - ООН, приложено към ревизираната Спогодба за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания (ДВ, бр. 1 от 2000 г.).

5. "Проверка" e установяване на съответствието на конструктивно изменените параметри и характеристики на ППС с конструктивно заложените от производителя.

6. "Изпитване" е процедура, при която се измерват и документират определени параметри, посочени в действащи регулаторни актове.

7. "Преглед за идентификация" е физически преглед на ППС за сравняване на техническите му характеристики с тези на вече проверени и/или изпитани ППС.

8. "Товарно пространство" е частта от превозното средство, разположена зад реда/редовете седалки или зад седалката на водача, ако превозното средство е оборудвано само със седалка за водача.

9. "Височина на отвора за товарене" е вертикалното разстояние между две хоризонтални равнини, допирателни съответно към най-високата точка от долната част на отвора и най-ниската точка от горната част на отвора.

10. "Площ на отвора за товарене" е най-голямата площ на ортогоналната проекция върху вертикална равнина, перпендикулярна на осевата линия на превозното средство, на максимално възможния отвор при широко отворена задна врата или заден капак.

11. "Междуосово разстояние" е разстоянието между:

а) осевата линия на предната ос и осевата линия на втората ос, при превозно средство с две оси;

б) осевата линия на предната ос и осевата линия на въображаемата ос, равно отдалечена от втората и третата ос, при превозно средство с три оси.

12. "Устройства за осветяване и светлинна сигнализация" са фаровете за къси и/или дълги светлини, предните и задните фарове за мъгла, фаровете за заден ход, пътепоказателите, аварийните светлини, стопсветлините, осветителите на задния регистрационен номер, предните, задните, страничните и горните габаритни светлини, светлините за паркиране, предните, задните и страничните светоотражатели, дневните светлини, светлините за завиване, маркировката за видимост, адаптиращите се системи за предни светлини, аварийните стопсветлини, външните помощни светлини и задните предупредителни светлини за сблъсък.

13. "Техническа служба" е лице, което е определено и нотифицирано за техническа служба от Република България в Европейската комисия съгласно чл. 138б - 138г от Закона за движението по пътищата за извършване на изпитвания на ППС от категории M, N, O, G и L, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства.

14. "Пристанищен терминал" и "Летище" са понятията по смисъла съответно на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Закона за гражданското въздухоплаване.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница