Наредба № н-3 от 18 февруари 2013 Г. За изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на европейския съюзстраница4/12
Дата23.07.2016
Размер1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Стикерът трябва да бъде водоустойчив.

Цветовете и размерите на стикера трябва да отговарят на следните изисквания:

Цветове:

Фон: зелен.

Рамка: бял или отражателен бял.

Букви: бял или отражателен бял.

Размери:

Широчина на рамката: 4 - 6 mm.

Височина на буквите: 25 mm.

Дебелина на буквите: 4 mm.

Широчина на стикера: 110 - 150 mm.

Височина на стикера: 80 - 110 mm.

Думата "CNG" трябва да бъде центрирана в средата на стикера.

3.8.2. Стикерът се поставя отпред и отзад на превозните средства от категории М2 и М3 и отвън на вратите от дясната страна.

4. Допълнителни изисквания

4.1. Нито един компонент от системата за CNG, включително защитните материали, които представляват част от такива компоненти, не трябва да излиза извън външната повърхност на превозното средство, с изключение на пълначното устройство, ако то не излиза с повече от 10 mm от мястото му на закрепване.

4.2. Нито един компонент от системата за CNG не трябва да е разположен в радиус 100 mm от изпускателната система или подобен източник на топлина, освен ако такива компоненти са подходящо защитени от въздействието на топлината.

5. Монтиране на резервоара за гориво

5.1. Резервоарът за гориво трябва да бъде постоянно монтиран в превозното средство и не трябва да бъде монтиран в отделението за двигателя.

5.2. Резервоарът за гориво трябва да бъде монтиран по такъв начин, че да няма контакт метал в метал, освен в точките за постоянно монтиране на резервоара.

5.3. Когато превозното средство е готово за използване, резервоарът за гориво не трябва да е на по-малко от 200 mm над земната повърхност. Това изискване не се прилага, ако резервоарът е подходящо закрепен отпред и отстрани и нито една част от резервоара не е разположена по-ниско от тази защитна структура.

5.4. Резервоарът за гориво трябва да бъде монтиран и закрепен по такъв начин, че следните ускорения могат да бъдат абсорбирани (без възникване на повреда), когато резервоарът е пълен:

Превозни средства от категории М1 и N1:

- 20 g в посоката на движение;

- 8 g хоризонтално перпендикулярно на посоката на движение.

Превозни средства от категории М2 и N2:

- 10 g в посоката на движение.

- 5 g хоризонтално перпендикулярно на посоката на движение.

Превозни средства от категории М3 и N3:

- 6,6 g в посоката на движение;

- 5 g хоризонтално перпендикулярно на посоката на движение.

Съответствието с това изискване се удостоверява чрез практическо изпитване или чрез изчислителен метод.

6. Принадлежности, монтирани към резервоара за гориво

6.1. Автоматичен клапан

6.1.1. На всеки резервоар се монтира директно автоматичен клапан на резервоара.

6.1.2. Автоматичният клапан на резервоара се управлява по такъв начин, че да прекъсва захранването с гориво, когато двигателят не работи, независимо от положението на контактния ключ и да остава затворен, когато двигателят не работи. Допуска се закъснение от 2 s за диагностични цели.

6.2. Устройство за освобождаване на налягането

6.2.1. Устройството за освобождаване на налягането (задействано от температурата) се монтира на резервоара за гориво по такъв начин, че да освобождава налягането в газоизолиращия кожух, ако газоизолиращият кожух отговаря на изискванията на т. 6.5.

6.3. Ограничителен клапан на резервоара

6.3.1. Устройство за ограничаване на дебита се монтира в резервоара за гориво на автоматичния клапан на резервоара.

6.4. Ръчен клапан

6.4.1. Ръчният клапан се монтира неподвижно към резервоара и може да бъде вграден в автоматичния клапан на резервоара.

6.5. Газоизолиращ кожух на резервоара

6.5.1. На резервоара за гориво се закрепва газоизолиращ кожух над принадлежностите на резервоара, който отговаря на изискванията на т. 6.5.2 до 6.5.5, освен когато резервоарът е монтиран извън превозното средство.

6.5.2. Газоизолиращият кожух трябва да е отворен към атмосферата, когато е необходимо, чрез свързващ маркуч и отвеждащ отвор, които са устойчиви на CNG.

6.5.3. Вентилационният отвор на газоизолиращия кожух не трябва да освобождава налягането в калника и не трябва да е насочен към източници на топлина като изпускателната система.

6.5.4. Всеки свързващ маркуч и отвеждащ отвор в основата на каросерията на моторното превозно средство за вентилиране на газоизолиращия кожух трябва да има минимален светъл отвор от 450 mm2.

6.5.5. Газоизолиращият кожух и свързващите маркучи трябва да са херметични при налягане 10 kPa без постоянни деформации. При тези обстоятелства се допуска изтичане не по-голямо от 100 cm3/h.

6.5.6. Свързващият маркуч трябва да е свързан към газоизолиращия кожух и отвеждащия отвор чрез скоби или по друг начин, за да се осигури херметичността на съединението.

6.5.7. Газоизолиращият кожух трябва да съдържа всички компоненти, монтирани в отделението за пътници или багаж.

6.6. Устройство за освобождаване на налягането (задействано от налягането)

6.6.1. Устройството за освобождаване на налягането (задействано от налягането) трябва да се задейства и да изпуска газа независимо от устройството за освобождаване на налягането (задействано от температурата).

6.6.2. Устройството за освобождаване на налягането (задействано от налягането) се монтира на резервоара за гориво по такъв начин, че да освобождава налягането в газоизолиращия кожух, ако газоизолиращият кожух отговаря на изискванията на т. 6.5.

7. Твърди и гъвкави горивопроводи

7.1. Твърдите горивопроводи трябва да са безшевни: от неръждаема стомана или стомана с антикорозионно покритие.

7.2. Твърдите горивопроводи могат да бъдат заменени с гъвкави горивопроводи, ако се използват в компоненти от клас 0, 1 или 2.

7.3. Гъвкавите горивопроводи трябва да отговарят на изискванията на приложение 4Б от Правило № 110 на ИКЕ/ООН.

7.4. Твърдите горивопроводи се закрепват по такъв начин, че да не бъдат подложени на вибрации или натиск.

7.5. Гъвкавите горивопроводи се закрепват по такъв начин, че да не бъдат подложени на вибрации или натиск.

7.6. В точката на закрепване твърдите или гъвкавите горивопроводи се захващат по такъв начин, че да няма контакт метал в метал.

7.7. Твърдите и гъвкавите горивопроводи не се разполагат в местата за повдигане с крик.

7.8. В точките на преход горивопроводите трябва да са обезопасени със защитен материал.

8. Съединения и газови връзки между компонентите

8.1. Не се допускат заваръчни връзки и съединения от типа резбово-щуцерно съединение със затягащ пръстен.

8.2. Тръбите от неръждаема стомана се свързват само със съединения от неръждаема стомана.

8.3. Разпределителните блокове се произвеждат само от корозионно устойчив материал.

8.4. Твърдите горивопроводи се свързват с подходящи връзки, например: двустранно затягащи се съединения за тръби от стомана и връзки със заоблени от двете страни накрайници.

8.5. Броят на връзките трябва да бъде ограничен до минимум.

8.6. Връзките се правят на места, достъпни за проверка.

8.7. В отделението за пътници или в затворено отделение за багаж горивопроводите не трябва да са по-дълги от разумно необходимото и във всички случаи трябва да са защитени от газоизолиращ кожух. Тези изисквания не се прилагат за превозни средства от категории М2 или М3, когато горивопроводите и връзките са закрепени с втулка, която е устойчива на въздействието на CNG и която е отворена към атмосферата.

9. Автоматичен клапан

9.1. Допълнителен автоматичен клапан може да бъде монтиран на горивопровода, колкото е възможно по-близо до регулатора за налягане.

10. Устройство или гнездо за пълнене

10.1. Пълначното устройство се обезопасява против завъртане и се защитава срещу замърсяване и влага.

10.2. Когато резервоарът за CNG е монтиран в отделението за пътници или в затворено отделение за багаж, пълначното устройство се разполага извън превозното средство или в отделението за двигателя.

10.3. За превозни средства от категории М1 и N1 пълначното устройство (гнездо) трябва да отговаря на характеристиките, посочени във фигура 1 от приложение 4Е на Правило № 110 на ИКЕ/ООН.

10.4. За превозни средства от категории М2, М3, N2 и N3 пълначното устройство (гнездо) трябва да отговаря на характеристиките, посочени във фигура 1 или 2 от приложение 4Е на Правило № 110 на ИКЕ/ООН.

11. Система за избор на гориво и електрическа система

11.1. Електрическите компоненти на системата за CNG трябва да бъдат защитени срещу претоварване.

11.2. Превозните средства с повече от една горивна система трябва да имат система за избор на гориво, за да гарантира, че във всеки момент двигателят се захранва само с един вид гориво.

11.3. Електрическите връзки и компоненти в газоизолиращия кожух трябва да бъдат конструирани по такъв начин, че да не е възможно възникването на искри.

Приложение № 2 към чл. 31, ал. 1Лого, наименование и адрес на техническата служба

 

ПРОТОКОЛ

№ .......................от ....................... г.

за резултати от извършени проверки и/или изпитвания за установяване на съответствието с техническите изисквания на ППС с изменение в конструкцията

 

I. Данни за заявителя:

1. Наименование: .............................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на собственика на ППС)

2. Адрес: ......................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Телефон за връзка: .......................................................................................................................................................................................................................................................

4. Електронна поща: .......................................................................................................................................................................................................................................................

5. Заявление: ................................................................................................................................................................................................................................................................

(№ и дата на подаване в техническата служба)

II. Данни за ППС:

0.1. (D.1) Марка (търговско наименование на производителя): ..........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

0.2. (D.2) Тип: .............................................................................................................................................................................................................................................................

Вариант: ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Версия: ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Година на производство/година на модела: ..................................................................................................................................................................................................................................

0.2.1. (D.3) Търговско наименование (модел): ............................................................................................................................................................................................................................

0.4. (J) Категория на превозното средство: ............................................................................................................................................................................................................................

0.10. (E) Идентификационен номер на превозното средство: ................................................................................................................................................................................................................

0.11. Документ за регистрация №/(I) дата на издаване: ...................................................................................................................................................................................................................

0.12. (A) Регистрационен номер на превозното средство: ................................................................................................................................................................................................................

В резултат на извършените проверки и/или изпитвания е установено: допустимо изменение в конструкцията на ППС / недопустимо изменение в конструкцията на ППС (*1)

Място на издаване:

Дата:
...............................................

.................................
 

.................................................................................
 

(Име, фамилия и подпис)
 

(Печат на техническата служба)
__________

 
(*1) Вярното се избира.

 
 
Лого, наименование и адрес на техническата служба
 
ПРОТОКОЛ № ....................... от ....................... г. стр. № ... от .... (*)
III. Информация за измененията в конструкцията на ППС:
1. Промяна на категорията на ППС(*1):  да  не
2. Изменения в конструкцията на ППС(*2):
2.1..........................................................................................................................................................................................................................................................................
2.2..........................................................................................................................................................................................................................................................................
2.3..........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
IV. Описание на приложените документи от заявителя
 
V Извършени проверки и/или изпитвания:
 
VI. Резултати от проверките и/или изпитванията:
__________
(*) Всяка страница на протокола се номерира, като се изписва и общият брой на страниците.
(1) Вярното се избира.
(2) Изброяват се измененията в конструкцията на ППС, които са извършени.
 
Лого, наименование и адрес на техническата служба
 
ПРОТОКОЛ № ....................... от ....................... г. стр. № ... от .... (*)
 
Общи конструктивни характеристики на превозното средство (*)
 
(А) Регистрационен номер: ....................................................................................................................................................................................................................................................
(В) Дата на първата регистрация: ...........................................................................................................................................................................................................................................
(№) Номер на документа за регистрация: ..................................................................................................................................................................................................................................
(I) Дата на издаване на документа за регистрация: .........................................................................................................................................................................................................................
(D) Превозно средство:
(D.1) Марка (модел): .......................................................................................................................................................................................................................................................
(D.2) Тип: ................................................................................................................................................................................................................................................................
(D.2) Вариант: .............................................................................................................................................................................................................................................................
(D.2) Версия: ................................................................................................................................................................................................................................................................
(D.3) Търговско описание: ....................................................................................................................................................................................................................................................
(E) Идентификационен номер на превозното средство (VIN): ................................................................................................................................................................................................................
(J) Категория на превозното средство: .....................................................................................................................................................................................................................................
(F.1) Технически допустима максимална маса: ............................................................................................................................................................................................................................
(F.2) Допустима максимална маса, определена от компетентните органи: .................................................................................................................................................................................................
(F.3) Допустима максимална маса на състав от превозни средства: .......................................................................................................................................................................................................
(G) Маса на превозното средство: ...........................................................................................................................................................................................................................................
(K) Типово одобрeние номер: ..............................................................................................................................................................................................................................................
(L) Брой оси: ................................................................................................................................................................................................................................................................
(M) Междуосие: .............................................................................................................................................................................................................................................................
(N) За превозни средства с обща маса, надвишаваща 3500 kg, разпределението на технически допустимата максимална маса върху осите:
(N.1) Първа ос: .............................................................................................................................................................................................................................................................
(N.2) Втора ос: .............................................................................................................................................................................................................................................................
(N.3) Трета ос: .............................................................................................................................................................................................................................................................
(N.4) Четвърта ос: .......................................................................................................................................................................................................................................................
(N.5) Пета ос: .............................................................................................................................................................................................................................................................
(O) Технически допустима максимална маса на тегленото ремарке:
(O.1) Със спирачна уредба: ..............................................................................................................................................................................................................................................
(O.2) Без спирачна уредба: ..............................................................................................................................................................................................................................................
(P) Двигател:
(P.1) Обем: ................................................................................................................................................................................................................................................................
(P.2) Максимална мощност: ....................................................................................................................................................................................................................................................
(P.3) Вид гориво/енергиен източник: .....................................................................................................................................................................................................................................
(P.4) Обороти при максимална мощност: .....................................................................................................................................................................................................................................
(P.5) Номер на двигателя: ....................................................................................................................................................................................................................................................
(Q) Съотношение мощност/тегло: ...........................................................................................................................................................................................................................................
(R) Цвят на превозното средство: ...........................................................................................................................................................................................................................................
(S) Брой места:
(S.1) Брой места за сядане + мястото на водача: .........................................................................................................................................................................................................................
(S.2) Брой на местата за правостоящи: .....................................................................................................................................................................................................................................
(T) Максимална скорост: ....................................................................................................................................................................................................................................................
(U) Ниво на шума:
(U.1) На място: .............................................................................................................................................................................................................................................................
(U.2) Обороти на двигателя: ..............................................................................................................................................................................................................................................
(U.3) В движение: .............................................................................................................................................................................................................................................................
(V) Отработени газове:
(V.1) СО в отработените газове: ...........................................................................................................................................................................................................................................
(V.2) НС в отработените газове: ...........................................................................................................................................................................................................................................
(V.3) NOx в отработените газове: ...........................................................................................................................................................................................................................................
(V.4) HC+NOx: ................................................................................................................................................................................................................................................................
(V.5) Димност за дизелови двигатели: .....................................................................................................................................................................................................................................
(V.6) Коригирани коефициенти на абсорбция за дизелови двигатели: .......................................................................................................................................................................................................
(V.7) CO2: ................................................................................................................................................................................................................................................................
(V.8) Комбиниран разход на гориво: .....................................................................................................................................................................................................................................
(V.9) Екологична категория: ..............................................................................................................................................................................................................................................
(W) Вместимост на резервоара: ..............................................................................................................................................................................................................................................
( ) Вид на окачването на задвижващата ос (за превозни средства над 12 тона): ........................................................................................................................................................................................
Забележки: ................................................................................................................................................................................................................................................................
__________
(*) Всяка страница на протокола се номерира, като се изписва и общият брой на страниците.
* В случай, че данните, записани в документа за регистрация на ППС се различават от тези след извършването на изменението в конструкцията, в съответната позиция се попълват старите данни, като се задраскват, а до тях се попълват данните след извършеното изменение в конструкцията на ППС.
 
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница