Наредба № рд-07-1 от 02. 2012 г за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособностДата20.08.2018
Размер170.9 Kb.
Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 13 от 14.02.2012 г., в сила от 15.05.2012 г.
Чл. 1. Работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен всяка година да определя работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост от основната икономическа дейност. Този процент не може да бъде по-малък от:

Код по КИД 2008/

раздели

Наименование на икономическата дейност


Процент

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности


7

02

Горско стопанство


8

03

Рибно стопанство


7

05

Добив на въглища


4

06

Добив на нефт и природен газ


4

07

Добив на метални руди


4

08

Добив на неметални материали и суровини


5

09

Спомагателни дейности в добива


4

10

Производство на хранителни продукти


5

11

Производство на напитки


9

12

Производство на тютюневи изделия


9

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло


6

14

Производство на облекло


8

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм


6

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене


6

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон


6

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители


5

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти


4

20

Производство на химични продукти


4

21

Производство на лекарствени вещества и продукти


4

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси


4

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини


5

24

Производство на основни метали


4

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване


4

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти


8

27

Производство на електрически съоръжения


8

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение


4

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета


4

30

Производство на превозни средства, без автомобили


4

31

Производство на мебели


6

32

Производство, некласифицирано другаде


10

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване


6

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива


5

36

Събиране, пречистване и доставяне на води


7

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води


7

38.11

Събиране на неопасни отпадъци


10

38.12

Събиране на опасни отпадъци


5

38.21

Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци


10

38.22

Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци


5

38.3

Рециклиране на материали


10

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци


10

41

Строителство на сгради


5

42

Строителство на съоръжения


5

43

Специализирани строителни дейности


5

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт


10

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети


10

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети


10

49

Сухопътен транспорт


4

50

Воден транспорт


4

51

Въздушен транспорт


4

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта


4

53

Пощенски и куриерски дейности


8

55

Хотелиерство


10

56

Ресторантьорство


10

58

Издателска дейност


10

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика


10

60

Радио- и телевизионна дейност


8

61

Далекосъобщения


8

62

Дейности в областта на информационните технологии


10

63

Информационни услуги


10

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване


10

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване


10

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането


10

68

Операции с недвижими имоти


10

69

Юридически и счетоводни дейности


10

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението


10

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи


10

72

Научноизследователска и развойна дейност


10

73

Рекламна дейност и проучване на пазари


10

74

Други професионални дейности


10

75

Ветеринарномедицинска дейност


7

77

Даване под наем и оперативен лизинг


10

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила


10

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации


10

80

Дейности по охрана и разследване


4

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване


10

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност


10

84

Държавно управление


4

85

Образование


5

86

Хуманно здравеопазване


10

87

Медико-социални грижи с настаняване


7

88

Социална работа без настаняване


10

90

Артистична и творческа дейност


10

91

Други дейности в областта на културата


10

92

Организиране на хазартни игри


10

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих


4

94

Дейности на организации с нестопанска цел


10

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи


8

96

Други персонални услуги


10

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал


10

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление


10

99

Дейности на екстериториални организации и служби


10
Чл. 2. (1) Когато работодателят осъществява две или повече икономически дейности, основната икономическа дейност се определя от дейността, в която са наети най-голям брой лица по трудови/служебни правоотношения.

(2) При равен брой работници и служители в отделните дейности по ал. 1 основната икономическа дейност на работодателя се определя по негов избор след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 315, ал. 2 от Кодекса на труда.

§ 2. Наредба № 8 от 1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност, издадена от председателя на Комитета по труда и социалното дело, министъра на народното здраве и председателя на ЦС на БПС (обн., ДВ, бр. 52 от 1987 г.; изм., бр. 44 от 1993 г.), се отменя.

§ 3. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в "Държавен вестник".
Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница