Наредба №1 от 22 декември 2008 Г. За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фондстраница1/2
Дата24.07.2016
Размер405.22 Kb.
#3961
  1   2
НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИЯ ФОНД

Издадена от Държавната агенция по горите

Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2009г.

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят редът и критериите за вписване на физически лица за упражняване на частна лесовъдска практика и на търговците, имащи право да извършват дейности в горския фонд, в публични електронни регистри на Държавната агенция по горите (ДАГ).

(2) Регистрите се водят от длъжностно лице, определено със заповед на председателя на ДАГ.

Чл. 2. (1) За упражняване на частна лесовъдска практика в публичния регистър (приложение № 1) се регистрират физически лица за следните дейности:

1. маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения (без материален добив), кастрене на стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи;

2. събиране и добив на семена, производство на фиданки и други репродуктивни материали от горско-дървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи;

3. изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд;

4. изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени;

5. организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи;

6. оценка на гори и земи от горския фонд;

7. управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица и на общини;

8. експертизи и консултации по лесовъдски дейности;

9. изработване на проекти за горски пътища и съоръжения.

(2) За извършване на дейности в горския фонд в публичния регистър (приложение № 2) се регистрират търговци за следните дейности:

1. възпроизводство на горите;

2. ползване на дървесина от горския фонд;

3. устройство на земите и горите от горския фонд и на ловностопанските райони.

(3) На лицата по ал. 1 и 2 се издават удостоверения за вписване в публичния регистър.

(4) Не се изисква регистрация на:

1. търговци в случаите на закупуване на дървесина от склад;

2. държавните горски стопанства (ДГС) и държавните ловни стопанства (ДЛС), когато извършват дейности в държавния горски фонд в съответния им териториален обхват на дейност или район на дейност;

3. обединения на собственици на гори, обединили се за общо управление - когато извършват дейности в собствените си гори;

4. общини, извършващи дейности в собствените си гори, в чиято структура е създадено административно звено за управлението им, с изключение на случаите, в които за целта общината е регистрирала търговско дружество;

5. горски кооперации - когато извършват дейност в предоставените им за стопанисване и управление гори.

(5) Когато лицата по ал. 4, т. 3, 4 и 5 извършват дейност в собствените си гори, съответно в предоставените им за стопанисване и управление гори, те следва да имат сключен договор с лице, регистрирано в публичния регистър на ДАГ за упражняване на съответната дейност.

Чл. 3. (1) Заявления за вписване в регистъра се разглеждат от комисия, определена със заповед на председателя на ДАГ.

(2) В състава на комисията се включват служители на ДАГ, работещи в специализираната администрация, юрист, икономист, лицето по чл. 1, ал. 2, представители на браншови организации, които работят в областта на горското стопанство, както и представител на Съюза на лесовъдите в България.

(3) Комисията има следните функции:

1. разглежда подадените за регистрация документи съгласно чл. 14 и 19 в едномесечен срок от постъпването им;

2. изготвя мотивирани предложения за вписвания и/или отписвания в регистъра, както и изразява становища за отказ за регистрация;

3. разглежда постъпилите от комисиите по чл. 24 предложения, становища и документи;

4. контролира дейността на комисиите по чл. 24.

(4) Председателят на комисията насрочва заседания най-малко веднъж месечно.

(5) Членовете на комисията получават възнаграждение в размер, определен със заповед на председателя на ДАГ.

Чл. 4. За всяко регистрирано лице длъжностното лице по чл. 1, ал. 2 води досие, което съдържа:

1. заявлението за вписване в регистъра с приложените към него документи за регистрация;

2. удостоверение за регистрация;

3. документи (жалби, сигнали, актове и/или доклади), съдържащи констатации за извършени нарушения;

4. референции, препоръки за търговска репутация от възложители и/или комисиите по чл. 24;

5. актуална информация за всички нови обстоятелства, възникнали след първоначалната регистрация.

Глава втора.

КРИТЕРИИ И РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Раздел I.

Критерии за регистрация

Чл. 5. (1) За вписване в публичния регистър за дейността "Маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения (без материален добив), кастрене на стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи" е необходимо лицето да притежава диплом за:

1. завършено висше образование по специалността "Горско стопанство" или "Екология и опазване на околната среда" в Лесотехническия университет (ЛТУ) с квалификационна степен "бакалавър", "магистър", научна степен "доктор", "доктор на науките", или

2. завършено средно образование по специалността "Горско стопанство и дърводобив" или "Горско и ловно стопанство" с положени изпити по "Дендрология", "Ботаника", "Горска таксация", "Лесовъдство", "Горски култури и селекция" и "Лесоустройство" с придобита 2-ра или 3-та квалификационна степен "лесовъд" и/или "техник лесовъд".

(2) В публичния регистър по ал. 1 се вписва лице със стаж по специалността, за която кандидатства, не по-малко от 2 г. след дипломирането.

Чл. 6. (1) За вписване в публичния регистър за дейността "Събиране и добив на семена, производство на фиданки и други репродуктивни материали от горско-дървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи" е необходимо лицето да притежава диплом за:

1. завършено висше образование по специалността "Горско стопанство" или "Озеленяване" или "Ландшафтна архитектура", или "Екология и опазване на околната среда" в ЛТУ с квалификационна степен "бакалавър", "магистър", научна степен "доктор", "доктор на науките", или

2. завършено средно образование по специалността "Горско и ловно стопанство" или "Горско стопанство и дърводобив" или "Озеленяване" с положени изпити по "Ерозия", "Почвознание", "Дендрология", "Лесовъдство", "Горски култури" и "Генетика и селекция" с придобита 2-ра или 3-та квалификационна степен "лесовъд" и/или "техник лесовъд".

(2) Лицето по ал. 1 следва да има стаж по специалността, за която кандидатства, не по-малко от 2 г. след дипломирането.

Чл. 7. За вписване в публичния регистър за дейността "Изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "Горско стопанство" с квалификационна степен "бакалавър", "магистър", научна степен "доктор", "доктор на науките" и да има стаж по специалността не по-малко от 5 г. след дипломирането.

Чл. 8. За вписване в публичния регистър за дейността "Изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "Горско стопанство" или "Екология и опазване на околната среда" в ЛТУ с квалификационна степен "бакалавър", "магистър", научна степен "доктор", "доктор на науките" и да има стаж по специалността не по-малко от 5 г. след дипломирането.

Чл. 9. (1) За вписване в публичния регистър за дейността "Организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи" е необходимо лицето да притежава диплом за:

1. завършено висше образование по специалността "Горско стопанство" или "Механизация на горското стопанство" или "Лесоинженерно дело" с квалификационна степен "бакалавър", "магистър", научна степен "доктор", "доктор на науките", или

2. средно образование по специалността "Горско стопанство и дърводобив" или "Горско стопанство и ловно стопанство", или "Механизация на горското стопанство и дърводобива", или "Дърводобив и транспорт", или "Дърводобивна промишленост" или приравнени към тях специалности с придобита 2-ра или 3-та квалификационна степен "лесовъд" и/или "техник лесовъд".

(2) Лицето по ал. 1 следва да има стаж по специалността не по-малко от 2 г. след дипломирането.

Чл. 10. За вписване в публичния регистър за дейността "Оценка на гори и земи от горския фонд" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "Горско стопанство" или "Екология и опазване на околната среда" в ЛТУ или "Стопанско управление" в ЛТУ с квалификационна степен "бакалавър", "магистър", научна степен "доктор", "доктор на науките" и да има стаж по специалността не по-малко 3 г. след дипломирането и документ за завършен курс за оценка на гори и земи от горския фонд или да има издържан изпит по дисциплината "Оценка на гори и земи от горския фонд".

Чл. 11. За вписване в публичния регистър за дейността "Управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица и на общини" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "Горско стопанство" или "Екология и опазване на околната среда" в ЛТУ или "Стопанско управление" в ЛТУ с квалификационна степен "бакалавър", "магистър", научна степен "доктор", "доктор на науките" и да има стаж по специалността не по-малко от 3 г. след дипломирането.

Чл. 12. За вписване в публичния регистър за дейността "Експертизи и консултации по лесовъдски дейности" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "Горско стопанство" или "Стопанско управление" при ЛТУ, или "Ландшафтна архитектура", или "Екология и опазване на околната среда" в ЛТУ, или "Механизация на горското стопанство", или "Лесоинженерно дело" с квалификационна степен "бакалавър", "магистър", научна степен "доктор", "доктор на науките" и да има стаж по специалността не по-малко от 5 г. след дипломирането.

Чл. 13. За вписване в публичния регистър за дейността "Изработване на проекти за горски пътища и съоръжения" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "Горско стопанство" или "Механизация на горското стопанство", или "Лесоинженерно дело", или "Транспортно строителство" с квалификационна степен "бакалавър", "магистър", научна степен "доктор", "доктор на науките" и да има стаж по специалността не по-малко от 5 г. след дипломирането.

Раздел II.

Ред за регистрация

Чл. 14. (1) За вписване в публичния регистър по чл. 2, ал. 1 физическото лице подава в ДАГ заявление за регистрация по образец (приложение № 3).

(2) Към заявлението се прилагат:

1. копие от диплома, заверено от кандидата за завършено образование, съгласно изискванията, посочени в раздел I;

2. документ за стаж по специалността (копие от трудова/служебна книжка, заверена от кандидата; служебна бележка, издадена от работодателя, или удостоверение за стаж - образец УП - 3);

3. документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

(3) Кандидатите за вписване в регистъра за дейността по чл. 2, ал. 1, т. 6 прилагат към документите по ал. 2 и удостоверение за успешно положен изпит за оценка на гори и земи от горския фонд с изключение на лицата, положили изпит по тази дисциплина, отразен в диплома за завършено образование от ЛТУ.

(4) В случаите, когато кандидатът има завършено образование извън страната, представя удостоверение за признато завършено средно образование и професионална квалификация или удостоверение за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, издадени от Министерството на образованието и науката.

Чл. 15. (1) Подадените документи се разглеждат от комисията по чл. 3, ал. 1, която изготвя мотивирано предложение до председателя на ДАГ за вписване или отказ.

(2) Председателят на ДАГ се произнася по предложението на комисията в 7-дневен срок от изготвянето му.

(3) Органът по ал. 2 се произнася с мотивиран отказ по заявлението, когато лицето:

1. не е представило някои от изискуемите документи по чл. 14, ал. 2 и 3;

2. не отговаря на изискванията на чл. 39, ал. 3 от Закона за горите;

3. е подало заявление за вписване в регистъра преди изтичане на срока, за който с влязъл в сила акт на компетентен орган е лишено от право да упражнява частна лесовъдска практика.

(4) Отказът по ал. 3 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) Вписването в регистъра се извършва в 3- дневен срок от произнасянето на органа по ал. 2 и на заявителя се издава удостоверение (приложение № 7).

(6) Издадените удостоверения се връчват срещу подпис на регистрираното лице или негов упълномощен представител след представяне на документ за платена такса за вписване в регистъра.

Чл. 16. (1) Лице, вписано в регистъра за упражняване на дейностите по чл. 2, ал. 1, се отписва в следните случаи:

1. по заявление на лицето;

2. при смърт;

3. при поставяне на лицето под запрещение;

4. при предоставяне за ползване на личната му контролна горска марка на трето лице;

5. при използване на предоставената му експедиционна горска марка в нарушение на ЗГ и ППЗГ;

6. при извършване на дейности, за които не е вписано в регистъра;

7. при извършване на дейности от вписани в регистъра служители на ДАГ, на регионални дирекции по горите (РДГ), ДГС и ДЛС, както и на специализираните териториални звена на агенцията, извън разрешените случаи по чл. 39б, ал. 4 и 5 ЗГ;

8. при извършване на други нарушения по ЗГ и ППЗГ, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

(2) Отписването на физическо лице от регистъра става със заповед на председателя на ДАГ по предложение на комисията по чл. 3, ал. 1. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Лице, отписано от регистъра, може да кандидатства за ново вписване:

1. след изтичане на срока, за който с влязъл в сила акт на компетентен орган е лишено от право да упражнява частна лесовъдска практика;

2. след отпадане на основанието за поставяне под запрещение;

3. извън случаите по т. 1 и 2 - не по-рано от 2 г. от датата на отписване.

(4) Когато с влязло в сила съдебно решение е отменена заповед на председателя на ДАГ за отписване от регистъра на физическото лице, повторното вписване се извършва служебно.

Чл. 17. При кандидатстване за регистрация на нова дейност кандидатът представя всички изискуеми по чл. 14 документи.

Глава трета.

КРИТЕРИИ И РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ

Раздел I.

Критерии за регистрация

Чл. 18. (1) В публичния регистър по чл. 57а, ал. 1 ЗГ се вписва търговец, който:

1. отговаря на изискванията по чл. 57а, ал. 2 ЗГ;

2. има сключен трудов договор най-малко с едно лице, регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика за дейностите, които ще извършва.

(2) Трудовият договор по ал. 1, т. 2 и по ал. 2 се сключва за не по-малко от 4 часа на ден.

(3) Изискването по ал. 1, т. 2 не се отнася за търговците, чиито членове на управителни органи са вписани в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика.

Раздел II.

Ред за регистрация

Чл. 19. (1) За вписване в публичния регистър по чл. 2, ал. 2 търговецът подава в ДАГ заявление за регистрация по образец (приложение № 4).

(2) Към заявлението се прилагат:

1. удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд (оригинал или заверено копие от съда), или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър по реда на Закона за търговския регистър (оригинал или заверено копие от Агенцията по вписванията); удостоверенията важат за срок 6 месеца от датата на издаването им и следва да са валидни към датата на разглеждане на заявленията;

2. удостоверение, че търговецът не е в процедура по ликвидация, не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност (оригинал или заверено копие);

3. декларация по образец (приложение № 5);

4. удостоверение, че няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителните фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението (оригинал или заверено копие);

5. декларация, в която се посочват последните 3 обекта, в които кандидатът е извършвал ползване на дървесина, или декларация, когато търговецът не е извършвал дейности по ползване на дървесина, възпроизводство и устройство на земите и горите от горския фонд;

6. трудов договор по чл. 18, ал. 1, т. 2;

7. справка по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда, удостоверяваща, че договорът по чл. 18, ал. 1, т. 2 е регистриран от Националната агенция по приходите, която важи за срок 6 месеца от датата на издаването й и следва да е валидна към датата на разглеждане на заявлението (оригинал или заверено копие);

8. копие от удостоверението за регистрация на лицето, сключило трудов договор с търговеца;

9. нотариално заверена декларация от лицето по чл. 18, ал. 1, т. 2, че е съгласно удостоверението му за регистрация да бъде използвано от търговеца за вписване в регистъра по чл. 57а ЗГ (приложение № 6);

10. документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

(3) Когато търговецът кандидатства за вписване в регистъра за дейността "Устройство на земите и горите - държавна и общинска собственост", към заявлението се прилагат не по-малко от 3 трудови договора с физически лица, регистрирани в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика.

(4) Към декларацията по ал. 2, т. 5 се прилагат и препоръки за положителна търговска репутация.

Чл. 20. (1) Подадените документи се разглеждат от комисията по чл. 3, ал. 1, която изготвя мотивирано предложение до председателя на ДАГ за вписване или отказ.

(2) Председателят на ДАГ се произнася по предложението на комисията в 7-дневен срок от изготвянето му.

(3) Органът по ал. 2 се произнася с мотивиран отказ по заявлението, когато търговецът не е представил някои от изискуемите документи по чл. 19 и/или не отговаря на изискванията на чл. 57а, ал. 2 ЗГ.

(4) Отказът по ал. 3 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) Вписването в регистъра се извършва в 3-дневен срок от произнасянето на органа по ал. 2 и на търговеца се издава удостоверение (приложение № 8).

(6) Издадените удостоверения се връчват срещу подпис на лицето, представляващо търговеца по съдебна регистрация, или негов упълномощен представител след представяне на документ за платена такса за вписване в регистъра.

Чл. 21. (1) Търговец, вписан в регистъра за упражняване на дейностите по чл. 2, ал. 2, се отписва в следните случаи:

1. по заявление на търговеца;

2. при смърт на физическото лице или при поставянето му под пълно запрещение;

3. при прекратяване на юридическото лице;

4. когато в резултат на промяна на обстоятелствата не отговаря на изискванията по чл. 57а, ал. 2 ЗГ;

5. когато с влезли в сила два или повече акта на компетентни държавни органи е установено, че търговецът или негови служители и/или работници са извършвали нарушения на разпоредбите на ЗГ и ППЗГ;

6. при неизпълнение на изискването по чл. 22, ал. 1.

(2) Отписването на търговеца от регистъра става със заповед на председателя на ДАГ по предложение на комисията по чл. 3, ал. 1. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Търговец, отписан от регистъра, може да кандидатства за ново вписване:

1. след изтичане на срока, за който с влязъл в сила акт на компетентен орган е лишен от право да упражнява съответната дейност;

2. извън случаите по т. 1 и 2 - не по-рано от 2 години от датата на отписване.

(4) Когато с влязло в сила съдебно решение е отменена заповед на председателя на ДАГ за отписване на търговеца от регистъра, повторното вписване се извършва служебно.

Чл. 22. (1) В 7-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата по чл. 57а, ал. 2 ЗГ търговецът е длъжен да подаде заявление до комисията за отразяване на промяната в регистъра.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите по чл. 19, ал. 2, т. 1, 6, 7, 8 и 9, оригиналът на удостоверението за вписване в регистъра, както и документ за платена такса за вписване на новото обстоятелство.

(3) При кандидатстване за регистрация на нова дейност търговецът представя всички изискуеми по чл. 19 документи.

Глава четвърта.

КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА

Чл. 23. (1) Търговците, вписани в публичния регистър за дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3, се вписват и в регистъра на изпълнителите по чл. 33 от Наредба № 2 от 2005 г. за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд (ДВ, бр. 8 от 2005 г.).

(2) В 5-дневен срок от вписване на отрицателна търговска репутация в регистъра на изпълнителите по ал. 1 ДГС или ДЛС уведомява за това съответната РДГ и ДАГ.

Чл. 24. (1) За подпомагане на дейността на комисията по чл. 3, ал. 1 в РДГ се създават регионални комисии.

(2) Съставът на комисиите по ал. 1, както и редът за работа се определят със заповед на директора на РДГ. В състава на комисията се включва и представител на браншова организация в областта на горското стопанство в района на дейност на РДГ. Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща до председателя на комисията по чл. 3, ал. 1.

(3) Комисиите имат следните функции:

1. разглеждат постъпили сигнали за извършени нарушения от регистрирани в публичните регистри лица;

2. разглеждат постъпили сигнали от регистрирани в публичните регистри лица срещу действия на служители в ДГС и/или ДЛС;

3. уведомяват комисията по чл. 3, ал. 1 за настъпили промени в обстоятелствата на регистрираните лица, когато те не са предприели необходимите действия за актуализация на регистрацията;

4. изразяват становища по констатирани нарушения на ЗГ и ППЗГ от оторизираните контролни органи във връзка с дейността на регистрираните лица, за които нарушения не са предвидени административни и наказателни разпоредби в нормативни актове;

5. участват в семинари и други форуми, провеждани от регионалните представителства на браншовите организации по въпроси, отнасящи се до регистрацията и дейността на регистрираните лица;

6. провеждат или съдействат за организацията за обучение и консултации на регистрираните лица по чл. 2;

7. осъществяват контрол на служителите по горите, регистрирани за упражняване на частна лесовъдска практика и извършващи дейност в разрешените случаи по чл. 39б ЗГ;

8. извършват проверки на водените от ДГС и ДЛС регистри на изпълнителите съгласно чл. 33 от Наредба № 2 от 2005 г. за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд, както и на изпълнителите на дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от тази наредба;

9. водят архив на постъпилите документи и на изготвените протоколи от проведените заседания.

(4) За всяко заседание на комисията се изготвя протокол, който се одобрява от директора на РДГ, а копие от него се изпраща на комисията по чл. 3, ал. 1.

Допълнителни разпоредби


Каталог: data -> docs
docs -> Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фонд
docs -> Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските територии
docs -> Наредба №4 от 19. 02. 2013 г за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
docs -> Едър дивеч благороден елен cervus elaphus L
docs -> Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
docs -> Закон за изменение и допълнение на закона за горите
docs -> Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сеч
docs -> § в чл. 1, ал. 2 след думата „гори” се добавя „в горски територии”. § в чл. 6 се създава ал. 6: „(6) При провеждане на отгледните сечи се спазват принципите на позитивната селекция.”


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница