Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските териториистраница2/3
Дата22.07.2016
Размер462.81 Kb.
#906
1   2   3

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА, ПОСТАВЯНЕТО НА ПЪТНИ ЗНАЦИ И ТЕХНИТЕ ОБРАЗЦИ, КАКТО И ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ДОСТЪП ДО ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ


Раздел I.
Условия и ред за движение по горските пътища


Чл. 23. (1) Горските пътища са отворени за обществено ползване и движението по тях се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове с изключение на случаите, предвидени в ЗГ, Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за прилагането му.

(2) Разрешителните за достъп се издават по образец в един екземпляр:

1. за всяко отделно превозно средство (приложение № 1) в случаите по чл. 148, ал. 2, т. 1 и 3 ЗГ, както и в случаите по чл. 148, ал. 4 ЗГ, когато превозните средства са посочени в заявлението по ал. 4;

2. на лицето заявител (приложение № 2) в случаите по чл. 148, ал. 4 ЗГ, когато в заявлението не са посочени конкретни превозни средства.

(3) Разрешителното за лов се счита за писмено разрешително за достъп за конкретната дата и място за ловуване за вписаните в него лица и управляваните от тях превозни средства.

(4) Писменото разрешително по ал. 2 се издава в 7-дневен срок от датата на подаване на заявление, в което се посочват доказателства за необходимостта от издаването му.

(5) Отказът за издаване на разрешително за достъп, постановен от лицата по 148, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 1 ЗГ, се обжалва по реда на АПК, а при отказ, постановен от лице по 148, ал. 2, т. 1 ЗГ - пред директора на съответното държавно предприятие.

(6) Оригиналът на разрешителното за достъп в горски територии и до горски пътища придружава превозното средство, за което е издадено, и при престой се поставя на видно място.

Чл. 24. (1) В разрешителното за достъп до насаждения, в които се извършва добив на дървесина, или до горски разсадници се посочват задължително:

1. имената на лицето, издало разрешението;

2. имената на лицата, на които се разрешава достъп;

3. мястото и периодът, за които се издава разрешението.

(2) Лицата, стопанисващи съответните територии, осигуряват свободно и безопасно преминаване по горски пътища, туристически пътеки и обозначени маршрути, преминаващи през насаждения, в които се извършва добив на дървесина, или през горски разсадници.

(3) В случаите по ал. 2 не се изисква писмено разрешение, като преминаването се осъществява при спазване на указанията, дадени от лицата, осъществяващи дейности в съответните територии, или посочени на обозначителни табели.

Чл. 25. Забранява се ездата и движението на пътни превозни средства и друга техника в горските територии извън горските пътища и обозначените за целта трасета освен в случаите, предвидени в Закона за горите.

Чл. 26. (1) Определянето и изграждането на трасета за движение на превозни средства и езда се извършва със заповед на директора на съответната РДГ.

(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на заявление до директора на РДГ, подадено от заинтересованото лице, към което са приложени проект на трасето и опис на имотите през които преминава.

(3) В случаите, когато заинтересованото лице не е собственик на горската територия или горския път, към заявлението се прилага писмено съгласие от собствениците на горската територия или горския път и лицата, на които горската територия е предоставена за стопанисване или управление.

(4) Когато планираното трасе за движение на превозни средства и за езда попада в защитени територии или зони, заявлението следва да е предварително съгласувано със съответната РИОСВ, а когато обхваща и територии от природен парк - и със съответната дирекция на природния парк.

(5) Срокът за функциониране на трасетата за движение на превозни средства и за езда се определя със заповедта по ал. 1 и е съобразен с волята на собственика на съответната територия.

(6) Обозначаването, текущата поддръжка и ремонтът на трасетата за движение на превозни средства и за езда се извършват и са за сметка на заявителя по ал. 2.
Раздел II.
Поставяне на пътни знаци и техните образци


Чл. 27. Образците на пътните знаци в горските територии и по горските пътища са в съответствие с определените в Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм., бр. 18 и бр. 109 от 2004 г. и бр. 54 от 2009 г.).

Чл. 28. (1) Организацията на движение по автомобилните горски пътища, за които се изисква проект за изграждането им, се извършва в съответствие с Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.).

(2) Поставянето и премахването на пътни знаци по автомобилни горски пътища, за които не се изисква проект за изграждането им, както и по временни горски пътища, се извършва въз основа на заповед на директора на РДГ, копие от която се изпраща за сведение до областна дирекция (ОД) на МВР и до кмета на общината.

(3) Заповедта по ал. 2 се издава въз основа на писмено заявление от собственика на горския път или от лицето, на което съответната горска територия е предоставена за управление.

(4) Заповедта по ал. 2 се издава в едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 3 и се публикува на интернет страницата на РДГ.

(5) Заповедта по ал. 2 или отказът за издаването й се обжалват по реда и начина, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 29. (1) Лицата, стопанисващи горски разсадници или горски територии, в които се извършва добив на дървесина, са длъжни да поставят обозначителни табели по образец.

(2) Табелите по ал. 1 се поставят преди започване на сечта, съответно след регистриране на разсадника в РДГ.

(3) Табелите по ал. 1 се премахват след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището и отстраняване на предписанията, дадени с него, съответно след прекратяване дейността на разсадника.
Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГОРСКИ ИНСПЕКТОРИ, КАКТО И СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПСИХО-ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА


Чл. 30. (1) За горски инспектор може да бъде назначено лице, което:

1. е навършило 18 години;

2. има придобито:

а) висше лесовъдско образование;

б) средно лесовъдско образование и трудов стаж по специалността не по-малко от три години;

3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, не е освободено от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс;

4. притежава свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство (МПС) - не по-ниска от категория "В";

5. не страда от психически заболявания;

6. през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;

7. през последните три години не е настанявано два или повече пъти в заведение за отрезвяване по чл. 78, ал. 1 от Закона за МВР;

8. срещу него не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

9. през последните три години не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;

10. спрямо което през последните три години не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

11. няма задължения, за които е изпратено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2, буква "б" или по чл. 221, ал. 6, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

12. не е с трайно намалена трудоспособност;

13. е преминало курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;

14. е издържало успешно тест за професионална подготовка.

(2) За горски инспектори на длъжностите по чл. 35, ал.1, т. 1 - 3 се назначават лица, които отговарят и на изискванията по чл. 7 от Закона за държавния служител (ЗДСл).

Чл. 31. (1) Назначаването на горски инспектори се извършва след провеждане на конкурс. Конкурсът за длъжности по чл. 35, ал. 1, т. 1 - 3 се провежда по реда на ЗДСл.

(2) Назначаването на горски инспектори на длъжностите по чл. 35, ал. 1, т. 4 - 6 се извършва след провеждане на конкурс в съответствие с реда, определен в Кодекса на труда (КТ), и изискванията на наредбата.

(3) За участие в конкурс кандидатите представят следните документи:

1. заявление;

2. автобиография;

3. копие от документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен;

4. документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;

5. свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

6. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

7. медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:

а) не страда от психически разстройства;

б) през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;

8. документ от районното управление на МВР по местоживеене, че през последните 3 години лицето не е настанявано два или повече пъти в заведение за отрезвяване по чл. 78, ал. 1 от Закона за МВР;

9. документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:

а) срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

б) лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;

10. копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство;

11. копие от документ за успешно завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;

12. медицинско свидетелство.

(4) За участие в конкурс се допуска и кандидат, който не е получил документа по ал. 3, т. 6 и 8, но представи документ, удостоверяващ, че лицето е подало заявление за издаването му.

(5) Наличието на документите по ал. 3, т. 6 и 8 е задължително условие за назначаването на кандидат за горски инспектор.

(6) Кандидатите, които не отговарят на изискванията по чл. 30, с изключение на изискванията по ал. 3, т. 6 и 8, не се допускат до участие в конкурса.

Чл. 32. (1) Органът по назначаване е длъжен в срок до 14 дни от назначаването на горските инспектори да предприеме необходимите действия за издаване на разрешение за носене, съхраняване и употреба на огнестрелно оръжие на назначените лица.

(2) Разходите, свързани с издаването на разрешителното за носене, съхраняване и употреба на огнестрелно оръжие на горските инспектори, както и неговата презаверка, са за сметка на работодателя.

(3) Назначените горски инспектори, които нямат издадено разрешително за носене, съхранение и употреба на огнестрелно оръжие, нямат правомощията по чл. 200, ал. 1, т. 6 ЗГ.

Чл. 33. (1) Конкурсът за назначаване на горски инспектор със средно лесовъдско образование се провежда на два етапа - писмен тест и интервю за професионална компетентност.

(2) Кандидат, който не е покрил минималните изисквания на първия етап от конкурса, не се допуска до втория етап.

(3) Писменият тест се изготвя в три варианта. Вариантът за провеждане на конкурса се определя чрез жребий в деня на провеждане на конкурса. В теста се включват задължително въпроси от ЗГ, ЗЛОД, ЗРА и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им.

(4) В интервюто се включват въпроси за определяне на общи и специални умения и компетентности, като: професионален опит, ползване на нормативна уредба, комуникативност, способност да организира изпълнението на възложените му задачи, да работи ефективно в екип и др.

Чл. 34. (1) Горски инспектор, заемащ длъжност на трудово правоотношение, може да бъде преназначен в ИАГ или РДГ на длъжност, определена за заемане по трудово правоотношение, ако отговаря на изискванията за заемане на длъжността и след сключване на тристранно писмено споразумение между органите по освобождаване и назначаване и съответното лице.

(2) Въз основа на споразумението по ал. 1 органът по освобождаване прекратява трудовото правоотношение със служителя при спазване на предвидените срокове по чл. 62, ал. 3 КТ.

(3) Въз основа на споразумението по ал. 1 органът по назначаване сключва трудов договор със служителя при спазване на предвидените срокове по чл. 62, ал. 3 КТ.

Чл. 35. (1) Горски инспектор с висше лесовъдско образование може да бъде назначаван на една от следните длъжности:

1. главен горски инспектор, съответстваща на длъжността главен инспектор по Единния класификатор на длъжностите в администрацията (ЕКДА);

2. старши горски инспектор, съответстваща на длъжността старши инспектор по ЕКДА;

3. младши горски инспектор, съответстваща на длъжността младши инспектор по ЕКДА;

4. главен специалист - горски инспектор;

5. старши специалист - горски инспектор;

6. младши специалист - горски инспектор;

(2) Горски инспектор със средно лесовъдско образование може да бъде назначаван на една от длъжностите по ал. 1, т. 3 - 6.

Чл. 36. Органът по назначаване задължително организира ежегодно курс за повишаване квалификацията на горските инспектори, както и курсове за обучение при изменение и допълнение на нормативната уредба, свързана с работата им.

Чл. 37. При настъпване на промени, вследствие на които назначеният горски инспектор вече не отговаря на изискванията за заемане на длъжността, същият може да бъде преназначен в същата администрация на друга свободна длъжност, ако отговаря на условията за заемането й.
Глава пета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ГОРСКИТЕ ИНСПЕКТОРИ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СЪС СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ОТВЕЖДАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ С НЕУСТАНОВЕНА САМОЛИЧНОСТ В СТРУКТУРИТЕ НА МВР


Раздел I.
Ред и условия за използване на моторни превозни средства със специален режим на движение


Чл. 38. (1) При изпълнение на служебните си задължения по ЗГ, ЗЛОД и ЗРА горските инспектори ползват автомобили и мотоциклети със специален режим на движение.

(2) Специалният режим на движение на моторни превозни средства (МПС) се използва само при условията, регламентирани с Наредба № І-141 от 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства (обн., ДВ, бр. 94 от 2002 г., изм., бр. 80 от 2006 г. и бр. 30 от 2009 г.).

(3) При осъществяване на своите правомощия горските инспектори имат право да спират пътни превозни средства, да установяват самоличността на лицата, да проверяват документите на пътното превозно средство и всички документи, свързани с целта на проверката.

(4) За спиране на пътните превозни средства за проверка горските инспектори подават своевременно сигнал със стоп-палка.

(5) Сигналът за спиране може да бъде подаден и от движещ се автомобил със специален режим на движение, а през тъмната част на денонощието сигналът за спиране може да се подава и чрез описване на полукръг с червена светлина.

Чл. 39. (1) Моторните превозни средства, ползващи специален режим на движение, се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАГ по предложение на:

1. заместник изпълнителния директор на ИАГ - за автомобилите, собственост на ИАГ;

2. директорите на РДГ - за автомобилите, собственост на РДГ.

(2) Предложението по ал. 1 съдържа:

1. копие от свидетелството за регистрация на моторното превозно средство;

2. декларация, че моторното превозно средство ще бъде използвано след оборудване и обозначаване със съответните отличителни знаци и средства за сигнализация.

(3) Копие от заповедта за определяне на моторното превозно средство със специален режим на движение се съхранява в моторното превозно средство и при необходимост се предоставя на контролните органи.

(4) Изпълнителната агенция по горите поддържа актуален списък на издадените заповеди по ал. 1.

Чл. 40. (1) Моторните превозни средства със специален режим на движение се оборудват с устройства, излъчващи специален звуков сигнал и синя проблясваща светлина.

(2) Автомобилите със специален режим на движение се обозначават на предния капак със светлоотразителен надпис "ИАГ" с бял или зелен цвят, а на двете предни врати се поставя същият надпис или логото на ИАГ.

Чл. 41. При движение с автомобили със специален режим горските инспектори са длъжни да изпълняват разпорежданията на служителите на МВР.

Чл. 42. (1) След използване на специален режим на движение горските инспектори са длъжни да представят писмен доклад за всеки отделен случай.

(2) Работодателят или органът по назначаване на горски инспектори е длъжен да:

1. организира и провежда периодично обучението и подготовката на водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение;

2. осигури необходимото оборудване и обозначаване на МПС със специален режим на движение, както и техническата му изправност.

Чл. 43. (1) Служителите в ИАГ и нейните структури, които заемат длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, както и определените със заповед на изпълнителния директор на ИАГ лица спират превозните средства чрез подаване на сигнал със стоп-палка със светлоотразителен надпис "ИАГ" и пореден номер.

(2) При спиране на превозни средства лицата по ал. 1 трябва да са облечени с униформено облекло, а когато проверките се извършват по пътищата от републиканската пътна мрежа, използват и светлоотразителни жилетки с надпис "ИАГ".

(3) При спиране на превозни средства лицата по ал. 1:

1. ясно и точно се представят на водача (длъжност, фамилия, причини за спирането на превозното средство);

2. легитимират се със служебната си карта;

3. при необходимост поканват водача да слезе от превозното средство.

Чл. 44. (1) Стоп-палките се изработват по поръчка на ИАГ.

(2) Изпълнителната агенция по горите предоставя стоп-палките на нейните структури и води списък по образец.

(3) Стоп-палките със светлоотразителен надпис "ИАГ" се предоставят на оправомощените лица от техните работодатели или органи по назначаване със заповед.

(4) Лицата, на които са предоставени стоп-палки, са длъжни при изгубване или повреда в срок 24 часа да уведомят с доклад работодателя си или органа по назначаване, който уведомява в писмен вид ИАГ, когато лицето не е служител на агенцията.

(5) Стоп-палките се изваждат от употреба със заповед на изпълнителния директор на ИАГ, като това се отразява в списъка по ал. 2.
Раздел II.
Условия и ред за използване на помощни средства и ред за принудително отвеждане на нарушители с неустановена самоличност


Чл. 45. (1) Горските инспектори използват помощни средства при спазване на реда, регламентиран с Наредба № Із-325 от 2011 г. за реда за употреба на помощни средства от полицейските органи (ДВ, бр. 14 от 2011 г.).

(2) След използване на помощни средства горският инспектор уведомява незабавно органа по назначаване или работодателя си и изготвя доклад, който представя в 3-дневен срок.

(3) В доклада по ал. 2 се посочва:

1. име, длъжност и месторабота на служителя;

2. основание и причини за използването на помощните средства;

3. видът и количеството на използваните помощни средства;

4. мястото, датата и часът на използване на помощните средства;

5. видими последствия от използването на помощни средства за лицата, спрямо които са приложени;

6. по възможност трите имена, ЕГН и адрес на лицата, спрямо които са използвани помощни средства.

Чл. 46. (1) В 6-месечен срок от назначаването на горските инспектори работодателят или органът по назначаване е длъжен да организира курс за използване на помощни средства, като разходите са за негова сметка.

(2) Не се допуска предоставяне и се забранява използването на помощни средства от горски инспектори, които не са преминали успешно курс за използването им.

Чл. 47. (1) Забранява се използването на помощни средства извън посочените в чл. 200, ал. 8 ЗГ.

(2) Горските инспектори могат да използват само помощни средства, предоставени им от техния работодател или от оправомощено от него лице.

Чл. 48. (1) При зачисляването на помощни средства на горските инспектори задължително се провежда инструктаж относно използването им и техните тактико-технически характеристики.

(2) Горските инспектори удостоверяват с подписа си в списък по образец получаването на помощните средства и провеждането на инструктажа по ал. 1.

Чл. 49. (1) Когато извършителят на правонарушение е с неустановена самоличност, горските инспектори задължително го поканват да бъде придружен до най-близкото районно управление на МВР.

(2) В случай на отказ лицето се задържа и се отвежда принудително до най-близкото районно управление на МВР при спазване на реда, регламентиран в чл. 200, ал. 2 - 4 ЗГ.
Глава шеста.
ОБРАЗЦИ НА МАРКИ, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА


Чл. 50. Съгласно ЗГ марките са:

1. контролна горска марка;

2. производствена марка;

3. общинска марка - за маркиране на дървесина, добита извън горските територии.

Чл. 51. (1) Контролната горска марка (КГМ) е във формата на правилен шестоъгълник, с дължина на страната 17,5 мм и е по образец, определен с приложение № 3.

(2) Марката съдържа серия и пореден номер, които се определят с удостоверението по чл. 55, ал. 2, т. 1.

(3) Буквите и цифрите на КГМ са с височина 8 мм и широчина 4 мм. В случаите, когато марката е във вид на метално чукче, дълбочината на релефа следва да е не по-малко от 1 мм.

Чл. 52. (1) Производствената марка (ПМ) е във формата на равностранен триъгълник с дължина на страната 40 мм и е по образец, определен с приложение № 4.

(2) Марката съдържа серия и пореден номер, които се посочват в удостоверението по чл. 58, ал. 3. Буквеното обозначение на серията по РДГ е определено с приложение № 6.

(3) Буквите и цифрите на ПМ са с височина 8 мм, широчина 4 мм и дълбочина на релефа не по-малко от 1 мм.

Чл. 53. (1) Общинската марка е във форма на кръг с диаметър 40 мм и е по образец, определен с приложение № 5.

(2) В центъра на кръга е изписан поредният номер, като височината на цифрите е 9 мм, а в периферната част на кръга, успоредно на външния контур, е изписано името на съответната община. Дълбочината на релефа следва да е не по-малко от 1 мм.

(3) Дървесината, добита от горски територии, включени в обхвата на националните паркове, се маркира и транспортира с документи съгласно изискванията на ЗЗТ и подзаконовите нормативни документи по прилагането му.

Чл. 54. (1) Маркирането се осъществява чрез:

1. поставяне с боя на отпечатък от метално чукче, на който релефно е изобразена марката, или

2. неподвижно закрепване на пластина, съдържаща изображение на марката и пореден номер на пластината.

(2) Цветът на боята или на пластината за маркиране на дървесината е:

1. зелен - за дървесина за транспортиране;

2. различен от червен и зелен цвят - за стояща на корен дървесина.

Чл. 55. (1) За изработване на контролна горска марка физическите лица, вписани в публичния регистър по чл. 235 ЗГ, подават в ИАГ заявление по образец.

(2) В двуседмичен срок от постъпване на заявлението изпълнителният директор на ИАГ или оправомощено от него длъжностно лице издава и изпраща до заявителя по ал. 1:

1. удостоверение, в което посочва серията и поредния номер на КГМ, или

2. мотивиран отказ за издавае на такова удостоверение.

(3) Всяко правоимащо лице има право да притежава до 3 броя КГМ, като всяка от тях е с различен номер.

(4) В случаите на избор на метално чукче същото се изработва в един екземпляр.

(5) Изработването на марките се организира и е за сметка на лицата, получили удостоверение по ал. 2.

(6) Забранява се изработването, притежаването и използването на повече от един брой метални чукчета с КГМ с един и същи номер.

Чл. 56. Предоставянето на марката на друго лице не се счита за преотстъпване, когато марката се използва в присъствието и под контрола на нейния притежател.

Чл. 57. При извършване на маркиране лицата носят със себе си копие от удостоверението по чл. 55, ал. 2 или копие от заповедта по чл. 59, ал. 3 и са длъжни да ги представят при проверка.

Чл. 58. (1) За изработване на производствена марка собствениците и ползвателите на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина, подават в РДГ заявление по образец за всеки отделен обект.

(2) Към заявлението се прилага документ за собственост или за ползване на обекта, както и документите, изискуеми по Закона за устройство на територията (ЗУТ) за въвеждане на обекта в експлоатация и/или за разрешаване на неговото ползване.

(3) В двуседмичен срок от постъпване на заявлението директорът на РДГ или оправомощено от него длъжностно лице издава и изпраща до заявителя по ал. 1:

1. удостоверение, в което се посочва серията и поредният номер на производствената марка, или

2. мотивиран отказ за издаването на такова удостоверение.

(4) Забранява се изработването, притежаването и използването на повече от една производствена марка за един обект.

(5) Изработването на марките се организира и е за сметка на лицата, получили удостоверението по ал. 3.

(6) Собствениците и ползвателите на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина, представят в РДГ изработената за обекта производствена марка за снемане на отпечатък преди вписването й в регистъра на производствените марки.

Чл. 59. (1) Изработването на марките за маркиране на дървесина, добита извън горски територии, се организира и е за сметка на съответната община, която води списък на марките.

(2) Кметът на общината определя със заповед реда за изваждане от употреба на марките по ал. 1 и реда за уведомяване в случай на изгубване или кражба.

(3) Марките по ал. 1 се предоставят на длъжностни лица със заповед на кмета на общината.

(4) Копие от заповедта по ал. 2 и 3 се изпращат в 7-дневен срок от издаването й на директора на съответната РДГ.

Чл. 60. (1) При кражба или загубване на контролна горска марка или на производствена марка лицето, на чието име е издадено удостоверение по чл. 55, ал. 2 или по чл. 58, ал. 3, е длъжно в срок до 24 часа да уведоми органа, който води регистъра за съответните марки.

(2) В случай на изгубване, кражба или при изваждане от употреба на марка по чл. 50, т. 3 кметът на съответната община уведомява в 7-дневен срок съответната РДГ.

Чл. 61. (1) Изработването на нов екземпляр от регистрирана марка се извършва след унищожаване на повредената марка.

(2) Изваждането от употреба на марките се извършва със заповед на органа, който води съответния регистър.
Каталог: data -> docs
docs -> Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фонд
docs -> Наредба №4 от 19. 02. 2013 г за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
docs -> Едър дивеч благороден елен cervus elaphus L
docs -> Наредба №1 от 22 декември 2008 Г. За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
docs -> Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
docs -> Закон за изменение и допълнение на закона за горите
docs -> Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сеч
docs -> § в чл. 1, ал. 2 след думата „гори” се добавя „в горски територии”. § в чл. 6 се създава ал. 6: „(6) При провеждане на отгледните сечи се спазват принципите на позитивната селекция.”


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница