Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските територии


Глава седма. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА МАРКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА СЕЧ ДЪРВЕТА И НА ДЪРВЕСИНАТА ПРЕДИ НЕЙНОТО ТРАНСПОРТИРАНЕстраница3/3
Дата22.07.2016
Размер462.81 Kb.
#906
1   2   3

Глава седма.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА МАРКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА СЕЧ ДЪРВЕТА И НА ДЪРВЕСИНАТА ПРЕДИ НЕЙНОТО ТРАНСПОРТИРАНЕ


Чл. 62. Определените за сеч дървета, когато това се изисква по наредбата по чл. 101, ал. 3 ЗГ, се маркират с контролна горска марка в основата на стъблото от долната страна на склона или на някой от повърхностните корени така, че след отсичане на дървото отпечатъкът на марката или пластината да се съхранят и да са видими.

Чл. 63. (1) Преди експедиране от временен склад дървесината се маркира с контролна горска марка, като:

1. при едрата и средната строителна дървесина, както и при обли занаятчийски материали (ОЗМ) се маркира един от отрезите на всяка секция, на който предварително с траен знак е отбелязан обемът й;

2. при дребната строителна дървесина, дървесината за технологична преработка и дървата за горене се маркира най-малко 30 на сто от общия обем на транспортираната дървесина чрез поставяне на марката на видимия при транспортиране отрез, като задължително се маркират всички отрези с диаметър над 20 см.

(2) Маркирането по ал. 1 се извършва преди транспортиране на дървесината и по начин, позволяващ контрол по време на транспорта.

Чл. 64. Преди транспортиране дървесината, добита извън горски територии, се маркира по начина, указан в чл. 63.

Чл. 65. Маркирането с производствена марка на дървесина, транспортирана от обекти, в които постъпва, преработва се или се експедира дървесина, се извършва:

1. на един от отрезите на всяка секция - за едрата и средната строителна дървесина и за фасонираната дървесина;

2. на един от отрезите на секциите при облата дребна строителна дървесина, дървесината за технологична преработка и дървата за горене, като се маркира най-малко 30 на сто от общия обем на транспортираната дървесина, в т. ч. и всички секции с диаметър над 20 см на видимия при транспортиране отрез;

3. за пакетирана фасонирана дървесина се маркира всеки пакет.

Чл. 66. (1) Определените за сеч дървета в един имот и/или едно насаждение се маркират само с един цвят боя или пластина.

(2) При необходимост от частично коригиране на извършено маркиране поставеният отпечатък от КГМ върху дърветата, които не следва да бъдат отсечени, се заличава или върху него се поставя червена боя, а новите дървета се маркират със същия цвят боя, използван при предишното маркиране.

(3) При извършване на ново цялостно маркиране - премаркиране на насаждение, подлежащите на отсичане дървета се маркират с друг цвят боя, различен от първоначалния.

Чл. 67. (1) Решение за отсичане на единични немаркирани дървета в обекти за добив на дървесина с цел предотвратяване на опасност за живота и здравето на хората се взема от лицето, на което е издадено позволителното за сеч.

(2) Лицето по ал. 1 поставя върху челата на пъновете на отсечените немаркирани дървета отпечатък на контролната горска марка, като използва жълт цвят, и съставя на място протокол по образец, който се прилага към констативния протокол за освидетелстване на сечището.

Чл. 68. (1) При необходимост от отсичане на немаркирани дървета с цел предотвратяване или потушаване на пожари, при възникване или за предотвратяване на природни бедствия и аварии, както и с цел премахване на дървета, създаващи опасност за функциониране на инфраструктурни обекти или за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората, решението за отсичането им се взема от:

1. собственика на горската територия или лицето, упълномощено да я управлява;

2. служители на ИАГ или на нейните структури;

3. служители на МВР;

4. областния управител или кмета на съответната община;

5. лицето, стопанисващо инфраструктурния обект.

(2) Лицето, взело решение за отсичането на дърветата по ал. 1, съставя констативен протокол, в който описва причините, мястото, датата, засегната площ, броя на отсечените дървета и/или приблизителния им обем, като уведомява собственика на горската територия и съответната РДГ, на които представя и копие от констативния протокол. Когато решението е взето от служители на МВР, констативният протокол се съставя от служители на съответната РДГ.

(3) Превозни билети за транспортиране на добитата дървесина се издават въз основа на констативния протокол по ал. 2.

(4) В случай че след извършване на проверка от служители на ИАГ или РДГ се установи, че сечта е извършена без основание, същите съставят констативен протокол и уведомяват органите на досъдебното производство или съставят акт за установяване на административно нарушение.

(5) Собственикът или лицето, упълномощено да управлява съответната горска територия, предприема действия за разпореждане с дървесината по ал. 1.

(6) Лицето, което издава превозните билети за транспортиране на дървесината по ал. 1, маркира челата на пъновете на отсечените немаркирани дървета с контролната горска марка, като използва жълт цвят.

Чл. 69. (1) При констатиране на нарушение пъновете и/или дървесината, предмет на нарушението, се маркират с КГМ и червена боя.

(2) Маркирането в случаите по ал. 1 се извършва чрез поставяне на контролната горска марка върху пъновете и/или върху челата на всички дървесни секции.

(3) Маркирането по ал. 1 се извършва от лице, оправомощено да установява нарушения по ЗГ или подзаконовите нормативни актове и притежаващо контролна горска марка.

(4) Изчисляването на обема и определянето на категориите на дървесината, предмет на нарушение на ЗГ или подзаконовата уредба по прилагането му, се извършва по утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ нормативно-справочна база и/или по действащия горскостопански план или програма.

(5) За целите на тази наредба дървесината се категоризира и окачествява съгласно българските държавни стандарти освен в случаите, когато с нормативен акт е предвидено друго.

Чл. 70. Дървесината, натоварена на превозно средство от временен склад или от обекти, в които постъпва, преработва се или се експедира дървесина, се маркира само с една контролна горска марка или общинска марка, съответно с една производствена марка, като се използва само един цвят боя.
Глава осма.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТКРИВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА КОНТРОЛНИ ГОРСКИ ПУНКТОВЕ


Чл. 71. (1) Контролните горски пунктове се изграждат с цел осъществяване на контролна дейност и проверки относно законния произход на превозваната дървесина, дивечови и други недървесни горски продукти.

(2) Контролните горски пунктове са постоянни и временни.

(3) На постоянните горски пунктове се осъществява ежедневен 24-часов контрол.

(4) На временните контролни горски пунктове контролът се осъществява по график, утвърден от директора на съответната РДГ.

(5) Дежурствата на контролните горски пунктове се извършват от служители на ИАГ или РДГ.

Чл. 72. (1) Постоянните горски пунктове се откриват и закриват по предложение на директора на съответната РДГ със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.

(2) В случай че пунктът попада в обхвата на републиканска или общинска пътна мрежа, предложението на директора на РДГ за откриване на пункт се съгласува с директора на съответната ОД на МВР.

(3) Временните контролни горски пунктове се откриват и закриват със заповед на директора на съответната РДГ, съгласувана с директора на ОД на МВР.

(4) По предложение на предприятията по чл. 163 ЗГ, на общини или на горски сдружения могат да се откриват и закриват временни контролни горски пунктове. Лицето, по чието предложение е открит временният контролен горски пункт, осигурява изграждането, оборудването и финансирането му за собствена сметка.

Чл. 73. (1) Контролните горски пунктове се изграждат на подходящи места за спиране, престой и разтоварване на превозните средства и се устройват и оборудват със:

1. предупредителни табели, знаци и устройства за спиране на превозните средства;

2. постоянна радио- или телефонна връзка;

3. място за съхраняване на задържани вещи, предмет или средство на нарушения - за постоянните контролни горски пунктове.

(2) На постоянните контролни горски пунктове функционира непрекъснато видео-наблюдение, води се дневник по образец и се извършва заверка на документите, придружаващи транспортираната дървесина и недървесни горски продукти. За целта може да се използва и специализиран софтуер, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ.

(3) На временните контролни горски пунктове се води дневник по образец и се извършва заверка на документите, придружаващи транспортираната дървесина и недървесните горски продукти.
Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Превозно средство, от което се извършва продажба на дървесина" е обект по смисъла на чл. 206 ЗГ.

2. "Централен склад" е терен, до който се транспортира дървесина от един или повече временни складове и е обект по смисъла на чл. 206 ЗГ.
Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Стоп-палките и светлоотразителните жилетки, обозначени с надпис "НУГ" или "ДАГ", се използват до изваждането им от употреба.

§ 3. (1) Марките, произведени съгласно изискванията на отменения ЗГ (ДВ, бр. 125 от 1997 г.), се използват до тяхното обезсилване или изваждане от употреба.

(2) Контролните горски марки на ДГС/ДЛС и УОГС се предоставят на правоимащите лица със заповед на директорите.

(3) Марките по ал. 1 се изваждат от употреба със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.

§ 4. В срок до шест месеца от влизане в сила на наредбата служителите на ИАГ и нейните структури, които отговарят на изискванията за заемане на длъжностите по чл. 35, ал. 1, т. 4, 5 и 6 и желаят да я заемат, се преназначават без провеждане на конкурс.

§ 5. (1) Изпълнителният директор на ИАГ утвърждава със заповеди образците на документи по тази наредба, които се публикуват на интернет страницата на агенцията.

(2) Със заповедите по ал. 1 се определят и условията и редът за предоставяне, попълване, издаване, отчитане и съхраняване на документите, както и документите, които могат да бъдат подавани в електронен вид.

§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 148, ал. 11, чл. 196, ал. 3, чл. 198, ал. 3, чл. 200, ал. 10, чл. 203, ал. 3, чл. 204 и чл. 208 ЗГ.

§ 7. Указания по прилагането на наредбата дават министърът на земеделието и храните и министърът на вътрешните работи.

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 23, ал. 2, т. 1РАЗРЕШИТЕЛНО

за достъп до горски територии

Рег. №............................/........................................................................... 20......г.

На основание заявление с вх. № .....................................................................от

................... 20..... г. се разрешава достъпът до ....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

(посочва се обект, маршрут, горски път, имот, кад. №, подотдел, местност, землище)

на следното пътно превозно средство:

...............................................................................................................................................................................................

(марка, модел)

рег. №.....................................................................................................................,

собственост на ...............................................................................................................................................................................

Настоящото разрешително е:

Срочно, със срок на валидност от ..........................................................................................................................................................

............ до...............................................................................................................................................................................

Безсрочно (в случаите по чл. 148, ал. 4 ЗГ).

Указания: .......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

(попълва се при необходимост)

 

Издал

Подпис
разрешителното: ...................................................

и печат: .................................................
(длъжност)

 
.....................................

 
(име, фамилия)

 


Приложение № 2 към чл. 23, ал. 2, т. 2РАЗРЕШИТЕЛНО

за достъп до горски територии

Рег. №............................/........................................................................... 20......г.

На основание заявление с вх. № .....................................................................от

................... 20..... г. се разрешава достъпът до ....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

(посочва се обект, маршрут, горски път, имот, кад. №, подотдел, местност, землище)

с товарни превозни средства и пътни превозни средства

с животинска тяга на: .......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ........................................................................................................................,

л. к. № .........................., издадена от ..........................................................................................................................................

на ...........................................................................................................................,

управител/представител на ...................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

(наименование на юридическото лице)

ЕИК: ....................................................................................................................................................................................

Телефон/мобилен: ............................................................................................................................................................................

Настоящото разрешително е:

 Срочно, със срок на валидност от .............................................................................................................................................................

..............................................до......................................................................................................................................

 Безсрочно (в случаите по чл. 148, ал. 4 ЗГ)

Указания: ..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

(попълва се при необходимост)

 

Издал

Подпис
разрешителното: ...................................................

и печат: .................................................
(длъжност)

 
.....................................

 
(име, фамилия)

 


Приложение № 3 към чл. 51, ал. 1
ОБРАЗЕЦ НА КОНТРОЛНА ГОРСКА МАРКА


Приложение № 4 към чл. 52, ал. 1
ОБРАЗЕЦ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА


Приложение № 5 към чл. 53, ал. 1
ОБРАЗЕЦ НА ОБЩИНСКА МАРКА


Приложение № 6 към чл. 52, ал. 2НОМЕНКЛАТУРА

на буквените обозначения на серията на производствените марки по регионални дирекции на горитеРДГ

Буквено
 

 

обозначение
1.

Берковица

А
2.

Благоевград

О
3.

Бургас

Ж
4.

Варна

Е
5.

В. Търново

В
6.

Кърджали

К
7.

Кюстендил

П
8.

Ловеч

Б
9.

Пазарджик

Н
10.

Пловдив

Л
11.

Русе

Г
12.

Сливен

З
13.

Смолян

М
14.

София

Р
15.

Ст. Загора

И
16.

Шумен

Д
Каталог: data -> docs
docs -> Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фонд
docs -> Наредба №4 от 19. 02. 2013 г за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
docs -> Едър дивеч благороден елен cervus elaphus L
docs -> Наредба №1 от 22 декември 2008 Г. За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
docs -> Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
docs -> Закон за изменение и допълнение на закона за горите
docs -> Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сеч
docs -> § в чл. 1, ал. 2 след думата „гори” се добавя „в горски територии”. § в чл. 6 се създава ал. 6: „(6) При провеждане на отгледните сечи се спазват принципите на позитивната селекция.”


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница