Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските териториистраница1/3
Дата22.07.2016
Размер462.81 Kb.
#906
  1   2   3
НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА КОНТРОЛА И ОПАЗВАНЕТО НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

В сила от 07.02.2012 г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. условията и редът за осъществяване на дейностите по контрол и опазване на горските територии;

2. условията и редът за движението по горските пътища, поставянето на пътни знаци и техните образци, както и образците на документите за достъп до горските територии;

3. условията и редът за назначаване на горски инспектори, както и специфичните изисквания за психофизическа годност и професионална подготовка;

4. условията и редът за използване от горските инспектори на помощни средства и на моторни превозни средства със специален режим на движение, както и организацията и редът за принудително отвеждане на нарушителите с неустановена самоличност в структурите на Министерството на вътрешните работи (МВР);

5. образците на марките, условията и редът за тяхното придобиване, предоставяне и употреба;

6. условията и редът за маркиране на определените за сеч дървета, когато това се изисква съгласно наредбата по чл. 101, ал. 3 от Закона за горите (ЗГ), както и на дървесината преди нейното транспортиране;

7. условията и редът за откриване и закриване на контролни горски пунктове.
Глава втора.
УСЛОВИЯ, РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ


Раздел I.
Контрол


Чл. 2. При изпълнение на служебните си задължения по контрол служителите на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и нейните структури:

1. предотвратяват закононарушения, касаещи горските територии, горските и дивечовите ресурси, както и рибните ресурси в обектите за любителски риболов, чрез спиране на незаконните дейности, даване на разпореждания и предписания;

2. при констатиране на административни нарушения, свързани с горските територии, горските и дивечовите ресурси и рибните ресурси в обектите за любителски риболов, съставят констативни протоколи и актове за установяването им;

3. при констатиране на нарушения, съдържащи данни за престъпления, свързани с горските територии, горските и дивечовите ресурси и рибните ресурси в обектите за любителски риболов, съставят констативни протоколи и уведомяват незабавно органите на досъдебното производство;

4. дават предписания за отстраняване на пропуски при изпълнение на лесовъдски дейности и дейности по опазване на горските територии.

Чл. 3. Контролът се осъществява от служители на ИАГ и на нейните структури, които заемат длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, както и от служители, определени със заповед по чл. 197 ЗГ на изпълнителния директор на ИАГ.

Чл. 4. (1) Служебните карти на служителите в ИАГ и на директорите на нейните структури се издават по служебен ред в срок до 30 дни от тяхното назначаване.

(2) Служебните карти на служителите в структурите на ИАГ се издават в срок до 30 дни от възникване на служебното/трудовото правоотношение въз основа на заявление до изпълнителния директор на ИАГ, подадено от съответния работодател или орган по назначаване.

(3) При кражба, увреждане или загубване на служебна карта лицето, на което е издадена, уведомява в 24-часов срок своя работодател или органа по назначаване, а в случаите по ал. 2 - и ИАГ.

(4) Служителите в ИАГ и нейните структури връщат служебните си карти в деня на получаване на заповедта за прекратяване на трудовото/служебното правоотношение.

(5) Обезсилването на издадените служебни карти се извършва със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.

(6) Изпълнителната агенция по горите поддържа списък на издадените и обезсилени служебни карти. Списъкът се публикува на интернет страницата на ИАГ.

Чл. 5. (1) Със заповед на изпълнителния директор на ИАГ или на ръководителите на нейните структури част от състава на горските инспектори се организира в екипи.

(2) Числеността на екипа се определя със заповедта по ал. 1 и е съобразена с поставените задачи, но не може да бъде по-малка от двама горски инспектори.

(3) Със заповедта по ал. 1 се определя отговорникът на екипа или на контролния горски пункт, начинът на планиране и отчитане на дейността.

(4) При изпълнение на служебните си задължения горските инспектори носят със себе си бланки на актове за установяване на административни нарушения, констативни протоколи и разписки за отговорно пазене.

(5) Отговорникът на екипа води ежедневно дневник, в който отбелязва най-малко следната информация:

1. дата, състав на екипа и начало на работния процес;

2. обекти, лица, превозни средства и документи, които са проверени;

3. серийни номера на съставени констативни протоколи, актове за установяване на административно нарушение и др.;

4. данни за задържани лица и автомобили, използвани помощни средства, физическа сила и специален режим на движение на превозно средство;

5. край на работния процес.

(6) Отговорникът на екипа или на постоянния контролен горски пункт ежемесечно представя на прекия си ръководител доклад за дейността на екипа или пункта и сведение за резултатите от дейността.

(7) Ръководителите на лицата по ал. 6 представят пред изпълнителния директор на ИАГ или пред съответния ръководител на нейните структури до 5-о число на следващия месец сведение по образец и доклад за резултатите от дейността на екипите през изтеклия месец.

(8) Специализираните териториални звена на ИАГ представят до 5-о число на следващия месец сведение за резултатите от тяхната контролна дейност в съответната регионална дирекция по горите (РДГ) по териториален принцип.

(9) В срок до 10-о число на следващия месец всяка РДГ представя в ИАГ доклад и сведение за резултатите от дейността по контрол.

Чл. 6. (1) За осъществяване на дейността на екипите от горски инспектори се изготвя ежемесечен график за работното време, утвърден от съответния работодател или от оправомощено от него лице.

(2) Изменение от утвърдения график се допуска само в следните случаи:

1. по разпореждане на лицето, което е утвърдило графика;

2. по решение на отговорника на екипа във връзка със сигнал за нарушение, при възникване на горски пожар или друг инцидент, изискващ незабавни действия.

(3) За изменението в утвърдения график в случаите по чл. 6, ал. 2, т. 2 отговорникът на екипа в еднодневен срок подава доклад до лицето, утвърдило графика, а в седемдневен срок промяната се отразява в графика.

Чл. 7. Със заповед на изпълнителния директор на ИАГ може да се организират проверки върху цялата територия на страната с участието на служители на ИАГ, РДГ, специализирани териториални звена, както и съвместно с други ведомства.

Чл. 8. (1) Във всички случаи на извършени проверки от служители на ИАГ и нейните структури, при които са установени данни за нарушения или е необходима допълнителна проверка за изясняване на факти и/или обстоятелства, се изготвя констативен протокол по образец.

(2) При констатиране на нарушение и невъзможност да се състави акт за установяване на административно нарушение с констативния протокол може да се изземват и задържат необходимите веществени и писмени доказателства (документи и/или вещи, предмети на нарушението или средства за извършването му).

(3) При констатиране на нарушения по ЗГ, Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), Закона за защитените територии (ЗЗТ), Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), Закона за лечебните растения (ЗЛР), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за опазване на селскостопанско имущество (ЗОСИ) и подзаконовите актове по прилагането им лицата по ал. 1 могат да спират и прекратяват дейности с констативен протокол, но за срок не по-дълъг от 3 работни дни.

(4) Предаването за съхранение на иззетите и задържани вещи, предмети и документи, се извършва с разписка за отговорно пазене по образец.

Чл. 9. (1) Когато с цел проверка се налага изземване и задържане на писмени документи, издадени въз основа на ЗГ, ЗЛОД, ЗЗТ, ЗРА, ЗЛР, ЗБР, ЗОСИ и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им, в констативния протокол се описва задържаният документ.

(2) В случаите по ал. 1 извършването на дейностите, свързани със задържания документ, може да бъде продължено, като това се вписва в констативния протокол от проверяващото лице.

(3) Когато с констативен протокол е иззет дневник за постъпилата, преработена и експедирана дървесина за повече от 7 дни, лицето, собственик или ползвател на обекта, има право да му бъде заверен нов дневник от съответната РДГ, в случай че дейността в обекта не е спряна или прекратена.

(4) В новия дневник служител на РДГ вписва данните от рекапитулацията за количествата дървесина в обекта, отразени в стария дневник към момента на изземването му.

(5) В деня на заверка от РДГ на новия дневник собственикът или ползвателят на обекта вписва превозните билети, получени или издадени след изземването на стария дневник.

(6) В случай че не е констатирано нарушение, свързано с иззетия дневник, собственикът или ползвателят на обекта може да го получи обратно и да го ползва след повторна заверка от съответната РДГ.

(7) След приключване на проверката и при липса на нарушение задържаните по ал. 1 документи се изпращат на лицето по служебен ред.

Чл. 10. (1) Задържаните вещи, предмет и/или средство на нарушение, се предават за съхранение с разписка за отговорно пазене.

(2) В случаите, когато съхранението на задържани вещи, предмет и/или средство на нарушения, е невъзможно или е свързано със значителни разходи, същите могат да се оставят за отговорно пазене на нарушителя с разписка за отговорно пазене.

(3) Директорът на държавното предприятие по чл. 163 ЗГ след съгласуване с директора на съответната РДГ в едномесечен срок от влизане в сила на наредбата определя със заповед бази за съхранение на всички задържани с акт за установяване на административно нарушение предмети и/или средства на нарушения, както и материалноотговорните лица.

(4) Броят на базите по ал. 3 не може да бъде по-малък от една за всяка административна област.

(5) По предписание на изпълнителния директор на ИАГ директорите на държавните предприятия са длъжни да определят допълнителни бази за съхранение на задържани вещи, предмет и/или средство на нарушения, за районите с концентрация на нарушения.

(6) Копие от заповедта по ал. 3, 5 и 8 се представя на съответната РДГ и областна дирекция (ОД) на МВР за сведение, а заповедите по ал. 3 и 5 - на кметовете на общини.

(7) Разходите по задържането и съхраняването на задържаните вещи, предмет и/или средство на нарушения, се приспадат от сумите, получени от продажбата им.

(8) Кметовете на общини - собственици на гори, след съгласуване с директора на съответната РДГ в едномесечен срок от влизане в сила на наредбата определят бази за съхранение на вещи, предмети и/или средства на нарушения, задържани с актове за установяване на административно нарушение и констативни протоколи, както и материалноотговорните лица.

Чл. 11. (1) Актовете за установените административни нарушения и съпътстващите ги документи се представят с писмен доклад в 7-дневен срок пред съответния работодател.

(2) Когато съответният работодател няма правомощия да издава наказателни постановления, документите по ал. 1 се изпращат по служебен ред в 7-дневен срок до:

1. кмета на общината - за нарушения, установени от кметовете на кметства, кметски наместници и лицата, които заемат длъжност в общините, за която се изисква лесовъдско образование;

2. оправомощени от министъра на вътрешните работи длъжностни лица - за нарушения, установени от държавни служители на МВР;

3. директора на съответната РДГ - в останалите случаи.

(3) Когато актовете за установените административни нарушения и съпътстващите ги документи са съставени от лица по чл. 274, ал.1, т. 4 ЗГ, същите ги изпращат в 14-дневен срок до директора на съответната РДГ.

(4) Лицата по ал. 2 оправомощават със заповед служител, който води регистър на съставените актове за установени административни нарушения и издадените наказателни постановления.

(5) Регистърът по ал. 4 се води по образец, ред и условия, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.

Чл. 12. (1) По време на извършване на дейности в горските територии лицата са длъжни да носят със себе си оригинали или копия от издаденото позволително, разрешително, технологичен план и други писмени документи, доказващи законността на извършваната дейност.

(2) При поискване от контролните органи документите по ал. 1 се представят за проверка.

(3) Изпълнителната агенция по горите и нейните структури планират извършване на комплексни проверки, като в срок не по-малък от 3 дни преди началото на проверката уведомяват директора на държавното предприятие по чл. 163 ЗГ и директора на териториалното поделение, съответно кмета на общината или председателя на горското сдружение, където ще бъде извършена проверка.

(4) Уведомените лица по ал. 3 са длъжни да присъстват по време на проверката или да осигурят свой представител, както и да представят необходимата документация.

Чл. 13. (1) Собствениците и ползвателите на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина, се снабдяват за своя сметка с дневник по чл. 206 ЗГ.

(2) Дневникът е по образец, определен със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.

(3) За един обект не може да се води повече от един дневник.

(4) Собствениците и ползвателите на обекти представят всеки нов дневник прошнурован и прономерован за заверка от съответната РДГ.

(5) Не се разрешава заверка на дневник за обект, за който няма регистрирана производствена марка.

(6) Собствениците и ползвателите на обекти, в които през предходната година е постъпила дървесина с обем над 20 хил. куб. м, могат да предлагат на изпълнителния директор на ИАГ издаването на заповед за определяне на индивидуален образец на дневник.

(7) Собствениците и ползвателите на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина, ежегодно до 31 януари представят в съответната РДГ обобщена справка по образец за количествата на постъпилата, преработената и експедираната дървесина.

(8) Регионалната дирекция по горите води списък по образец на обектите, в които постъпва, преработва се или се експедира дървесина, в който се вписват производствените марки и заверените дневници.

(9) Със заповед на изпълнителния директор на ИАГ може да се определи електронен формат на дневника, както и редът и условията за воденето му и предоставянето на справката по ал. 7.

Чл. 14. (1) Дневникът за постъпилата, преработена и експедирана дървесина се попълва от собственика/ползвателя на обекта или от упълномощено от него лице и се съхранява в обекта, за който е издаден.

(2) Превозните билети се вписват в дневника по ал. 1 в момента на постъпване, съответно на експедиране на дървесината.

Чл. 15. (1) Превозните билети удостоверяват законното транспортиране на описаната в тях дървесина от мястото на натоварване до посоченото място на доставка в срок до 12 часа считано от момента на издаването им. При възникване на авария или на други обстоятелства по време на транспортиране на дървесина, налагащи удължаване на срока за не повече от 2 часа, водачът на превозното средство отразява това в превозния билет, като посочва настъпилото обстоятелство, началния час на възникването му, неговото времетраене и данните от километропоказателя.

(2) При възникване на авария или на други обстоятелства по време на транспортиране на дървесина, налагащи удължаване на срока по ал. 1 за повече от 2 часа или претоварването на дървесината на друго превозно средство, се издава нов превозен билет от оправомощено лице по чл. 211, ал. 2 ЗГ. В новия превозен билет се посочват номерът и датата на стария билет и дървесината се придружава от двата билета.

(3) Превозният билет удостоверява законния произход на описаната в него дървесина, когато същата се намира на посоченото в билета място на доставка. Превозният билет се съхранява до окончателната преработка на дървесината, но за срок не по-малък от три години.

(4) Превозен билет, издаден в нарушение на заповедта за определяне на съответния образец, се счита за невалиден.

(5) Когато на едно превозно средство се товари дървесина от различни складове, се издават отделни превозни билети за дървесината от всеки склад.

(6) Когато с едно превозно средство се транспортира дървесина до различни адреси, се издават отделни превозни билети за всеки адрес.

Чл. 16. (1) Последващо транспортиране на дървесина, придобита за собствени нужди от лица, които нямат регистрирани обекти по чл. 206 ЗГ, се извършва с превозен билет, издаден от лицата по чл. 211, ал. 2 ЗГ.

(2) Превозният билет по ал. 1 се издава въз основа на документ, доказващ законния произход на дървесината.

(3) Върху оригинала на документа, доказващ законния произход на дървесината, лицето, издало новия превозен билет, вписва имената си, номера и датата на издаване на новия документ, както и количеството и вида на описаната в него дървесина.

(4) Лицето по ал. 1 маркира дървесината преди транспортирането й.

Чл. 17. Изпълнителната агенция по горите и нейните структури са длъжни да съхраняват за срок 5 години документите от извършени проверки, свързани с ползването, транспортирането и разпореждането с дървесина, в съответствие с чл. 11 от Регламент 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета.
Раздел II.
Опазване на горски територии


Чл. 18. (1) Опазването на горски територии се осъществява от лица с лесовъдско образование с изключение на случаите по чл. 194 ЗГ.

(2) Поверената за опазване горска територия и организацията на работа на лицата по ал. 1 се определя с договор и/или с длъжностната характеристика.

(3) Копия от документите по ал. 2 се представят в 7-дневен срок от издаването им в съответната РДГ, придружени със списък, съдържащ имената и телефоните на лицата по ал. 1.

(4) Възложителите уведомяват писмено съответната РДГ за сключените договори по чл. 188, ал. 2 и 3, чл. 194 и чл. 195 ЗГ в 7-дневен срок от датата на сключване на договора. Към уведомлението се прилага списък, съдържащ имената и телефоните на наетите лица, както и документ за квалификацията им.

Чл. 19. (1) Регионалните дирекции по горите издават служебни карти и удостоверения по чл. 190, ал. 3 ЗГ въз основа на заявление, подадено от съответния работодател, орган по назначаване или собственик на горска територия.

(2) Към заявлението се прилагат копие от акта за назначаване или наемане и копие от диплома за завършено лесовъдско образование.

(3) Служебни карти и удостоверения по чл. 190, ал. 3 ЗГ се издават в 30-дневен срок от постъпване на заявлението и след заплащане на такса за тяхното издаване.

(4) Регионалната дирекция по горите поддържа списък по образец на издадените и обезсилени служебни карти и удостоверения. Списъкът се публикува на интернет страницата на съответната РДГ.

(5) При кражба или загубване на служебна карта или удостоверение лицето, на което е издадена, уведомява в 24-часов срок своя работодател и съответната РДГ.

(6) Лице, на което е издадено удостоверение или служебна карта, в деня на получаване на заповедта за прекратяване на трудовото/служебното правоотношение или прекратяване на договора за опазване на горски територии ги връща на съответния работодател или орган по назначаване, който в 7-дневен срок ги представя в съответната РДГ.

(7) Обезсилването на издадените служебни карти и удостоверения се извършва със заповед на директора на съответната РДГ.

(8) Унищожаването на обезсилените служебни карти и удостоверения се извършва от комисия, определена със заповед на директора на РДГ, за което се съставя протокол.

Чл. 20. (1) Лицата, констатирали нарушения, които съдържат данни за извършени престъпления, незабавно подават сигнал до органите на МВР и/или на телефон 112.

(2) При констатиране на нарушения в собствените им имоти юридически и физически лица - собственици на горски територии, които не са сключили договори за опазване на имотите си, подават сигнал до:

1. органите на МВР; или

2. съответния кметски наместник, кмет на кметство или кмет на община; или

3. съответната РДГ.

(3) Когато сигналът не е подаден до МВР и в него се съдържат данни за извършени престъпления, уведомените лица по ал. 2 незабавно го изпращат до органите на МВР.

(4) В случаите по ал. 1 и 2 уведомените лица, когато са оправомощени за това, извършват проверка и съставят констативен протокол, а когато се установи, че е извършено административно нарушение, предприемат действия за образуване на административно-наказателно производство.

(5) Лицата по чл. 275, ал. 1, т. 1 и 3 ЗГ представят в съответната РДГ до 10-о число след всяко тримесечие справка по образец за съставените констативни протоколи по ал. 4 и движението по тях.

Чл. 21. (1) Ежегодно в срок до 20 януари предприятията по чл. 163 ЗГ, учебно-опитните горски стопанства (УОГС), общините и горските сдружения - собственици на горски територии, представят в съответната РДГ годишен доклад за дейността по опазване на горските територии и справка по образец.

(2) Справката по ал. 1 се представя и от лица, на които са издадени удостоверения по чл. 190, ал. 3, т. 2 ЗГ.

(3) Ежегодно в срок до 31 януари директорите на РДГ представят в ИАГ обобщен годишен доклад за дейностите по контрол и опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси в обектите за любителски риболов.

(4) Ежегодно до 15 март ИАГ публикува на интернет страницата си обобщен годишен доклад за дейностите по контрол и опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси в обектите за любителски риболов.

Чл. 22. Министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на ИАГ може да дава конкретни предписания за подобряване на дейността по опазване на горските територии на държавните предприятия по чл. 163 ЗГ, УОГС, на горските сдружения и на общините, собственици на горски територии.
Каталог: data -> docs
docs -> Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фонд
docs -> Наредба №4 от 19. 02. 2013 г за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
docs -> Едър дивеч благороден елен cervus elaphus L
docs -> Наредба №1 от 22 декември 2008 Г. За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
docs -> Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
docs -> Закон за изменение и допълнение на закона за горите
docs -> Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сеч
docs -> § в чл. 1, ал. 2 след думата „гори” се добавя „в горски територии”. § в чл. 6 се създава ал. 6: „(6) При провеждане на отгледните сечи се спазват принципите на позитивната селекция.”


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница