Наредба №1 от 9 февруари 2015 Г. За изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведенияДата25.07.2016
Размер169.26 Kb.
#6350
НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2015г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъци на територията на:

1. лечебните заведения по чл. 8, 9 и 10 от Закона за лечебните заведения;

2. здравните заведения по чл. 21 от Закона за здравето.

(2) Наредбата не се прилага за дейностите с радиоактивни отпадъци и отпадъци от лекарствени продукти.

(3) Дейностите по събиране и третиране на:

1. радиоактивни отпадъци се извършват в съответствие с изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия;

2. отпадъци от лекарствени продукти се извършват в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 274, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Чл. 2. (1) За извършване на дейности по третиране на отпадъци, образувани от дейността на заведенията по чл. 1, ал. 1, се изисква съответният документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

(2) Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от заведенията по чл. 1, ал. 1, трябва да притежават регистрационен документ съгласно чл. 35, ал. 3 ЗУО.

Чл. 3. При извършването на медицински, научни и други дейности в заведенията по чл. 1, ал. 1 се образуват неопасни отпадъци съгласно приложение № 1 и опасни отпадъци съгласно приложение № 2.

Чл. 4. Класифицирането на отпадъците, образувани от дейността на заведенията по чл. 1, ал. 1, се извършва по реда на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.).

Чл. 5. Заведенията по чл. 1, ал. 1, притежатели на отпадъци по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗУО, с цел опазване на общественото здраве и околната среда са длъжни:

1. да разделят отпадъците при източника на образуване по вид, състав и свойства;

2. да спазват условията на съхраняване на отпадъците в съответствие с изискванията на наредбата;

3. да опаковат и обозначават разделно събраните отпадъци в съответствие с изискванията на наредбата;

4. да транспортират отпадъците до мястото за предварително съхраняване на отпадъците съгласно изискванията на наредбата;

5. да третират самостоятелно и/или да предават за съхраняване, транспортиране и третиране отпадъците само въз основа на сключен договор с лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности с отпадъци, класифицирани със съответния код, съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците; в случай че лицата, извършващи съхраняване, транспортиране и третиране, са различни, предаването на отпадъците се извършва въз основа на писмени договори между заведението по чл. 1, ал. 1 и лицата, извършващи съответната дейност;

6. да водят отчетност и да попълват идентификационен документ при предаването на опасните отпадъци съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г.);

7. да спазват йерархията по управление на отпадъците по смисъла на чл. 6 ЗУО.

Чл. 6. Забранява се:

1. изхвърлянето на опасни и на обеззаразени отпадъци от заведенията по чл. 1, ал. 1 на нерегламентирани места и/или в съдовете за събиране на битови или масово разпространени отпадъци;

2. съхраняването на опасни отпадъци от заведенията по чл. 1, ал. 1 на открито или по начин, който води до замърсяване на компонентите на околната среда или до риск за общественото здраве;

3. смесването на опасни с неопасни отпадъци, образувани от дейността на заведенията по чл. 1, ал. 1;

4. смесването на опасни отпадъци, които се третират по различен начин и/или притежават различни свойства;

5. предаването на опасни и/или обеззаразени отпадъци, образувани от дейността на заведенията по чл. 1, ал. 1, за рециклиране и производство на материали, които влизат в контакт с храни.

Чл. 7. Ръководителят на заведение по чл. 1, ал. 1 определя със заповед:

1. лице, което отговаря за безопасното управление на опасните отпадъци;

2. лице, което отговаря за предаване на отпадъците за транспортиране от мястото за предварително съхраняване до съоръжението за третиране;

3. лице, което отговаря за воденето на отчетната документация по дейностите с отпадъци, образувани на територията на заведението;

4. задълженията на служителите от всички структурни звена на заведението, ангажирани с процеса на разделното събиране на мястото на образуване, опаковането и обозначаването, предварителното съхраняване и транспортирането на отпадъците до мястото за предварително съхраняване.

Чл. 8. В заведенията по чл. 1, ал. 1:

1. се изгражда система за управление на опасните отпадъци, като се утвърждават правила и процедури за управлението на опасните отпадъци, с които се определят местата за събирането им, опаковането и обозначаването им, реда и безопасните маршрути за транспортирането им до мястото за предварително съхраняване, реда и местата за предварителното им съхраняване, разпределението на отговорностите между съответните длъжностни лица, правила за действие при аварийни ситуации;

2. се извършва оценка на риска, в т. ч. и при работа с опасните отпадъци съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.);

3. се осигуряват необходимите по вид и количество лични предпазни средства и работно облекло за персонала, който е зает с дейностите по третиране и транспортиране на опасните отпадъци на територията на заведенията по чл. 1, ал. 1 съгласно Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.);

4. се провежда периодичен инструктаж на персонала, от чиято дейност се образуват опасните отпадъци или който е зает с дейностите по третирането и транспортирането им на територията на заведенията по чл. 1, ал. 1 съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.);

5. се обозначават използваните съдове, контейнери, торби, сакове и транспортни колички съгласно изискванията на наредбата.

Раздел II.
Събиране, транспортиране и съхраняване на отпадъци в лечебно и/или здравно заведение

Чл. 9. (1) Отпадъците се разделят на мястото на тяхното образуване на опасни и такива, които не притежават опасни свойства (неопасни).

(2) При неправилно разделяне и смесване на опасни и неопасни отпадъци количествата се третират като опасни.

Чл. 10. Разделното събиране, първичното опаковане и обозначаване на отпадъците, образувани в заведенията по чл. 1, ал. 1, се осъществяват на мястото на образуването им.

Чл. 11. (1) Неопасните отпадъци се събират на определени за целта места в прозрачни полиетиленови торби/сакове, поставени в съдове с капак и педал, обозначени с надпис "Неопасен отпадък" и наименование на отпадъка, съгласно приложение № 1.

(2) Разделно събраните отпадъци по ал. 1, които подлежат на оползотворяване, включително рециклиране, се предават за оползотворяване, включително рециклиране, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 ЗУО.

(3) Разделно събраните отпадъци по ал. 1, които не подлежат на оползотворяване, включително рециклиране, се поставят в контейнерите за битови отпадъци и се отстраняват чрез системата за сметосъбиране на населеното място.

Чл. 12. (1) Опасните отпадъци се събират разделно в първични опаковки (торби/сакове/чували, контейнери), обозначени с международния символ за опасни отпадъци съгласно приложение № 3.

(2) Биомедицинските отпадъци, с изключение на биологичните, се събират на местата, където се образуват, в жълти полиетиленови торби/сакове, поставени в съдове с капак и педал, маркирани с жълт цвят. Лабораторните отпадъци, съдържащи култури и щамове с жизнеспособни биологични агенти, както и съдове и прибори, използвани за култивирането им, се автоклавират преди разделното им събиране.

(3) Биологичните медицински отпадъци се събират разделно в червени полиетиленови торби/сакове/чували.

(4) Отпадъците от остри предмети (пробождащи и режещи) се събират в жълти контейнери с добре затварящ се капак, които не позволяват пробиване и достъп до съдържанието.

(5) Отпадъците, съдържащи опасни химични вещества/смеси, се събират в съдове с жълт цвят, изработени от материал, който не взаимодейства с отпадъка.

(6) Амалгамните отпадъци от зъболечението и отпадъците, съдържащи живак, се събират разделно от другите видове отпадъци в съдове, изработени от материал, който не взаимодейства с живака. Отпадъците, съдържащи течен живак, се съхраняват в затворени херметични съдове/контейнери при наличието на сяра.

Чл. 13. (1) В помещенията в заведенията по чл. 1, ал. 1, където се отделят големи количества биомедицински отпадъци (като операционни, манипулационни, превързочни, помещения за тоалет на пациентите, стаи за реанимация и интензивно лечение и др.), отпадъците се събират в жълти полиетиленови чували, поставени в сакодържатели с капак и педал. Капакът на сакодържателя се обозначава с международния символ за опасни отпадъци съгласно приложение № 3.

(2) Биомедицинските отпадъци, образувани в резултат на извършени манипулации при оказване на спешна медицинска помощ/лечение на тежко и хронично болни лица извън територията на лечебно заведение, се събират в плътно затварящи се контейнери, маркирани с жълт цвят. Контейнерите се транспортират до мястото за предварително съхраняване в съответното лечебно заведение, чийто екип обслужва пациента. Забранява се последващото им разделяне съгласно критериите по чл. 11.

Чл. 14. (1) Първичните опаковки за разделно събиране на образуваните опасни отпадъци са за еднократна употреба.

(2) Първичните опаковки по ал. 1 се пълнят до 3/4 от полезния обем, затварят се плътно и се подменят незабавно с нови от същия вид.

(3) Първичните опаковки по ал. 1 се обозначават с добре видим водоустойчив етикет съгласно приложение № 4, указващ мястото на образуване на отпадъка, кратко описание на отпадъка и код за отпадъка съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците.

(4) Не се допуска транспортиране на първичните опаковки по ал. 1, преди да са маркирани съгласно ал. 3.

Чл. 15. Опасните отпадъци се събират ежедневно или по-често при необходимост, по утвърден график от определено със заповедта по чл. 7 лице, което ги транспортира до мястото за предварително съхраняване на отпадъците.

Чл. 16. (1) Заведенията по чл. 1, ал. 1 с изключение на тези, образуващи от дейността си опасни отпадъци в количество, по-малко от 1 кг месечно, трябва да разполагат с едно или повече транспортни средства (количка или контейнер с колела) за извозване на пълните първични опаковки до мястото за предварително съхраняване на опасните отпадъци.

(2) Транспортните средства за опасни отпадъци в заведенията по чл. 1, ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да се използват само за извозване на отпадъци;

2. да са лесни за товарене и разтоварване;

3. да нямат остри ъгли, които биха могли да нарушат целостта на първичните опаковки по време на товарене и разтоварване;

4. да се почистват лесно.

(3) Транспортните средства по ал. 1 се обозначават с международния символ за опасни отпадъци съгласно приложение № 3.

(4) Транспортните средства по ал. 1 се почистват и дезинфекцират ежедневно с биоциди, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването.

Чл. 17. (1) Транспортирането на отпадъците от мястото на образуването им до мястото за предварително съхраняване на отпадъците се извършва по планиран маршрут, описан в правилата и процедурите по чл. 8.

(2) Маршрутът за транспортиране на отпадъците трябва да бъде различен от този на персонал, пациенти, стерилни инструменти, храна и чисто бельо.

(3) Когато условието по ал. 2 не може да се изпълни, маршрутът се използва по график, описан в правилата и процедурите по чл. 8, като след извозване на отпадъците задължително се извършва почистване и дезинфекция с биоциди, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването.

Чл. 18. (1) На територията на заведенията по чл. 1, ал. 1 се определя място за предварително съхраняване на опасни отпадъци.

(2) Мястото за предварително съхраняване на опасни отпадъци е максимално отдалечено от клиники/отделения, амбулатории, централни стерилизационни, места за доставка на храна и чисто бельо и позволява лесен достъп на транспортните средства, с които ще се извозват отпадъците за третиране.

(3) В случаите, когато заведението по чл. 1, ал. 1 има съоръжение за третиране на отпадъците, мястото за предварително съхраняване на опасните отпадъци е в непосредствена близост до него.

(4) Мястото за предварително съхраняване на опасни отпадъци се обозначава с международния символ за опасни отпадъци съгласно приложение № 3.

Чл. 19. (1) В мястото за предварително съхраняване на опасни отпадъци се изграждат водоснабдена и канализирана площадка за измиване и дезинфекция на количките и контейнерите, с които се извозват отпадъците, и помещение за съхраняване на опасните отпадъци.

(2) Помещението за предварително съхраняване на опасни отпадъци трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да е с подходящи размери в зависимост от количеството на образуваните опасни отпадъци и честотата на извозването им за третиране;

2. да е със стени и под, позволяващи влажно почистване и дезинфекция;

3. да е снабдено с течаща вода и подов сифон;

4. да е добре вентилирано и осветено;

5. да е защитено от проникване на пряка слънчева светлина и насекоми;

6. да е обезопасено с цел предотвратяване достъпа на външни лица и животни.

(3) Помещението за предварително съхраняване на опасни отпадъци в заведенията по чл. 1, ал. 1 трябва да е оборудвано с хладилни съоръжения, поддържащи подходящ температурен режим за съхраняване на биологични медицински отпадъци, в случаите, когато предаването им за транспортиране и третиране не е ежедневно.

(4) Заведенията по чл. 1, ал. 1, генериращи от дейността си опасни отпадъци в количество, по-малко от 1 кг месечно, могат да извършват предварително съхраняване в хладилен шкаф (при хладилни условия) при температурен режим от +2 до +8 оС за срок не по-дълъг от три месеца. Хладилният шкаф се използва само за целта и се поставя в помещение с контролиран достъп на външни лица.

Чл. 20. (1) Опасните отпадъци се предават за транспортиране и третиране в затворени вторични опаковки, съобразени с метода за третиране на отпадъка.

(2) Вторичните опаковки (стационарни и/или превозими съдове/контейнери) са изработени от твърд непропусклив материал, непозволяващ пробиване, отговарят на изискванията на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 15 от 2004 г.) и са обозначени с международния символ за опасни отпадъци съгласно приложение № 3.

(3) Вторичните опаковки се осигуряват на заведенията по чл. 1, ал. 1 от лицата по чл. 2, извършващи третиране и/или транспортиране на отпадъци.Раздел III.
Третиране на опасните отпадъци, образувани в лечебно и/или здравно заведение

Чл. 21. (1) Третирането на опасните отпадъци на територията на заведенията по чл. 1, ал. 1 се извършва чрез изгаряне в инсинератор, обеззаразяване чрез автоматизирани системи за раздробяване и автоклавиране, комбинация от раздробяване, автоклавиране и високочестотно/микровълново облъчване или чрез друг вид автоматизирана система, чиято ефективност се поддава на контрол.

(2) На задължително третиране чрез изгаряне в инсинератор подлежат биологичните медицински отпадъци, всички отпадъци, образувани от дейността на изолаторите в инфекциозните отделения/клиники за особено опасни инфекции на заведенията по чл. 1, ал. 1, лабораторните отпадъци и отпадъците, съдържащи химични вещества/смеси, с изключение на излезли от употреба батерии, отпадъци, съдържащи тежки метали (като живак, кадмий и др.), експлозивните отпадъци и отпадъци от опаковки под налягане.

Чл. 22. (1) Съоръженията по чл. 21, ал. 1 функционират в съответствие с параметрите, посочени от производителя. Параметрите и режимът на експлоатация се описват в правилата и процедурите по чл. 8, като се прилага протокол от проверка след инсталиране на съоръжението, извършена от производителя или доставчика.

(2) Ефективността на съоръженията за третиране и степента на обеззаразяване на опасни отпадъци на територията на заведенията по чл. 1, ал. 1 се удостоверява чрез осъществяване на вътрешен и външен контрол с биологични индикатори.

(3) Вътрешният контрол се осъществява от заведението по чл. 1, ал. 1 при всяко обеззаразяване на опасни отпадъци и се отразява в протокол. В протокола се отразяват дата, час, режим на работа, код на третирания отпадък, резултат от вътрешния контрол и подпис на лицето, провело контрола.

(4) Външният контрол се осъществява от регионалните здравни инспекции при пускането в експлоатация на съоръженията за обеззаразяване и периодично на шест месеца след това. За проведения контрол се издава протокол.

(5) При установяване на недостиг на необходимата степен на обеззаразяване компетентният орган, извършващ проверката, спира работата на съоръжението до отстраняване на причините за несъответствието.

Чл. 23. (1) Обеззаразените отпадъци на територията на заведенията по чл. 1, ал. 1 задължително се опаковат и обозначават с добре видим етикет съгласно приложение № 5, указващ код на отпадъка след третиране/обеззаразяване, дата на обработка, параметри на третиране и подпис на лицето, провело третирането.

(2) Отпадъците по ал. 1 се предават за транспортиране и крайно третиране на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 ЗУО.

Чл. 24. Заведенията по чл. 1, ал. 1, които нямат собствено съоръжение за третиране на отпадъците, сключват договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за третиране на отпадъците.

Раздел IV.
Контрол върху дейностите с отпадъци в лечебните и/или здравните заведения

Чл. 25. (1) Директорът на регионалната здравна инспекция или оправомощени от него длъжностни лица контролират в заведенията по чл. 1, ал. 1:

1. разделното събиране на отпадъците на мястото на образуване;

2. класификацията на отпадъците чрез издаване на становище по реда на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците;

3. първичното опаковане и обозначаване;

4. транспортирането на отпадъците на територията на заведението по чл. 1, ал. 1;

5. съответствието на мястото за предварително съхраняване на отпадъците с изискванията на наредбата;

6. ефективността на съоръженията за обеззаразяване в заведенията по чл. 1, ал. 1;

7. наличието на идентификационен документ за предаден отпадък, издаден от лице, извършващо транспортиране и/или последващо третиране на отпадъците, с което заведението по чл. 1, ал. 1 има сключен договор.

(2) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица контролират в заведенията по чл. 1, ал. 1:

1. воденето на отчетните документи по Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

2. наличието на писмени договори с лица, които притежават съответния документ по чл. 35 ЗУО и които извършват транспортиране на отпадъците извън територията на заведенията по чл. 1, ал. 1 и/или тяхното третиране;

3. класификацията на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците, вторичното опаковане и обозначаване на отпадъците и предаването им за третиране;

4. изпълнението на условията в документите, издадени по реда на глава пета, раздел I и II от ЗУО.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 43, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците и чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11, буква "к" от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.


Приложение № 1 към чл. 3 и чл. 11, ал. 1


Отпадъци от лечебни и/или здравни заведения, които не притежават опасни свойства
1. Битови отпадъци.

2. Хартия и картон, пластмаса, вкл. опаковки.

3. Стъклени и пластмасови банки от физиологични разтвори, които не са използвани в системи за кръвопреливане или други вливания на пациент.

4. Ампули и флакони с изключение на тези от използвани ваксини и цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти.

5. Метални опаковки с изключение на тези, съдържащи остатъци от опасни вещества/смеси или замърсени с опасни вещества/смеси.

6. Превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло и бельо за еднократна употреба, които не са замърсени с биологични течности, и памперси с изключение на отпадъци, образувани от дейността на изолаторите в инфекциозните отделения/клиники и лаборатории за особено опасни инфекции на заведенията по чл. 1, ал. 1.

7. Хранителни биоотпадъци с изключение на отпадъци от храни от инфекциозни болници и клиники/отделения.

Приложение № 2 към чл. 3


Опасни отпадъци от лечебни и/или здравни заведения
1. Биомедицински отпадъци

1.1. Биологични медицински отпадъци - телесни части и органи и други анатомични отпадъци, включително кръв, биологични течности и патологични отпадъци, които могат да бъдат различени като такива от гражданите или от медицинския персонал и за които по етични причини се изисква специално третиране.

1.2. Лабораторни отпадъци - култури и щамове, съдържащи жизнеспособни биологични агенти, образувани в здравни заведения, работещи в областта на хигиената, микробиологията и вирусологията, както и в лечебни заведения, в които може да възникне размножаване на патогенни микроорганизми, както и съдове и прибори, използвани за пренасяне, инокулиране и смесване на култури от инфекциозни агенти и инфектирани животни от лабораториите.

1.3. Отпадъци, замърсени с кръв и биологични течности - медицински изделия и оборудване, замърсени с кръв, кръвни продукти, секрети и екскрети, независимо дали са предварително тествани и категоризирани като инфекциозни отпадъци, за които има основания да се предполага, че носят потенциален риск от предаване на инфекциозни агенти (превръзки, тампони, спринцовки без игла, инфузионни набори без игла, бинтове, замърсени чаршафи, бельо, ръкавици и престилки за еднократна употреба и др.).

2. Отпадъци от остри предмети - всички медицински отпадъци с остри или заострени и режещи части, които могат да причинят нараняване, травма или порязване/нарушаване целостта на кожата на човешкото тяло (като употребени игли, дренажни тръби, спринцовки с игла, перца, счупени стъклени съдове, ампули, пипети, скалпелни остриета, ланцети и др.).

3. Отпадъци, съдържащи опасни химични вещества/смеси - отпадъци от диагностика, експериментална работа, дейности по почистване и дезинфекция:

3.1. остатъчни количества химични вещества/смеси, фиксиращи разтвори, разтворители, биоциди (дезинфектанти) и почистващи препарати, органични и неорганични химични вещества/смеси;

3.2. негодни за употреба батерии, съдържащи тежки метали (като живак, кадмий и др.);

3.3. диагностични прибори и консумативи, съдържащи тежки метали (като живак, кадмий и др.);

3.4. амалгамни отпадъци от зъболечението.


Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1, чл. 13, ал. 1, чл. 16, ал. 3, чл. 18, ал. 4 и чл. 20, ал. 2
МЕЖДУНАРОДЕН СИМВОЛ

"ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ"

Приложение № 4 към чл. 14, ал. 3
 

ЕТИКЕТ ЗА ОПАКОВКИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

НА ОБРАЗУВАНИЯ ОПАСЕН ОТПАДЪК

ОТ ЛЕЧЕБНИ И/ИЛИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

Код на отпадъка: ..........................

 

 

 ......................................................................................................

(лечебно/здравно заведение)

......................................................................................................(клиника/отделение/лаборатория/структурно звено)

Описание на отпадъка: .............................................................

Код на отпадъка: .......................................................................

Тегло: .................................................................................... кг.

За хладилно съхранение: ДА/НЕ

                                                          (ненужното се зачертава)

Дата и час на предаване: ...........................................................

Приел: .........................................................................................(име и подпис)

Предал: .......................................................................................(име и подпис)

 

Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1


 

ЕТИКЕТ ЗА ОПАКОВКИ НА ТРЕТИРАН/

ОБЕЗЗАРАЗЕН ОПАСЕН ОТПАДЪК ОТ

ЛЕЧЕБНИ И/ИЛИ ЗДРАВНИ

ЗАВЕДЕНИЯ

 

  

 ......................................................................................................(лечебно/здравно заведение)

Код на отпадъка след третиране/обеззаразяване:

......................................................................................................

Дата на третиране: .....................................................................

Параметри на третиране (време, температура и др.): ............

Лице, провело третирането:...................................................................................................

(име и подпис)

 

Каталог: pictures
pictures -> Доклад за дейността на омбудсмана на
pictures -> Имплантологията на 21 век
pictures -> Наредба №39 от 26 август 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции
pictures -> Конкурс за 2014 година 25 000 balkan documentary center
pictures -> Сесар Милан или Сийзър Милан – както предпочитате – e име, познато на мнозина от седемте сезона на риалити шоуто на National Geographic „Говорещият с кучета”
pictures -> Japanese Style Decorating with Asian Colors, Furnishings & Designs
pictures -> Как изглежда канадското ескимоско куче
pictures -> DE/vision live in sofia – gift list
pictures -> Български зъболекарски съюз национален форум по Дентална медицина гр. Банско – 14-16. 10. 2016 год


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница