Наредба 12 от 22. 04. 2009 г. За условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техникаДата13.10.2018
Размер0.58 Mb.


НАРЕДБА 12 от 22.04. 2009 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА

ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА

СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:

1. обучение за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи – наричани за кратко по-долу “техниката”;

2. издаване и отнемане на разрешително за извършване на обучение за придобиване на правоспособност за работа с техниката;

3. издаване и отнемане на свидетелства за правоспособност за работа с техниката.


Чл. 2. Правоспособността на лицата за работа с техниката се дели на следните категории:

1. категория Твк – колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини;

2. категория Твк-З – специализирана и специална самоходна земеделска техника;

3. категория Твк-Г – специализирана и специална самоходна горска техника;

4. категория Твк-М – специализирана и специална самоходна мелиоративна техника (машини за земни работи);

5. категория Тпс – преносима и стационарна техника.


Чл. 3. Обучението за придобиване на правоспособност за работа с техниката се извършва в учебни форми, получили разрешително от министъра на земеделието и храните. В частта за горската техника разрешителното трябва да е съгласувано с Председателя на Държавната агенция по горите.
Чл. 4. Изпит за придобиване на правоспособност за работа с техниката могат да полагат само лица, преминали обучение в учебна форма.
Чл. 5. (1) Свидетелствата за правоспособност за работа с техниката са документи, удостоверяващи правото на работа със съответния вид.

(2) Свидетелствата за правоспособност за работа с техниката се издават от Контролно-техническата инспекция (КТИ) към Министерството на земеделието и храните (МЗХ).


Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ТЕХНИКАТА
Чл. 6. Обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката се извършва при следните условия:

1. преподавателите, които ще обучават кандидатите, трябва да притежават необходимото специализирано образование, квалификация и правоспособност, съгласно чл. 7 и 8;

2. учебните кабинети, площадки и полигони трябва да са оборудвани съгласно изискванията, посочени в чл.9 и 10;

3. учебната техника трябва да отговаря на изискванията, посочени в чл.11.


Чл. 7. (1) Преподавател по теория и/или практика може да бъде лице, отговарящо на условията за заемане на длъжността учител по професионална подготовка (Инструкция № 2 от 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност (обн., ДВ, бр. 69 от 1994 г.).

(2) Преподавател по теория може да бъде лице с висше техническо образование по специалност, обхващаща материята на обучаемата категория за правоспособност за работа с техниката, посочена в чл. 2.

Чл. 8. (1) Преподавател по практика за категория Твк, Твк-З и Твк-М може да бъде лице с висше техническо образование, притежаващо правоспособност за работа с техниката от съответната категория.

(2) Преподавател по практика за придобиване на правоспособност за работа с горска техника, въжени линии и системи за извоз на дървени материали, хидравлични кранове в дърводобива, моторни триони и храсторези (категория Твк-Г и Тпс) може да бъде лице с висше техническо образование в областта на горското стопанство или механизация на горското стопанство.

(3) Преподавател по практика за придобиване правоспособност за работа с гатери и гатер-банцизи (Тпс), може да бъде лице с висше техническо образование в областта на механичната технология на дървесината или механизация на горската промишленост.
Чл. 9. Помещенията, използвани за учебни кабинети, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са собствени или наети за срок, не по-малък от срока на разрешителното за извършване на обучение;

2. да имат осигурена естествена светлина през деня и изкуствено осветление през тъмната част на денонощието, а тези за практическо обучение – и необходимата вентилация;

3. условията за отопление да позволяват поддържането на температура не по-ниска от 18°С;

4. да имат осигурен санитарен възел;

5. да са оборудвани с дидактически материали, учебно-технически средства, разрези, макети, възли и агрегати.


Чл. 10. Учебните площадки и полигони трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са собствени или наети за срок не по-малък от срока на разрешителното за извършване на обучение;

2. да отговарят на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд;

3. да са с размери, осигуряващи извършването на практическите упражнения.


Чл. 11. Техниката, която се използва за обучение, трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да е собствена или наета за срок не по-малък от срока на разрешителното за извършване на обучение;

2. да е регистрирана съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ);

3. да е преминала задължителен технически преглед за съответната година, гарантиращ техническата й изправност и безопасност;

4. да има валидна застраховка “гражданска отговорност” за текущата година.
Чл. 12. (1) За годността на учебните кабинети и документацията, използвани за обучение, се извършва първоначална и текущи проверки от представител на комисията по чл. 23.

(2) За годността на площадките и/или полигоните и техниката, използвана за обучение за категория Твк, Твк-З и Твк-М, се извършва първоначална и текущи проверки от служител на регионална служба на КТИ (РС на КТИ).

(3) За годността на площадките и/или полигоните и техниката, използвана за обучение за категория Твк-Г и Тпс, се извършва първоначална и текущи проверки от представител на комисията по чл. 23.
Чл. 13. (1) Първоначалните проверки по чл. 12, ал.1 и 2 се извършват в едномесечен срок след подаване на заявление от учебната форма (Приложение № 1).

(2) За направените проверки се съставя:

1. доклад от представителя на комисията по чл. 23, извършил проверката;

2. протокол за годност (Приложение № 2 ), който се подписва от служител на РС на КТИ или представител на комисията по чл.23 и представител на учебната форма.

Чл. 14. Учебната документация за придобиване на правоспособност за работа с техниката се определя и утвърждава със заповед, издадена от министъра на земеделието и храните, след съгласуване в частта за горската техника с председателя на Държавната агенция по горите, и включва:

1. квалификационна характеристика;

2. учебен план, учебни програми и методически указания към тях – за всяка категория;

3. книжка за обучение на кандидата по образец, приложен към учебната документация за съответната категория правоспособност.


Чл. 15 (1) Условията, на които следва да отговарят лицата за придобиване на правоспособност за работа с техниката, са следните:

1. за категория Твк:

а) навършени 17 години;

б) придобита правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС);

в) завършен теоретичен и практически курс в учебна форма;

2. за категория Твк-З, Твк-Г и Твк-М:

а) навършени 18 години;

б) придобита правоспособност за управление на МПС;

в) завършен теоретичен и практически курс в учебна форма;

3. за категории Тпс:

а) навършени 18 години;

б) минимално завършено основно образование;

в) завършен теоретичен и практически курс в учебна форма.

(2) Лицата, завършили висше техническо образование или средно образование в областта на механизацията на селското стопанство или механизация на горското стопанство преминават само обучение по практика.

(3) Лицата, на които е наложено наказание "временно лишаване от правоспособност" по чл. 18, ал. 2 от ЗРКЗГТ, преминават теоретично обучение.
Чл. 16. Обучението за придобиване на правоспособност може да започне най-рано 6 месеца преди кандидатът да навърши необходимата възраст, съгласно чл. 15.
Чл. 17. При започване на обучението:

1. учебната форма писмено уведомява комисията по чл. 23 за периода на провежданото обучение;

2. всеки кандидат получава книжка за обучение, която се заверява с подпис и печат на учебната форма.
Чл. 18. Завършването на теоретичното и практическото обучение от кандидата се удостоверява с подпис на съответния/те преподавател/и в книжката за обучение.
Чл. 19. Учебните форми, извършващи обучение за придобиване на правоспособност, водят регистър на лицата, завършили курса на обучение. Регистърът се съхранява 10 (десет) години от датата на издаване на последната книжка за обучение. При прекратяване дейността на учебната форма регистърът се предава в КТИ.
Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ТЕХНИКАТА
Чл. 20. Подготовката за придобиване на правоспособност за работа с техниката се извършва в учебна форма по чл. 3, след получаване на разрешително от министъра на земеделието и храните за извършване на теоретично и практическо обучение .
Чл. 21. Разрешително за откриване на учебни форми се издава при наличие на:

1. правоспособни преподаватели по теория и практика, съобразно категорията за правоспособност за работа с техниката по чл. 2, за която ще се провежда обучение;

2. учебни кабинети, площадки и/или полигони, отговарящи на изискванията за съответната категория правоспособност за работа с техниката;

3. учебна техника, отговаряща на изискванията за съответната категория правоспособност,

4. учебна документация.
Чл. 22. (1) За издаване на разрешително се изискват следните документи:

1. заявление (Приложение № 3);

2. акт за създаване (копие от съдебно решение за регистрация или друг валиден документ) на учебната форма;

3. Единен идентификационен код (ЕИК);

4. декларация, че няма открита процедура за обявяване в несъстоятелност;

5. копие от документ за собственост или нотариално заверен договор за наем на:

а) помещенията, в които се намират учебните кабинети;

б) площадките и/или полигоните;

в) учебната техника.

6. списък на учебната техника, съдържащ:

а) регистрационен номер,

б) наименование, марка, модел,

в) година на производство;

7. копия от регистрационните талони; талон за преминат периодичен преглед, договори за застраховка “Гражданска отговорност” и застраховка на местата за сядане на учебната техника по т. 6.

8. списък и описание на учебните кабинети и площадките и/или полигоните;

9. оригинал на протокола за годност на учебната техника и площадките и/или полигоните (Приложение № 2);

10. списъци на преподавателите по теория и практика, съдържащи:

а) име, презиме и фамилия, ЕГН,

б) номер, дата и учебно заведение, издало диплома за образование (научни степени и звания),

в) номер, дата и учебно заведение, издало диплома за професионална квалификация,

г) номер и дата на свидетелството за правоспособност;

11. копия от документите за самоличност, завършено образование и професионална квалификация и свидетелство за правоспособност на преподавателите по т. 10;

12. учебни планове и програми, определени в инструкцията по чл.14.

13. регистрационна книга за завършена подготовка – пронумерована, прошнурована и подпечатана с печата на учебната форма;

14. държавна такса за издаване на разрешително, определена в Тарифата за таксите на МЗХ.

(2) Копията от документите (с изключение на нотариално заверените) се заверяват собственоръчно с подпис на представляващия учебната форма и с мокър печат, като оригиналите се представят за достоверност на проверяващия от комисията по чл. 23.


Чл. 23. Документите по чл. 22 се подават в дирекция „Наука и образование” на Министерството на земеделието и храните и се разглеждат в едномесечен срок от получаването им от комисия, определена със заповед на министъра на земеделието и храните, съгласувана с председателя на Държавната агенция по горите.
Чл. 24. (1) Разрешителното за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката се издава от министъра на земеделието и храните за срок от 3 (три) години. Ако обучението е предназначено само за горска техника (Твк-Г и Тпс), разрешителното се съгласува с председателя на Държавната агенция по горите (Приложение № 4).

(2) Учебни форми, на които комисията по чл. 23 е отхвърлила молбата за издаване на разрешително на основание чл. 21, могат да кандидатстват отново не по-рано от 6 (шест) месеца след датата на уведомлението.


Чл. 25. След изтичане на срока на разрешителното се издава ново по реда на чл. 24.

.

Чл. 26. При промяна на обстоятелствата, посочени в документите по чл. 22, учебните форми уведомяват писмено комисията по чл. 23.


Чл. 27. Правата, произтичащи от разрешителното, се прекратяват:

1. при изтичане на срока, за който е издадено;

2. по молба на учебната форма;

3. при прекратяване на дейността на учебната форма.


Чл. 28. (1) За срока на валидност на разрешителното се извършват текущи проверки на материалната база, учебната техника и дейността на учебните форми.

(2) Проверките се извършват от:

1. представители на комисията по чл. 23 – по отношение на изискванията на чл. 29, т. 1, 3, 4 и 5;

2. представители от КТИ – по отношение на изискванията на чл. 29, т. 2.

(3) За направената проверка се изготвя протокол, подписан от ръководителя на учебната форма.
Чл. 29. Учебните форми се проверяват по отношение на:

1. преподавателите – за съответствие с изискванията на чл. 7 и 8;

2. учебната техника – за съответствие с изискванията на чл. 11;

3. учебните кабинети, площадки/полигони – за съответствие с изискванията на чл. 9 и 10;

4. взетите учебни часове и преподаденото учебно съдържание в съответствие с учебните планове и учебните програми;

5. учебната документация, използвана при обучението.


Чл. 30. При констатирани нарушения комисията по чл. 23 на основание протокола по чл. 28, ал. 3 прави мотивирано предложение до министъра на земеделието и храните, а когато се отнася само за горската техника, с уведомление до председателя на Държавната агенция по горите, за отнемане на разрешителното за извършване на обучение.
Чл. 31. (1) При констатирани съществени нарушения на условията и реда за извършване на обучението разрешителното се отнема със заповед на министъра на земеделието и храните, съгласувано в частта за горската техника с председателя на Държавната агенция по горите.

(2) Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 32. Учебните форми, на които е отнето разрешителното, могат да кандидатстват за получаване на ново, не по-рано от шест месеца след датата на отнемането му.
Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ТЕХНИКАТА
Раздел I.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ТЕХНИКАТА
Чл. 33. (1) Изпитът за придобиване на правоспособност имат за цел проверка на знанията и уменията на кандидатите самостоятелно да работят с техниката в съответствие с квалификационната им характеристика.

(2) Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда от изпитна комисия в състав – председател и членове.

(3) За председател на изпитната комисия се определя лице, посочено в списък, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните, като за категории Твк-Г и Тпс заповедта се съгласува с председателя на Държавната агенция по горите. Представители на комисията по чл. 23 не могат да бъдат включени в списъка.

(4) Комисията по чл. 23 определя състава на изпитната комисия за всеки конкретен изпит, съгласно изискванията на ал. 5 и 6.

(5) В състава на изпитната комисия за категории Твк, Твк-З и Твк-М се включват:

1. лице, посочено в заповедта на министъра на земеделието и храните по ал. 3;

2. служител от КТИ, определен в заповед на изпълнителния директор на КТИ за определяне на членове на изпитни комисии;

3. представител на учебната форма, преподавател по теория или практика за съответната категория.

(6) В състава на изпитната комисия за категории Твк-Г и Тпс се включват:

1. лице, посочено в заповедта на министъра на земеделието и храните по ал. 3;

2. представител на учебната форма, преподавател по теория или практика за съответната категория.
Чл. 34. (1) Изпитът се състои от две части:

1. теоретичен изпит;

2. практически изпит;

(2) Лицата, желаещи да се явят на изпит за придобиване на правоспособност за работа с техниката, представят в учебната форма заявление за допускане до изпит (Приложение № 5), придружено със следните изискуеми документи за съответната категория правоспособност:

1. копие от лична карта;

2. копие от документ за завършено образование;

3. копие от свидетелството за правоуправление на МПС;

4. документ за завършено обучение в учебна форма;

(3) Учебната форма подава заявление до комисията по чл. 23 за насрочване на изпит, когато броят на кандидатите, подали заявление за допускане до изпит, е от 5 до 20 души.

(4) Въз основа на подаденото заявление по ал. 3, комисията по чл. 23 определя мястото и датата на изпита, както и състава на изпитната комисия.


Чл. 35. (1) Теоретичният изпит се провежда писмено по вариант от тестове, утвърдени от комисията по чл. 23.

(2)Чрез теста се проверяват знанията на кандидатите за:

1. правилата за безопасна работа с техниката;

2. елементи от конструкцията на техниката, състоянието на които влияе върху безопасността и опазването на околната среда;

3. Фактори, способстващи за възникване на аварии, нещастни случаи и пътно-транспортни произшествия (ПТП);

4. законодателството в Република България по отношение на осигуряване на безопасността на техниката, административната и друга отговорност при работа и транспорт;

5. методи за оказване на доболнична помощ на лица, пострадали при аварии, нещастни случаи и ПТП.

(3) Вариантът, по който се провежда изпитът, се изтегля публично от един от кандидатите.

(4) За решаване на изпитния тест на кандидатите се предоставя 1 (един) час;

(5) За издържал теоретичния изпит се смята кандидатът, който е отговорил вярно поне на 70% от въпросите.

(6) До практическата част се допускат само кандидати, издържали теоретичната част на изпита.

(7) Лицата, с висше техническо образование или средно образование в областта на механизацията на селското стопанство или механизация на горското стопанство, полагат само практическата част на изпита.


Чл. 36. (1) Практическият изпит се провежда на машини, съответстващи на дадена категория правоспособност за работа с техниката.

(2) Практическият изпит за категория Твк се провежда в следната последователност:

1. запалване на трактора, маневри и движение по определен маршрут;

2. агрегатиране с навесна или прикачна машина;

3. преминаване от работно в транспортно положение и обратно;

4. регулировка на работни органи и изпълнение на конкретни операции;

5. маневри и движение с агрегатираната машина, спиране, включително и екстремно;

6. правила за безопасна работа и транспорт, оценка на експлоатационни и транспортни ситуации и реагиране.

(3) Практическият изпит за категории Твк-З, Т-вк-Г и Твк-М се провежда в следната последователност:

1. запалване на машината, маневри и движение по определен маршрут, спиране, включително и екстремно;

2. преминаване от работно в транспортно положение и обратно;

3. регулировка на работни органи и изпълнение на конкретни операции;

4. правила за безопасна работа и транспорт, оценка на експлоатационни и транспортни ситуации и реагиране.

(4) Практическият изпит за категория Тпс провежда в следната последователност:

1. разглобяване и сглобяване на отделни технически възли и агрегати;

2. регулиране на работещи инструменти;

3. пускане и спиране на машината, включително и аварийно;

4. изпълнение на отделни технически операции.

(5) Продължителността на практическия изпит е от 10 (десет) до 15 (петнадесет) минути за един кандидат.

(6) Комисията няма право да се намесва в действията на кандидата по време на практическия изпит, ако с действията си не създава опасност за аварии, злополуки и ПТП.


Чл. 37. (1) Изпитната комисия отстранява от изпита кандидат, който не спазва реда за неговото провеждане. Това се отразява в изпитния протокол със забележка, която се заверява с подписите на председателя и член/овете на комисията.

(2) За кандидати, които не са се явили или са отстранени от изпит, в протокола се записва съответно “не се явил” или “отстранен”.


Чл. 38. Заявленията за явяване на изпит с придружаващите ги документи и листовката от решения тест за всеки кандидат се съхраняват в РС на КТИ за срок от 5 години.
Раздел ІІ
ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТ
Чл. 39. (1) Резултатите от изпита се отразяват в протокол (Приложение № 6) от председателя на изпитната комисия.

(2) Протоколът от изпита се изготвя в 3 (три) екземпляра (по един екземпляр за комисията по чл. 23, КТИ и учебната форма) и съдържанието му се заверява с подпис и печат от ръководителя на учебната форма.

(3) Протоколът от изпита се съхранява 50 години в посочените в ал. 2 институции.

(4) Извлечение от протокола се предоставя на всички лица, успешно положили изпита за правоспособност за работа с техниката.


Чл. 40. (1) Протоколът се счита за редовен, ако е попълнен правилно, вписани са оценките на кандидатите и е подписан от всички членове на комисията.

(2) Поправка на оценките в протокола не се допуска. Допуснатите грешки се отстраняват с вписване на забележка, която е валидна, ако е подписана от всички членове на комисията.


Раздел ІІІ.
ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ИЗПИТНИТЕ КОМИСИИ
Чл. 41. (1) Дейността на изпитните комисии за придобиване на правоспособност се финансира от съответната учебна форма.

(2) Комисията по чл. 23 предлага на министъра на земеделието и храните и на председателя на Държавната агенция по горите размера на възнаграждението на изпитните комисии.

(3) Размерът на възнагражденията и на командировъчните разходи за изпитните комисии се определят от министъра на земеделието и храните, съгласно Наредбата за командировките в страната, в заповедта по чл. 33, ал. 2, т. 1, съгласувани с председателя на Държавната агенция по горите.

(4) За провеждане на изпит за придобиване на правоспособност комисията по чл. 23 представя в учебната форма екземпляр от протокола за определяне на състава на изпитната комисия, датата и мястото на провеждането му.

(5) Изплащането на възнагражденията на председателя и членовете на изпитната комисия се извършва след изготвяне на протокола по чл. 39, ал. 1, който за учебните форми на бюджетна издръжка се заверява и от главния счетоводител.
Глава пета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ТЕХНИКАТА
Раздел I.
ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ТЕХНИКАТА
Чл. 42. Свидетелство за правоспособност за работа с техниката (Приложение № 7) се издава от КТИ при:

1. първоначално придобиване на правоспособност;

2. придобиване на нова категория правоспособност;

3. възстановяване на правоспособността;

4. подмяна на стар образец с нов;

5. подмяна поради изтичане на срока на валидност;

6. повреждане, унищожаване, загубване или кражба;

7. признаване на чуждестранно свидетелство за правоспособност.


Чл. 43. (1) За първоначално издаване на свидетелство за правоспособност лицето представя следните документи:

1. заявление (Приложение № 8);

2. извлечение от протокола за успешно положен изпит, заверен от учебната форма;

3. медицинско свидетелство по формуляр за водач на МПС;

4. снимка на магнитен носител с формат, изискван за документи за самоличност;

5. документ за платена такса, съгласно Тарифа за таксите, събирани от КТИ по ЗРКЗГТ;

6. образец от подписа на лицето, поставен пред служител от РС на КТИ.

(2) Документите, подадени за явяване на изпит, важат при издаване на свидетелство за правоспособност, когато са в срока на тяхната валидност.


Чл. 44. (1) За издаване на свидетелство за правоспособност при придобиване на нова категория лицето представя документите по чл. 43, ал. 1, както и старото свидетелство за правоспособност.

(2) Старото свидетелство за правоспособност се унищожава, по ред, определен в заповед на изпълнителния директор на КТИ.


Чл. 45. (1) За издаване на свидетелство за правоспособност поради изтичане на срока на валидност лицето представя документи по чл. 43, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6, както и старото свидетелство за правоспособност.

(2) Старото свидетелство за правоспособност се унищожава, по ред, определен в заповед на изпълнителния директор на КТИ.


Чл. 46. (1) За издаване на дубликат на свидетелство за правоспособност поради унищожаване, загубване или кражба лицето представя документи по чл. 43, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6 и декларация за удостоверяване на обстоятелството, довело до необходимостта от издаване на дубликат.

(2) За издаване на дубликат на свидетелство за правоспособност поради повреждане лицето представя документите по чл. 43, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6, и повреденото свидетелство за правоспособност, което се унищожава.


Чл. 47. (1) Издаване на свидетелство поради признаване на чуждестранно свидетелство за правоспособност се допуска само в случай, че Република България има споразумение със съответната страна за взаимно признаване на свидетелствата за правоспособност или страната, издала чуждестранното свидетелство, е член на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

(2) Чуждестранното свидетелство за правоспособност се изземва и съхранява в КТИ.


Раздел II
ОТНЕМАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ВРЪЩАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ТЕХНИКАТА
Чл. 48. Отнемането на свидетелството за правоспособност се извърша от служителите на КТИ, въз основа на:

1. влязло в сила наказателно постановление, решение или присъда, с които е наложено наказание "лишаване от правоспособност";

2. наложена принудителна административна мярка "временно отнемане на свидетелството за правоспособност" по чл. 18, ал. 2 от ЗРКЗГТ.
Чл. 49. Свидетелството за правоспособност в зависимост от основанието за отнемането му се връща при изтичане на срока на наложеното наказание или принудителната административна мярка.
Чл. 50. В документа за отнемане на свидетелството за правоспособност се записва номерът на свидетелството и датите на отнемане и връщане.
Чл. 51 Отнетите свидетелства за правоспособност се съхраняват в КТИ до настъпване на правното основание за връщането им.
Чл. 52. Свидетелство за правоспособност за работа с техниката, което е подменено въз основа на документ с невярно съдържание или не по определения ред, се изземва с писмена заповед на ръководителя на КТИ или упълномощено от него лице.
Глава шеста.
ОТЧЕТ НА ЛИЦАТА, ПРИДОБИЛИ ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ТЕХНИКАТА, И НАЛОЖЕНИТЕ ИМ НАКАЗАНИЯ
Чл. 53. Контролно-техническата инспекция води регистър на лицата, придобили правоспособност за работа с техниката, включващ:

1. всички данни от свидетелството за правоспособност;

2. данни за настоящия и постоянния му адрес;

3. учебна форма, номер и дата на полученото разрешително за извършване на обучение;

4. номер и дата на протокола за всяка придобита категория правоспособност;

5. данни за наложените наказания и приложените принудителни административни мерки.


Чл. 54. Протоколите от проведените изпити за придобиване на правоспособност, получени в КТИ, се регистрират по реда на тяхното пристигане.
Чл. 55. КТИ води регистър на протоколите от проведените изпити за придобиване на правоспособност, който съдържа:

1. пореден номер на протокола,

2. дата на завеждане, категория правоспособност,

3. дата на провеждане на изпита, място на провеждане на изпита,

4. имената на длъжностното лице, водещо регистъра.
Чл. 56. (1) Заявленията за издаване на свидетелство за правоспособност за работа с техниката с придружаващите ги документи се подреждат по реда на тяхното завеждане и се съхраняват за срок от 5 (пет) години.

(2) За всяка папка се изготвя опис на лицата, подали заявления за издаване на свидетелство за правоспособност за работа с техниката, с данни за категорията правоспособност, изпитния протокол и номера на свидетелството. Описът се подписва от длъжностното лице, получило документите, и се утвърждава от упълномощено от изпълнителния директор на КТИ лице.


Чл. 57. Служебна информация за лицата, придобили определена категория правоспособност за работа с техниката, както и за наложените им наказания, се представя на други органи при спазване на изискванията на Закона за класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. “учебна форма” са получилите разрешително от министъра на земеделието и храните университети, професионални гимназии, професионални училища, школи, еднолични търговци, търговски дружества и сдружения с нестопанска цел, които отговарят на изискванията за провеждане на обучение за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи.

2. “преносима и/или стационарна техника” са моторни триони и храсторези, гатери, гатер-банцизи, въжени линии и системи за извоз на дървени материали.

3. “чуждестранно свидетелство за правоспособност” е документ, издаден от друга държава, легализиран по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн. ДВ бр. 73/1958 г.), даващ право за работа със съответния вид техника.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Учебни форми, получили разрешително по реда на Наредба № 8 от 10 февруари 2004 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (обн. ДВ, бр.20 от 2004 година), могат да извършват обучение до изтичане на срока, за който е издадено.
§ 3. Свидетелства за правоспособност, издадени по Наредба № 8 от 10 февруари 2004 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (обн. ДВ, бр.20 от 2004 година), важат за установения им срок на валидност, след което се подменят от КТИ по чл. 45.
§ 4. Лицата, които не са подменили старите образци на документи за тракторист-машинист с нови свидетелства за правоспособност в законоустановения срок (до 1.IX.2002 г.), могат да придобият правоспособност чрез полагане на изпит по чл.34, ал.1, като представят необходимите документи по ал. 2, т.1, 2 и 3.
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 13, ал. 2 от ЗРКЗГТ и отменя Наредба № 8 от 10 февруари 2004 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника, издадена от Министерство на земеделието и горите (обн. ДВ, бр.20 от 2004 година) и влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник.
МИНИСТЪР:

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ

Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1ДО

НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА НА КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА

ИНСПЕКЦИЯ

ГР. ..........................................................


ЗАЯВЛЕНИЕ

от ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……..…,

(наименование на учебната форма)

ЕИК: …………………………………, адрес: ………………………………………………………………………………….….……,


факс: ………………………………, телефон: ………………………………, e-mail: ………………………………….………,
представлявана от ……………………………………………………………………………………………………………………,

(име, презиме, фамилия, длъжност)


ЕГН: ………………………………,
постоянен адрес: .....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

(област, община, гр./с., ул., №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,
Заявяваме, че желаем да бъде направена проверка на учебната техника и площадките/полигоните за извършване на обучение за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи,
категория …………………………..

Дата: …………………. Ръководител:

/подпис и печат/

Приложение № 2 към чл. 13, ал.2, т.2ПРОТОКОЛ
№ …………………….
Днес ………………………..……….. , комисия в състав:

1. ………………..………..………………………..……………………………………………………..……………………………...,


служител на РС на КТИ, гр. ……………..…………….., / представител на комисията по чл.23
2. …………………………..………………………..……………..………...........................................................…………..……..……,
представител на …..………………………..………………………………………………………..………….…………..………...,

(наименование на учебната форма)


ЕИК: ………………………, адрес: …………………………………………………………………………………………….….……,
факс: ………………………………, телефон: ………………………………, e-mail: ………………………………….………,

по искане на учебната форма извърши проверка на годността на учебната техника, площадките и/или полигоните за обучение за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи, категория ……………., при която установи следното:


1. Годност на учебната техника


№ по ред

Наименование на машините


Марка, моделРегистрационен номер,

собственикСъстояние

2. Годност на площадките и/или полигоните: ……………………………..……………………………………....Заключение на комисията: ……..…..........………………………………………………………………………….……....
………………………………………………………...........………………………………………………………………………..……………

Дата: …………………. Подпис: ………………………….….


Подпис: …………………….……….

Приложение № 3 към чл. 22, ал. 1, т. 1ДО

МИНИСТЪРА НА

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……..…,

(наименование на учебната форма)

ЕИК: ………………, адрес: …………………………………………………………………………………………………….….……,
факс: ………………………………, телефон: ………………………………, e-mail: ………………………………….………,
представлявана от ……………………………………………………………………………………………………………………,

(име, презиме, фамилия, длъжност)


ЕГН: ………………………………,
постоянен адрес: .....................................................................................................................................................................................

(област, община, гр./с., ул., №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Заявяваме, че желаем да ни бъде издадено разрешително за извършване на обучение за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи, категория ……………………… .

Прилагаме следните документи:

1. Копие от съдебно решение за регистрация или акт за създаване;

2. ЕИК;

3. Декларация, че няма открита процедура за обявяване в несъстоятелност;4. Копие от документ за собственост или нотариално заверен договор за наем на помещенията, в които се намират учебните кабинети, на площадките/полигоните и на учебната техника;

5. Списък на учебната техника – регистрационен номер, наименование, марка, модел, година на производство;

6. Копие от регистрационните талони, знака за преминат периодичен преглед, копие от договорите за застраховка „гражданска отговорност” и застраховка на местата за сядане;

7. Списък и описание на учебните кабинети и полигоните/площадките;

8. Копие от протокол за годност на учебната техника, кабинети и площадки или полигони;

9. Списък на преподавателите - име, презиме и фамилия, ЕГН, номер, дата и учебно заведение, издало диплома за образование (научни степени и звания), номер, дата и учебно заведение, издало диплома за професионална квалификация, номер, дата на свидетелството за правоспособност;

10. Копия от документите за самоличност, документите за образование, професионална квалификация, свидетелството за управление на МПС и свидетелството за правоспособност;

11. Учебни програми за обучение за съответната категория;

12. Регистрационна книга за завършена подготовка – пронумерована, прошнурована и подпечатана с печата на учебната форма;

13. Документ за внесена държавна такса за издаване на разрешение, регламентирано в тарифата за таксите на МЗХ.


Дата: ……………….… Подпис:

Приложение № 4 към чл. 24, ал. 1
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

РАЗРЕШИТЕЛНО
№ …...................….

На основание чл. 13, ал. 2 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и във връзка с чл. 24 от Наредбата за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи


РАЗРЕШАВАМ
на ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……..…,

(наименование на учебната форма)

ЕИК: ………………, адрес: …………………………………………………………………………………………………….….……,
факс: ………………………………, телефон: ………………………………, e-mail: ………………………………….………,
представлявано от ……………………………………………………………………………………………………………………,

(име, презиме, фамилия, длъжност)

ЕГН: ………………………………

да извършва теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи – категория ………………. .

Издадено на: …………..……….
Валидно до: ……………..………

МИНИСТЪР:

Приложение към разрешително № ….............................................................………..

1. За теоретично обучение за придобиване на правоспособност за: .....................................

..................................................................................................................................................................................................................................

1.1. Учебни кабинети

Адрес: обл. .............................................................................., общ. .................................................................................................,

гр./с. .................................................................., бул./ул. ....................................................................................................................... 


    1. Преподаватели

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Свидетелство за професионална квалификация (№, дата, издадено от)

2. За практическо обучение за придобиване на правоспособност за: ...................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

2.1. Учебна техника№ по ред

Регистрационен номер

Наименование на машините

Марка

Модел

Протокол за годност (№, дата)

2.2. Преподаватели

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Свидетелство за професионална квалификация (№, дата, издадено от)

Свидетелство за правоспособност (№, дата)

2.3. Учебна площадка (полигон) - площ. ...............................................................

Адрес: обл. .............................................................................., общ. .................................................................................................,

гр./с. .................................................................., бул./ул. ....................................................................................................................... 

Протокол за годност: ...............................................................

Издадено на: ...............................................................

Валидно до: ...............................................................


МИНИСТЪР:

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

София, бул. “Христо Ботев” №55, тел. централа 98511, факс 981 37 36


СЪГЛАСУВАНЕ
№ ……………….….

На основание чл. 13, ал. 2 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и във връзка с чл. 24 от Наредбата за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника


СЪГЛАСУВАМ
на …………………………………………………………………………………………………..………………………………………..…,

(наименование на учебната форма)

ЕИК: ………………, адрес: …………………………………………………………………………………………………….….……,
факс: ………………………………, телефон: ………………………………, e-mail: ………………………………….………,
представлявано от ……………………………………………………………………………………………………………………,

(име, презиме, фамилия, длъжност)

ЕГН: ………………………………

да извършва теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за работа с техника – категория Твк-Г или Тпс.

Издадено на: ………………………………
Валидно до: ………………………………


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Приложение № 5 към чл. 34, ал. 1
ДО

РЪКОВОДИТЕЛЯ НА


УЧЕБНА ФОРМА
................................................................
гр. .....................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ


от ......................................................................................................................................................, ЕГН …......………………

(име, презиме, фамилия)

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО РЪКОВОДИТЕЛ,

Моля да бъда допуснат/а до изпит за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи, категория ..........................

Прилагам следните документи:
1. Копие от лична карта;

2. Копие от документ за завършено образование;

3. Копие от свидетелството за правоуправление на МПС (при явяване на изпит за категория Твк, Твк-З, Твк-Г и Твк-М);

4. Документ за завършено обучение в учебна форма.

Дата: ............................... Подпис:

Приложение № 6 към чл. 39, ал. 1


ПРОТОКОЛ
№ ..........................................
Днес, ....................... г., в .............................................. гр./с. ......................................, общ. ..................................., обл. ................................................, на основание чл. 39 от Наредбата за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи изпитна комисия, определена с протокол №. ........................................... на комисията по чл. 23 и заповед №. ....................................................... на министъра на земеделието и храните, в състав:
Председател: ..........................................................................................................................................................................,

Членове: 1. ...................................................................................................................................................................,

2. ....................................................................................................................................................................,

проведе изпит за правоспособност за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи, категория .........................

На изпита кандидатите получиха следните оценки:

№ по ред 

ЕГН 

Име, презиме, фамилия 

Изпитен билет 

Теория 

Практика 

Забележка 

1. 

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

Рекапитулация:

1. По списък: .....................
2. Явили се: .....................

3. Издържали: .....................

4. Неиздържали: .....................

5. Отстранени: .....................


Председател: ...........................................


Член: ...........................................


Член: ...........................................

Ръководител на

учебната форма: …………………………………………..

/имена, подпис и печат/
Приложение № 7 към чл. 42

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ
• Свидетелството за правоспособност е светлозелено на цвят, ламинирано, с размери 85 x 54 mm.

• Лицевата му страна съдържа знамената на РБългария и ЕС, като в горния ляв ъгъл се поставя цветна снимка на лицето и с черен цвят на български език се попълва служебната информация в следната последователност:

1. Р България;

2. Свидетелство за правоспособност;

3. Категория;

4. Фамилия;

5. Име;

6. Презиме7. Единен граждански номер;

8. Месторождение;

9. срок на валидност;

10. подпис на притежателя;

11. номер на свидетелството.

Данните, съдържащи се в т.1, 4, 5 и 6 от свидетелството, се повтарят с латински букви, а в т. 2 – на английски език.

• На обратната страна с черен цвят на български език и с латински букви се изписват пълното наименование на органа, издаващ документа, и категориите правоспособност.

Приложение № 8 към чл. 43, ал. 1, т. 1


ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНСПЕКЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
от …………………………….……………………………………………………………...………….., ЕГН ……………………………,
л.к. № …………………………, издадена на ……………………………….., от МВР, гр. ........................................……,
постоянен адрес: .....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

(област, община, гр./с., ул., №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)


настоящ адрес: …………………………………………………................................................…………………………….………....
..................................................................................................................................................................................................................................

(област, община, гр./с., ул., №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,


Заявявам, че желая да ми бъде издадено свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи – категория …………...


Прилагам следните документи:
  1. Извлечение от протокола за успешно положен изпит № .......................................….....….,

дата ..............................…, от ……………..............................................................................................................................……………..;


2. Медицинско свидетелство за водач на МПС № .............….....…., дата ..............…..............…,
от …………….....................................................................……………..;

3. Копие от свидетелство за управление на МПС категория .............., № ..............................,


изд. на .............................. от ...................................................... (при явяване на изпит за категория Твк, Твк-З, Твк-Г и Твк-М);
4. Свидетелство за придобита правоспособност, категория Твк, № ..............................,
изд. на .............................., от ............................................................ (ако притежава, при явяване на изпит за категория Твк-З, Твк-Г и Твк-М);

5. Снимка по образец за лични документи – на магнитен носител;


6. Документ за платена такса: №. ..........................., дата ....................................…………;

7. Образец от подпис, положен пред служителя на КТИ.

Дата .................................гр. .......................................

Подпис: .................................

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница