Наредба №12 от 5 януари 2007 Г. За изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тяхстраница1/5
Дата25.07.2016
Размер0.64 Mb.
  1   2   3   4   5
НАРЕДБА № 12 ОТ 5 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УПОТРЕБА НА КОНТРОЛНИТЕ УРЕДИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛИТЕ И РАБОТАТА НА ЕКИПАЖИТЕ, КАКТО И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ

В сила от 19.01.2007 г. Издадена от Министерството на транспорта и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор


Обн. ДВ. бр.6 от 19 Януари 2007г.

Раздел I.


Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. функционалните и техническите изисквания към контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (аналогови или дигитални тахографи);

2. регистрационните (тахографски) листове, необходими за отчитане на работата на аналоговите тахографи;

3. сервизните карти, картите за водачи на пътните превозни средства (ППС), картите на превозвачи и контролните карти, необходими за отчитане на работата на дигиталните тахографи;

4. условията за одобряване на типа на тахографите;

5. условията за одобряване на тахографските листове, необходими за отчитане на работата на аналоговите тахографи;

6. условията за първоначално издаване на сервизни карти, карти за водачи на пътни превозни средства (ППС), карти на превозвачи и контролни карти, необходими за отчитане на работата на дигиталните тахографи, включително условия за подновяване на вече издадени карти, в случай на тяхната загуба, повреда или изтичане на срока, за който са издадени;

7. условията за първоначална проверка на аналоговите и дигиталните тахографи;

8. изискванията за монтаж, калибриране, проверка и ремонт на монтираните в автомобилите тахографи;

9. изискванията към лицата, които извършват монтаж, калибриране, проверка и ремонт на тахографи;

10. изискванията за използване на тахографите;

11. изискванията за използването на тахографските листове и сервизните карти, картите за водачи на пътните превозни средства (ППС), на които са монтирани дигитални тахографи, картите на превозвачи и контролните карти;

12. контролът за спазване задълженията на лицата, които:

а) монтират, калибрират, проверяват или ремонтират аналогови или дигитални тахографи;

б) извършват функционална проверка на аналогови или дигитални тахографи в рамките на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС);

в) използват аналогови или дигитални тахографи.

 

Чл. 2. Аналоговите или дигиталните тахографи, с които се оборудват автомобилите по чл. 89, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, трябва да отговарят на изискванията по тази наредба. Чл. 3. (1) Монтираните в автомобилите аналогови тахографи отговарят на изискванията по тази наредба, когато:

1. аналоговите тахографи и съответните тахографски листове са от одобрен тип от компетентен орган на договаряща страна по спогодбата, тахографите и тахографските листове носят знаци за одобрен тип съгласно изискванията на спогодбата;

2. са от одобрен тип по реда на тази наредба;

3. имат фабрична табела съгласно чл. 13, ал. 1;

4. имат монтажна табела по чл. 26, ал. 1, поставена от лице, обявено от компетентен орган на договаряща държава по AETR, че е оправомощено да извършва монтаж, проверка и ремонт на тахографи.

(2) Тахографските листове отговарят на изискванията по тази наредба, ако е налице изискването по ал. 1, т. 2.

 Чл. 4. (1) Дигиталните тахографи са от одобрен тип по смисъла на тази наредба, когато производителят им или съответно техният вносител е получил удостоверение за типово одобрение в съответствие с изискванията на регламенти (ЕИО) № 3821/85, № 2135/98, Регламент 561/2006/ЕС и Регламент (ЕС) 1360/2002, типът им е одобрен от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или от компетентен орган на договаряща страна по AETR.

(2) Удостоверението за типово одобрение се издава от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или от компетентен орган на договаряща страна по AETR въз основа на проведени тестове и издадени сертификати за одобрение, както следва:

1. функционален сертификат, удостоверяващ съответствието на дигиталния тахограф с техническите изисквания на Приложение 1В на Регламент (ЕС) № 1360/2002 и неговите последни изменения и допълнения;

2. сертификат за сигурност, удостоверяващ съответствието на дигиталния тахограф с изискванията за сигурност и защита на информацията съгласно Приложение 1В на Регламент (ЕС) № 1360/2002 и неговите последни изменения и допълнения;

3. сертификат за междуоперативна съвместимост, удостоверяващ възможностите на дигиталния тахограф да работи с всички тахографски карти, получили типово одобрение в която и да било държава - членка на Европейския съюз, или получили типово одобрение от компетентен орган на договаряща страна по AETR.

(3) Монтираните в автомобилите дигитални тахографи отговарят на изискванията по тази наредба, ако:

1. са от одобрен тип по смисъла на тази наредба;

2. имат удостоверение за типово одобрение, издадено от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз.

(4) Сервизните карти, картите на водачи на ППС, картите на превозвачи и контролните карти отговарят на изискванията по тази наредба, ако са издадени в съответствие с раздел IХ.

 

Раздел II.


Одобряване на типа на аналоговите тахографи и на тахографските листове

Чл. 5. Одобряване на типа се извършва на етапа на производство или внос на аналогови тахографи и тахографски листове от неодобрен тип, както и при модификации или допълнения към одобрения тип.

 

Чл. 6. (1) Производителите и вносителите на аналогови тахографи и тахографски листове са длъжни преди пускането им на пазара и/или в действие да ги заявят за одобряване на типа в Българския институт по метрология.(2) Не подлежат на одобряване на типа аналоговите тахографи и тахографските листове по чл. 3, ал. 1, т. 1.

 

Чл. 7. Типът на аналоговите тахографи и на тахографските листове се одобрява по реда на Закона за измерванията. 

Чл. 8. (1) Производителят или вносителят представя в Българския институт по метрология за изпитване за одобряване на типа три образеца от тахографа и/или от тахографския лист и графично изображение на фабричната табела по чл. 13, ал. 1.

(2) При одобряване на типа на аналогов тахограф, притежаващ и допълнителни устройства, той се представя за изпитване за одобряване на типа, комплектуван с тях.

(3) Аналоговите тахографите, които представляват съоръжения по смисъла на § 1, т. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (ДВ, бр. 78 от 2001 г.), при подаване на заявление за одобряване на типа се придружават с декларация за съответствие съгласно чл. 6 от същата наредба.

 Чл. 9. (1) Председателят на Българския институт по метрология издава удостоверение за одобрен тип аналогов тахограф и/или тахографски лист по образец (приложение № 1), когато след изпитване и оценяване на типа е установено съответствие с функционалните и техническите изисквания по приложение № 2.

(2) Удостоверението за одобрен тип е безсрочно.

(3) Документацията от одобряването на типа, включително представените тахографски листове, се съхранява в Българския институт по метрология.

 

Чл. 10. (1) Българският институт по метрология вписва одобрените типове аналогови тахографи и/или тахографски листове в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване и публикува информация за това в официалния си бюлетин.(2) Българският институт по метрология извършва справки за одобрените типове аналогови тахографи и/или тахографски листове, вписани в регистъра по ал. 1, както и справки за типове аналогови тахографи и/или тахографски листове, одобрени от договарящи страни по AETR.

 Чл. 11. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Българският институт по метрология изпраща копие от удостоверението за одобрен тип или отказа за одобряване на типа на компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, и на компетентните органи на договарящите страни по AETR в 30-дневен срок от издаването му, придружено с техническата спецификация на производителя и протокола от изпитването.

(2) Българският институт по метрология предоставя на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" информация за одобрения тип аналогов тахограф и/или тахографски лист в 7-дневен срок от издаване на удостоверението за одобрен тип, както и информация за одобрените типове тахографи и тахографски листове от договарящи страни по AETR и държави - членки на Европейския съюз.

 

Чл. 12. (1) Председателят на Българския институт по метрология отказва мотивирано одобряването на типа, когато аналоговият тахограф и/или тахографският лист не отговарят на изискванията, определени с тази наредба, и уведомява заявителя за това.(2) Одобряването на типа подлежи на отмяна по реда и на основанията, определени в Закона за измерванията.

(3) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по Административнопроцесуалния кодекс.

 Чл. 13. (1) Производителят е длъжен върху всеки аналогов тахограф от одобрен тип да постави фабрична табела и знак за одобрен тип по приложение № 3.

(2) Знакът за одобрен тип трябва да бъде неизтриваем и четлив и се състои от:

1. правоъгълник, във вътрешността на който се поставя буква "е", следвана от числото 34, което е отличителното число на Република България като договаряща държава по AETR;

2. номера на удостоверението за одобрен тип аналогов тахограф или тахографски лист, който съответства на номера, вписан в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.

(3) Върху всеки тахографски лист се поставят знакът за одобрен тип тахографски лист и знакът или знаците на одобрените типове тахографи, с които може да бъде използван.

(4) Изискванията по предходните алинеи се отнасят и за внасяните в страната аналогови тахографи и тахографски листове.

 

Раздел III.


Одобряване на типа на дигиталните тахографи

Чл. 14. Одобряване на типа се извършва на етапа на производство или внос на дигитални тахографи от неодобрен тип, както и при модификации или допълнения към одобрения тип.

 

Чл. 15. (1) Производителите и вносителите на дигитални тахографи са длъжни преди пускането им на пазара и/или в действие да ги заявят за одобряване на типа в Българския институт по метрология.(2) Не подлежат на одобряване на типа дигиталните тахографи по чл. 4, ал. 1.

 

Чл. 16. Типът на дигиталните тахографи се одобрява по реда на Закона за измерванията. 

Чл. 17. (1) Производителят или вносителят представя в Българския институт по метрология за изпитване за одобряване на типа три образеца от тахографа.

(2) При представяне за изпитване за одобряване на типа производителят или вносителят представя в Българския институт по метрология получените функционален сертификат, сертификат за сигурност и сертификат за междуоперативна съвместимост.

(3) При одобряване на типа на тахограф, притежаващ и допълнителни устройства, той се представя за изпитване за одобряване на типа, комплектуван с тях.

(4) Функционалният сертификат и сертификатът за сигурност за производители от държави - членки на Европейския съюз, се издават от съответните компетентни органи в държавата - членка на Европейския съюз, а за българските производители - от Българския институт по метрология, след извършване на предварителни тестове за функционалните качества и системите за сигурност на представеното за одобрение оборудване. Сертификатът за междуоперативна съвместимост се издава от Европейската комисия чрез лицензирана от нея лаборатория.

 Чл. 18. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Председателят на Българския институт по метрология издава удостоверение за одобрен тип дигитален тахограф (приложение № 1), когато след изпитване и оценяване на типа е установено съответствие с функционалните и техническите изисквания, посочени в Приложение 1В на Регламент (ЕС) № 1360/2002 и неговите последни изменения и допълнения.

(2) Удостоверението за одобрен тип се издава за срок 10 години.

(3) Срокът на валидност на удостоверението за одобрен тип може да бъде продължаван за следващи периоди от 10 години.

(4) Документацията от одобряването на типа се съхранява в Българския институт по метрология.

 

Чл. 19. (1) Българският институт по метрология вписва одобрените типове дигитални тахографи в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване и публикува информация за това в официалния си бюлетин.(2) Българският институт по метрология извършва справки за одобрените типове дигитални тахографи, вписани в регистъра по ал. 1.

 

Чл. 20. (1) Българският институт по метрология изпраща копие от удостоверението за одобрен тип или отказа за одобряване на типа на компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, и на компетентните органи на договарящите страни по AETR в 30-дневен срок от издаването му, придружено с техническата спецификация на производителя и протокола от изпитване.(2) Българският институт по метрология предоставя на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" информация за одобрения тип дигитален тахограф в 7-дневен срок от издаване на удостоверението за одобрен тип, както и информация за одобрените типове дигитални тахографи от договарящи страни по AETR и държави - членки на Европейския съюз.

 

Чл. 21. (1) Председателят на Българския институт по метрология мотивирано отказва одобряването на типа, когато тахографът не отговаря на изискванията, определени с тази наредба, и уведомява заявителя за това.(2) Одобряването на типа подлежи на отмяна по реда и на основанията, определени в Закона за измерванията.

(3) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по Административнопроцесуалния кодекс.

 

Чл. 22. (1) Производителите или вносителите на дигитални тахографи по чл. 4 са длъжни да представят удостоверението за типово одобрение, издадено от съответния компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, пред Българския институт по метрология.(2) Българският институт по метрология въз основа на представеното удостоверение за одобрение на типа вписва одобрения от съответния компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, тип дигитален тахограф по чл. 4, ал. 1 в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване и публикува информация за това в официалния си бюлетин.

(3) Българският институт по метрология извършва справки за одобрените типове дигитални тахографи, вписани в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.

(4) Българският институт по метрология предоставя на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" информация за вписаните по ал. 2 дигитални тахографи в 7-дневен срок от вписването им.

 

Раздел IV.


Първоначална проверка на аналогови и дигитални тахографиЧл. 23. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Новопроизведените или внесените тахографи от одобрен тип подлежат на първоначална проверка.

(2) Първоначалната проверка се извършва за установяване на съответствието на тахографа с одобрения тип и максимално допустимите грешки съгласно Приложение 1В на Регламент (ЕС) № 1360/2002 и неговите последни изменения и допълнения.

(3) Тахографите по чл. 3, ал. 1 и по чл. 4, ал. 1 могат да се монтират в автомобилите без извършване на първоначална проверка, ако са преминали такава пред компетентен орган или пред оправомощен от него производител от договаряща страна по AETR или пред компетентен орган или пред оправомощен от него производител от държава - членка на Европейския съюз, за съответствие с одобрения тип и изискванията по AETR и Приложение 1В на Регламент (ЕС) № 1360/2002 и носят валиден знак за първоначална проверка.

 

Чл. 24. (1) Производителят или вносителят е длъжен преди пускането на пазара и/или в действие на тахографите да ги заяви и представи за извършване на първоначална проверка.(2) Първоначалната проверка на тахографите се извършва от Българския институт по метрология съгласно Закона за измерванията.

 

Раздел V.


Монтаж, проверка и ремонт на монтираните в автомобилите тахографи

Чл. 25. (1) Тахографите се монтират съгласно указанията на производителя.

(2) Тахографите се монтират на автомобилите така, че водачът да може от мястото за управление на автомобила удобно да наблюдава показанията на скоростомера, на сумиращия брояч за изминатото разстояние и на часовника, а всички техни съставни части, включително предавателните, да бъдат защитени от повреда.

(3) Дигиталните тахографи се доставят за монтаж в неактивирано състояние, при което активирането се задейства автоматично чрез първото поставяне на сервизна карта в един от двата интерфейса за карти.

(4) След монтаж дигиталните тахографи се калибрират съгласно изискванията на т. III.20 от Приложение IВ на Регламент 3821/85, като първоначалното калибриране включва въвеждане на регистрационния номер на автомобила и се извършва до две седмици след монтажа или регистрацията на автомобила в зависимост от това, кое събитие настъпва последно.

 Чл. 26. (1) Лицето, което монтира тахографа, е длъжно да постави върху или в близост до него монтажна табела по начин, непозволяващ свалянето й без унищожаване на данните върху нея, която да не закрива фабричната табела по чл. 13, ал. 1 и съдържа следните данни:

1. име/наименование и адрес/седалище и сервизен знак или номер на лицето, извършило монтажа;

2. характеристичен коефициент на автомобила във вида "w = ... rev/km" или "w = ... imp/km";

3. действителна обиколка на автомобилните колела във вида "l = ... mm";

4. датата, на която е определен характеристичният коефициент на автомобила и е извършено измерването на действителната обиколка на автомобилните колела.

(2) При всяка контролна проверка се поставя нова монтажна табела с актуализирани данни, която заменя предишната.

 Чл. 27. (1) Лицето, което монтира аналогов тахограф, е длъжно да пломбира със своя идентификационен номер следните устройства:

1. монтажната табела, освен ако е поставена по начин, непозволяващ сваляне без унищожаване на данните върху нея;

2. двата края на връзката между тахографа и автомобила;

3. адаптора или датчика и мястото на неговото присъединяване;

4. превключвателното (комутативното) устройство за автомобил с два или повече двигателни мостове;

5. връзките на адаптора и превключвателното (комутативното) устройство с тахографа;

6. всеки капак, който позволява достъп до приспособлението за настройване на константата към характеристичния коефициент на автомобила;

7. други устройства, определени от Българския институт по метрология на етапа на одобряване на типа на тахографа, като разположението на местата за запечатване е посочено в удостоверението за одобряване на типа.

(2) Лицето, което монтира дигитален тахограф, е длъжно да пломбира следните устройства:

1. всяка връзка, чието прекъсване може да предизвика неконтролируеми промени и неустановими загуби на данни;

2. монтажната табела, освен ако е поставена по начин, непозволяващ сваляне без унищожаване на данните върху нея.

(3) Пломбите по ал. 1 и 2 могат да бъдат отстранени:

1. в неотложни случаи;

2. за монтаж, настройка или ремонт на скоростоограничител или на друго устройство, свързано със сигурността на превозното средство, при условие че тахографът продължава да функционира надеждно и правилно и е пломбиран отново непосредствено след монтажа или в 7-дневен срок след сваляне на пломбите.

(4) Лицето, което ремонтира тахографа, е длъжно да го запечата с пломби, в случай че при ремонта наруши пломбите, поставени от производителя.

 Чл. 28. (1) Монтираните в автомобилите тахографи подлежат на контролни проверки, които се извършват:

1. след монтаж за установяване на съответствие с максималните допустими грешки при монтаж (т. II. 6. 2 от приложение № 2 за аналогови тахографи и т. III. 2.1 и III.2.2 от Приложение IВ на Регламент 3821/85 за дигитални тахографи);

2. периодично, веднъж на две години, считано от датата на последната контролна проверка, както и след ремонт, след всяко изменение на характеристичния коефициент на автомобила или на действителната обиколка на автомобилните колела, а за дигитални тахографи и след всяко отклоняване на часовника с повече от 20 min от универсалната скала за време и след промяна на регистрационния номер на автомобила.

(2) Контролните проверки по ал. 1, т. 2 включват:

1. проверка на правилното функциониране на тахографа, вкл. функцията на съхраняване на данни в тахографските карти;

2. проверка за съответствие с максималните допустими грешки при използване (т. II. 6. 3 от приложение № 2 за аналогови тахографи и т. III. 2.1 и III.2.2 от Приложение IВ на Регламент 3821/85 за дигитални тахографи);

3. установяване наличието на знак за одобрен тип;

4. установяване наличието на монтажна табела и целостта на данните върху нея;

5. установяване целостта на пломбите и на другите устройства;

6. определяне размера на гумите и на действителната обиколка на автомобилните колела;

7. калибриране съгласно т. III.20 от Приложение IВ на Регламент 3821/85 (за дигитални тахографи).

(3) Лицата, които извършват контролни проверки, са длъжни:

1. да водят записи за констатирани по ал. 2, т. 5 нарушения;

2. незабавно да уведомят Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" при установено манипулиране на връзката между датчика за движение и тахографа.

 

Чл. 29. Превозвачите и лицата, извършващи превози за собствена сметка, са длъжни да осигурят представянето на автомобила с монтирания в него тахограф за контролни проверки заедно с протокола от предходна контролна проверка освен в случаите на първоначален монтаж. 

Чл. 30. Монтажът, калибрирането, контролните проверки и ремонтът на тахографи се извършват от лицата по чл. 35, ал. 1.

 

Чл. 31. (1) Лицата по чл. 35, ал. 1 извършват контролните проверки по чл. 28, ал. 1, т. 1 и при необходимост настройват тахографа.(2) Измерванията за определяне на грешките на тахографа при контролните проверки се извършват при следните условия:

1. автомобилът е без товар (при условия за движение);

2. налягането в автомобилните гуми отговаря на изискванията на техния производител;

3. износването на автомобилните гуми е в допустимите граници (дълбочината на протекторния рисунък на автомобилните колела е повече от 2 mm);

4. движението на автомобила се извършва със собствения двигател по прав, равен пътен участък със скорост 50 ± 5 km/h; проверката може да се извърши и с контролен стенд при условие за сравнима точност на измерването.

 Чл. 32. (1) Лицата, които извършват контролни проверки на тахографи, издават протокол за резултатите от тях по образец (приложение № 4) и са отговорни за достоверността на попълнените данни.

(2) Лицата по ал. 1 съхраняват протоколите заедно с контролните тахографски листове за срок две години и ги представят при поискване от контролните органи.

(3) Лицата, които извършват контролни проверки на дигитални тахографи, копират на електронен носител и архивират данните от сервизната карта след всяка проверка, като информацията се съхранява две години.

(4) Когато при проверка на дигитален тахограф се установи необходимост от ремонт или замяна, лицето, което извършва проверката, е длъжно:

1. да копира върху електронен носител данните от паметта на тахографа и да издаде удостоверение за изтегляне на данните/за невъзможност за изтегляне на данни по образец (приложение № 5);

2. да информира превозвача или лицето, извършващо превози за собствена сметка, и при писмено поискване от негова страна да му предостави данните по съгласуван между тях начин;

3. да съхранява в продължение на две години информацията по т. 1 и 2;

4. незабавно да изтрие копираните от паметта на тахографа данни след предаването им или след изтичане на срока по т. 3.

 

Чл. 33. (1) Лицата, получили разрешение да извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС по Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ДВ, бр. 74 от 1999 г.), в рамките на периодичния преглед за проверка на техническата изправност на пътното превозно средство извършват и функционална проверка на тахографа, която включва:1. проверка на правилното функциониране на тахографа;

2. установяване наличието на монтажна табела (и нейната защита) и целостта на данните върху нея;

3. установяване наличието на фабрична табела и знак за одобряване на типа на тахографа;

4. установяване целостта на пломбите на тахографа и на другите устройства от оборудването;

5. определяне действителната обиколка на автомобилните колела и установяване на съответствието й със записаната в протокола от последното контролно изпитване.

(2) Констатациите от извършената функционална проверка се отразяват в протокола за периодичен преглед (приложение № 6 от Наредба № 32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства).

 

Чл. 34. При промяна в размера (действителната обиколка) на задвижващите автомобилни колела и при промяна в предавателното отношение на трансмисията от датчика за разстояние и скорост до автомобилните колела се извършват контролни проверки и при необходимост - настройка на тахографа при спазване изискванията на този раздел. 
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница