Наредба №13 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт


Глава тридесет и девета. ХАРАКТЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА В ТРАМВАЙНИЯ ТРАНСПОРТстраница10/20
Дата30.07.2018
Размер1.08 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

Глава тридесет и девета.
ХАРАКТЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА В ТРАМВАЙНИЯ ТРАНСПОРТ


Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 679. (1) Изискванията за безопасност и здраве при работа в трамвайния транспорт са както при осъществяване на превози по железопътната инфраструктура, когато условията на труд са еднакви.

(2) Характерните изисквания за безопасност и здраве при работа в трамвайния транспорт са посочени в тази глава.

Чл. 680. (1) Всички работници и служители от трамвайния транспорт са длъжни да съдействат за осигуряване на безопасността на движението на трамвайния транспорт, за опазване на живота и здравето на персонала, пътниците, минувачите.

(2) Когато има препятствие на железния (релсовия) път, лицата по ал. 1 са задължени да го отстранят, оградят или оповестят.

(3) При скъсан, провиснал или паднал на пътя проводник или въже от контактната мрежа се вземат мерки за предотвратяване на доближаване до тях на пешеходци и превозни средства на разстояние не по-малко от 8 m.

(4) При повреда на трамвайна мотриса своевременно се съобщава.

Чл. 681. (1) На територията на трамвайните депа длъжностните лица се движат с повишена бдителност по определените пътеки за пешеходци. Забранено е движението по коловозите и между релсите или в близост до железния път (в габарита на подвижния състав).

(2) Не се разрешава преминаването в непосредствена близост до, пред или зад гарирана трамвайна мотриса.

Чл. 682. Преминаването между гарирани трамвайни мотриси или гарирана мотриса и портална врата на сервизно хале се разрешава, ако разстоянието между тях е над 3 m.

Чл. 683. При преминаване на трамвайна мотриса лицата се отдръпват извън габарита. На безопасно разстояние се пресича и пред движеща се трамвайна мотриса.

Чл. 684. Забранено е слизането и качването от/на трамвайна мотриса, когато е в движение.

Чл. 685. (1) Контактната и кабелните мрежи на трамвайния транспорт и съоръженията към тях са под напрежение 600 V постоянен ток.

(2) Забранява се приближаването на лица непосредствено или чрез какъвто и да е предмет към части на контактната мрежа под напрежение на разстояние, по-малко от 0,6 m.
Раздел II.
Работа по железния път и пътните съоръжения


Чл. 686. (1) Ръководител на група за ремонт на железния (релсовия) път и пътните съоръжения е техническият ръководител или определен от него работник.

(2) Ръководителят на групата организира обезопасяването на работното място, определя задачите на работниците и непосредствено наблюдава тяхната дейност.

Чл. 687. (1) Железният път се ремонтира и поддържа без и със спиране на трамвайното движение в зависимост от вида и технологията на ремонта.

(2) В зависимост от конкретните условия ръководителят на групата предварително определя безопасно място, на което застават работниците при преминаване на трамвайните мотриси през работното място.

(3) Ръководителят на групата или определен от него работник следи за движението на трамваите, своевременно предупреждава работниците за отстраняване от железния път и подава сигнал на ватмана за преминаване на трамвайната мотриса.

Чл. 688. Работното място на железния път се огражда със съответните предупредителни, забранителни, указателни и други знаци и сигнали.

Чл. 689. Когато трамвайният и автомобилният транспорт ползват общо платно, работното място се сигнализира спрямо автомобилите съгласно Закона за движение по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43, 45, 76 от 2002 г., бр. 16, 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85, 115 от 2004 г., бр. 9 от 2005 г.) и правилника за неговото прилагане (обн., ДВ, бр. 25 от 1996 г.; попр., бр. 72 от 1996 г.).

Чл. 690. При интензивно автомобилно движение, когато е необходимо, ръководителят на групата създава организация за временно спиране на автомобилното движение.

Чл. 691. Когато е наложително, през работното място се осигуряват обезопасени пътеки за преминаване на пешеходци и път за автомобилите.

Чл. 692. При намалена видимост работното място и сигналите допълнително се осветяват.

Чл. 693. На работното място работниците ползват сигнално облекло.

Чл. 694. Работа по железния път и съоръженията започва само по заповед на ръководителя на групата след обезопасяване на работното място.

Чл. 695. Работниците не оставят на железния път в рамките на габарита на подвижния състав инструменти, приспособления, колички и материали.

Чл. 696. Забранено е при ремонт на укрепването на железопътните релси почистването на траверсите (панелите) под релсите и изваждането на предмети между релсата и траверсата с ръце. За целта се използват инструменти (приспособления).

Чл. 697. При ремонт на железния път с пътноремонтни машини в технологията на ремонта се определя режимът на работа на контактните мрежи.

Чл. 698. Монтажът, демонтажът и ремонтът на електрическата част на автоматичните стрелки се извършват при изключено захранващо напрежение.

Чл. 699. Преди окончателното завършване на работата и проверката за състоянието на железния път и контактната мрежа сигналите, ограждащи работното място, не се прибират.
Раздел III.
Работа по трамвайната контактна мрежа


Чл. 700. Минималните изисквания за обезпечаване безопасност при работа по контактната и кабелните мрежи на трамвайния транспорт са определени в Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. Специфичните в някои случаи повишени изисквания за безопасност, произтичащи от особеностите на трамвайната контактна мрежа, са дадени в тази глава.

Чл. 701. Право за издаване на наряди за работа по контактните трамвайни и тролейбусни мрежи, по кабелната мрежа се предоставя на лица с пета квалификационна група по електробезопасност.

Чл. 702. (1) Изпълнител на работата е майстор или електромонтьор от ремонтните групи по контактната или кабелната мрежа с четвърта квалификационна група по електробезопасност.

(2) Изпълнителят на работата съвместява задълженията на допускащ до работа.

Чл. 703. Работа по контактната трамвайна мрежа се извършва:

1. с наряд, с нареждане, по реда на текущата експлоатация;

2. с пълно изключване на напрежението, с частично изключване на напрежението, с напрежение на тоководещите части (контактните проводници) на контактната мрежа, по които се работи, или в близост до тях.

Чл. 704. Пълното изключване на напрежението включва и изключване напрежението на тролейбусните контактни мрежи, ако на работното място има такива.

Чл. 705. С пълно изключване на напрежението се работи при:

1. скъсване на контактен проводник;

2. смяна на контактен проводник с дължина над 10 m;

3. смяна на носещо въже на верижна мрежа;

4. смяна на компенсатор;

5. смяна на конзола;

6. смяна на секционен изолатор между секции, захранвани от две токоизправителни станции;

7. прехвърляне на носещо или фиксиращо въже през контактен проводник, когато се работи с един специализиран автомобил за ремонт на трамвайна и тролейбусна контактна мрежа;

8. работа по трамвайни мрежи под изкуствени съоръжения (надлези, мостове, пасарели, тунели и др.), когато разстоянието между части на контактната мрежа под напрежение и заземени конструкции е по-малко от 1,5 m;

9. работа по възлови места - на пресичане с други трамвайни мрежи и тролейбусни мрежи;

10. почистване на части от контактната мрежа от клони, счупени носещи конструкции, елементи на други мрежи;

11. когато е невъзможно движението на трамваите в двете посоки.

Чл. 706. Частичното изключване на напрежението като правило се използва при аварийни ремонти, когато на работното място има две и повече мрежи, включително и тролейбусни. Изключва се само мрежата, по която се работи.

Чл. 707. Напрежението на контактната мрежа се изключва със секторните прекъсвачи в токоизправителните станции.

Чл. 708. (1) След прекъсвачите се изключват секторните плюсови разединители на кабелния излаз.

(2) Ножовите разединители на кабелния излаз се изключват от електромонтьор от бригадата с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност, като се използват диелектрични щанги и ръкавици под наблюдението на изпълнителя на работата.

Чл. 709. Отсъствието на напрежение се проверява с указател на напрежение от двама електромонтьори с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност, като се използват диелектрични ръкавици.

Чл. 710. (1) Преносимите заземители се поставят от двама електромонтьори с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност.

(2) Най-напред заземителите се присъединяват към железопътната тягова релса. Не се разрешава присъединяване на заземители към стълбовете на контактната мрежа или други заземени конструкции.

(3) Заземителите на тоководещата част (контактния проводник) се поставят с диелектрични ръкавици и изолационна щанга.

Чл. 711. Изпълнителят на работата уведомява дежурния енергодиспечер за пристигането на работното място, за изпълнението на разпоредените превключвания и за поставянето на преносими заземители.

Чл. 712. Работа без изключване на напрежението на контактната мрежа като правило се извършва при профилактика и авариен ремонт на съоръженията на мрежата.

Чл. 713. За извършване на работа по тоководещите части на контактната мрежа без изключване на напрежението е задължително:

1. разработване на технологична инструкция;

2. осигуряване на специализирани инструменти, съоръжения и екипировка за всеки отделен вид работа;

3. обучение на работниците от ремонтните групи.

Чл. 714. (1) За извършване на работа по тоководещата част на контактната мрежа без изключване на напрежението е задължително използването на изолирани работни площадки на специализираните автомобили за ремонт на трамвайни и тролейбусни контактни мрежи.

(2) Между работната площадка и корпуса на автомобила изолационното съпротивление е над 1 М.

Чл. 715. (1) При работа на работната площадка на специализирания автомобил ръчната спирачка е натегната.

(2) При голям наклонен и хлъзгав автомобилен или железен път колелата на автомобила допълнително се осигуряват срещу самопридвижване.

Чл. 716. При работа на работната площадка специализираният автомобил се обезпечава срещу удар от друг автомобил, като се сигнализира съгласно Закона за движение по пътищата и правилника за неговото прилагане.

Чл. 717. (1) На работната площадка на специализирания автомобил работят най-малко двама електромонтьори.

(2) Броят на електромонтьорите на работната площадка се определя от технологията на ремонта и не се разрешава да превишава товароносимостта на платформата.

(3) Ако на площадката има сняг или обледяване, преди работа тя се почиства.

Чл. 718. (1) При работа на площадката на специализирания автомобил:

1. електромонтьорите използват предпазна каска;

2. парапетите на площадката се вдигат и фиксират;

3. инструментите, приспособленията, резервните и свалените части от контактната мрежа на площадката се поставят така, че да не падат.

(2) Когато специализираният автомобил е спрял успоредно и непосредствено до трамвайната мотриса, работещият може да стъпи на покрива на мотрисата след обезопасяване с предпазен колан, свързан с парапета на работната площадка.

Чл. 719. Когато се работи по тоководещи части без изключване на напрежението на мрежата, е забранено качването и слизането на/от работната площадка и подаването на инструменти, приспособления, части.

Чл. 720. При работа по контактната мрежа в криви се застава от външната страна на мрежата. Когато се налага да се работи от вътрешната страна на мрежата, контактният проводник и носещото въже допълнително се осигуряват срещу изпускане от клемите.

Чл. 721. (1) Когато на работната площадка има електромонтьори, специализираният автомобил се придвижва със скорост до 5 km/h.

(2) Автомобилът се придвижва само по команда на намиращ се на площадката електромонтьор.

Чл. 722. (1) Монтажът на стенни розетки с преносима стълба се извършва от двама електромонтьори. Единият от тях придържа стълбата и не допуска лица да минават под или близо до нея.

(2) Стълбите трябва да бъдат с метални шипове или гумени обувки в долния си край.

Чл. 723. (1) Стълбовете се почистват и боядисват без изключване напрежението на контактната мрежа.

(2) Наблюдаващият при работа по ал. 1 има не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност.

(3) Разстоянието между работещия и части на мрежата под напрежение е по-голямо от 1,5 m.

Чл. 724. Забранява се:

1. извършването на работа по контактната мрежа при гръмотевични бури;

2. извършването на работа по тоководещи части на контактната мрежа без изключване на напрежението при дъжд и снеговалеж.

Чл. 725. (1) Когато са прекъснати всички съобщителни връзки с дежурния енергодиспечер, по контактната мрежа могат да се извършват работи по отстраняване на повреди, застрашаващи човешки живот и безопасността на движението или предизвикващи спиране на движението.

(2) Работата се извършва под ръководството на лице с не по-ниска от четвърта квалификационна група по електробезопасност, като се спазват изискванията за безопасност при работа по контактната мрежа.

(3) При необходимост ръководителят на работата изключва напрежението на контактната мрежа чрез разединителите на кабелния излаз. Разединителите се изключват без товар (трамвайните мотриси са със свалени пантографи, тролейбусите - със свалени токоснемащи пръти).

(4) За възстановяване на движението ръководителят на работата може да включи изключените от него разединители.

(5) При първа възможност ръководителят уведомява дежурния енергодиспечер за извършените работи и взетите мерки.

Чл. 726. Забранено е включването на разединители, които са били изключени преди прекъсване на всички съобщителни връзки с дежурния енергодиспечер.

Чл. 727. Посочените изисквания за безопасност при работа по трамвайните контактни мрежи се отнасят и при работа по тролейбусните контактни мрежи, като се спазват също изискванията на Наредбата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили (ДВ, бр. 6 от 2005 г.).
Раздел IV.
Експлоатация на трамвайните мотриси


Чл. 728. (1) Ватманите на трамвайните мотриси и трамвайните композиции (мотрисни влакове) притежават правоспособност и втора квалификационна група по електробезопасност.

(2) Ватманите се явяват на предсменен медицински преглед, проба за употреба на алкохол и предсменен инструктаж.

Чл. 729. (1) При приемане на трамвайната мотриса в депо ватманът извършва оглед само след като се убеди, че ръчната спирачка е затегната (задействани спирачки в положение "паркинг") и пантографът е свален.

(2) Не се разрешава в кабината за управление (ватманската кабина) да има външни предмети (багаж).

(3) Преди да вдигне пантографа, ватманът проверява дали по мотрисата не се работи и всички капаци, врати, люкове на шкафовете и сандъците на електрообзавеждането се затворени и подава звуков сигнал.

Чл. 730. (1) Преди потегляне с трамвайната мотриса ватманът подава звуков сигнал и се уверява, че пред или в непосредствена близост до мотрисата няма хора.

(2) Преди потегляне от ремонтен канал или съоръжение за работа на покрива (кула, вишка) ватманът с оглед се осигурява, че под или на мотрисата няма работници.

Чл. 731. При движение на мотриса в района на депо (парк) са недопустими качването и слизането на длъжностни лица, извършването на ремонт и регулирането в мотрисата, почистването, седенето на стъпалата.

Чл. 732. При смяна на ватманите на линия предаващият смяната ватман информира приемащия ватман, ако има особености при работа на мотрисата или по линията.

Чл. 733. (1) Като правило вратата на кабината при движение на мотрисата е затворена и в кабината не се допуска друго лице.

(2) Вратата на кабината може да е отворена при обучение на стажант - второ лице ватман, и при проверка от контролни органи.

Чл. 734. Не се разрешава ватманът да показва глава или ръка през прозореца на кабината. Ако това се налага при изпълнение на служебните задължения, то се извършва с повишено внимание.

Чл. 735. (1) Ватманът напуска кабината за изпълнение на служебни задължения, като:

1. ръчно превключване на стрелки;

2. външен оглед на мотрисата;

3. предупреждаване на ватмана на следваща го мотриса;

4. информиране от ватмана на мотриса пред него;

5. произшествие.

(2) При напускане на кабината ватманът натяга ръчната спирачка. В зависимост от конкретните условия той предотвратява достъпа на други лица до кабината и управлението на мотрисата чрез изключване на главния прекъсвач, сваляне на пантографа, блокиране на управлението или заключване (затваряне) вратата на кабината.

(3) Ватманът не минава от лявата страна на своята мотриса, ако насреща идва мотриса.

(4) При общо платно с автомобилния транспорт ватманът се пази от преминаващите автомобили, като се препоръчва придвижване срещу тяхното движение. При обособено трасе на трамваите ватманът внимава за неравности и препятствия по пътя си.

Чл. 736. (1) При повреда на трамвайната мотриса, след като се убеди, че е невъзможно или рисково самостоятелното й придвижване, ватманът:

1. спира мотрисата по възможност на подходящо място - извън кръстовище, крива, голям наклон;

2. с ръчната спирачка осигурява мотрисата срещу самопридвижване;

3. изключва главния прекъсвач;

4. сваля пантографа и го подсигурява в това положение;

5. осигурява безопасното слизане на пътниците;

6. уведомява за събитието централния диспечерски пункт.

(2) При повреда на пантографа и/или контактната мрежа ватманът незабавно спира (екстремно) мотрисата.

(3) При наклон на пътя над 40 ‰ ватманът осигурява мотрисата срещу самопридвижване със спирателни обувки или друга спирачка.

Чл. 737. (1) Забранено е ватманът да отстранява повреди (да извършва случаен ремонт) по електрообзавеждането на мотрисата и да се качва на покрива на мотрисата.

(2) Повредите се отстраняват от аварийни групи по подвижен състав (контактна мрежа) или мотрисата се избутва (изтегля) от друга мотриса.

(3) Допуска се качване на покрива на трамвайната мотриса, ако:

1. мотрисата е приспособена и ватманът разполага с лични предпазни средства за работа на височина;

2. са изпълнени изискванията за електрообезопасяване.

Чл. 738. (1) Маневра на заден ход с трамвайна мотриса се извършва, ако има второ лице, което е правоспособен ватман или лице от експлоатационния състав. Второто лице осигурява безопасността на минувачите и возилата, подава информация на ватмана в кабината, превключва стрелките.

(2) При наличие на резервен пулт за управление от задната платформа маневрата се извършва самостоятелно от ватмана на мотрисата.

Чл. 739. Ватманът напуска трамвайната мотриса при гариране (оставяне в покой) след:

1. осигуряване мотрисата срещу самопридвижване;

2. изключване на главния прекъсвач;

3. сваляне на пантографа.
Раздел V.
Ремонт на трамвайна мотриса


Чл. 740. Когато трамвайната мотриса е с вдигнат пантограф, като правило е забранено отварянето на врати, капаци на шкафовете и сандъците на електрообзавеждането, допирането до апарати, машини и проводници.

Чл. 741. (1) Почистването, техническото обслужване и ремонтът на трамвайна мотриса се извършват след осигуряване на мотрисата срещу самопридвижване, изключване на главния прекъсвач, сваляне на пантографа, изключване на акумулаторната батерия.

(2) Работещият е длъжен визуално да се убеди, че пантографът е свален.

(3) При работа по трамвайната мотриса на пулта за управление се поставя табела "Не включвай! Работят хора!".

Чл. 742. Забраняват се работата и допирането до апарати и проводници при включени акумулаторна батерия и кондензаторна батерия с остатъчен електрически заряд.

Чл. 743. (1) При пробно поставяне на трамвайна мотриса под напрежение лицата, работещи по нея или в непосредствена близост, се отстраняват.

(2) За функционална проверка се допуска отваряне на врати и капаци на електрообзавеждането.

(3) Забранено е принудителното включване на защитните апарати.

Чл. 744. (1) Мотрисите се вкарват в сервизното хале на собствен ход със скорост до 5 km/h.

(2) Контактната мрежа над ремонтните канали се секционира и съоръжава със светлинна сигнализация съгласно чл. 382.

(3) В зависимост от характера на ремонта, който се извършва на ремонтния канал, и конструкцията на секционните разединители във всяко трамвайно депо се изготвя инструкция за безопасност при превключване на секционните разединители на ремонтните канали.

Чл. 745. Трамвайните мотриси се прекарват на собствен ход през миячните машини с предписаната скорост и затворени врати и прозорци.

Чл. 746. При установяване на мотриса за ремонт разстоянието между прикачните (съединителните) устройства (теглично-отбивачни съоръжения) на две съседни мотриси е над 2 m. Мотрисата се осигурява срещу самопридвижване, главният прекъсвач се изключва, пантографът се сваля.

Чл. 747. (1) Лицата, които управляват мотрисите при маневра в трамвайното депо, са правоспособни ватмани с втора квалификационна група по безопасност, на които е възложено със заповед извършването на маневрената работа.

(2) В зависимост от типа на прикачните устройства на мотрисите в депото се разработва инструкция за безопасност и здраве при маневрената работа.

Чл. 748. (1) Стационарните съоръжения за работа по покривното електрообзавеждане на трамвайните мотриси се обезопасяват с перила. Перила има работната площадка на съоръжението и от двете надлъжни страни на мотрисата.

(2) Контактната мрежа се секционира и съоръжава със светлинна сигнализация.

Чл. 749. Електрообезопасяването на работещите на покрива на мотрисата може да се осъществи чрез заземяване на контактната мрежа или чрез изолиране на работещия спрямо "земя", като:

1. контактната мрежа се заземява чрез заземителен нож на секционния разединител; може да се направи и с отделен заземителен разединител или преносими заземители; работната площадка също се заземява;

2. изолацията спрямо "земя" включва: работа с изолирани инструменти, допиране с диелектрични ръкавици, диелектрични пътеки на покрива на мотрисата, изолиране на работната площадка спрямо носещата конструкция.

Чл. 750. Основните изисквания за безопасност при ремонтни работи по трамвайните мотриси са както при ремонтни работи по локомотивите и вагоните, дадени в част осма.
Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница