Наредба №13 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспортстраница17/20
Дата30.07.2018
Размер1.08 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. За изпълнение на работите, указани в наряда, са взети следните мерки за обезопасяване мястото на

работа: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Проверено отсъствие на напрежение със: ......................................................................................................................................................................................................................................................

13. Поставени са заземители ..............................................................................................................................................................................................................................................................

(къде и колко)

14. Взети са следните допълнителни мерки по безопасност .................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. Работата на наряда е завършена напълно на ............................................................................................................................................................................................................................................

(дата, час, минута)

Отговорен изпълнител на работата ........................................................................................................................................................................................................................................................

(длъжност и подпис)

16. Нарядът е проверен на ............. 200 .... г. от ............................................................ Подпис: .....................

(началник подрайон)

 

Забележка. В текста не се допускат поправки и зачертавания.

Приложение № 8 към чл. 186, ал. 1НК "Железопътна инфраструктура"

Подрайон: .....................................................................................................................................................................

 

З А П О В Е Д № .....................................................................................................................................................................

за работа по контактната мрежа

 

Дата ............/............ г. Енергодиспечер, издал заповедта: .....................................................................................................................................................................

(име, фамилия)

На изпълнителя: .....................................................................................................................................................................

(име, фамилия, кв. група)

се разрешава от ................................................... до .....................................................................................................................................................................

(дата, час, минута)

(дата, час, минута)

да се извършат при изключено напрежение следните видове работи: .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(описание на работата и точно място)

 

 

По време на работата трябва да бъдат:

 

1. Изключени и заземени в тяговата подстанция: .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(точни указания за прекъсвачи, разединители и пр.)

 

2. Превключени по контактната мрежа: .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(точни указания за разединителите, които следва да се превключват, и последователност на манипулациите)

 

3. Поставени огради, табели, заземители: .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(място, брой)

 

4. Взети мерки по безопасност при работа .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Енергодиспечер: .................... № .....................................................................................................................................................................

(подпис)

 

Приел изпълнител: .................... № ...................................................................................................................................................................................................................

(подпис)

Потвърдено:................................................................................................................................................

(дата, час, минута, подпис)

 

 

След завършване на работата

Уведомява се енергодиспечер:.........................................................................................................................................

(фамилия)

от изпълнител:................................................................................................................................................

(фамилия)


Уведомление № ............................. Съдържание: .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

Изпълнител: .................... № .........................................................................................

Приел: .................... № ..........................................................................

(подпис)

(подпис)

 

 


Забележка: Използва се при работа без наряд!

Съхранява се 3 месеца.

Приложение № 9 към чл. 307, ал. 1
Специфични изисквания за безопасност и здраве при работа по електропроводи с напрежение 6 kV
1. Секционните и фидерните разединители по електропровода се включват и изключват по заповед на дежурния енергодиспечер.

2. Като правило телеуправляемите разединители се превключват от дежурния енергодиспечер чрез бутоните на пулта със задължително записване в оперативния дневник и отбелязване на времето. При отказ на телеуправлението разединителите се превключват ръчно или с команда от гаровия пулт. Конкретната организация на превключването се определя с инструкция.

3. Кутиите на разединителите и капселованите табла се заключват с катинари с еднакви ключове. Ключовете се съхраняват от лицето, извършило ръчното превключване.

4. Работите по електропровода (ревизия на трансформатори, разрядници, разединители, предпазители, кабелни участъци и кабелни шкафове високо напрежение) се осъществяват при изключено напрежение с наряд, издаден на лице с квалификация не по-ниска от четвърта група.

5. Преди започване на работа с изключено напрежение проводниците на всички фази на електропровода се свързват на късо.

6. Заземители се поставят от двете страни на работното място, така че да са видими на разстояние не повече от 100 m.

7. С единия си край заземителите се закрепват чрез специална клема към заземителя на стълба, а с другия чрез куки към трите проводника. Преди поставянето им чрез външен оглед се проверява тяхната годност.

8. При прекъснат заземител като такъв се използва метален прът или свредло, който се забива в земята на дълбочина не по-малка от 0,5 m.

9. Ако характерът на работата по електропровода изисква временно сваляне на заземителите (проверка на трансформаторите, на изолацията с мегаомметър, изпитване на кабелите с повишено напрежение и др.), се допуска временно сваляне на пречещите за работа заземления, като се вземат мерки за безопасно извършване на работата. Заземителите се поставят от две лица, едното от които има квалификационна група не по-ниска от четвърта, а другото - не по-ниска от трета.

10. На участъци, подложени на индуктивно влияние на високоволтова линия, намираща се под напрежение, се забранява снемането на заземителите от проводниците на електропровода. В този случай работите се извършват при изключено напрежение.

11. При прекъсване на работата в продължение на работния ден заземителите не се свалят. Ако при това бригадата се отдалечава за известно време, а на работното място остават открити дупки, непоставени стълбове, подемни механизми и приспособления и т.н., се оставя наблюдаващ, който не допуска приближаването на хора и животни.

12. При възобновяване на работата след прекъсването отговорният изпълнител, преди да допусне лицата, задължително прави оглед на целостта и сигурността на преносимите заземители, оставени на линията.

13. За избягване на обратната трансформация на напрежението освен изключването на разединителните и поставянето на заземители в капселованите кутии се изключват нисковолтовите прекъсвачи или се изваждат нисковолтовите предпазители.

14. Изкачването на стълба и работата по него се разрешава само след щателна проверка на неговото състояние и пълна увереност в здравината му. При необходимост в зависимост от състоянието му отговорният изпълнител определя начина за укрепването на стълба.

15. При изкачването на железобетонните стълбове се използват кънки и предпазен колан, както и стълба, ако не съществува опасност от допиране на стълбата при поставянето й до елементи, намиращи се под напрежение.

16. Не се разрешава изкачването и работата на ъглови стълбове от страна на вътрешния ъгъл.

17. Изкачването по стълбове на електропровода на диспечерската централизация, на които има проводници с работно напрежение 220 V, се разрешава при условие, че разстоянието между стълба и тези проводници е не по-малко от 1 m. Ако това изискване не е изпълнено, напрежението в тези проводници се изключва и те се заземяват. При смяна на проводниците на електропровода задължително се изключва напрежението от всички сигнални проводници, имащи напрежение над 24 V.

18. Разрешава се измерване на съпротивлението на защитните заземители на стълбовете без изключване на напрежението. В този случай се поставя временен заземител. Откачването на заземителната клема от заземителя и обратното им присъединяване се извършва с диелектрични ръкавици.

19. Работата по изсичането на дърветата по трасето на електропровода, при която се изисква вземането на мерки по предотвратяване падането на дърветата върху проводниците, се извършва с наряд. Всички други работи по разчистване на трасето от клони се извършват без наряд - по устно нареждане и писмен инструктаж.

20. Забранява се работата по изсичане на дърветата при силен вятър, мъгла и нощем.

21. В случай на падане на дърво върху проводниците на действащ електропровод до изключване на напрежението се забранява приближаването към дървото на разстояние, по-малко от 5 m, и вземането на каквито и да е мерки за свалянето на падналото дърво от проводниците.

22. Работата с резервния трансформатор, предназначен за захранване на сигналните точки в аварийни случаи, а също при ревизия и ремонт на основния трансформатор, на другото оборудване и разединителите без прекъсване на захранването на сигналите се смята като работа при особени условия. Извършва се с наряд.

23. Свързването на резервния трансформатор и прехвърлянето на захранването на сигналните точки от основния на резервния трансформатор се извършват от бригада в състав не по-малко от двама членове, един от които има не по-ниска от пета група, а вторият - не по-ниска от четвърта група.

24. В границите на изключения участък право на превключване с междинните разединители имат отговорният изпълнител на работа или лице с не по-ниска от четвърта квалификационна група.

25. Резервният трансформатор се закрепва на подходящ стълб посредством специален хамут на такава височина, че разстоянието от долния фланец на високоволтовите изолатори до земята да е най-малко 2,5 m.

26. Допуска се поставянето на резервния трансформатор на земята, като задължително се заземява неговият корпус. Трансформаторът се огражда с въже и се поставят предупредителни табели. Разстоянието от трансформатора до ограждението е най-малко 2 m. През цялото време на работа около трансформатора се осигурява наблюдаващ с не по-ниска от трета квалификационна група.
Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница