Наредба №13 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспортстраница18/20
Дата30.07.2018
Размер1.08 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


27. Резервният трансформатор се свързва към проводниците на електропровода в следния ред:

27.1. корпусът на трансформатора се заземява към заземителната клема на стълба или към специалния заземител;

27.2. свързват се проводниците от ниската страна на трансформатора към съответните клеми в капселованата кабелна кутия;

27.3. свързват се проводниците от страна високо напрежение на трансформатора към електропровода.

28. Резервният трансформатор се изключва в обратна последователност.

29. Резервният трансформатор се свързва към електропровода посредством високоволтови проводници, прикачени към специална изолирана щанга с високоволтови предпазители и към изводите на трансформатора.

30. Свързването на нисковолтовите изводи на резервния трансформатор в капселованата кутия се изпълнява с гъвкав проводник. Операцията се извършва с диелектрически ръкавици, предпазни очила, каска и инструменти с изолирани ръкохватки.

31. За избягване на обратната трансформация (подаване на обратно напрежение) проводниците от основния трансформатор се откачват в капселованите кутии.

32. Забранено е качването на стълба, на който ще се работи, докато захранването на сигналната точка не бъде прехвърлено на резервния трансформатор, разединителите от двете страни не бъдат изключени и не бъдат поставени преносими заземления.

33. Забранена е работата с резервния трансформатор при недостатъчна осветеност на работното място, при мълнии, мъгла, дъжд, мокър снеговалеж.

Приложение № 10 към чл. 307, ал. 2
Специфични изисквания за безопасност и здраве при монтаж на контактна мрежа
1. Преди да се пристъпи към направа на изкопи за стълбовете в места, където има подземни съоръжения (кабели, тръбопроводи и др.), предварително се извършва писмено съгласуване със собствениците на тези съоръжения. Изкопните работи на дълбочина, по-голяма от 0,5 m, се извършват с наряд, с повишено внимание, в присъствие на отговорния изпълнител (ръководителя на работата).

2. Ако по време на работа се открият подземни съоръжения, за които не са получени сведения, работата се преустановява и се уведомяват собствениците на тези съоръжения.

3. При ръчно изкопаване на изкопи в места със слаби почви стените им се укрепват, за да се предотвратят срутвания.

3.1. Забранено е свалянето на пластове чрез подкопаване.

3.2. При направа на изкопи в силно наклонени терени се вземат мерки против свличане на земни пластове, камъни и др.

3.3. Изкопите се обезопасяват с предпазни огради или покрития.

4. При работа по смяна на детайли от стълба се вземат мерки, изключващи възможността за падане или изместване на стълба по време на работа (чрез подпори, обтяжки, автопневматични устройства с работна площадка и други поддържащи устройства).

5. За изправянето и свалянето на стълба се използват подемни или теглителни механизми и приспособления. За да се избегне отклонение и падане на стълба настрани, се осигурява укрепването му с обтяжки.

6. При изправяне или подменяне на специални стълбове, при пресичането на електропроводи или в сложни условия (коридора между два електропровода, намиращи се под напрежение) отговорният изпълнител присъства непрекъснато.

7. При изправяне на стоманорешетъчен стълб в зоната на влиянието на действащ електропровод той се заземява с преносим заземител, който се поставя за цялото време на изправяне на стълба върху фундамента и остава дотогава, докато към стълба не бъде присъединен постоянният заземител.

8. Проводниците на контактната мрежа се развиват и анкероват само с "прозорец", като за определено време се преустановява движението на влаковете и возилата. Работите се извършват със специално композиран монтажен влак.

9. Преди натоварването и закрепването им барабаните внимателно се оглеждат и се подготвят за развиване, всички неравности се отстраняват, изваждат се или се набиват подаващите се пирони. Втулките на барабаните се проверяват преди закрепването с оглед осигуряването на нормално и гладко въртене на барабаните.

10. Преди развиването на контактния проводник или на носещото въже от барабана се проверява дали краищата на оста на барабана лежат правилно на стойката върху платформата за развиване и дали са застопорени.

11. Преди потегляне на монтажния влак за развиване на контактния проводник или на носещото въже ръководителят на работата проверява състоянието на спирачните устройства на разкатъчната стойка.

12. При работа монтажният влак се движи само по указание на ръководителя със скорост не по-голяма от 5 km/h.

13. Забранено е извършването на работа по развиване на проводник или въже от монтажен влак при липса на видимост или сигурна връзка между ръководителя на работата и машиниста.

14. Забранено е работенето извън оградите на платформите без използването на предпазен колан.

15. Работниците, обслужващи барабанните спирачки, застават настрана от развиващите се барабани и зад тях.

16. Забранено е при развиването на проводниците работниците да стоят вътре в ъгъла, образуван между тегления проводник и стойката, пред развиващия се барабан, както и под развиващия се проводник и стойката.

17. Преди натягането им развитото носещо въже и контактният проводник се оглеждат, проверяват се всички снаждания, гънки и всякакви други дефекти, които биха могли да причинят скъсването на въжето или контактния проводник и да доведат до нараняването на работниците през време на натягането им.

18. Бригадирът или отговорникът на звеното проверява за качеството на снажданията на всички въжета и проводници, извършени с клеми или с кербови съединители в местата на тяхното свързване и анкеровка, като не допуска некачествени свързвания.

19. При развиване на носещо въже и контактен проводник в открит път или гара и при окачването им на конзолните хамути и звеневите струнки движението на превозните средства през прелезите на този участък се прекратява, а пешеходците се предупреждават от сигналисти-охранители.

19.1. В случай на закачване на натягания проводник за някакъв предмет натягането се преустановява, проводникът се разхлабва, след което се вземат мерки за освобождаването му.

19.2. При натягането на проводниците не се допуска да се намират хора под тях.

20. Носещото въже и контактният проводник се натягат с помощта на полиспасти, тирфори и тресчотки, като въжетата на полиспастите не са по-тънки от 16 mm.

21. При движение или престой на монтажен влак върху коловоз, над който има монтирана контактна мрежа под напрежение, е забранено изкачването на работниците по стълбите и стоенето на високите платформи на монтажния влак.

22. При извършване на монтажните работи проводниците на контактната мрежа се заземяват с преносими заземители към релсите от двете страни на мястото на работа.

23. При преминаване под електропроводи високо напрежение проводниците на контактната мрежа се заземяват с преносими заземители по време на монтажа от двете страни на мястото на пресичането на разстояние до 150 m едно от друго.

23.1. Ако е невъзможно да се изключи напрежението на електропровода, допуска се монтирането на контактната мрежа и без изключване на напрежението на електропровода. В този случай се вземат мерки, които да изключат възможността от доближаване на проводниците на контактната мрежа до проводниците на електропровода на разстояние в зависимост от напрежението му.

23.2. Контактната мрежа под електропроводите се монтира под контрола на ръководителя на работата или бригадира.

24. Забранява се всякаква работа по монтажа на контактната мрежа по време на буря с мълнии, силен вятър, поледица и липса на осветление при работа в тунели и през нощта.

Приложение № 11 към чл. 312
Специфични изисквания за безопасност и здраве при товарене, превозване и разтоварване на барабани с кабели на и от железопътни вагони и автомобили
1. Кабелните барабани се товарят и разтоварват чрез подемни кранове и други механизми.

2. При ръчно товарене и разтоварване на кабелни барабани задължително се използват предварително изготвени рампи.

3. Когато няма подемни кранове, за товаренето на барабаните с кабел на железопътни вагони, товарни автомобили или ремаркета се използват ръчни лебедки или лебедки, закрепени на предната част на платформата.

4. Забранява се превозването на барабани с кабели с вагони, товарни автомобили или ремаркета без предварителното им сигурно укрепване със специално изрязани ъглови или полудъгови трупчета по две от двете страни на всеки барабан и превързването им със стоманена тел към каросерията на превозното средство.

5. Забранява се возенето на работници в каросерията на превозно средство, което транспортира барабани с кабели.

6. Забранява се блъскането или събарянето направо на земята на барабаните с кабел от вагони, товарни автомобили или ремаркета.

7. Допуска се ръчното придвижване на кабелни барабани с маса до 1000 kg по хоризонтален терен. При ръчно придвижване на кабелни барабани работниците се движат встрани от барабана, като не се допуска стоене по трасето на движение. Посоката на движение на кабелния барабан при ръчно придвижване се променя с помощта на специално предвидени лостове и подпори.

8. Кабелният барабан, оставен за престой върху под или терен, се укрепва срещу самопридвижване.

9. При товаренето и разтоварването на барабани работещите използват предпазни ръкавици.

10. Барабаните се товарят и разтоварват под ръководството и контрола на ръководителя на полагането на кабела.

Приложение № 12 към чл. 313
Специфични изисквания за безопасност и здраве при работа с преносими стълби
1. Забранено е използването на неизправни стълби, стълби с конструкция или изпълнения, неотговарящи на нормативните актове, стандартите и техническите условия.

2. Преносимите стълби се използват само по предназначението си:

2.1. двураменните стълби и стълбите с площадки не се използват като единични;

2.2. преносимите стълби не се използват като мост за преминаване, рампи, подове на работни площадки и други подобни цели.

3. Преносимата стълба освен за качване и слизане се използва и за извършване само на леки, краткотрайни операции от лице, застанало върху нея.

4. Не се пренасят стълби, когато върху тях има други предмети.

5. Двураменните стълби и стълбите с площадки се пренасят с прибрани рамена.

6. При транспортиране в превозни средства стълбите се опаковат, подреждат и закрепват така, че да са запазени от неблагоприятни атмосферни въздействия и да е изключена възможността за падането им.

7. Мястото за достъп до стълбата се избира да бъде удобно и обезопасено съобразно конкретните условия на работа.

8. Стълби не се поставят в непосредствена близост до отвори по подове и стени, до остри и стърчащи предмети, до открити съдове с опасни течности и химикали.

9. Стълби не се поставят върху варели, сандъци, струпани материали и други нестабилни предмети.

10. Стълби не се поставят на пешеходни пътеки, съобщителни пътища, до незаключени врати, отварящи се към стълбата, и други места, където могат да бъдат блъснати и съборени от минувачи и превозни средства.

11. Когато се налага да се постави стълба на място с оживено движение, се вземат мерки за предотвратяване блъскането на стълбата.

12. Стълби се ползват само след като са поставени така, че при правилното им използване да е изключено падане или изместване.

13. Забранено е стълба да има за опорна точка долно или горно стъпало.

14. 3а горна опора на единична стълба не се използват прясно боядисани или заледени стени, водосточни тръби, кръгли наклонени стълбове, ъгли на сгради, колони, прозорци и други нестабилни конструкции.

15. Единични стълби с дължина над 3 m се закрепват срещу обръщане назад или встрани независимо от броя на качванията или времето на използването им.

16. Двураменните стълби се поставят в работно положение, така че приспособлението против недопустимо разтваряне на двете страни да бъде разпънато докрай.

17. Стълбите се удължават (наставят) само когато това конструктивно е предвидено от производителя. Забранено е удължаването на стълби чрез заковаване на двете части една към друга или свързването им с въжета, тел и други подръчни средства.

18. При работа с преносими стълби в близост до тоководещи части под напрежение се спазват и изискванията, произтичащи от специфичните условия за работа с електрически уредби.

19. При качване (слизане) по стълба работещият е с лице към нея и се държи с двете си ръце за стъпалата, а не за страниците.

20. При работа върху стълба работещият използва закопчано работно облекло и подходящи обувки, осигуряващи го срещу подхлъзване.

21. При пренасяне на метални стълби при температури под 5°С се използват студозащитни ръкавици.

22. Забранено е стъпването върху най-горните стъпала на двураменна стълба и върху стъпало на единична стълба, когато от него до горния край на страниците остава по-малко от 1 m.

23. Забранено е преместването на стълба с работника върху нея.

24. Върху стълба не се качва повече от едно лице, независимо дали стълбата е единична или двойна. Когато естеството на работа изисква двама или повече работници, всеки работник използва самостоятелна стълба.

25. Не се стои под стълба, когато върху нея има работещ.

26. На лице, намиращо се върху стълба, не се подават материали и предмети чрез подхвърляне.

27. Не се разрешава масата на лицето, използващо стълба (включително и товара), да превишава посочената от производителя на стълбата маса. Когато масата не е посочена, се приема 100 kg.

28. Забранено е да се използват стълби при неблагоприятни атмосферни условия - вятър със скорост над 10 m/s, дъжд, снеговалеж и др.

Приложение № 13 към чл. 428, ал. 1
Специфични изисквания за безопасност и здраве при обслужване на електрически локомотиви и мотрисни влакове за напрежение 25 kV и честота 50 Hz
1. На електрическия подвижен състав се използват само оригинални сменяеми ръкохватки, които се изваждат в изключено положение.

2. Забранено е "подклинване", шунтиране на защитни блокировки (крайни изключватели), предпазващи от достъп до части под напрежение.

3. За да се постави електрическият локомотив или електрическият мотрисен влак под напрежение, се спазват следните правила:

3.1. в коридорите на локомотива, на покрива и под локомотива (мотрисния влак) няма никакви лица и предмети;

3.2. вратите на кабината, в която се намира бригадата, са затворени, но не заключени; вратите на другите кабини са заключени, а прозорците - затворени; външните врати на машинното отделение на локомотивите са заключени;

3.3. кабините и проходните коридори са свободни от странични предмети;

3.4. всички предпазни врати, решетки, капаци на шкафове са затворени;

3.5. помощник-машинистът е на своето работно място;

3.6. машинистът подава едно късо изсвирване с локомотивната свирка;

3.7. машинистът обявява на високо "Внимание, вдигам пантографа";

3.8. машинистът извършва командната операция за вдигане на пантографа.

4. Когато електрическият подвижен състав е под напрежение, при затегната ръчна спирачка на членовете на локомотивната бригада се разрешава:

4.1. визуално и слухово да проверяват работата на съоръженията;

4.2. да правят функционална проверка за действието на апаратите;

4.3. да почистват външно локомотивите.

5. Забранено е, когато електрическият подвижен състав е под напрежение:

5.1. отварянето или свалянето на врати, защитни ограждения, капаци, люкове, кожуси, решетки на машини, апарати, шкафове, блокове, камери;

5.2. допирането до апарати, машини и проводници;

5.3. почистването на механичната част и подвагонните шкафове (сандъци) на вагоните на мотрисните влакове;

5.4. съединяването и разединяването на кабели между вагоните, секциите, локомотивите.

6. При отстраняване на отказ или случаен ремонт в машинното отделение или в апаратен шкаф (сандък) във или под коша, когато електрическият подвижен състав не е под напрежение, но акумулаторната батерия е включена, се изпълняват всички конструктивно предвидени мерки за дадената серия за обезопасяване срещу поставянето на състава под напрежение.

6.1. След команда за изключване на главния прекъсвач и сваляне на пантографа машинистът лично проверява дали пантографът е свален.

7. Забраняват се допирането и работата по апаратите, машините, проводниците при включена акумулаторна батерия.

8. Забранява се принудителното включване на защитни апарати, прекъсвачи, изключватели, защитни релета и техните помощни релета.

9. Всички колективни и лични предпазни средства в изправно състояние се поставят на определените им места.

10. Всеки работник от електролокомотивно депо е длъжен незабавно да съобщи на своя най-близък ръководител или на локомотивната бригада и след това да запише в книгата за ремонт всички забелязани повреди или неизправности на защитните и предпазните приспособления, представляващи опасност за обслужващия персонал.

11. Когато електрическите локомотиви и електромотрисният влак се мият с водна струя при изключено напрежение и заземена със заземителна щанга контактна мрежа на съответния ревизионен канал, се изключва напрежението на контактната мрежа и на двата съседни ревизионни канала.

Приложение № 14 към чл. 428, ал. 2
Специфични изисквания за безопасност и здраве при обслужване на дизелови локомотиви и мотрисни влакове
1. При приемане и предаване на дизелов локомотив или мотрисен влак или при налагащ се ремонт и екипировка локомотивният машинист е длъжен:

1.1. да постави контролера на нулево положение;

1.2. да спре работата на дизеловия двигател;

1.3. да постави ходообръщателната ръчка в неутрално положение;

1.4. да го осигури срещу самопридвижване;

1.5. да изключи командните ключове на пулта за управление;

1.6. да изключи акумулаторната батерия.

2. Преди да се пусне в действие дизеловият двигател, локомотивната бригада извършва преглед на всички възли на локомотива и прибира от машинното отделение ненужните инструменти и предмети.

3. Забранено е да се отварят, ремонтират и регулират приборите и апаратите, когато двигателят работи.

4. Забранено е да се работи по апаратния шкаф, когато електрооборудването е под напрежение.

5. Особено внимателно се извършват проверките в непосредствена близост до въртящите се части на главния генератор и другите електрически машини.

6. Повреди, предизвикали протичане на гориво, масло и вода, се отстраняват само в покой при спрян дизелов двигател.

7. Преди да започне прегледът и отстраняването на откритите неизправности, локомотивната бригада е длъжна да установи отсъствието на напрежение в преглежданите възли и апарати.

8. Забранено е да се преглежда електрическото оборудване на секции, съединени (свързани) по системата на много единици, при включен прекъсвач на акумулаторната батерия на някои от секциите.

9. С особено внимание се преглеждат акумулаторните батерии и действието на електрическите апарати и релета в апаратен шкаф.

Приложение № 15 към чл. 459
Специфични изисквания за безопасност и здраве при предварително отопляване на пътнически вагони от стационарни отоплителни станции
1. Предаването на влаков състав за предварително отопляване се регистрира в специализиран дневник.

1.1. След установяване на влаковия състав на отправен коловоз на гарата маневреният стрелочник регистрира приключването на своята дейност в специализирания дневник.

1.2. Ревизор-вагоните регистрира приключването на техническия преглед в специализирания дневник.

2. За дежурен електромонтьор, отговорник на отоплителната станция, се назначава специалист с най-малко четвърта квалификационна група по електробезопасност, а за електромонтьори, подготвящи влаковите състави и ревизор-вагоните - най-малко трета група.

3. Дежурният електромонтьор:

3.1. проверява свързването на кабелите за влаково отопление и ако има несвързани кабели, ги свързва (куплира);

3.2. на всеки вагон подготвя уредбата за влаковото отопление за работа;

3.3. поставя пред и зад влаковия състав, предаден за отопление, табели, на които на жълт фон с черни букви е написано "Внимание! Високо напрежение 1500 V" и с червена боя е нарисувана стрелка за високо напрежение.

4. Дежурният електромонтьор свързва кабела на стационарната колона на съответния коловоз към контакта на отоплителната система на последния вагон.

5. Дежурният електромонтьор свързва кабела от колонката на този коловоз към един от изводите (главите) на станцията и регистрира свързването в специализирания дневник.

6. Дежурният електромонтьор (отговорник на вагон-отоплителя) при наличие на подписи от маневрения стрелочник, от ревизор-вагони и от електромонтьора, подготвили влаковия състав за предварително отопляване, вписва в специализирания дневник: № на глава (извод), към която е свързан съставът, час на включване, фамилия и след подписа си оповестява по радиостанция за предстоящото подаване на напрежение; подава напрежение на съответната глава и отново оповестява по радиостанцията за направеното включване.

7. Когато към вагон-отоплителя има включен състав за предварително отопление, дежурният електромонтьор - отговорник на вагона, няма право да го напуска. Ако напускането е наложително, оставя заместник.

8. Дежурният електромонтьор, подготвил влаковия състав, след подаване на напрежение е длъжен да провери изправността на отоплителната система на всички вагони от подадения за отопляване състав.
Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница