Наредба №13 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт


Глава седемнадесета. РАБОТА ПО КОНТАКТНАТА МРЕЖАстраница5/20
Дата30.07.2018
Размер1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Глава седемнадесета.
РАБОТА ПО КОНТАКТНАТА МРЕЖА


Раздел I.
Работа на височина


Чл. 240. (1) Работа, която се извършва по конструкциите и устройствата на контактната мрежа с изкачване на височина, по-голяма от 3 m, измерена от повърхността на земята до краката на работещия, се смята като работа на височина.

(2) При работа на височина се осигурява защита срещу падане. При конкретните условия въз основа на оценка на риска се определят видът на защитата и необходимите лични предпазни средства.

Чл. 241. (1) Работата на височина се извършва под наблюдение на отговорен изпълнител на работата или наблюдаващ, който се намира на земята не по-далече от едно междустълбие.

(2) При монтажа на конструкциите и проводниците изпълнителят проверява сигурността на закрепването им.

Чл. 242. Изкачването по стълб се извършва от обратната страна на контактната мрежа. При наличие на захранващи или усилващи проводници изкачването на стълба се извършва отстрани.

Чл. 243. (1) След като се изкачи на необходимата височина, работникът се закрепва чрез карабинките на предпазния колан само към здраво закрепени конструкции.

(2) Точката на закрепването е на ниво, равно или по-високо от гърдите на работещия.

(3) Забранено е закачването на карабинката към наклонени конструкции, ако не е изключена възможността работещият да се приближи в случай на падане към части, които се намират под напрежение.

Чл. 244. Откачването на карабинката, за да се закачи тя в нова точка, се разрешава само тогава, когато работникът има сигурна опора или е закачен с втора карабинка. Забранява се свалянето на предпазния колан, преди да се слезе от съоръжението.

Чл. 245. (1) Приспособления, детайли и инструменти се подават и спускат с помощта на монтажно въже и ролка. За да се избегне люлеенето на изкачвания товар, работникът, който се намира на земята, го прикрепва с допълнително въже. Забранено е закрепването на въжето за издигане на тежести, детайли и инструменти непосредствено към работещия.

(2) Забранено е да се подават инструменти и детайли с подхвърляне.

(3) Недопустимо е окачването на инструменти и детайли върху проводниците.

Чл. 246. Забранено е:

1. да се застава от вътрешната страна на проводници и въжета, разположени в криви;

2. изкачването и движението по проводниците и въжетата, отклоняващи се за анкериране;

3. изкачването и движението по проводниците и въжетата на косата (наклонената) контактна мрежа;

4. изкачването и движението по проводниците на обходни и захранващи фидери.

Чл. 247. Когато се работи върху монтажни платформи, инструментите и частите се подават с помощта на монтажно въже или непосредствено от работник, който се изкачва на монтажната платформа и ги подава с ръка на работещия на височина.

Чл. 248. През време на преминаване на работещия на височина от стълб върху конзола или върху въже предпазният му колан трябва да е прикрепен задължително с карабинката си към въжето или към конзолната обтяжка. Категорично се забранява преминаването без прикрепване на предпазния колан по посочения начин.

Чл. 249. (1) Наблюдаващият контролира монтажника, който работи по контактната мрежа, и следи за движението на влаковете. При появата на влак той предупреждава монтажника. В случай на необходимост монтажникът незабавно се премества, като прибира всички пречещи на преминаването предмети.

(2) Не се разрешава наблюдаващият да стои под монтажника, освен през времето, когато му оказва съдействие.

Чл. 250. Монтажникът, който пуска жабките, патентите или полиспастите, задължително предупреждава за това намиращите се долу работници.

Чл. 251. Забранява се работа на височина на лица под 18 години или с по-ниска от трета квалификационна група. Учениците на стаж, навършили 17 години, се допускат за работа на височина под наблюдение на отговорния изпълнител на работата.
Раздел II.
Работи по съоръжения на контактната мрежа, които не изискват изключване на напрежението


Чл. 252. (1) Работи по съоръженията на контактната мрежа, които не изискват изключване на напрежението, са:

1. земните и другите работи на височина до 3 m;

2. изсичането на клони и дървета, отстоящи на разстояние над 2 m от части на контактната мрежа, намиращи се под напрежение;

3. поставянето на номерация, табели и измерване габарита на стълбовете;

4. измерването на "зиг-заг" с огледален прибор;

5. прегледът на заземителите;

6. прегледът на габаритните рамки;

7. поставянето и прегледът на сигналите по контактната мрежа, отстоящи на разстояние над 2 m от части, намиращи се под напрежение;

8. обходът и прегледът на съоръженията по контактната мрежа;

9. измерването съпротивлението на заземителите без отсъединяване на заземителната клема.

(2) За видовете работи по ал. 1 допълнително се провежда писмен инструктаж.

Чл. 253. (1) Дървета се изсичат, като:

1. изпълнителят на работата по изсичането преди започване на работата предупреждава всички членове на бригадата за опасностите от доближаване или допиране на дърветата до проводниците;

2. при ръчно изсичане се забранява грубото им поваляне с предварителното им подрязване, а така също и поваляне, като се използва падане на едно дърво върху друго;

3. за избягване на неочакваното падане на дърветата най-напред се събарят изгнилите, обгорените и слабо крепящите се дървета;

4. дървото, което ще бъде отсечено, предварително се подрязва (засича) на четвърт от дебелината му от тази страна, към която да падне;

5. дървото се реже от противоположната страна на засичането и се спира на 2 - 3 сm до него; ако при това дървото не пада, в разреза се набиват клинове;

6. за предстоящото падане на дървото работниците известяват стоящите в близост с викане или със звуков сигнал, като се следи хората да напуснат опасната зона преди падането на дървото.

(2) Забранява се изсичането на дърветата при мъгла, вятър, гръмотевични бури и през нощта.

(3) Работите по изсичането на дървета, при които се изисква вземане на мерки за предотвратяване на падането им върху проводниците на контактната мрежа и железния път, се извършват с наряд.

Чл. 254. (1) Работите за почистване и боядисване на стълбове и смяна на лампи за осветление и светофарите на разстояние, по-голямо от 2 m от части под напрежение, се извършват без изключване на напрежението и от лица с не по-ниска от трета квалификационна група. За наблюдаващ се изисква не по-ниска от четвърта квалификационна група. Наблюдаващият следи работата само върху един стълб.

(2) Към работа по боядисване на стълбове с изкачване от вътрешната страна на стоманорешетъчен стълб до неговия връх без изключване на напрежението се допускат обучени бояджии с не по-ниска от втора квалификационна група. За боядисване на външната страна на стълба ръката може да се подава до китката.

(3) Боядисването на стълбовете се разрешава с четка с дължина не по-голяма от 0,3 m. Не се допуска накапване или стичане на боя върху съоръженията и изолаторите. При механизирано боядисване се забранява струята да се насочва към проводниците.

(4) Боядисването на стълбове на контактна мрежа под напрежение с изкачване над 3 m от земята се извършва с наряд.
Раздел III.
Работа по изключена и заземена контактна мрежа


Чл. 255. (1) Работата по изключени и заземени съоръжения и устройства се извършва със:

1. частично изключване на напрежението;

2. пълно изключване на напрежението.

(2) В случаите по ал. 1 се работи с наряд.

Чл. 256. (1) Работа с пълно изключено напрежение е тази, при която се изключва работното напрежение от всички проводници и съоръжения. За района на цялата гара се изключва напрежението и на фидерите и на секционираните въздушни междини по всички направления. За района на междугарие при двупътен участък се изключва напрежението на фидерите и контактната мрежа на двата пътя.

(2) Всички изключени проводници и съоръжения се заземяват.

Чл. 257. Работа с частично изключено напрежение е тази, при която се изключва работното напрежение и се заземяват само тези проводници и съоръжения, по които се работи, и е изключена възможността за приближаване на разстояние по-малко от 2 m до части, намиращи се под напрежение.

Чл. 258. (1) При работа с наряд в един участък (гара или междугарие) може да се допускат едновременно и няколко групи, като на всяка група се издава отделен наряд.

(2) Дежурният енергодиспечер дава заповед за работа поотделно на всеки отговорен изпълнител.

(3) Когато се работи аварийно или предаварийно в един участък, заповед за работа се дава само на един отговорен изпълнител.

Чл. 259. При работа с пълно или частично изключено напрежение отговорният изпълнител има не по-ниска от четвърта квалификационна група. Съставът на бригадата зависи от характера и мястото на работата и се определя от лицето, издаващо наряда.

Чл. 260. (1) Отговорният изпълнител организира работата така, че да наблюдава всички работещи.

(2) В участък, по-голям от две междустълбия, отговорният изпълнител определя и обявява пред бригадата наблюдаващ, който наблюдава няколко работещи от място на разстояние от тях не по-голямо от едно междустълбие.

(3) При работа с частично изключване на напрежението наблюдаващият е с не по-ниска от четвърта квалификационна група. Той наблюдава един или двама работещи.

(4) При работа с пълно изключване на напрежението наблюдаващият е с не по-ниска от трета квалификационна група.

Чл. 261. Разрешава се да се извършват работи по устройствата и съоръженията на контактната мрежа през нощта или при лоша видимост само при положение, че е осигурено осветление и има добра видимост на всички изолатори и проводници в мястото на работата. В такъв случай работата се извършва под ръководството на лице с квалификационна група не по-ниска от четвърта група.

Чл. 262. Забранено е да се извършват работи по изключени и заземени линии и устройства по време на мълнии и силен вятър.

Чл. 263. Забранява се при работа по контактната мрежа с частично изключване на напрежението приближаването на разстояние под 1 m към носещите и фиксиращите въжета на изолираните гъвкави напречници, ако не са заземени.

Чл. 264. Работата по секционни разединители при изключено напрежение и заземена контактна мрежа се извършва след:

1. включване на разединителя;

2. поставяне на заземления от двете страни;

3. шунтиране на разединителя с медно въже със сечение не по-малко от 25 mm2, закрепено с клеми.

Чл. 265. Смяната на конзоли, носещи прътове, хамути и подмяната на стълбове се извършват при изключено напрежение.

Чл. 266. (1) Работа по контактната мрежа в гара или секция от нея без прекъсване движението на влаковете се извършва при следните условия:

1. енергодиспечерът съвместно с влаковия диспечер е осигурил "електрически прозорец" в гарата по време на транзитно преминаващите влакове;

2. отговорният изпълнител е организирал охраната на работната група със сигналист-охранители за всяко направление;

3. изключената гара - секция е заземена двустранно с по два преносими заземителя.

(2) За неспиращите влакове енергодиспечерът организира връчването на образци за преминаването на електроподвижен състав със свалени пантографи.

(3) Разрешава се влизането със свален пантограф на спиращи влакове в гара с изключено напрежение.

(4) Забранена е работата при мълнии, нощно време и намалена видимост.

Чл. 267. При работа в участъци със захранващи фидери за диспечерската централизация в близост под 2 m до контактната мрежа фидерите се третират като неразделна част от контактната мрежа и се изключват заедно със съответните участъци и секции по контактната мрежа и се заземяват.
Раздел IV.
Работа по мачтови трафопостове за нетягови потребители 27,5/0,22 kV


Чл. 268. Работа по мачтовите трафопостове 27,5 / 0,22 kV може да се извършва с изключване или без изключване на напрежението в контактната мрежа. Когато не се изключва напрежението, в мрежата се поставят преносими заземители на работното място, като се спазват изискванията по наредбата.

Чл. 269. При изключване напрежението на мачтовия трафопост без изключване на напрежението в контактната мрежа или фидера се разрешават само тези прегледи и ремонти, при които работникът не се доближава до части под напрежение на разстояние, по-малко от 2 m.

Чл. 270. (1) При работа по мачтовите трафопостове независимо от наличието или отсъствието на напрежение в контактната мрежа или фидера е необходимо предварително да се изключи прекъсвачът или предпазителят за ниско напрежение и след това - разединителят на високото напрежение.

(2) На тоководещите части на трафопоста се поставят преносими заземители, ако разединителят е без заземителен нож и се окачват табели с надпис "Стой! Високо напрежение!" и "Внимание! Заземено!".

Чл. 271. Смяната на предпазителите на страна 27,5 kV на мачтовите трафопостове се извършва от две лица, едното от които има квалификация не по-ниска от четвърта група, а второто - не по-ниска от трета група. При това се изключват както прекъсвачите (разединителите) за ниско напрежение, така и разединителите за напрежение 27,5 kV на трафопоста. Манипулациите се извършват с диелектрични ръкавици и каски, след като изпълнителите се убедят в действителното изключване на разединителите чрез внимателен оглед на тяхното положение.

Чл. 272. Трансформаторът се повдига от земята върху площадката на стълба или се сваля от нея при пълно изключване на напрежението и след заземяване на контактната мрежа.

Чл. 273. (1) След завършване на работата отговорният изпълнител проверява състоянието на ремонтирания мачтов трафопост и дава нареждане да се свалят преносимите заземители.

(2) След свалянето на преносимия заземител се забранява извършването на каквато и да била работа, свързана с качването по стълба, на който е монтиран трафопостът.
Раздел V.
Работа по обратни фидери и заземителите на конструкциите и съоръженията


Чл. 274. Работите по обратните фидери се извършват с наряд от бригада в състав най-малко от двама души. Отговорният изпълнител на работата има най-малко четвърта квалификационна група, а изпълнителят най-малко трета.

Чл. 275. (1) Ревизията на връзките на обратния фидер към релсата се извършва без изключване на тяговата подстанция, но с поставяне на меден шунт със сечение не по-малко от 95 mm2.

(2) Прекъсването на обратния фидер без предварително поставяне на шунтиращата връзка се разрешава само след изключване на тяговата подстанция.

Чл. 276. Всички метални конструкции (мостове, пасарели, семафори, отделно стоящи стълбове, покриви на сгради и др.), разположени на разстояние под 5 m от намиращите се под напрежение елементи на контактната мрежа, се заземяват. Заземяват се металните стълбове на контактната мрежа, конструкциите за закрепване на изолаторите и хамутите на обтяжките на железобетонните стълбове и разположените в зоната на влиянието на контактната мрежа метални съоръжения, в които могат да се индуктират опасни напрежения.

Чл. 277. (1) Стълбовете на контактната мрежа, разположени в района на пероните и местата, определени за слизане и качване на пътници без перони, прелези, места за товарене и разтоварване, а също така и стълбовете, на които са монтирани разрядниците или разединителите по контактната мрежа и всички метални конструкции (пасарели, семафори, мостове и други), се заземяват с два заземителя.

(2) В гари с усилена товарно-разтоварна дейност на разтоварищата, пероните и на местата, където стълбовете са на голямо разстояние от гаровите коловози, се разрешава заземяването на стълбовете с групови заземления двойно, подсъединени към релсите.

Чл. 278. Ремонтът на заземленията без изкачване на стълб се извършва без наряд от бригада в състав най-малко от двама души с не по-ниска от трета квалификационна група само след предварително поставяне на шунтираща връзка със сечение най-малко 25 mm2, успоредно на заземлението на стълба или конструкцията. Шунтираща връзка се поставя най-напред към тяговата релса, а след това към заземителя на стълба. Свалянето й протича в обратен ред, след като бъде възстановена връзката на постоянното заземление. Работниците се намират от външната страна на пътя, като единият от тях наблюдава движението на возилата.

Чл. 279. При свързване на заземител към релсата изпълнителят застава от външната страна на коловоза, перпендикулярно на пътя, и следи за чистотата на пътя.

Чл. 280. (1) На мостовете и пасарелите, разположени над електрифицирани линии, се монтират предпазни щитове за ограждане на частите на контактната мрежа, намиращи се под напрежение.

(2) Предпазните мрежи се монтират така, че да осигурят ограждане на елементите под напрежение на разстояние не по-малко от 2 m.

(3) На предпазните щитове се поставят надписи със знака за високо напрежение (червена стрелка, с върха надолу върху жълто поле) и надпис "Високо напрежение!", "Опасно за живота!", "Не се качвай!".

(4) Надписи се поставят на всички стълбове на височина 1,80 m от кота глава релса.
Раздел VI.
Работа със специализирана машина за ремонт на контактната мрежа


Чл. 281. При работа със специализирана машина изолаторите на изолираните платформи се шунтират с гъвкав меден проводник със сечение не по-малко от 25 mm2.

Чл. 282. Забранява се завъртането на подвижната платформа на специализираната машина, ако при това тя се доближава до части под напрежение на разстояние, по-малко от 2 m.

Чл. 283. Непосредственото измерване на "зиг-зага" и височината на контактната мрежа със специализирана машина за ремонт на контактната мрежа се извършва при изключено напрежение и заземена контактна мрежа с постоянно заземен пантограф. При тази операция се забранява допирането на работниците до контактната мрежа.

Чл. 284. При придвижване на специализираната машина работниците застават в клекнало положение на безопасно място на работната площадка. Придвижването се допуска в границите на преносимите заземители със скорост до 10 km/h. Когато се наложи излизане извън границите на поставените преносими заземители, работниците задължително слизат от работната площадка.

Чл. 285. (1) Забранено е да се извършват каквито и да е работи на площадката на специализираната машина, ако парапетите не са вдигнати и заключени.

(2) Работещите върху платформата задължително ползват предпазни каски с притегнат подбрадник.

(3) При работа над платформата и извън парапетите на платформата се ползва предпазен колан.

(4) Качването и слизането от платформата се извършват само с разрешение на отговорния изпълнител.

(5) Тежките и обемистите резервни части и инструменти се доставят на работещ на платформата с помощта на въже.

Чл. 286. (1) Придвижването на специализираната машина по време на работа, вдигането и свалянето на работната платформа се извършват само по нареждане на намиращия се на площадката отговорен изпълнител на работата. Работещите вземат мерки за обезопасяване при движението, както и да не се ударят в части от контактната мрежа.

(2) Преди да се даде сигнал за придвижване, се свалят всички приспособления и части, препятстващи свободното движение на специализираната машина, работата се прекратява и работещите заемат определените си безопасни места.

Чл. 287. След завършване на работа със специализираната машина огражданията и заземителите се свалят само, след като работниците слязат от работната площадка.

Чл. 288. При превозване на работниците със специализираната машина до машиниста седи бригадирът (отговорният изпълнител) на работната група. При превозване на работници в прикачен вагон в групата се осигурява лице, обучено като старши на групата, което наблюдава за реда и за безопасното превозване на хората.

Чл. 289. При превозването със специализирана машина и прикачен към нея вагон броят на лицата в тях не се разрешава да превишава бройките, определени в техническия паспорт на машината, за вагоните - 10 лица за ненатоварен вагон и едно лице (спирач) в натоварен с материали вагон.

Чл. 290. Забранено е:

1. сядането върху страничните перила и стоенето прав в специализирана машина и вагон по време на движение;

2. слизането, качването и преминаването между вагона и специализираната машина по време на движение.

Чл. 291. Забранено е да се извършват работи по контактната мрежа с неизправна специализирана машина или при изтекъл срок на ревизия.
Раздел VII.
Работа при особени условия


Чл. 292. (1) Работа в близост до части, намиращи се под напрежение, на разстояние от 1 до 2 m се счита за работа при особени условия.

(2) Работата се извършва само при добра видимост, като отговорният изпълнител на работата има пета квалификационна група, а членът на бригадата - не по-ниска от четвърта квалификационна група, и във всички случаи с разрешение от ръководителя на подрайона.

(3) При работа при особени условия наблюдаващият е с пета квалификационна група и извършва наблюдение само на един работещ.

Чл. 293. (1) При работа в близост до части, намиращи се под напрежение, работната група се осигурява и използва преносим заземител, свързан към тяговата релса от страна на захранването и подготвен за окачване към проводниците.

(2) Работникът, определен за работа близо до части, намиращи се под напрежение, се изкачва, извършва работата и се премества от едно място на друго само с разрешение и по нареждане на отговорния изпълнител на работата. Отговорният изпълнител или наблюдаващият следи за правилното изпълнение на неговите нареждания, както и за това работещият да не се доближава на разстояние, по-малко от 1 m към проводника или части от контактната мрежа, намиращи се под напрежение.

Чл. 294. При работа в близост до части, намиращи се под напрежение, се забранява:

1. приближаването на разстояние по-малко от 1 m до тях;

2. работата в клекнало или наведено положение, ако при изправянето разстоянието от работещия до части, намиращи се под напрежение, е по-малко от 1 m;

3. работата при наличие на напрежение от двете страни на работещия на разстояние, по-малко от 2 m;

4. работата над части, намиращи се под напрежение.

Чл. 295. (1) Работата по гъвкавите напречници близо до частите, намиращи се под напрежение (включително първите до стълбовете изолатори), се извършва на самите стълбове с наряд от работници с не по-ниска от четвърта квалификационна група под наблюдение на отговорния изпълнител на работата или назначения от него наблюдаващ с квалификация не по-ниска от пета група. Един наблюдаващ може да извършва наблюдение на не повече от двама работници, намиращи се на един стълб.

(2) Преди започване на работата се проверява изправността на висящите изолатори на горното фиксиращо въже и на вторите от стълбовете изолатори в долното фиксиращо въже. Ако те са изправни, се заземява неутралната част на долното фиксиращо въже.

(3) Проверка на изправността на изолаторите може да се извършва на "искра" с допиране на острието към електрическия съединител между долното и горното фиксиращо въже.

(4) Проверката може да се извършва и с фазоуказателна щанга, като се допират краищата й до двете страни на първия до стълба изолатор в долното фиксиращо въже.

Чл. 296. По време на изкачването по стълб и слизането на земята не се разрешава приближаването към части, намиращи се под напрежение, на разстояние по-малко от 1 m. Изкачването се извършва под наблюдение на отговорния изпълнител или назначен от него наблюдаващ с пета квалификационна група.
Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница