Наредба №13 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт


Раздел VIII. Почистване на ледообразуване по изкуствени съоръжениястраница6/20
Дата30.07.2018
Размер1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Раздел VIII.
Почистване на ледообразуване по изкуствени съоръжения


Чл. 297. При почистване на лед по изкуствени съоръжения изключеният участък двустранно се заземява, като на специализираната машина се използва допълнително монтиран заземителен пантограф. Задължително е използването на изправна изолираща щанга, предпазна каска, диелектрични ръкавици и предпазни очила.

Чл. 298. (1) Всички работи по почистване на лед в тунелите се извършват с разрешение на дежурния енергодиспечер и при оформен наряд.

(2) Ледът, образувал се непредвидено, се почиства предаварийно без наряд.

Чл. 299. Когато се работи със специализираната машина, съставът на бригадата е най-малко от три лица с отговорен изпълнител, притежаващ не по-ниска от четвърта квалификационна група, и членове на бригадата с не по-ниска от трета квалификационна група.

Чл. 300. За безопасно извършване на работата на работното място чрез аварийно осветление се осигурява нормална видимост.

Чл. 301. (1) Качването на работните площадки за почистване на лед се разрешава само след изключване на напрежението на контактната мрежа и заземяване на изключения участък.

(2) Забранено е качването и слизането от работните площадки по време на движение. Не се разрешава скоростта на движение на специализираната машина да превишава 10 km/h.

Чл. 302. (1) В междугарие на еднопътен участък с повече от един тунел се разрешава заземяването да се извършва двустранно от съседните гари със специално монтирани за целта заземителни разединители.

(2) При заземяване по ал. 1 се разрешава само почистване на лед.

Чл. 303. Почиства се ледът, който пречи на токоснемането, на движението на пантографите, на нормалната работа на контактната мрежа.

Чл. 304. Ледът се почиства чрез механичното отстраняване на висящи ледообразувания.
Раздел IX.
Работа при прекъсване на всички съобщителни връзки


Чл. 305. При прекъсване на всички железопътни съобщителни средства с дежурния енергодиспечер могат да се отстраняват само повредите по контактната мрежа, които застрашават сигурността на движението на влаковете, или за спасяването на човешки живот, или при природни бедствия. В такива случаи работите се изпълняват под ръководството на лице с пета квалификационна група.

Чл. 306. (1) Разединителите, изключени без заповед на дежурния енергодиспечер, могат да бъдат включени, преди да бъде възстановена връзката с енергодиспечера, само от същия изпълнител, който ги е изключил.

(2) Забранява се включването на разединители, които до момента на прекъсване на връзките за съобщение с дежурния енергодиспечер са били изключени.

(3) Отговорният изпълнител на работата е длъжен при първа възможност да извести на дежурния енергодиспечер за извършените манипулации и взетите мерки.

Чл. 307. (1) Специфичните изисквания за безопасност при работа по електропроводи с напрежение 6 kV, 75 Hz са дадени в приложение № 9.

(2) Специфичните изисквания за безопасност и здраве при монтаж на контактната мрежа са посочени в приложение № 10.
Част пета.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО УСТРОЙСТВАТА И СИСТЕМИТЕ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ТЕХНИКА, СЪОБЩЕНИЯТА И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО


Глава осемнадесета.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 308. Изискванията за безопасност и здраве при работа по устройствата и системите на осигурителната техника, съобщенията и електроснабдяването в железопътния транспорт са определени в Правилника за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрическите и топлофикационни централи и по електрическите мрежи, Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, Правилника по безопасност на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи (ДВ, бр. 35 от 1997 г.) и тази наредба.

Чл. 309. При работа по съоръжения, намиращи се в района на гарите, на железния път, в близост до железния път или на автомобилен път (прелези), работещите обличат сигнални елечета или работни и студозащитни костюми със сигнални елементи.

Чл. 310. Изкопните работи за кабелни линии под железен път (коловоз) се извършват под непосредственото ръководство на отговорния ръководител. Предварително се определят мерките за безопасност на движението на влаковете и за безопасно извършване на работата в съответствие и с нормативните актове за железопътния транспорт.

Чл. 311. При пресичане на пешеходна зона или места, определени за движение в района на гарата, изпълнителят на работата задължително осигурява на места за минаване през изкопите мостчета с парапет за пешеходците.

Чл. 312. Изискванията за безопасност при товарене, превозване и разтоварване на барабани с кабели на и от железопътни вагони и автомобили са дадени в приложение № 11.

Чл. 313. При работа по устройствата и системите на осигурителната техника и електроснабдяването се използват изправни преносими стълби и се спазват правилата за тяхното ползване (приложение № 12).
Глава деветнадесета.
РАБОТА ПО ОСИГУРИТЕЛНАТА ТЕХНИКА


Чл. 314. (1) Като правило работа по устройствата на осигурителната техника се извършва най-малко от две лица с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност.

(2) Работите по устройствата на осигурителната техника, които могат да се извършват от едно лице (в релейно помещение, при проверка на сигнали и др.), се определят със заповед от работодателя.
Раздел I.
Работа по релсови вериги и броячи на оси


Чл. 315. Преди започване на работа по външните съоръжения на релсови вериги и броячните точки механиците и монтьорите вписват в книга по образец какво ще работят и се информират от дежурния ръководител движение за предстоящите придвижвания на железопътните возила в района, в който ще работят.

Чл. 316. През цялото време на работа по релсовите вериги и броячните точки се поддържа постоянно връзка с дежурния ръководител движение чрез радиотелефон или чрез гаровата високоговоряща уредба.

Чл. 317. При извършване на оглед на външните съоръжения на релсовите вериги и броячните точки проверяващите се движат встрани на пътя. Забранено е движението между двете релси по време на огледа.

Чл. 318. При измерване изолационното съпротивление на изолиращите настави задължително се застава от външната страна на релсата с лице към железния път, с готовност при поява на железопътно возило провеждащият измерванията да се отдалечи на безопасно разстояние. Когато измерването налага да се застане между релсите, измерващият, след като се убеди, че не идва железопътно возило, по най-бързия начин извършва измерванията. По време на измерването второто лице следи за приближаващи се железопътни возила.

Чл. 319. При разскачване на въжетата на дроселен трансформатор за контролни измервания или за подмяната им задължително се поставя обходно въже, което свързва веригата за обратния тягов ток.

Чл. 320. При извършване на планови или аварийни ремонти в зоната на броячната точка след демонтажа на броячните глави и изваждането на куплунга от ножовата рейка механикът по осигурителна техника застава на безопасно разстояние от мястото на работа на ремонтната група.
Раздел II.
Работа по стрелкови обръщателни апарати


Чл. 321. При работа по стрелковите обръщателни апарати (СОА) едното лице е изпълнител, а другото следи за приближаване на железопътни возила.

Чл. 322. Преди започване на работа по стрелкови обръщателни апарати механиците и монтьорите вписват в книга по образец какво ще работят и се информират от дежурния ръководител движение за предстоящите придвижвания на железопътните возила в района, в който ще работят.

Чл. 323. Ремонтът на стрелкови обръщателни апарати, регулирането или почистването на електромеханичните и механичните детайли и възли при включено напрежение са забранени.

Чл. 324. За електрически измервания по стрелкови обръщателни апарати се използват прибори, комплектовани с проводници с изолирани накрайници. При това се обръща особено внимание на риска от доближаване до тоководещи части.

Чл. 325. Преди започване на работа по СОА 2 и СОА 3 за недопускане на възможността за обръщане на стрелката се изключват контактите на курбела, а за СОА 1, където няма прекъсвачи в стрелковия крайщник - се свалят електрическите предпазители във веригата за управление на електрическия двигател и на гнездата им се поставя табела "Не включвай! Работят хора!".

Чл. 326. При сваляне на капака на стрелкови обръщателен апарат той се поставя на земята извън габарита. Забранено е поставянето му между релсите, върху релсите или на ребро.

Чл. 327. При работа по стрелкови обръщателни апарати механикът и електромонтьорът застават встрани от стрелковия обръщателен апарат извън коловоза, с лице към него, а при регулиране на щанга второто лице следи за приближаването на железопътни возила и своевременно предупреждава работещия.

Чл. 328. Преди преминаване на влак по стрелката работата по стрелкови обръщателни апарати се преустановява и работещите се отдалечат на безопасно разстояние.

Чл. 329. Забранено е демонтирането на предпазителя върху голямото зъбно колело на редуктора при СОА 1 и обръщането на СОА 1 и въртенето на колелото с крак или ръка.

Чл. 330. При проверка на плътността на прилепване на езиците на стрелката към раменната релса с шаблон се внимава при поставянето на шаблона ръката да не попадне между езика и раменната релса.

Чл. 331. За безопасно извършване на работа по стрелките се поставя дървено трупче между раменната релса и свободния език. След свършване на работата трупчето веднага се изважда.
Раздел III.
Работа по светофори


Чл. 332. При качване на мачтов светофор се използват предпазен колан и предпазна каска.

Чл. 333. Преди започване на работа, свързана с качване на мачтов светофор, задължително се проверява закрепването на стълбата или стъпенките на светофора и укрепването на неговия фундамент.

Чл. 334. (1) При работа по светофори в електрифициран участък се проверява наличието и целостта на заземяването на светофора и сигурното закрепване на заземителите към релсите.

(2) Когато разстоянието между работещия и части на контактната мрежа под напрежение е от 2 до 4 m, се осигурява наблюдаващ. Ако разстоянието е по-малко от 2 m, контактната мрежа се изключва и заземява.

Чл. 335. При качване на светофора второто лице задължително следи за приближаващи се железопътни возила, за което своевременно предупреждава качилия се на светофора. При приближаване на возило работещият е задължен незабавно да слезе от светофора и двамата застават на безопасно разстояние до окончателното преминаване на движещото се железопътно возило. Ако светофорът е в крива и няма видимост, е целесъобразно работещите да се съобразяват с разписанието за движение на влаковете.

Чл. 336. Забранена е работата по мачтов светофор по време на активна атмосферна дейност (гръмотевична буря).

Чл. 337. Работите, свързани с проверка, профилактика и ремонт по трансформаторните кутии на светофорите, се извършват при изключено напрежение. При невъзможност за изключване се използват изправни монтьорски инструменти с изолирани ръкохватки.

Чл. 338. Маршрутните указатели се проверяват в свободно от движение на влаковете време след съгласуване с дежурния ръководител движение в гарата. По време на проверката действието на маршрутния указател се изключва чрез сваляне на електрическите предпазители и на техните гнезда се поставя табела с надпис "Не включвай! Работят хора!".

Чл. 339. При аварийна ситуация изгоряла светофорна лампа може да се сменя от едно лице с не по-ниска от трета група по електробезопасност.
Раздел IV.
Работа по автоматични прелезни устройства и бариери


Чл. 340. При работа по бариерни механизми в електрифициран участък първо се проверява наличието и целостта на заземлението на бариерния механизъм.

Чл. 341. При проверка видимостта на прелезните и предпрелезните светофори проверяващият застава на безопасно разстояние от железния път.

Чл. 342. При проверка на видимостта на шосейните светофари едното лице следи за приближаване на автомобили.

Чл. 343. При проверка за падане на гредата от механизма на бариерите проверяващият застава така, че при падане да не го нарани.

Чл. 344. Проводниците на прелезната сигнализация и самото сигнализиращо устройство се закрепват сигурно и защитават от механични повреди.

Чл. 345. Проверката с почистване и смазване на задвижването задължително се извършва при спуснати бариерни греди и изключено захранване на електрическия двигател.

Чл. 346. Забранява се регулирането на контактори и крайните изключватели на автоматични прелезни устройства по време на движение на бариерните греди.

Чл. 347. При проверка и ремонт на къса електронна релсова верига задължително се застава с лице към релсите с готовност за отстраняване на безопасно разстояние от железния път.

Чл. 348. При проверка на шунтовата чувствителност на релсовата верига или наложила се подмяна на въже на къса електронна релсова верига лицето, което извършва тази операция, при поява на железопътно возило застава отстрани на пътя на безопасно разстояние с лице към движещото се возило.
Глава двадесета.
РАБОТА ПО ЛИНЕЙНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ И РАДИОВРЪЗКИТЕ (ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ)


Раздел I.
Работа по гарова съобщителна апаратура


Чл. 349. Ремонтът на гаровата съобщителна апаратура се извършва от лица с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност.

Чл. 350. Като правило пред магистралния шкаф има диелектрично килимче или при работа по него се използват диелектрични боти.

Чл. 351. При започване на работа по магистрален шкаф се проверява закрепването на заземителното въже към заземителната клема. Забранено е докосването на чифтовете с ръка.

Чл. 352. Ранжировките в магистралните шкафове се извършват с изолирани инструменти.

Чл. 353. Капаците на съобщителната апаратура се свалят внимателно и се поставят на предварително определено и почистено място.
Раздел II.
Работа по влакова диспечерска радиовръзка


Чл. 354. Съоръженията на влаковата радиовръзка може да се обслужват от едно лице с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност, когато не се работи по антеннофидерните устройства.

Чл. 355. Обслужването на уредбите за радиовръзка на локомотива или мотрисния влак е възможно само след получаване на разрешение от локомотивния машинист или дежурния деломайстор.

Чл. 356. При работа по съоръженията на влакова диспечерска връзка са забранени:

1. допирането до тоководещите части на локомотива (мотрисния влак);

2. качването и слизането от локомотива по време на движение;

3. прегледът на антенните устройства и ремонтът на радиостанцията по време на движение на локомотива;

4. качването на покрива на локомотива за извършване на каквито е да е работи в електрифициран участък, ако контактната мрежа не е изключена и заземена.

Чл. 357. При качване на покрива на локомотива задължително се използват предпазен колан и предпазна каска.

Чл. 358. При настройка и ремонт на апаратурата за радиовръзки не се разрешава допирането до нейните тоководещи части.

Чл. 359. Съоръженията на влаковата диспечерска радиовръзка (стационарна радиостанция, стационарно устройство при ръководител движение и управляващо устройство при диспечера) задължително се заземяват.
Глава двадесет и първа.
РАБОТА ПО ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕТО


Раздел I.
Работа по стрелково отопление


Чл. 360. Забранено е да се започва работа по стрелково отопление без предварително съгласуване с дежурния ръководител движение.

Чл. 361. Работата за профилактиката и ремонтът на електрическото отопление на стрелките се извършват най-малко от две лица, едното от които с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност.

Чл. 362. Един от работниците следи непрекъснато за приближаването на железопътно возило и своевременно сигнализира за отстраняване на безопасно разстояние на работниците и използваните от тях инструменти и материали.

Чл. 363. Всички работи, свързани с ремонта и подмяната на нагреватели за отоплението, се извършват при изключено напрежение.

Чл. 364. Абсолютно забранено е при работа по смяна на нагревателите тяхното зануляване и заземяване. Същата забрана е и за вторичната страна на разделителните трансформатори.

Чл. 365. За безопасно извършване на работа по стрелките се поставя дървено трупче между раменната релса и свободния език. След свършване на работата трупчето незабавно се изважда.

Чл. 366. В електрифициран участък нагревателите се пренасят на разстояние не по-малко от 2 m до контактната мрежа.
Раздел II.
Работа по осветителни тела в електрифициран участък


Чл. 367. При смяна на лампите, почистване и ремонт на осветителните тела на електрифицирани железопътни участъци се спазват и изискванията за безопасност при работа в електрифициран участък.

Чл. 368. При работа по осветителни тела на разстояние от 2 до 4 m от части на контактната мрежа под напрежение напрежението на контактната мрежа не се изключва. Работещият се следи от наблюдаващ.

Чл. 369. При най-малко съмнение, че разстоянието между работещия и части на контактната мрежа под напрежение е по-малко от 2 m, работата се преустановява и се изисква изключване и заземяване на контактната мрежа.

Чл. 370. Работата по осветителни тела, монтирани на пилони и стълбове на контактната мрежа, се извършва с наряд.

Чл. 371. При работа на площадките на пилони капакът на пода е затворен.
Част шеста.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛОКОМОТИВИТЕ И МОТРИСНИТЕ ВЛАКОВЕ


Глава двадесет и втора.
ПРИЕМАНЕ, ПРЕДАВАНЕ И ЕКИПИРОВКА НА ЛОКОМОТИВИТЕ И МОТРИСНИТЕ ВЛАКОВЕ


Чл. 372. На предпътния медицински преглед, провеждан според изискванията на наредбата за провеждане на предпътни (предсменни) медицински прегледи, локомотивният машинист и помощник локомотивният машинист съвестно и отговорно информират за здравословни проблеми, които биха им попречили за изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 373. Дежурният деломайстор провежда предпътен инструктаж на локомотивната бригада и я запознава с всички новоизлезли окръжни, заповеди, телеграми и разпореждания, отнасящи се до безопасността при работа, безопасността на железопътния транспорт и на движението на влаковете в обслужвания от нея участък.

Чл. 374. При явяване и по време на работа машинистът и помощник машинистът задължително са облечени в здраво и чисто работно облекло.

Чл. 375. Предаващата бригада информира приемащата за техническото състояние на локомотива или мотрисния влак и за особеностите в работата на някои възли, агрегати, апарати, механизми, които влияят върху техническата и пожарната безопасност, и записва това в бордовия дневник.

Чл. 376. За невярна информация и скриване на дефекти, които могат да застрашат безопасността при работа и безопасността на железопътния транспорт, предаващият машинист се подвежда под административна и дисциплинарна отговорност, ако не подлежи на по-тежка санкция.

Чл. 377. (1) Качването и слизането от кабината на локомотива или мотрисния влак се извършва само по стълбите (стъпалата) с лице към машината и придържане с две ръце за перилата (ръкохватките).

(2) Забранено е скачането от кабината.

Чл. 378. Вратите на локомотива и на мотрисния влак се отварят и затварят внимателно.

Чл. 379. (1) При приемане и предаване на локомотив (мотрисен влак) за налагащи се ремонт и екипировка локомотивният машинист:

1. поставя контролерите за тяга и управление на движението на нулево, неутрално положение;

2. осигурява локомотива (мотрисния влак) срещу самопридвижване;

3. изключва главния прекъсвач и сваля пантографите (изгася дизеловия двигател) и изключва акумулаторната батерия.

(2) Изискванията по ал. 1 не са задължителни при смяна на бригади на локомотив на пътнически влак при ограничен престой в гара.

Чл. 380. С повишена бдителност за неравности и спъване се прави оглед на ходовата част. Когато огледът се извършва от ревизионен канал, задължително се ползва каска.

Чл. 381. В електрифицирани железопътни участъци огледът и ремонтът на покрива на тяговия подвижен състав се извършват на неелектрифициран коловоз, на ревизионен канал със секционирана контактна мрежа, на екипировъчен пункт.

Чл. 382. На ревизионните канали и екипировъчните пунктове се монтира светлинна сигнализация, като:

1. при наличие на напрежение в контактния проводник над ревизионните канали (екипировъчния пункт) светят червени сигнални светлини по посока към съответните ревизионни канали и зелени сигнални светлини по посока към съответните външни коловози (мачтовите разединители са включени);

2. при липса на напрежение на контактния проводник светят зелени сигнални светлини по посока към съответните ревизионни канали и червени сигнални светлини по посока към съответните външни коловози (мачтовите разединители са изключени и контактната мрежа над каналите най-вероятно е заземена).

Чл. 383. (1) При червен сигнал по посока към ревизионния канал, показващ наличието на напрежение, е забранено да се извършват огледи и ремонтни работи по покрива на установения на този канал локомотив или мотрисен влак.

(2) При зелен сигнал по посока на ревизионния канал се разрешават ремонтни работи по покрива на установените на този канал локомотиви (мотрисни влакове), ако контактната мрежа е заземена.

Чл. 384. Електрическият подвижен състав се гарира на ревизионния канал или в екипировъчния пункт само при разрешаваща светлинна сигнализация по посока на съответния външен коловоз и след съгласуване с дежурния деломайстор или дежурния по екипировъчен пункт.

Чл. 385. Когато не свети нито червената, нито зелената светлина по посока на ревизионните канали, всеки работник приема, че контактната мрежа е под напрежение.

Чл. 386. Когато сигнализацията не действа по посока на външните коловози, не се разрешава приемането (влизането) на електрически подвижен състав на ревизионен канал или в екипировъчен пункт. В тези случаи дежурният деломайстор или дежурният по екипировъчен пункт лично проверява и само след като се убеди, че е захранен контактният проводник над свободния ревизионен канал или екипировъчен пункт, разрешава приемането на електрическия локомотив или мотрисен влак.

Чл. 387. След като локомотивът (електрическият мотрисен влак) бъде приет на ревизионния канал за оглед или ремонт по покривните му съоръжения или на коловоза на екипировъчния пункт, пантографите се свалят и главният прекъсвач се изключва.

Чл. 388. За оглед или ремонт на покрива и покривните съоръжения или за зареждане с пясък от покрива машинистът (бригадирът на екипировъчна или ремонтна бригада) прави заявка в специалната книга при дежурния деломайстор или дежурния по екипировъчен пункт.

Чл. 389. В съответствие със заявката дежурният деломайстор или определено и обучено длъжностно лице (дежурният по екипировъчен пункт), като използва лични предпазни средства изключва мачтовия разединител на съответния ревизионен канал или екипировъчен пункт и поставя преносими заземители.

Чл. 390. (1) Задвижването на мачтовите разединители на ревизионните канали се заключва при изключено положение на разединителите.

(2) Когато разединителите са включени, задвижването им не се заключва.

(3) Организацията на превключването на мачтовите разединители е задължение на дежурния по депо.

(4) Само при рискова ситуация (опасност от токов удар) други длъжностни лица изключват мачтовите разединители и веднага уведомяват дежурния по депо.

Чл. 391. Преди качване на покрива на електрическия подвижен състав задвижването на пантографите и на главния прекъсвач електрически и пневматично се блокират.

Чл. 392. (1) При работа на покрива на тяговия подвижен състав членовете на локомотивната или ремонтната бригада се обезопасяват срещу падане чрез:

1. предпазни площадки с перила;

2. предпазни колани с екипировка към тях.

(2) Предпазните колани, които се използват, обхващат тялото (не само кръста) и удобно се регулират, захващането към покрива не създава риск и не ограничава действията на локомотивния машинист или помощник-машинист.

Чл. 393. Песъкозареждащите устройства се оборудват с мостчета и площадки с перила и стълби. През зимния период те се почистват от сняг и лед.

Чл. 394. Преди подаване на пясъка се проверява дали ръкавът е насочен правилно в бункера на локомотива (мотрисния влак) и дали непосредствено до него няма хора.

Чл. 395. Входът към песъкозареждащите устройства в електрифицирани участъци се блокира спрямо мачтовите разединители на екипировъчния пункт, така че само при изключен разединител да е възможен достъп.

Чл. 396. (1) След приключване на прегледа или работата по покрива на локомотива или екипировката с пясък от покрива локомотивният машинист или бригадирът на ремонтната или екипировъчната бригада прави заявка за включване на напрежението на контактната мрежа в дневника при дежурния деломайстор или дежурния по екипировъчен пункт.

(2) Преди да се включи напрежението в контактната мрежа, дежурният по депо или дежурният по екипировъчен пункт е длъжен да направи оглед на локомотива (мотрисния влак) и да се убеди, че няма лица върху покрива му или под него.

Чл. 397. Забранено е разливането на гориво и масло по земята в екипировъчните пунктове. При пълненето на резервоарите с гориво се следи за изправността на гумените маркучи за пропускането на гориво от съединенията между наконечника на автомата и щуцера на горивния резервоар.

Чл. 398. При измиване на локомотив или мотрисен влак с миячна инсталация външните врати и прозорците се затварят и е забранено отварянето на прозорците и подаването навън от кабината.
Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница