Наредба №13 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт


Глава двадесет и трета. ИЗЛИЗАНЕ НА ЛОКОМОТИВИТЕ И МОТРИСНИТЕ ВЛАКОВЕ ОТ ДЕПО И ПОЕМАНЕ НА ВЛАКстраница7/20
Дата30.07.2018
Размер1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Глава двадесет и трета.
ИЗЛИЗАНЕ НА ЛОКОМОТИВИТЕ И МОТРИСНИТЕ ВЛАКОВЕ ОТ ДЕПО И ПОЕМАНЕ НА ВЛАК


Чл. 399. При излизане на локомотива (мотрисния влак) от депото преди потеглянето му машинистът:

1. проверява дали вратите на локомотивните кабини са затворени, а на задната кабина - заключени с райбер и вдигнати странични прозорци;

2. се уверява, че помощник локомотивният машинист е в кабината на локомотива (мотрисния влак) на работното си място;

3. подава сигнал с клаксона или свирката;

4. се уверява, че под локомотива (мотрисния влак), пред него или в непосредствена близост до него няма други лица.

Чл. 400. Забранено е при излизане на локомотива от депо да се стои на обходните площадки и на стъпалата на кабината на локомотива.

Чл. 401. Забранено е качването и слизането от локомотива по време на движение, стоенето или сядането на стъпалата, буферите или по другите външни части на локомотива. Изключение се прави само за член на маневрената бригада, който при маневра използва специалните стъпенки.

Чл. 402. При влизането и излизането от обръщател и през целия престой върху него локомотивната бригада се намира в кабината на локомотива.

Чл. 403. Прикачване на локомотив към вагон или друг локомотив се извършва внимателно, като се следи между теглично-отбивачните съоръжения (автосцепките) да няма лица. Прикачването се извършва от член на локомотивната бригада или от съответното упълномощено длъжностно лице само при спрян и задържан локомотив (мотрисен влак) и състав.

Чл. 404. (1) При прикачване и разкачване на локомотива се спазват изискванията за безопасност при маневра:

1. задължително се ползват ръкавици;

2. влиза се внимателно под буфера, като се използва специалната ръкохватка под него;

3. през време на откачването или закачването на куплите се застава странично при челната страна на вагона между тракционната кука и буфера;

4. преди скачването въздушните магистрали се продухват, преди да се отвори акермановият кран за продухване, муфата на ръкава, независимо дали е в свободно състояние или е закрепена на стойката, се държи здраво с ръка;

5. след свързване на съединителните (кноровите) ръкави най-напред се отваря кранът на локомотива, а след това кранът на вагона или двата крана се отварят едновременно, първо се отваря кранът на локомотива, за да се продуха съединителният ръкав на вагона, което е задължително при продължителен престой на вагон;

6. след скачването се излиза по посока на движението, здраво държейки се за ръкохватката под буфера.

(2) Забранено е да се откачват куплите, преди да се затворят крановете на въздухопроводите, паропроводите и да се разкачат, преди да бъдат разединени кабелите за влаково отопление и влаковите проводници и поставени съединителите на определените места.

Чл. 405. Преди проба на спирачките машинистът предупреждава за това помощник-машиниста.
Глава двадесет и четвърта.
ДВИЖЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВА И МОТРИСНИТЕ ВЛАКОВЕ В МЕЖДУГАРИЕ И ГАРА


Чл. 406. При движение на локомотива или мотрисния влак членовете на локомотивната бригада проявяват особена бдителност и вземат бързи мерки за предпазване от хвърлени предмети към кабината при:

1. опасни райони, пътни надлези;

2. разминаване с влак.

Чл. 407. (1) Забранено е при движение на локомотива или мотрисния влак показването на главата и част от тялото през прозореца на кабината при:

1. преминаване през опасни райони;

2. разминаване с влак;

3. намален габарит, прелези.

(2) Показването на главата и част от тялото през прозореца се разрешава само тогава, когато това се налага от служебните задължения.

Чл. 408. Не се разрешава поставянето в кабината, коридорите или на други места багаж, инструменти, други предмети. Забранено е съхраняването на леснозапалими и взривоопасни материали.

Чл. 409. Категорично е забранено преминаването от един локомотив или мотрисен влак на друг по време на движение.

Чл. 410. (1) При спиране на открит път, преди да слезе от локомотива машинистът или помощник машинистът внимателно оглеждат мястото на спирането. Обръща се особено внимание в случаите, когато локомотивът е спрял на мост или водосток, при висок стръмен насип в близост до съоръжения, храсти и други подобни.

(2) При спиране по ал. 1 нощно време или в тунел мястото на спирането и слизането предварително се осветяват.

Чл. 411. Забранено е слизането от локомотив, спрял на мост, когато няма пешеходна настилка за движение. В такъв случай влакът бавно и внимателно се придвижва напред или назад до излизането на локомотива от моста.

Чл. 412. При внезапно спиране на влак се получават надлъжни динамични трептения (колебания), поради което се изчаква окончателното спиране на влака и тогава се пристъпва към преглед и ремонтни действия по подвижния състав.

Чл. 413. При забелязване нарушено укрепване или излязъл от габарита товар локомотивната бригада е длъжна да подаде тревожни сигнали и взема мерки за незабавно спиране на своя или насрещния влак.
Глава двадесет и пета.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛОКОМОТИВИТЕ И МОТРИСНИТЕ ВЛАКОВЕ В ЕЛЕКТРИФИЦИРАНИ УЧАСТЪЦИ


Чл. 414. Членовете на локомотивните бригади спазват изискванията за безопасност при работа на електрифицирани участъци.

Чл. 415. На дизеловите локомотиви и мотрисни влакове, преминаващи през електрифицирани участъци, се поставят предупредителни надписи за високо напрежение.

Чл. 416. Забранено е дизеловите локомотиви да спират под секционни и други изолатори на контактната мрежа.

Чл. 417. Забранено е спирането на електрически локомотиви и мотрисни влакове под секционни изолатори и въздушни междини за секциониране с вдигнат пантограф.

Чл. 418. (1) При спиране на електрически подвижен състав под неутрална ставка машинистът включва този разединител, който е по посока на движението, като използва диелектрични ръкавици и предпазна каска.

(2) След изтеглянето на влака машинистът връща разединителя в изключващо положение и прибира ключа в локомотива (електрическия мотрисен влак) и уведомява директно, а при невъзможност - при спиране в първата гара, дежурния енергодиспечер за извършените превключвания.

Чл. 419. Когато се налага да се отстрани повреда на покривно оборудване на електрически локомотив или електрически мотрисен влак извън района на депото (в гари и междугарие), машинистът изисква от дежурния енергодиспечер напрежението да се изключи, за да заземи контактната мрежа.

Чл. 420. Разрешението за работа се оформя чрез разменяне на телефонограма между машиниста и енергодиспечера, която се записва в дневника за телефонограми или бордовия дневник на локомотива (електрическия мотрисен влак).

Чл. 421. (1) След като получи потвърждение за изключване на напрежението от контактната мрежа, машинистът проверява за наличието на напрежение чрез изолираща щанга с преносим заземител с искрище, като предварително закрепва гъвкавия проводник към релсата със скоба.

(2) При проверката за наличие на напрежение острието на искрището се доближава към масивни тоководещи части на разстояние над 1 m от изолатор, като не се допира към основните проводници и въжета и се следи за звуков ефект или искри.

(3) Машинистът използва диелектрични ръкавици, очила и каска.

Чл. 422. Забранено е да се проверява за наличие на напрежение в контактната мрежа с помощта на пантографа.

Чл. 423. Забранено е на машиниста на електрическия локомотив (електрическия мотрисен влак) да заземява контактната мрежа, преди да е извършил проверка за отсъствието на напрежение.

Чл. 424. (1) След като машинистът констатира, че в контактната мрежа няма напрежение, локомотивната бригада пристъпва към заземяване на контактната мрежа.

(2) Преносимите заземители се поставят от двете страни на електрическия локомотив или електрическия мотрисен влак. Заземителите се поставят от помощник-машиниста под наблюдението на машиниста, като най-напред се закрепват гъвкавите проводници за тяговата релса (със скоба или пружинно устройство) и след това към контактната мрежа. Помощник-машинистът ползва предпазните средства, посочени в чл. 421, ал. 3.

(3) Ако локомотивът или мотрисният влак е спрял на стрелка, качването на покрива се допуска, ако са поставени заземители на всички контактни мрежи над коловозите, свързани със стрелката.

(4) На покрива на локомотива (мотрисния влак) се работи с предпазен колан и предпазна каска с притегнат подбрадник.

Чл. 425. След завършване на ремонтните работи преносимите заземители се свалят по обратен ред - най-напред от контактната мрежа и след това - от релсата.

Чл. 426. Когато локомотивът се обслужва само от машинист, той няма право да проверява за наличието на напрежение в контактната мрежа и да поставя заземители.

Чл. 427. (1) На всеки електрически локомотив и електрически мотрисен влак задължително се осигуряват:

1. два чифта диелектрични ръкавици;

2. предпазна каска с подбрадник;

3. предпазни очила;

4. два преносими заземителя с медни заземителни проводници със сечение не по-малко от 25 mm2 и искрище (за проверка на отсъствието на напрежение на "искра") с диаметър на острието не повече от 3 mm и дължина не по-малка от 200 mm;

5. предпазен колан с екипировка;

6. изолирани клещи;

7. две противогазови маски.

(2) За всяко от защитните средства по ал. 1 се предвижда постоянно място на електрическия локомотив или мотрисния влак.

Чл. 428. (1) Специфичните изисквания за безопасност при обслужване на електрически локомотиви и мотрисни влакове за напрежение 25 kV и честота 50 Hz са посочени в приложение № 13.

(2) Специфичните изисквания за безопасност при обслужване на дизелови локомотиви и мотрисни влакове са дадени в приложение № 14.
Част седма.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВАГОНИТЕ


Глава двадесет и шеста.
ОБСЛУЖВАНЕ НА ВАГОННИ СЪСТАВИ


Чл. 429. Обслужването на вагонни състави при експлоатацията им включва прослушване и оглед на пристигащите и заминаващите влакове, технически преглед, случаен ремонт без изваждане на вагон от състава (безотцепъчен ремонт), проба на автоматичната влакова спирачка, почистване и екипировка на вагоните, предварително отопление или охлаждане на пътническите вагони.

Чл. 430. При обслужването на вагони и вагонни състави се спазват изискванията за безопасност при движение в районите на гари и депа и при маневрена работа.

Чл. 431. При прослушване на пристигащи или заминаващи влакове ревизор вагоните отстои на безопасно разстояние от влака с лице към него и извън габаритното пространство на коловоза и на съседния коловоз, по който е възможно да премине подвижен състав.

Чл. 432. (1) На екипировъчните коловози съставите се подават по предварително изготвен график след размяна на телефонограми между дежурния ръководител смяна на депото и дежурния диспечер на маневрената дейност.

(2) Повторно влизане на маневрен локомотив на коловоз с предаден за работа състав се извършва след размяна на нова телефонограма.

Чл. 433. Почистването, техническият преглед и ремонтът на състав се извършват, след като той е осигурен срещу самопридвижване.

Чл. 434. При преминаване на влаков състав през миячна машина за външно почистване:

1. вагоните са със затворени врати и прозорци;

2. несвързаните електрически кабели за отопление са поставени в глухите дози;

3. капачките на незаетите еднополюсни контакти са затворени;

4. съставът преминава с предписаната скорост.

Чл. 435. По време на работа на миячна машина за външно почистване във вагоните и на площадката не се допуска наличието на лица, извършващи ремонтни работи.

Чл. 436. Забранява се външното миене и зареждане с вода на резервоарите на пътническите вагони на електрифицирани коловози, ако контактната мрежа не е изключена и заземена.

Чл. 437. За вътрешно почистване се ползват работни инструменти и средства по предназначение.

Чл. 438. Отпадъците от вътрешното почистване на вагоните се събират в подходящи съдове и изхвърлят на определени места за екологично преработване.

Чл. 439. При подадено напрежение на отоплителната (охладителната) система подът на вагоните не се почиства с вода, не се отстраняват разлята върху него вода, както и течовете от вода.

Чл. 440. При извършване на функционална проба на вагон с високо напрежение на екипировъчен коловоз се спазват следните правила:

1. разкачват се електрическите кабели от двете страни на вагона;

2. отстраняват се всички лица във и под вагона, които не участват в пробата;

3. при отворени шкафове (сандъци) за наблюдаване на апарати за високо напрежение се поставят заграждения и предупредителни табели;

4. пробата се извършва от лица с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност и се ръководи от лице, притежаващо не по-ниска от четвърта квалификационна група;

5. не се разрешава зареждането с вода по време на функционална проба на вагон и на съседните му.

Чл. 441. Отговорниците (бригадирите) на съответните групи работници регистрират приключването на работа по вагонен състав в специален дневник, с което удостоверяват, че по и под него не работят хора.

Чл. 442. Екипираният състав се предава с телефонограма между дежурния ръководител смяна и дежурния ръководител на маневрена дейност, след което маневреният локомотив влиза в отблокирания коловоз за изтегляне на влаковия състав.

Чл. 443. Установеният влаков състав на отправен коловоз се предава от дежурния ръководител на маневрената работа на дежурния ръководител смяна на вагоноревизорския участък за технически преглед, проба на спирачката и предварително отопление (охлаждане) в зависимост от сезона.

Чл. 444. Техническият преглед на влака започва, след като е осигурен срещу самопридвижване и предаден за преглед.

Чл. 445. При технически преглед на влак и безотцепъчен ремонт през тъмните часове на денонощието и при лоша видимост се ползват ръчни преносими фенери с достатъчна енергозапасеност.

Чл. 446. При технически преглед използваните и неприлежащи към конструкцията на товарния вагон приспособления (тел, арматурно желязо, подпори и др.) се отстраняват.

Чл. 447. Не се разрешава под или между вагоните да се подават (подхвърлят) инструменти, прибори, резервни части, материали и др.

Чл. 448. (1) При продухване на магистралата за сгъстен въздух съединителят (муфата) на гумения съединителен ръкав на стационарната колона или локомотива се държи с ръка от ревизор вагони независимо дали е откачена или закачена на стойката си.

(2) Недопустимо е ревизор вагоните да насочва струята въздух към себе си, към друго лице или предмет.

Чл. 449. Лицата, които присъединяват или разединяват гумените съединителни ръкави, ползват ръкавици с пет пръста.

Чл. 450. Преди извършване на спирачна проба се проверява, че под или в непосредствена близост до вагоните няма хора.

Чл. 451. При преглед на спирачната система на вагон ревизор вагоните застава на място и по начин, че да не бъде засегнат от задействаните елементи на лостовата спирачна система.

Чл. 452. Преди извършване на ремонтни работи по спирачната система на вагон тя се разхлабва и обезвъздушава.

Чл. 453. Преди извършване на ремонт на теглично-отбивачни съоръжения вагоните се отдалечават на 2 m един от друг и се осигуряват срещу самопридвижване.

Чл. 454. При необходимост от извършване на оглед и на ремонт на покривно оборудване на вагони, намиращи се под контактната мрежа, напрежението се изключва, а контактната мрежа се заземява.

Чл. 455. Електрическите силови кабели между вагоните на влака и между вагон и локомотива се скачват и разкачват:

1. без напрежение при свалени пантографи на електрическия подвижен състав;

2. от длъжностни лица с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност.

Чл. 456. При маневра с пътнически вагони кабелите се разкачват от маневрена бригада.

Чл. 457. За да се изключи възможността от подаване на напрежение в момента на скачване и разкачване на електрическите съединителни кабели при отделните серии електрически локомотиви, дизелови локомотиви с електрическо захранване на отоплението на вагоните и вагон-отоплители, съоръжени с устройство за електрическо отопление на влаковете, се определят конкретни правила в инструкции от дружествата и организациите на превозвачите, съгласувани с НК "ЖИ".

Чл. 458. След подаване на напрежение на влаковия състав се забранява влизането между и под вагоните, както и отварянето на подвагонните високоволтови сандъци.

Чл. 459. Специфичните условия за безопасност и здраве при предварително отопляване на пътническите вагони от стационарна отоплителна станция са посочени в приложение № 15.

Чл. 460. Действията по предварително отопляване с пара на отправен коловоз се извършват от ревизор вагони.
Глава двадесет и седма.
ОБСЛУЖВАНЕ НА ТОВАРНИ ВАГОНИ ПРИ НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ


Чл. 461. Вагоните, на които предстои натоварване, отговарят на изискванията за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура, определени с наредба на министъра на транспорта.

Чл. 462. Специализираните товарни вагони се експлоатират в съответствие с Правилника за взаимно използване на товарните вагони в международно съобщение (RIV), Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари (RID), Наредбата за железопътен превоз на опасни товари, изискванията за безопасност на труда при товарно-разтоварните работи, както и инструкциите на заводите производители.

Чл. 463. Вагоните, на които предстои натоварване, се почистват добре, без да се оставят остатъци от преди превозвани товари или средства за укрепване и свързването на товарите.

Чл. 464. Специфичните изисквания за безопасност и здраве при работа в промиво-пропаръчно-дизенфекционни и ветеринарно-дезинфекционни станции са дадени в приложение № 16.

Чл. 465. Забранява се експлоатацията на цистерни за химически продукти с повредено вътрешно защитно покритие.

Чл. 466. Товарен вагон може да се използва само ако:

1. е преминал технически преглед;

2. всички негови подвижни части са на местата си в нормално положение;

3. всички врати, капаци и люкове са в затворено положение и с подсигуровки срещу самоотваряне.

Чл. 467. При подготовката за натоварване и при самото натоварване се спазват знаците и указанията, изписани на вагона.

Чл. 468. Преди товарене и разтоварване вагоните се осигуряват срещу самопридвижване посредством натягане на ръчната им спирачка, дървени клинове или спирателни обувки.

Чл. 469. Ако товаренето и разтоварването на вагоните се извършва на електрифицирани коловози, се спазват изискванията за безопасност при работа в електрифицирани участъци.

Чл. 470. Товарът във вагона се разполага, укрепва и осигурява съгласно действащите нормативи, правилници и предписания за натоварване.

Чл. 471. При разтоварване на вагон-циментовоз се забранява:

1. тръбопроводът за сгъстен въздух към вагон-циментовоза да се присъединява, преди да е продухан;

2. люкът на резервоара да се отваря, преди да е обезвъздушен;

3. контейнерът или резервоарът му да се удря с твърди предмети.

Чл. 472. Забранява се товаренето и разтоварването на вагон-циментовози от необучен и неинструктиран по безопасността персонал.

Чл. 473. При експлоатация на вагони, които разтоварват по пневматичен начин превозвания товар (калцирана сода, поливинилхлорид и др.), се спазват изискванията за разтоварване на съответния вид товар.

Чл. 474. (1) При експлоатацията на вагон-цистерни се спазват изискванията:

1. преди всяко пълнене на вагон-цистерна се проверяват плътността на централния и страничния кран, на резервоара, както и уплътнението на люка и затягащите капака му винтове;

2. нивото на превозвания продукт и проба от него се взема през люка след успокояването му; за бензин тази операция се извършва не по-рано от 10 min след успокояването;

3. продуктопроводите от диелектрични материали с метален накрайник са обвити с меден проводник, с диаметър не по-малък от 2 mm и стъпка на витката не по-голяма от 10 mm; единият край на проводника е запоен към металната заземена част на продуктопровода, а другият - към накрайника, който е изработен от мед или от друг неискрообразуващ материал;

4. при пълнене на резервоара на вагон-цистерната краят на продуктопровода отстои на разстояние не по-голямо от 200 mm от дъното му;

5. всички части на вагон-цистерна за течни продукти с пламна температура до 55 °С и за възпламеняеми газове са свързани електропроводимо с ходовата му част и са заземени;

6. температурата на външната повърхност на резервоара на вагон-цистерната или на топлоизолацията му след натоварване с топли продукти не надвишава 70°С;

7. преди пълнене на резервоара на вагон-цистерната с няколко крана за източване най-напред се затваря най-близо намиращият се до превозвания продукт кран;

8. крановете и люковете на резервоарите на натоварена вагон-цистерна са сигурно затворени и уплътнени и не допускат теч;

9. преди и след отваряне на капака на люка на резервоара на вагон-цистерната работникът не застава на подветрената страна.

(2) Забранено е:

1. разтоварването на вагон-цистерна с долно разтоварване преди отваряне на люка, ако вагон-цистерната не е съоръжена с газоизравнителен провод;

2. затварянето на люка на резервоара на вагон-цистерната, който е подгряван при разтоварване на продукт с висок вискозитет или е превозвал горещ продукт, веднага след разтоварването му;

3. пушенето, паленето на огън до люковете на резервоарите на вагон-цистерната;

4. пълненето на резервоара на вагон-цистерната със свободно падаща струя;

5. поставянето и изваждането на продуктопровода от резервоара при пълненето му.

Чл. 475. При пълнене и източване на вагон-цистерни за разяждащи и агресивни вещества се спазват следните изисквания:

1. резервоарите се пълнят и източват на специализирани площадки;

2. вагон-цистерните се центрират към съоръженията за пълнене и се установят в това положение срещу самопридвижване;

3. работниците ползват предпазни костюми, ботуши, ръкавици, шапки и защитни очила за агресивни течности.

Чл. 476. Забранено е вагон-цистерната за разяждащи и агресивни вещества:

1. да се установява в близост до леснозапалими, горими и взривни материали;

2. при пълнене и източване на резервоара й да има хора около нея.

Чл. 477. При експлоатацията на вагон-контейнеровози се спазват следните изисквания:

1. преди товарене и разтоварване фитингите им за закрепване към вагоните и тези за окачване, както и контрафитингите за закрепване на контейнери към вагоните се почистват от странични предмети, сняг и лед; при ръчно скачване и разкачване на спредерите и контейнерите се използват стълби и други подходящо обезопасени средства;

2. празните и пълните контейнери се вдигат с окачване на четирите им фитинга.

Чл. 478. Забранява се:

1. работата с контейнери, когато вратите им не са затворени;

2. повдигането, преместването и спускането на контейнер с кран, ако върху или вътре в него или в непосредствена близост има хора.

Чл. 479. При свързани въздухопроводи за разтоварване работниците проявяват особено внимание, като се ръководят и от цвета на съединителните муфи на съединителните ръкави на въздухопроводите.

Чл. 480. При товарене на вагони тип "хопер-дозатори" се забранява:

1. да има работници в тях;

2. да има работници под бункерите и в зоната на работа на транспортните ленти.

Чл. 481. Изискванията за безопасност при разтоварване на товари от вагони тип "хопер-дозатори" са дадени в приложение № 2.

Чл. 482. Изискванията за безопасност при експлоатация на вагон-самосвали са посочени в чл. 634.

Чл. 483. Изискванията за безопасност при разтоварване на вагони тип "гондоли" са дадени в чл. 635, 636 и 637.

Чл. 484. По отношение на хладилните вагони не се разрешава:

1. отварянето и затварянето на вратите и люковете им, преди вагоните окончателно да са спрели;

2. ползването на средства и съоръжения при товарене и разтоварване, които при несъобразена товароподемност или габарити могат да повредят вратите, пода и другото оборудване на вагона.

Чл. 485. Подовите скари се повдигат и закрепват към стените на вагона с предназначените за тази цел приспособления и се спускат към пода на вагона с придържане до окончателното установяване на мястото им.

Чл. 486. След разтоварване на хладилните вагони бригадата затваря вратите и ги осигурява срещу самоотваряне.

Чл. 487. При работещи дизел-агрегати лицата, намиращи се в машинното отделение на вагона-майка, ползват антифони.

Чл. 488. При аварии хладилният агрегат незабавно се спира и се вземат мерки за отстраняване на аварията.

Чл. 489. Демонтажните операции по фреонови хладилни агрегати и тръбопроводи се извършват след понижаване на налягането на фреона до атмосферното и при ползване на защитни очила.

Чл. 490. (1) При скачване и разкачване на хладилни вагони в композиция специфичните връзки между хладилните вагони се свързват и разединяват само от механици по техническата експлоатация на хладилни вагони.

(2) Междувагонните електрически връзки се разединяват и свързват, когато не са под напрежение.

Чл. 491. При превоз на автомобили на специализирани платформени вагони се спазват следните изисквания:

1. натоварването и разтоварването се извършват на специализирани рампени коловози;

2. особено внимание се обръща на осигуряването на вагоните срещу самопридвижване;

3. броят на автомобилите и тяхното разположение върху вагона се определят от масата и габаритите на автомобилите и от товароносимостта на вагона;

4. приспособленията, използвани за преминаване на автомобилите върху вагоните, са съобразени с начина на натоварване, височината на рампата, конструкцията на вагоните и вида на автомобилите;

5. автомобилите се укрепват към вагона съгласно действащите правилници, инструкции и предписания.
Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница