Наредба №13 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт


Глава тридесет и пета. ВДИГАНЕ И СПУСКАНЕ НА КОШОВЕТЕ НА ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИстраница9/20
Дата30.07.2018
Размер1.08 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Глава тридесет и пета.
ВДИГАНЕ И СПУСКАНЕ НА КОШОВЕТЕ НА ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ


Чл. 574. По време на повдигане и спускане на кошовете на локомотивите или вагоните е забранено присъствието на лица в или на возилото и извършване на работи по него и около него.

Чл. 575. За едновременното повдигане на едно возило се използват крикове от една и съща конструкция, еднаква скорост на повдигане и се управляват от едно място по команда от майстора на ремонта. При разлика в повдигането от отделните крикове повече от 100 mm повдигането се преустановява и кошът се спуска.

Чл. 576. Забранена е работа с крикове и кранове, които не са ревизирани или на които срокът на ревизията (прегледа) е изтекъл.

Чл. 577. Забранено е с криковете и другите повдигателни механизми да се повдигат товари, по-големи от означената върху тях товароподемност.

Чл. 578. Преди употребата им повдигателните крикове се проверяват на празен ход за изправното им състояние и действие.

Чл. 579. Криковете се поставят върху добре нивелирани и здрави фундаменти. Опорната повърхност (петата) на крика се поставя под местата, означени на рамата на коша. Върху опорната им повърхност се слагат дървени поставки с дебелина 15 - 20 mm или алуминиеви или медни - с дебелина 5 - 10 mm.

Чл. 580. Забранени са работите, предизвикващи внезапно натоварване на крика или крана или неговото разклащане и изместване.

Чл. 581. Забранено е повдигането с кранове на натоварен вагон.

Чл. 582. Лицето, което ръководи работата по повдигане с мостов кран, се намира на такова място, откъдето даваните от него указания могат да се виждат от работника, обслужващ крана.

Чл. 583. Забранено е повдигането на локомотив или вагон заедно с колоосите или талигите му.

Чл. 584. (1) При повдигане само на един край на коша на вагон (едностранно повдигане) последната колоос на противоположния край предварително се подклинва от двете страни.

(2) Повдигането на един край на коша се извършва с два крика, като опорните повърхнини на криковете се поставят на определените за повдигане места на рамата.

(3) Допуска се едностранно повдигане на коша с кран, съоръжен със специализирано приспособление, като за повдигането се изработва проект.

Чл. 585. При повдигане и придвижване на кош, трансформатор, двигател, талига или друго тежко съоръжение чрез два мостови крана работата им се съгласува чрез свързването им със специални скоби. Забранено е да се работи с единия кран без участието на другия.

Чл. 586. Под повдигнатото железопътно возило незабавно се поставят технологични опори или талиги и возилото се отпуска на тях.

Чл. 587. (1) Специфичните изисквания за безопасност при ремонт на колоосите и буксите на локомотивите и вагоните са дадени в приложение № 18.

(2) Изискванията за безопасност при ремонт на локомотивите, мотрисните влакове и вагоните са посочени в приложение № 19.

(3) Специфичните изисквания за безопасност при изпитване на електрическо отопление, вентилация и осветлението на пътническите вагони са посочени в приложение № 20.
Част десета.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ


Глава тридесет и шеста.
ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ


Чл. 588. При всяко възникнало железопътно произшествие се вземат мерки за незабавно уведомяване и сигнализиране, за да се предпазят служителите, пътниците и гражданите от нараняване.

Чл. 589. Длъжностното лице, което първо установи или научи за възникнало железопътно произшествие, е длъжно да установи има ли пострадали хора и има ли опасност от пожар или екологично замърсяване.

Чл. 590. При необходимост се търси помощ от медицински органи или от органите на Министерството на вътрешните работи и на ДА "Гражданска защита".

Чл. 591. При необходимост от използване на лични предпазни средства в района на възникналото железопътно произшествие не се допускат лица, неснабдени с тях, или такива, които не ги използват.

Чл. 592. При извършване на оглед на мястото на железопътно произшествие не се преминава през разливи, деформирани и неустойчиви конструкции, повреден подвижен железопътен състав и други места, застрашаващи здравето на хората.

Чл. 593. При извършване на оглед в подвижен състав след възникнал пожар задължително огледът се извършва след вземане на необходимите мерки за предпазване от обгазяване.

Чл. 594. Спасителните, възстановителните, ремонтните и други операции при ликвидиране на железопътно произшествие се провеждат след вземане на необходимите мерки за безопасна работа на екипите, които ще ги извършват.

Чл. 595. Аварийно-възстановителните работи се ръководят само от един упълномощен служител съгласно правила за функционалното взаимодействие на службите по безопасността и контрола в железопътния транспорт.

Чл. 596. Забранява се присъствието и движението на лица, нямащи служебни ангажименти към железопътното произшествие, в полето на работа на аварийно-възстановителните съоръжения и екипи и в кабините на възстановителните средства.

Чл. 597. Лицата, които извършват аварийно-възстановителните работи, се запознават и инструктират за особеностите на възникналото железопътно произшествие, за вредностите и опасностите, които могат да възникнат по време на работата им. Те се осигуряват с екипировка за работа с опасни вещества при необходимост.

Чл. 598. Забранено е при оглед и аварийно-възстановителни работи да се използва открит огън или пожароопасни уреди за осветление при наличие на разлив или обекти, съдържащи лесно запалими материали.

Чл. 599. При оглед на разливи и при отваряне на съдове, съдържащи течности, за които не е установен видът, се подхожда и стои от страната на вятъра с цел избягване на обгазяване.

Чл. 600. При необходимост мястото за работа се осветява, като източниците не заслепяват лицата, извършващи огледа или ремонтно-възстановителните дейности. Местата, където се извършват конкретните работи, детайлно се осветяват.

Чл. 601. При придвижване към и от мястото на железопътното произшествие екипите, които обслужват възстановителните средства, стоят на определените им места.

Чл. 602. Забранено е придвижването с неукрепени приспособления, незатворени и неосигурени срещу отваряне врати, люкове и капаци и с повече от определената за превоз численост хора.

Чл. 603. Забранен е при придвижване, включително и в мястото на извършващите се аварийно-възстановителни работи, престоят на лица извън кабината на железопътния кран, автокрана или двупътното възстановително средство, включително и върху технологичните им стъпенки и площадки и под стрелите на крановете.

Чл. 604. Забранено е да се повдигат обекти, намиращи се върху замръзнала земя, затрупани със земя и други товари, закрепени с болтове или залети с бетон. Тези обекти се вдигат само след тяхното освобождаване.

Чл. 605. Забранено е да се повдигат обекти, когато в тях или върху тях има хора.

Чл. 606. Забранено е започването на повдигане, без да е застопорено повдигателното съоръжение и без да са поставени опорите му върху здрава основа.

Чл. 607. При базиране на терени със слаба носеща способност или близо до изкопи, траншеи и други подобни се вземат мерки за допълнително укрепване на местата, където ще легнат опорите, и се гарантира устойчивостта на повдигателното съоръжение при повдигане и преместване на максималния за него товар.

Чл. 608. При работа по отстраняване на последици от железопътно произшествие в електрифициран участък се спазват условията, гарантиращи предотвратяване на поражения от електрически ток на извършващите работите.

Чл. 609. Лицата, които извършват аварийно-възстановителни работи в участък с контактна мрежа, се запознават и инструктират за работа в електрифициран участък.

Чл. 610. Ръководителят на аварийно-възстановителните работи в електрифициран участък може да разпореди започване на работа с кранове и съоръжения само след получена телеграма от енергодиспечера, че напрежението в контактната мрежа е изключено и след нейното заземяване и осигурен габарит за работа на възстановителните средства.

Чл. 611. Забранено е при използване на оксижен или инструменти с бързо въртящи се режещи елементи да се стои в полето на рязане и плоскостта на режещите инструменти, за да не настъпи нараняване от пламък, стопилка, искри или летящи парчета.

Чл. 612. При пренасяне на материали, инструменти и екипировка се използват приспособления, захвати, въжета, нарамници и други за избягване на контузии и наранявания.

Чл. 613. При използването им стълбите и временно изградените площадки се поставят на здрава опора.

Чл. 614. Забранено е изкачването и слизането по стълбите и временните площадки едновременно на повече от едно лице и стоенето под тях по време на работа.

Чл. 615. На лицата, работещи или извършващи оглед чрез стълби и временни площадки, необходимите инструменти, приспособления и други се подават, без да се подхвърлят.

Чл. 616. При повдигане или преместване при аварийно-възстановителните работи се използват годни и изпитани приспособления, въжета, вериги и др. съобразно конкретния обект, неговата маса, състояние и положение.

Чл. 617. При преместване на повдигнат обект се осигурява неговото преместване без закачване в други предмети.

Чл. 618. Забранено е да се срязват снопове, части от конструкции и др. преди надеждното обезопасяване на обекта от разсипване или падане на части след срязването.

Чл. 619. При извършване на аварийно-възстановителни работи едновременно от няколко различни групи и екипи се осигурява защита на работещите и съоръженията от падащи предмети.

Чл. 620. При налагащо се извозване или трансбордиране на пътници от мястото на железопътното произшествие се вземат необходимите мерки за тяхната защита от нараняване.

Чл. 621. (1) Специфичните изисквания за безопасност при обслужване на възстановителни средства са дадени в приложение № 21.

(2) Специфичните изисквания за безопасност при възстановяване на движението на влаковете са посочени в приложение № 22.
Част единадесета.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ, МЕТРОПОЛИТЕНА И ТРАМВАЙНИЯ ТРАНСПОРТ


Глава тридесет и седма.
ХАРАКТЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ


Чл. 622. (1) Изискванията за безопасност и здраве при работа във вътрешния железопътен транспорт са същите както при осъществяване на превози по железопътната инфраструктура.

(2) Характерните изисквания за безопасност и здраве при работа във вътрешния железопътен транспорт са посочени в тази глава.

Чл. 623. (1) Във вътрешния железопътен транспорт на електрифицирани участъци с напрежение 1,5 kV са в сила изискванията за безопасност при работа на електрифицирани участъци с напрежение 25 kV.

(2) Забранява се приближаването на лица непосредствено или чрез какъвто и да е предмет към частите на контактната мрежа под напрежение на разстояние, по-малко от 2 m.

(3) Работата по контактната мрежа под напрежение е забранена.

Чл. 624. Основните изисквания за безопасност при работа по контактната мрежа на открити рудници са следните:

1. длъжностните лица, които имат право да превключват фидерите, се определят от главния енергетик на рудника в списък;

2. фидерните разединители се превключват от две лица, едното с четвърта квалификационна група, а другото с не по-ниска от трета квалификационна група;

3. лице с пета квалификационна група дава нареждане за превключване устно или по телефона/радиотелефона; при сложни превключвания нареждането се дава в писмена форма;

4. от участъка, на който се работи по контактната мрежа, возилата се изтеглят; ако в участъка остават електрически локомотиви, пантографите им се свалят;

5. на задвижването на изключения разединител, след като се заключи, се окачва табела "Не включвай, работят хора!";

6. едно и също лице изключва разединителя, поставя и сваля преносимите заземители, сваля табелата и включва разединителя.

Чл. 625. Пантографът на промишлените електрически локомотиви може да се вдига и чрез изолационна щанга при спазване на следните допълнителни изисквания:

1. машинистът ползва диелектрични ръкавици и боти;

2. присъства второ лице - инструктор или ревизор вагони (механик по техническа експлоатация на вагоните).

Чл. 626. (1) При вдигнат пантограф на локомотива са забранени:

1. стоенето и минаването по скосовете и покрива на локомотива;

2. отварянето на вратите на контакторните шкафове и на скосовете;

3. вдигането на капаците на скосовете.

(2) При вдигнат пантограф са разрешени:

1. огледът на механичната част на локомотива;

2. смазването на буксите;

3. регулирането на струйниците на пясъчниците;

4. снемането на нисковолтови предпазители.

Чл. 627. При случаен ремонт (отказ, повреда) на пантограф под централен или страничен контактен проводник:

1. контролерът се поставя в нулево положение и се затяга ръчната спирачка;

2. контактната мрежа се изключва и заземява;

3. спира се въздухът към пантографната инсталация;

4. машинистът (извършващият ремонта) взема в себе си ключа от таблото за управление;

5. присъства второ лице.

Чл. 628. (1) При странична контактна мрежа под напрежение се допускат:

1. ремонтът на покрива на локомотива;

2. прегледът на пантографите;

3. смазването на токоснемащи части;

4. сменянето на шплентове на страничен пантограф.

(2) За да се извършват операциите по ал. 1, се изпълняват следните мерки за безопасност:

1. контролерът се поставя в нулево положение и се затяга ръчната спирачка;

2. прибират се страничните пантографи;

3. заземяват се пантографите;

4. изключва се акумулаторната батерия;

5. обезвъздушва се пантографната инсталация;

6. машинистът прибира в себе си ключа от таблото за управление;

7. присъства второ лице.

Чл. 629. Когато централната контактна мрежа е под напрежение за оглед и случаен ремонт на локомотива:

1. контролерът се поставя в нулево положение и се затяга ръчната спирачка;

2. машинистът лично се убеждава, че централните пантографи са свалени;

3. обезвъздушава се пантографната инсталация;

4. машинистът прибира в себе си ключа от таблото за управление.

Чл. 630. При свързани локомотиви по системата много единици мерките за обезопасяване се отнасят и за двата локомотива. Следи се за свалянето на всички пантографи.

Чл. 631. След падане на локомотив от релсите при извършване на подемни работи за вдигане на локомотива на релсите двигателите се заземяват с гъвкав меден проводник със сечение 50 mm2.

Чл. 632. (1) Ревизор вагоните пътуват като второ лице в електрическите промишлени локомотиви и спазват изискванията за безопасност при работа на електрически локомотив в електрифицирани железопътни участъци.

(2) Категорично е забранено ревизор вагоните да изпълняват задълженията на локомотивния машинист.

(3) Ревизор вагоните могат да изключат локомотива или да спрат влака при риск за железопътно произшествие или злополука.

Чл. 633. Не се разрешава по време на натоварване на вагони да се стои под вагоните, на платформите, под стрелата на багера.

Чл. 634. При експлоатация на вагон-самосвали се спазват следните правила:

1. преди подаване на сгъстен въздух на вагон-самосвалите се проверява дали е затворен кранът за думкане, за да не се обърне кошът заедно с четирите цилиндъра и рамата;

2. въздушните магистрали се скачват с повишено внимание, за да се избегне самодумкане на вагоните;

3. при предстоящо разтоварване на вагона не се стои от страната на вагона, към която ще се наклони кошът.

Чл. 635. Вагони тип "гондоли" се разтоварват в следната последователност:

1. при спрял влак едната кука се изчуква до половината, след което втората кука се изчуква напълно;

2. работниците, които отварят капаците, се нареждат на определените им от бригадира места на разстояние не по-малко от 8 m един от друг;

3. след приключване на подготовката бригадирът уведомява маневриста, който подава сигнал на машиниста на локомотива;

4. машинистът подава звуков сигнал "Внимание"; влакът бавно потегля и по време на разтоварването се движи с постоянна скорост не по-висока от 5 km/h;

5. с един удар по затварящата кука работниците отварят капака и се отдалечават перпендикулярно от вагона.

Чл. 636. (1) Когато материалът (шлак и др.) затрупа релсите, влакът се спира и се извършват следните операции:

1. по нареждане на бригадира работниците почистват релсите и се оттеглят на безопасно разстояние;

2. след лична проверка от бригадира и маневриста, че релсите са почистени и работниците са се отстранили, влакът потегля.

(2) Забранено е потеглянето на влака преди подаване на сигнал от маневриста на машиниста.

Чл. 637. (1) За почистване на вагони тип "гондола" и затваряне на капаците се извършват следните действия:

1. бригадирът уведомява маневриста, а последният - машиниста, за да се изключи рискът от придвижване на състава;

2. бригадирът определя работниците за почистване на вагоните, които се качват вътре в тях;

3. след почистване на вагоните бригадирът извежда всички работници от вагоните и дава нареждане за затваряне на капаците;

4. всички капаци се затварят от четирима работници с лостове и чук, като куките се причукват до краен предел, до пълно заключване на капака;

5. след затваряне на капаците бригадирът извежда всички работници встрани от пътя, проверява за чистотата на пътя и уведомява маневриста.

(2) При почистването не се допуска стоенето под капаците или пред отворите на вагоните.

Чл. 638. В производствени цехове, в зависимост от технологичния процес, с инструкция се определя на стъпалата от коя страна на вагоните да стоят маневристите.

Чл. 639. (1) Ремонтът на локомотивите и вагоните се извършва в халета и на деповски коловози.

(2) Когато депото е електрифицирано, контактната мрежа се изключва и заземява при:

1. миене на площадката пред депото;

2. ремонт на осветителната инсталация на коловозите с допълнително устройство на железопътен кран;

3. ремонт на покривите на локомотивите, на пантографите, скосовете и контакторните шкафове на промишлените електрически локомотиви, кошовете на вагоните.

Чл. 640. Като правило ремонтът на локомотивите и вагоните се извършва при:

1. осигурени возила срещу самопридвижване;

2. свалени пантографи;

3. изпуснат въздух;

4. изключена и заземена контактна мрежа.

Чл. 641. (1) При работа на покриви и скосове на подвижния състав се внимава за подхлъзване, спъване и падане.

(2) Забранява се работа по покриви и скосове при наличие на сняг или разлети масла.

Чл. 642. (1) Ремонтираните локомотиви се изпробват от правоспособни машинисти.

(2) Ремонтният персонал няма право да вдига пантографите, да включва електрическите локомотиви, да пуска дизеловите двигатели.

Чл. 643. Вагоните се ремонтират и извън района на депото, като стрелките на коловоза, на който ще се извършва ремонтът, се обръщат за другия коловоз.

Чл. 644. За да се осъществи ремонт или преглед на вагонния състав:

1. натягат се ръчните спирачки;

2. откачва се локомотивът;

3. подклинят се вагоните със спирателни обувки;

4. изпуска се въздухът от пневматичната система, когато се работи по нея.

Чл. 645. Забранено е качването в коша и извършването на ремонт на вагона при неизключена и незаземена контактна мрежа.

Чл. 646. Преди подаване на въздух под налягане на спирачната магистрала и магистралата за думкане се проверява положението на крановете за думкане и се предупреждават работниците.

Чл. 647. При ремонт и ревизия на повдигателните цилиндри на вагоните се отстраняват работниците от другата страна на коша.

Чл. 648. При изпробване на повдигателните цилиндри се спазват следните правила:

1. повдигателният цилиндър се поставя на специална поставка в хоризонтално положение;

2. всички лица се отдалечават на разстояние 5 m от цилиндъра;

3. налягането в цилиндъра се повишава плавно и се следи за хода на буталото;

4. при устояването на буталото подаването на въздух се прекратява.
Глава тридесет и осма.
ХАРАКТЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА В МЕТРОПОЛИТЕНА


Чл. 649. (1) Изискванията за безопасност и здраве при работа в метрополитена са както при осъществяване на превози по железопътната инфраструктура, когато условията за труд са еднакви.

(2) Характерните изисквания за безопасност и здраве при работа в метрополитена са посочени в тази глава.

Чл. 650. (1) Напрежението на контактната релса в метрополитена е 825 V постоянен ток.

(2) През нощта, когато се спира движението на електрическите мотрисни влакове на метрополитена (метровлаковете), по нареждане на влаковия диспечер енергодиспечерът изключва напрежението на контактните релси и свързва контактните релси с ходовите релси чрез стационарни разединители, ако има такива. За изключването на напрежението се уведомяват дежурните ръководители на метростанциите.

(3) Преди подаване на напрежение по контактната релса се проверява дали всички длъжностни лица са напуснали тунелите и се уведомяват дежурните ръководители.

Чл. 651. (1) Забранено е на външни лица влизането в тунелите, движението през и по коловозите на депата и парковете.

(2) Забранено е пребиваването в тунелите и надземните участъци на метрото на длъжностни лица по време на движение на метровлаковете, освен когато това е крайно необходимо.

(3) Влизането в тунел се контролира и регистрира от дежурния ръководител по метростанция.

Чл. 652. (1) Влизането на длъжностни лица в тунел по време на движение на влаковете се разрешава за:

1. отиване на работните места;

2. оглед за състоянието на съоръженията;

3. измервания;

4. отстраняване на някои откази или повреди по съоръжения.

(2) За отстраняване на откази и повреди е необходимо:

1. разрешение от влаковия диспечер;

2. включване на работно и аварийно осветление на междустанционния участък от дежурния ръководител.

Чл. 653. (1) За влизане на длъжностни лица в тунел по време на движение на влаковете се спазват следните изисквания:

1. те са със специално работно облекло, каска и сигнално елече;

2. носят фенер с бяла светлина за сигнализиране и осветление;

3. не носят тежки или обемисти предмети;

4. група от не повече от пет лица се движи организирано.

(2) При работа бригадата се състои минимум от две лица, като едното длъжностно лице отговаря само за охраната.

Чл. 654. (1) Слизането на железния път се осъществява само на определените за тази цел места по стълби.

(2) Забранено е скачането от перона на станциите върху железния път.

(3) Влизането в тунел от станция или от предтунелни съоръжения се извършва непосредствено след преминаване на поредния влак.

Чл. 655. (1) Придвижването по железния път:

1. започва непосредствено след преминаването на поредния влак;

2. се извършва отстрани на железния път, от противоположната страна на контактната релса, срещу посоката на движение на влаковете;

3. само в изключителни случаи на къси разстояния се допуска да се върви по посока на движението на влаковете;

4. се извършва без стъпване по възли и детайли на оборудването и кабелите.

(2) Забранено е движението между релсите, по релсите, стъпването по релсите, кръстовините, стрелките.

Чл. 656. (1) Лицата, които се намират в метротунел, са длъжни:

1. да следят за възможно приближаване на влак главно по шума независимо от наличието на уведомителна инсталация;

2. предварително да изберат място за укриване при преминаване (пропускане) на влак.

(2) Място за укриване са предпазните ниши и оградените площадки на релейните шкафове.

Чл. 657. (1) При преминаване на влак длъжностното лице обръща главата си към приближаващия влак и може да се придържа за кабелните носачи.

(2) Забранено е придържането към кабелите.

Чл. 658. (1) В двупътни тунели, когато се приближава влак, лицата застават извън габарита на подвижния състав, независимо по кой път се движи влакът.

(2) Забранено е стоенето на единия път, когато по другия път преминава влак.

Чл. 659. (1) Железният път се пресича само на специално указани и оборудвани за целта места.

(2) Забранено е преминаването през контактната релса чрез стъпване на предпазния кожух (предпазната кутия) на релсата.

Чл. 660. Територията на стопанството на тунелните съоръжения се поддържа чиста.

Чл. 661. Забранено е сядането върху предпазния кожух на контактната релса, върху железопътните (ходовите) релси и траверси, върху устройства и съоръжения, намиращи се в непосредствена близост до железния път.

Чл. 662. Всички работи по контактната релса и работи на разстояние, по-малко от 0,6 m от контактната релса, се извършват след изключване на напрежението на релсата и нейното свързване с ходовата релса чрез окъсители.

Чл. 663. (1) Всички работи по контактната мрежа се извършват с наряд или нареждане.

(2) Право да издава наряда има лице с не по-ниска от четвърта квалификационна група по електробезопасност.

Чл. 664. (1) Проверката за отсъствие на напрежение в контактната релса с указател за напрежение, поставянето и свалянето на преносимите окъсители се извършват с диелектрични ръкавици от едно лице с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност.

(2) Преди използване на указателя за напрежение се проверява неговата изправност.

(3) При поставяне на стандартен преносим окъсител едната му скоба се закрепва към основата на ходовата релса, а другата скоба - за външната страна на контактната релса. Преносимият окъсител се поставя така, че да не пречи на движението на служебните влакове.

Чл. 665. (1) Дежурните ръководители на метростанциите притежават не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност.

(2) За работа по контактната релса се назначават изпълнители и наблюдаващи с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност, а за членове на бригадата - не по-ниска от втора квалификационна група.

Чл. 666. (1) Работата по железния път и контактната релса, по съоръженията в тунелите и на надземните участъци се извършва през нощта, когато е прекъснато движението на пътническите влакове и е изключено напрежението на контактната релса.

(2) При работа по стрелки, бретели и обръщателни коловози се поставят шунтове на съседните ходови релси.

Чл. 667. (1) На деповските коловози работите по пътя и контактната релса като правило се извършват през светлата част на денонощието.

(2) Пътно-ремонтните работи на електрифицираните коловози на депото се извършват като правило в "прозорец" при изключено напрежение на контактната релса.

(3) Допуска се работа с наряд по железния път при наличие на напрежение в контактната релса, като се осъществява наблюдение от ръководителя на работата върху членовете на бригадата.

Чл. 668. Мястото, където се работи, се огражда съгласно инструкцията за сигнализация на метрополитена и на контактната релса се поставят преносими окъсители. Окъсителите се поставят на всички контактни релси, откъдето може да се подаде напрежение.

Чл. 669. Не се допуска работа в метротунелите, когато не е осигурено равномерно осветление без заслепяващо действие на осветителите.

Чл. 670. Преди преминаване на служебен влак през мястото на извършване на пътно-ремонтни работи ръководителят е задължен:

1. да огледа пътя по продължение на целия фронт на работа и да се убеди в неговата изправност;

2. да се убеди, че инструментите и материалите се намират извън габарита;

3. да се убеди, че всички работници се намират от страната, противоположна на контактната релса извън габарита;

4. да даде разпореждане за сваляне на сигналите за ограждане.

Чл. 671. При експлоатация в тунели за пътно-ремонтни работи на автодрезини и други машини и механизми, отделящи газове и прах на работното място, ръководителят на работата осигурява функционирането на принудителната вентилация.

Чл. 672. Работата с дефектоскопни и пътно-измерителни колички се извършва след изключване на напрежението на контактната релса.

Чл. 673. Тунелите, пероните и пътят на станциите се измиват ръчно или механизирано само след изключване и свързване на късо на контактната релса.

Чл. 674. Машинистите на електрическите мотрисни влакове на метрополитена имат не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност, а стажантите втори лица - не по-ниска от втора група.

Чл. 675. По време на работа на мотрисните влакове вратите на работната и неработната кабина се заключват.

Чл. 676. Във всяка кабина за управление на влака се осигуряват:

1. диелектрични ръкавици;

2. указател за напрежение;

3. два окъсителя за контактната релса;

4. две временни ограждения;

5. два комплекта фиксиращ щифт за токоприемник.

Чл. 677. Преди потегляне на мотрисния влак за излизане от депо машинистът е длъжен:

1. да подаде звуков сигнал;

2. да се увери, че на или под мотрисния влак, пред него или в непосредствена близост до него няма други лица.

Чл. 678. При извършване на прегледи на електрическите мотрисни влакове на всички токоприемници се поставят предпазни кожуси, боядисани в червен цвят.
Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница