Наредба №13 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспортстраница19/20
Дата30.07.2018
Размер1.08 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


9. Недопустимо е разкачването на междувагонни кабели при подадено напрежение.

10. Предварителното отопление се преустановява от дежурния електромонтьор, отговорник на отоплителната станция, като:

10.1. изключва напрежението на съответния извод (глава), към който е свързан отопляваният състав;

10.2. регистрира изключването в специализирания дневник и оповестява за това по радиостанцията;

10.3. дежурният електромонтьор по подготовка на влаковите състави разкуплира кабела от главата на станцията и кабела на колонката от контакта на влаковия състав и снема предупредителните табели от него.

11. При необходимост от извършване на маневра с отопляемия състав отоплението се изключва и след приключването й операциите се повтарят по посочения ред.

12. Подвагонните високоволтови шкафове се отварят само при изключено напрежение от бригада от най-малко две лица, като едното охранява работещите.

13. Електрическите кабели за влаково отопление се прикачват към електрическия локомотив от дежурния електромонтьор.

14. Помещенията с апаратурата за високо напрежение и пултът за управление на отоплителната станция се заключват, когато дежурният електромонтьор ги напуска.

15. Конкретните мерки за безопасност при свързване на електрическите кабели за влаковото отопление на електрическите локомотиви, на дизеловите локомотиви, снабдени със съоръжения за електрическо отопляване, на вагон-отоплители, съоръжени с устройство за електрическо отопление на влаковете, се определят с инструкции за отделните серии локомотиви и вагон-отоплители, така че да се изключи възможността за подаване на напрежение при свързването им.

Приложение № 16 към чл. 463, ал. 2
Специфични изисквания за безопасност и здраве при работа в промивно-пропаръчно-дезинфекционни и ветеринарно-дезинфекционни станции
Промивно-пропаръчни и дезинфекционни станции

1. Рампите на промивно-пропаръчни и дезинфекционни станции се обезопасяват с парапети и се оборудват с преходни мостчета. Площадките и стълбите се покриват с рифелована ламарина или друг противоплъзгащ материал.

2. Използват се инвентар, инструменти и др., които не образуват искри при работа (при удар).

3. Коловозите на промивно-пропаръчните и дезинфекционни станции се зареждат с вагон-цистерни от гарата по заявка и указание от ръководител смяна на станцията, след което ключът от стрелките се предава от последния на маневрения стрелочник. След завършване на маневрата ключът от стрелките се връща на ръководителя на смяната и остава в него до завършване на работата по обработването на вагоните.

3.1 След зареждане на коловозите се поставя забранителен сигнал.

3.2. Гарата няма право да зарежда и изважда вагони без нова заявка от ръководител смяната на станцията.

4. Ръководителят на смяната на промивно-пропаръчните и дезинфекционната станция, ръководещ зареждането и изваждането на вагон-цистерните от коловозите, е длъжен да осигури безопасност при извършване на маневрата.

5. При обработка на резервоара на вагон-цистерни се спазва Инструкцията за почистване и измиване на товарни вагони (цистерни).

6. Преди започване на обработката се извършва анализ на остатъците от превозения товар.

7. Забранява се измиването на резервоара на вагон-цистерни за киселина преди неутрализирането на остатъка от киселина в него.

8. Механизираното миене на вътрешната повърхност на резервоара се извършва при температура на водата, по-висока от 40°С, а при ръчно миене с влизане на човек в балона - не по-висока от 40°С.

9. При миене на вътрешната повърхност на резервоара работниците ползват подходящо защитно работно облекло, лични предпазни средства и при необходимост газосигнализатор.

10. Забранява се:

10.1. влизането в резервоара без ползване на специално защитно работно облекло;

10.2. внасянето и ползването в резервоара на открит огън и кибрит, както и на инвентар, инструменти и др., при работа с които могат да се получат искри;

10.3. влизането на хора в резервоара, ако температурата в него е над 40°С.

11. Твърдите отпадъци от резервоара на вагон-цистерни се почистват от две лица, инструктирани от ръководителя на смяната за безопасно извършване на работата.

12. Вътрешната повърхност на резервоара на вагон-цистерни се мие от три лица, инструктирани от ръководителя на смяната за безопасно извършване на възложената им работата. Едното от тях отговаря за крановете на водопровода и подава вода за миене.

13. След пропарване и измиване на резервоара с гореща вода люковете и крановете му не се затварят до изравняване на температурата на резервоара с тази на атмосферния въздух.

14. Отпадъците, събрани при почистване на площадките и каналите на станцията, се съхраняват на определените за това места в съответствие с нормативните актове за управление на отпадъците.
Ветеринарно-дезинфекционни станции

15. Остатъците, получени при обработка на товарните вагони, се съхраняват на определени за целта места.

16. При почистване на открити и покрити товарни вагони от прахообразни материали работниците ползват подходящи противопрахови маски и съответни лични предпазни средства.

17. Дървените и хартиените опаковки от опасни химически вещества и препарати се третират на определените за това места в съответствие с нормативните актове за управление на отпадъците.

18. Забранява се приготвянето на химически разтвори за обработване на товарни вагони извън определените за целта помещения.

19. При миене на открити и покрити товарни вагони вратите и люковете им се затварят.

Приложение № 17 към чл. 508, ал. 1, т. 2
Даване на разрешение за почистване на стрелки
1. За осигуряване на безопасни условия на труд стрелочниците (стрелкочистачите, стрелкомазачите) почистват стрелките само след разрешение на определеното длъжностно лице по начин, зависещ от осигурителната техника.

2. Дежурният ръководител движение дава разрешение за почистване:

2.1. в гари без централизация и без телефонна връзка със стрелковите постове - писмено;

2.2. в гари без централизация или ключова зависимост на стрелките, но с телефонна връзка със стрелковите постове - с размяна на телефонограми;

2.3. в гари с централизация на стрелките с изпълнителен апарат в постовете - устно при дадено маневрено положение с осигурителната техника;

2.4. в гари с централизация на стрелките, които се обръщат чрез централен апарат - устно при дадено маневрено положение с централния апарат;

2.5. в интензивни гари, където в един пост дежурят двама или повече стрелочници - устно, като почистването е под охраната на постовия стрелочник първо лице;

2.6. при почистване на стрелките от маневрени стрелочници - устно лично.

3. Постовият стрелочник дава разрешение за работа след съгласуване с дежурния ръководител:

3.1. при почистване на стрелките от маневрени стрелочници, като почистването е под охраната на ръководителя на маневрата;

3.2. в гари със стрелкочистачи (стрелкомазачи) при взаимна охрана, а когато е един стрелкомазач - под охраната на постовия стрелочник.

4. В гари на централно управление от участъците с диспечерска централизация почистването се извършва след дадено разрешение от диспечера от местното управление на съответната гърловина.

Приложение № 18 към чл. 587, ал. 1
Специфични изисквания за безопасност и здраве при ремонт на колооси и букси
1. Преди подаване на колооси и букси за ремонт те цялостно се почистват.

2. Почистването по възможност се извършва извън помещенията за ремонт или извън ремонтните позиции на помещението. Замърсените демонтирани възли, агрегати и детайли се измиват на специализирани за целта места, оборудвани с аспирационни уреди.

3. Забранено е почистването чрез обгаряне или чрез абразиви на колооси и букси.

4. При използване на химически средства за почистване на колооси, букси, лагери и други детайли се ползват необходимите предпазни средства.

5. Старо масло и грес се източват и съхраняват в специализирано помещение или място в ремонтното помещение.

6. Ремонтните работи започват само след дадено нареждане от ръководителя на бригадата или ремонтната група.

7. Преди да пристъпи към започване на ремонтната дейност, ръководителят:

7.1. проверява, за да се убеди, че мястото, където ще се извършва ремонтът, и съоръженията, с които ще се работи, са в изправност;

7.2. запознава всички работници, участващи в предстоящия ремонт, с плана и им обяснява реда на извършването му, като указва позициите по каналите и коловозите или ремонтното помещение.

8. При преместване на колооси, оси, звезди, дискове или букси се употребяват приспособления, които гарантират безопасността на работата.

9. Колоосите се демонтират и монтират с помощта на кранове и приспособления под личното наблюдение на ръководителя на бригадата (ремонтната група).

10. Забранено е използването на инструменти и приспособления извън одобрените в технологията за дадения ремонт.

11. Демонтираните колооси, букси и техните детайли се поставят на технологични опори, стелажи и приспособления с осигурена здравина и устойчивост, гарантиращи безопасно поставяне, поддържане и вдигане.

12. Демонтираните части се поставят и подреждат на определени за целта места, така че да не се затрупват работните площадки, проходите и технологичните пътеки.

13. Забранено е търкалянето на бандажи, дискове, звезди, зъбни колела, лагери и други части. За тяхното преместване се използват вагонетки, колички и други транспортни платформи или плъзгащи се подложки.

14. Колоосите се демонтират плавно и без дърпания. Забранено е по време на демонтирането им от талигите да има работници върху талигите.

15. Буксите се демонтират и монтират чрез кран, крик или приспособление, осигуряващи плавност и устойчивост на демонтажа или монтажа.

16. При монтаж и демонтаж на колоос на дълбок канал возилото се подава и изтегля от канала под наблюдението на ръководителя на бригадата (ремонтната група) и дежурния експлоатационен работник.

17. На дълбок канал возилото се установява така, че спусканата колоос да се намира в центъра на крика. Останалите колооси се подклинват с дървени клинове.

18. Забранено е стоенето на работниците в дълбокия канал при сваляне на колооси.

19. Забранено е при избиване и набиване върху оста на звезди, дискове и моноблокове да стоят лица срещу направлението на прилаганите усилия за избиване и набиване.

20. При монтаж на бандажни гривни се осигурява защита на работещите от пряк допир с нагретия метал.

21. Поставянето, укрепването, изваждането и всички други манипулации в технологичното място за загряване на бандажните гривни се извършва само при изключен източник за загряване.

22. След монтиране на нагретите бандажни гривни върху колооста тя се отделя или маркира по подходящ начин до нейното изстиване за недопускане на наранявания.

23. Лагерите с оловно-калаена композиция се заливат в помещения, оборудвани със засмукваща вентилация и принудително подаване на свеж въздух.

24. При заливане на лагери се употребяват поти (тигли) без дефекти, които се пазят от удар.

24.1. За вадене на поти от пещите се използват клещи с приспособления за заключване.

24.2. При механизирана разливка се използват поти с дръжки с дължина най-малко 700 mm.

25. Преди ползване калъпите, формите и сърцата се изсушават.

26. При стругарски операции по колоосите, бандажните гривни, звезди, моноблокове, буксови тела и др. измерванията и другите допълнителни работи се извършват само при пълно спиране на струга. Евентуално почистване на стружки се извършва с куки, четки или други приспособления.

Приложение № 19 към чл. 587, ал. 2
Специфични изисквания за безопасност и здраве при ремонт на локомотиви, мотрисни влакове и вагони
Подвижен състав

1. При установяване на локомотивите, мотрисните влакове и вагоните за ремонт се спазват предписаните технологични разстояния между возилата, като те не могат да бъдат по-малки от 1 m. Когато това изискване не може да се спази, по изключение возилата са с допрени буфери.

2. Рамите на талигите се установяват по време на ремонта им върху специални поставки.

3. Замърсените демонтирани възли, агрегати и детайли се измиват на специализирани за целта места, оборудвани с аспирационни уредби.

4. Забранено е миенето на части и детайли с леснозапалими вещества. Тези части се мият и чистят с алкални обезмаслители.

5. Забраняват се почистването, ремонтът и боядисването на покривите, челата и страните на подвижния състав без ползването на предпазни колани или направените за целта платформи.

6. При отсичане главите на нитове, болтове, заварки и други свързващи материали с ръчни или въздушни инструменти се употребяват прегради или приспособления, които задържат отхвръкващите късове.

7. Забранено е при проба на спирачката извършването на работи по механическото оборудване.

8. При смяна на калодки спирачката сигурно се изолира, а въздухът от спирачната система на возилото се изпуска.

9. Забранено е отварянето на тапите на спирачни прибори и резервоари, когато последните се намират под налягане.

10. Изпитванията на пневматичните съоръжения с налягане над 5 bar се извършват в специално оборудвана камера.

11. Изправността на защитните блокировъчни устройства, състоянието на заземленията и предупредителните надписи се проверяват при всеки ремонт на подвижния състав.

12. Високоволтовите кондензатори се преглеждат само след отстраняване на остатъчния електрически заряд.

13. Работите с индуктор се извършват след като всички работници се отстранят на безопасно разстояние. След проверка на отделните изводи те се свързват на късо за премахване на капацитивните напрежения.

14. При измерване на съпротивленията на изолацията на електрическите машини, апарати и вериги с мегаомметър всички други работи, освен по механичната част и спирачната уредба, се прекратяват. След завършване на проверката се отстранява остатъчният електрически заряд.

15. Забранено е изпитванията на различните възли и агрегати, при които се използва или получава напрежение над 380 V, да се извършват в работните помещения. Такива изпитвания се извършват само в специално помещение.

16. Изолацията на намотките на електрическите машини и апарати се изпитва в специално помещение.
Тягов подвижен състав

17. При подаване на тягов подвижен състав за ремонт ръкохватките и ключовете за управление се предават на лицата, отговорни за ремонта. Забранена е употребата на неинвентарни ръкохватки и ключове и заменящи ги инструменти.

18. При оставянето на локомотиви или мотрисни влакове за ремонт акумулаторната батерия се изключва от електрическите вериги и кабелните обувки се откачват от полюса и минуса на батерията.

19. Забранено е да се разединяват кабели, когато веригите са под напрежение.

20. Тяговите двигатели, спомагателните електрически машини и електрическите апарати се продухват в отделно помещение, съоръжено със специална вентилация. Работниците, които извършват продухването, са снабдени със специално работно облекло и с подходящи маски или респиратори.

21. При разкачването на четкодържателите на тягови двигатели двигателите се поставят на специална стойка. Забранено е разкачването да се извършва, когато двигателят е вдигнат с кран.

22. При изпробването на тягови двигатели и спомагателни машини мястото се огражда и в него не се допускат лица. На двигателвентилаторите се монтира специален кожух за предпазване от изхвърлени лопатки при евентуално счупване на работно колело. Изпробването се извършва под ръководството на майстора (бригадира).

23. Забранено е в помещенията за импрегниране и изсушаване на тяговите електродвигатели и на спомагателните електрически машини употребата на открит огън (поялни лампи, заваръчни работи, пушене), за което се поставят надписи и табелки. Електрическите апарати открит тип за включване и изключване на електроконсуматорите се монтират извън тези помещения. Помещенията за импрегниране се снабдяват с аспирационна уредба.

24. Електрическите калориферни тела за сушене на тяговите двигатели и на спомагателните електрически машини, когато са захранени с високо напрежение, се монтират в специални помещения. Вратите на тези помещения имат блокировъчно автоматично устройство, което осигурява затварянето и заключването им, когато има напрежение.

25. При изпитване на изолацията на електрическото оборудване за високо напрежение всички ремонтни работи се прекратяват. Локомотивът (мотрисният влак) се огражда с 4 щита с надпис "Опасно" и на разстояние от състава не по-малко от 2 m се поставят двама дежурни. При локомотивите се заключва едната от кабините, а в другата се поставя лице за охрана.

26. Когато се налага захранващ кабел да се присъединява от външен източник към локомотива или мотрисния влак, деломайсторът или неговият заместник своевременно уведомява локомотивните бригади и ремонтния персонал да прекратят всички ремонтни работи по локомотива.

27. Напрежението от външен източник се включва единствено от длъжностно лице, определено от началника на депо или екипировъчен пункт по заявка на машиниста или на ръководителя на ремонтната бригада, работеща на локомотива (мотрисния влак).

28. Трансформаторното масло се почиства и преработва в специализирано помещение, отделено от цеха. Газовете от сепараторите се отвеждат извън помещението.

29. Трансформаторът се проверява след отстраняването на всички работници от локомотива (мотрисния влак), вкл. шлосерите, работещи по механичната част. До локомотива не по-близо от 1,5 m застават двама дежурни, които не позволяват доближаване до локомотива. Извършващият измерването работи с диелектрични ръкавици под наблюдението на майстора (бригадира).

30. Клапанните механизми на дизеловите двигатели се регулират само при неработещ двигател. Забранено е пускането на двигател в действие при свалена дюза.

31. Помещенията за ремонт и изпитване на горивна апаратура на дизеловите двигатели се оборудват с аспирационна уредба.

32. Топлообменниците и радиаторните тела се заливат с оловно-калиев припой на работни места с локална аспирационна уредба, засмукваща газовете отдолу.

33. Не се извършват стационарни проби на дизелови локомотиви, мотриси и мотрисни влакове в ремонтни халета без аспирационна уредба.

34. Когато се налага, в ремонтно помещение е допустимо да се съхранява гориво само в съдове с плътно затварящи се капаци. Съхраняването на количество, по-голямо от необходимото за един ден, е забранено. В отделението е забранено пушенето и внасянето на открит огън.

35. Преди изпитванията цялото оборудване на локомотива или мотрисния влак старателно се почиства, а инструментите и материалите за изпитването се поставят и укрепват на специално определените им места. Използват се изправни защитни мрежи, сигнализация, осветление и противопожарен инвентар. Проходите в машинното отделение и вратите се оставят свободни и се отварят без усилие.

36. След приключване на ремонта на електрическия локомотив (електрическия мотрисен влак) пантографът се вдига и пробата под високо напрежение се извършва от лица, имащи право на управление. Присъства майсторът по ремонта или бригадирът, който проверява за неизправности и опасност за работниците и обслужващия персонал. След тази подготовка вдигащият токоснемателя обявява силно "Вдигам пантографа".

37. Преди пускане, след ремонт на дизеловите двигатели на локомотиви и мотрисни влакове те се осигуряват срещу придвижване и ходообръщателят е в неутрално положение. В случай на опасност отговорното лице е длъжно веднага да спира двигателя. Забранено е по време на пускането на мотора да се стои върху капаците на цилиндровите глави, както и на същия коловоз пред и зад локомотива.

38. Тягови изпитвания се извършват само от определените за това длъжностни лица. Присъствието в локомотивите или мотрисните влакове на лица, нямащи отношение към изпитанията, е забранено.
Вагони

39. Не се приема за случаен (отцепъчен) ремонт вагон с несигурно укрепен товар.

40. Майсторите по ремонта дават точни указания за обема на работа на всеки подаден за ремонт вагон и посочват специфичните изисквания за безопасност при извършването й.

41. Не се извършват ремонтни работи на открит ремонтен коловоз по вагоните при буря, гъста мъгла, силен дъжд, снеговалеж и силен вятър.

42. Преди да започне ремонтът на вагона, несигурно укрепените капаци и врати се свалят, а изправните се укрепват в транспортно положение.

43. Не се извършват ремонтни работи по вътрешността на вагон, ако няма постоянен или временен под.

44. Не се извършват ремонтни работи едновременно по коша и подвагонното оборудване на вагона.

45. Не се извършват ремонтни работи по покриви на вагони, когато са влажни, заскрежени и по тях има лед или сняг.

46. Не се разрешава от покрива да се хвърлят материали и инструменти, както и да се подхвърлят материали на хора, работещи на покрива.

47. Ремонтираните вагони се оставят на гаров коловоз скачени и осигурени срещу самопридвижване.

48. За различни серии подвижен състав и за отделни техни възли се изработват конкретни инструкции за безопасност и здраве при работа.

Приложение № 20 към чл. 587, ал. 3
Специфични изисквания за безопасност и здраве при изпитване на електрическото отопление, вентилацията и осветлението на пътническите вагони
1. Изпитването на диелектрическа якост на апаратите и възлите на електрическите съоръжения на вагоните се извършва в изпитвателното поле на изпитвателната станция.

2. Забранява се лица, непринадлежащи към персонала на изпитвателната станция, да извършват изпитвания.
Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница