Наредба №14 от 27 октомври 2005 Г. За условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесниДата24.07.2016
Размер132.77 Kb.
НАРЕДБА № 14 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕМЕСТНИ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ ДЪРВЕСНИ, ХРАСТОВИ И ЛОВНИ ВИДОВЕ В ПРИРОДАТА И ОТЧИТАНЕ МНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В РАЙОНА НА ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

Обн. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за издаването на разрешителни за:

1. въвеждане в природата, включително внасяне за развъждане и отглеждане с цел развъждане на неместни дървесни, храстови и ловни видове;

2. повторно въвеждане в природата на изчезнали от фауната и флората на страната местни дървесни, храстови и ловни видове и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане.

Чл. 2. Не е предмет на наредбата издаването на разрешителни за:

1. внесени в природата неместни дървесни, храстови и ловни видове преди влизането в сила на тази наредба;

2. внасяне на неместни дървесни, храстови и ловни видове с цел развъждане и отглеждане при контролирани от човека условия.

Чл. 3. (1) Разрешителни в случаите по чл. 1, т. 1 се издават при условията на чл. 67 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

(2) Разрешителни в случаите по чл. 1, т. 2 се издават при условията на чл. 68 ЗБР.

Чл. 4. (1) В случаите по чл. 1 заявителите разработват програми с период на действие до 10 години.

(2) Програмите по ал. 1 не се разработват за повторно въвеждане в природата на дървесни, храстови и ловни видове, за които има утвърдени планове за действие, съгласно глава трета, раздел VII ЗБР.

Глава втора.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ПРИРОДАТА НА НЕМЕСТНИ ДЪРВЕСНИ, ХРАСТОВИ И ЛОВНИ ВИДОВЕ

Чл. 5. (1) За издаване на разрешение за извършване на дейности по чл. 1, т. 1 заявителят подава писмено заявление, което съдържа:

1. трите имена, ЕГН и адрес, телефон и/или факс - за физическите лица;

2. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен код по БУЛСТАТ - за юридическите лица и едноличните търговци (ЕТ);

3. предмет, цел, район на въвеждане (отдел и подотдел за горския фонд, землище, № на земеделските имоти).

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация - за юридическите лица и едноличните търговци (ЕТ);

2. програма за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1.

Чл. 6. Програмата по чл. 5, ал. 2, т. 2 съдържа:

1. предмет на програмата;

2. цели на програмата;

3. район на въвеждане (отдел и подотдел за горския фонд, № на землище за земеделските имоти);

4. описание на биологичните особености на вида;

5. описание на екологичните изисквания на вида;

6. данни за географските фактори в района на естественото разпространение на вида;

7. данни за географските фактори в района на въвеждането на неместния вид;

8. данни за заплахи и фактори, ограничаващи разпространението на вида, и за очакваното въздействие върху местни видове;

9. поддържащи и други мерки за вида, включително мерки за опазване извън естествената му среда, ако се налагат такива;

10. мерки за контролиране на разпространението на вида, включително за отстраняването му, ако това се наложи;

11. методи и технологии за въвеждането на вида в горите, земите или водните площи в района на изпълнение на програмата;

12. източници на придобиване на екземплярите;

13. доказателства за собственост върху земите, горите и водните площи, където ще се въвежда видът, както и за уреждане на отношенията между заявителя и другите собственици, в случай че собствеността не е само на заявителя;

14. срок, времеви график и финансови средства, необходими за изпълнението на програмата;

15. документ за платена такса за разглеждане на заявлението и вписване в регистъра по чл. 20;

16. предложение до началника на Националното управление по горите (НУГ) за промяна на горскостопанските и ловностопанските мероприятия в лесоустройствените проекти, планове и програми, когато това е необходимо.

Чл. 7. (1) В 30-дневен срок от получаване на заявлението и програмата началникът на НУГ:

1. възлага на компетентен научен институт изготвянето на научна експертиза в зависимост от предмета на програмата и уведомява заявителя;

2. мотивирано връща програмата на заявителя за отстраняване на грешки и непълноти, когато не е изготвена съгласно чл. 6 или е необходима допълнителна информация за изясняване на обстоятелства, които имат пряко отношение към изпълнението на програмата;

3. прекратява процедурата за издаване на разрешително за въвеждане на неместни дървесни, храстови и ловни видове в природата, в случай че реализирането на програмата е в противоречие с действащата нормативна уредба.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 заявителят представя преработената програма или допълнителната информация в 14-дневен срок от връщането й.

(3) В случай че заявителят не изпълни задълженията си по ал. 2, началникът на НУГ прекратява процедурата по издаване на разрешително.

(4) Когато заявителят е изпълнил задълженията си по ал. 2, началникът на НУГ в 20-дневен срок възлага на компетентен научен институт изготвянето на научна експертиза в зависимост от предмета на програмата.

Чл. 8. (1) Научната експертиза по чл. 7 ал. 1, т. 1 и ал. 4 се изготвя в срок до 20 работни дни след нейното възлагане.

(2) Средствата за изготвяне на научната експертиза по ал. 1 са за сметка на НУГ.

Чл. 9. (1) При положително заключение на научната експертиза началникът на НУГ внася програмата в Националния съвет по биологичното разнообразие (НСБР) за разглеждане.

(2) При положително заключение на експертизата, но с препоръки за отстраняване на грешки и непълноти на програмата и/или включване на допълнителна информация, началникът на НУГ изпраща програмата на заявителя за допълване и отстраняване на грешки и непълноти в срок до 15 дни от връщането й.

(3) В случай че заявителят не изпълни задълженията си по ал. 2, началникът на НУГ прекратява процедурата по издаване на разрешително.

(4) При отрицателно заключение на научната експертиза в 10-дневен срок от нейното получаване началникът на НУГ уведомява заявителя, че прекратява процедурата за издаване на разрешително за въвеждане на неместни видове в природата.

Чл. 10. В заседанието на НСБР участват и заявителят и представител на научния институт, изготвил научната експертиза, които представят съответно програмата и заключението на научната експертиза.

Чл. 11. (1) Националният съвет по биологичното разнообразие взима мотивирано решение, с което предлага на началника на НУГ:

1. да издаде разрешително за извършване на дейността;

2. да издаде разрешително за извършване на дейността при определени условия, посочени в решението;

3. да откаже издаването на разрешение за извършване на дейността.

(2) За взетите решения по ал. 1 се изготвя протокол, който се утвърждава от министъра на околната среда и водите.

(3) В 7-дневен срок след утвърждаване на протокола по ал. 2 председателят на НСБР писмено уведомява началника на НУГ и заявителя за решението на съвета.

(4) В 10-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 3 началникът на НУГ:

1. издава разрешително за извършване на дейността в случаите по ал. 1, т. 1;

2. се произнася с писмен отказ за издаване на разрешително за извършване на дейността, като посочва мотивите за това и се произнася с писмен отказ по предложението по чл. 6, т. 16.

(5) В случаите по ал. 1, т. 2 началникът на НУГ издава разрешително за извършване на дейността в 10-дневен срок от изпълнение на условията, посочени в решението на НСБР.

(6) В случаите по ал. 4, т. 1 и ал. 5 началникът на НУГ одобрява предложението по чл. 6, т. 16 и възлага отразяването на промените на горскостопанските и ловностопанските мероприятия в лесоустройствените проекти, планове и програми.

(7) Отказът за издаване на разрешение за извършване на дейността, както и прекратяването на процедурата в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 3, ал. 4, т. 2, чл. 9, ал. 3 и чл. 11, ал. 4, т. 2 подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство (ЗАП).

Глава трета.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ В ПРИРОДАТА НА МЕСТНИ ДЪРВЕСНИ, ХРАСТОВИ И ЛОВНИ ВИДОВЕ

Чл. 12. (1) За издаване на разрешение за извършване на дейности по чл. 1, т. 2 заявителят подава писмено заявление, което съдържа:

1. трите имена, ЕГН и адрес, телефон и/или факс - за физическите лица;

2. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен код по БУЛСТАТ - за юридическите лица и едноличните търговци (ЕТ).

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация - за юридическите лица и едноличните търговци (ЕТ);

2. програма за повторно въвеждане в природата на местен животински или растителен вид със съдържание съгласно чл. 6, с изключение на т. 6 и 10; или

3. утвърден план за действие за повторно въвеждане в природата на местни растителни и животински видове в случаите по чл. 4, ал. 2.

Чл. 13. В случаите по чл. 12, ал. 2, т. 3 началникът на НУГ в 10-дневен срок издава разрешително за извършване на дейността съгласно условията, предвидени в плана за действие.

Чл. 14. (1) В случаите по чл. 12, ал. 2, т. 2 началникът на НУГ в 20-дневен срок:

1. уведомява заявителя, че дава съгласие за провеждане на обществено обсъждане на програмата за отчитане мнението на обществеността съгласно чл. 68, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие;

2. връща програмата с указания за отстраняване на грешки и непълноти, ако не отговаря на условията по чл. 12, ал. 2, т. 2;

3. прекратява процедурата за издаване на разрешително за повторно въвеждане в природата на местни дървесни, храстови и ловни видове, в случай че реализирането на програмата е в противоречие с действащата нормативна уредба, и се произнася с писмен отказ по предложението по чл. 6, т. 16.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 заявителят е длъжен да представи преработената програма или допълнителната информация в 14-дневен срок от връщането й.

(3) В случай че заявителят не изпълни задълженията си по ал. 2 началникът на НУГ прекратява процедурата по издаване на разрешително.

(4) Когато заявителят е изпълнил задълженията си по ал. 2, началникът на НУГ в 20-дневен срок уведомява заявителя, че дава съгласие за провеждане на обществено обсъждане на програмата за отчитане мнението на обществеността съгласно чл. 68, ал. 2 ЗБР.

Чл. 15. Заявителят, който е получил съгласие по чл. 14, ал. 1, т. 1 и ал. 4, организира обществено обсъждане, като най-малко 20 дни преди датата на провеждането му:

1. обявява в поне един ежедневник датата, часа, мястото и предмета на общественото обсъждане, както и мястото, където програмата е на разположение на заинтересуваните;

2. уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс заинтересуваните централни ведомства, научни и академични институти за обстоятелствата по т. 1;

3. поставя съобщения с данните по т. 1 на видно място в сградите на общините в района на изпълнение на програмата.

Чл. 16. Заявителят:

1. представя на общественото обсъждане програмата и води протокол за изразените становища, бележки и препоръки;

2. отразява в програмата приетите бележки и препоръки;

3. изготвя справка за бележките и препоръките, които не са отразени, като посочва мотивите за това.

Чл. 17. (1) В 14-дневен срок от провеждане на общественото обсъждане заявителят внася в НУГ 3 екземпляра от програмата с приложени към тях копия от протокола от общественото обсъждане и справката за неотразените бележки и препоръки.

(2) В едномесечен срок от внасянето на програмата НУГ я изпраща за съгласуване в Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(3) В едномесечен срок от получаване на програмата Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпращат становище в НУГ. В случай че становището не бъде получено в този срок, се счита, че програмата се съгласува без забележки.

(4) В 15-дневен срок след изтичане на срока по ал. 3 началникът на НУГ:

1. издава на заявителя разрешително за извършване на дейността, в случай че към програмата няма бележки, одобрява предложението по чл. 6, т. 16 и възлага отразяването на промяна на горскостопанските и ловностопанските мероприятия в лесоустройствените проекти, планове и програми, или

2. изпраща на заявителя становище с конкретни бележки за отразяване в програмата;

3. се произнася с писмен отказ за издаване на разрешително за извършване на дейността, като посочва мотивите за това.

(5) В случай че заявителят в едномесечен срок от получаване на становището по ал. 4, т. 2 внесе програмата с отразените бележки:

1. началникът на НУГ издава на заявителя разрешение за извършване на дейността;

2. одобрява предложението по чл. 6, т. 16 и възлага отразяването на промяната на горскостопанските и ловностопанските мероприятия в лесоустройствените проекти, планове и програми.

(6) Отказът по чл. 14, ал. 1, т. 3, ал. 3 и чл. 17, ал. 4, т. 3 може да се обжалва по реда на ЗАП.

Глава четвърта.

КОНТРОЛ И ПРОМЕНИ НА ПРОГРАМИ И СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

Чл. 18. (1) След издаване на разрешително по чл. 11, ал. 4, т. 1, ал. 5, чл. 17, ал. 4, т. 1 и ал. 5 началникът на НУГ изпраща копие от програмата на съответното регионално управление на горите (РУГ) за контрол по нейното изпълнение. Регионалното управление на горите уведомява за издаденото разрешително съответната регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) и заинтересованите местни органи в района на извършване на дейността: областна администрация, общини, държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции и дирекции на природни паркове.

(2) При констатиране на отклонения от изискванията, залегнали в програмата, РУГ предписва на лицето, получило разрешително, предприемане на съответни мерки и уведомява за това НУГ.

(3) Когато в процеса на изпълнението и контрола на програма за въвеждане на неместни видове в природата се констатират обстоятелства или тенденции, свързани с увреждане на местообитания или местни видове от дивата фауна и флора или техни популации, лицето, получило разрешително, или РУГ незабавно информира НУГ.

(4) В случаите по ал. 3 началникът на НУГ назначава комисия, в която участват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите и независими експерти с компетентност по предмета на програмата за извършване на научна експертиза на възникналите обстоятелства.

(5) След извършването на необходимите проверки комисията по ал. 4 изготвя протокол със заключения и предложения до началника на НУГ за:

1. продължаване на изпълнението на програмата;

2. продължаване на изпълнението на програмата при конкретни изисквания за промени в някои нейни параметри и с мерки за ограничаване разпространението на вида;

3. спиране на изпълнението на програмата и предприемането на мерки за ограничаване на разпространението или отстраняването на вида.

(6) Спирането на изпълнението на програмата по ал. 5, т. 3 може да се обжалва по реда на ЗАП.

(7) При спиране изпълнението на програмата по ал. 5, т. 3 всички загуби и пропуснати ползи са за сметка на заявителя.

Чл. 19. (1) В случаите по чл. 18, ал. 5, т. 1 и 2 началникът на НУГ изпраща копие от протокола на съответното РУГ за контрол и на лицето, получило разрешително, с предписания за съответните промени на програмата или предприемането на мерки.

(2) В случаите на заключение по чл. 18, ал. 5, т. 3 началникът на НУГ със заповед прекратява действието на разрешителното за извършване на дейността.

(3) Копия от заповедта по ал. 2 се изпращат на РУГ за контрол и на лицето, получило разрешително за изпълнение.

(4) Заповедта по ал. 2 може да бъде обжалвана по реда на ЗАП.

Чл. 20. Националното управление по горите води публични регистри на издадените разрешителни по чл. 11, ал. 4, т. 1 и 2, чл. 17, ал. 4, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 1 и за прекратените разрешителни по чл. 19, ал. 2.

Чл. 21. Регистрите по чл. 20 съдържат следната информация:

1. регистрационен номер;

2. дата на вписване;

3. трите имена, ЕГН, постоянен адрес и телефон на физическото лице;

4. наименование, седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ - за юридическите лица;

5. дейностите, за които се регистрира лицето;

6. констатирани отклонения от параметрите, залегнали в програмата;

7. дата и причини за прекратяване на разрешителното;

8. промяна на вписани обстоятелства.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "абиотични особености" са условията на неорганичната природа, които въздействат върху живите организми, техните популации и съобщества, и се отнасят в следните групи:

а) физични и климатични - температура, светлина, влажност, валежи, вятър, атмосферно налягане, йонизация на въздуха, радиационни условия, електрическо състояние, механичен състав, агрегатност, плътност, налягане и движение на средата;

б) химични - химичен състав на атмосферата, хидросферата, литосферата, на почвата и основната скала;

в) топографски - геоморфоложките особености на земната повърхност;

2. "биотични особености" са влиянията, оказвани върху даден организъм или нежива природа от жизнената дейност на друг или други организми;

3. "въвеждане в природата" включва непосредствено внасяне на диви неместни дървесни, храстови и ловни видове в природата, както и развъждане и отглеждане от човека на диви дървесни, храстови и ловни видове при неконтролирани условия;

4. "дървесни видове" са растения с добре обособено централно стъбло, достигат повече от 7 m височина и имат продължителност на живот повече от две десетилетия;

5. "животинските видове" включват млекопитаещи, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни и други безгръбначни животни, обитаващи дивата природа или развъждани и отглеждани от човека;

6. "индивид" е един отделен екземпляр от даден вид, отделен организъм;

7. "контролирани условия" са тези условия, които гарантират, че няма да бъде осъществен достъп по въздух, вода и почва до природата на развъждани и отглеждани от човека диви дървесни, храстови и ловни видове през всичките периоди на тяхното развитие;

8. "ловни видове" са тези, които са включени в приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча;

9. "местен вид" е този, който в естествено състояние е или е бил разпространен в миналото в природата на Република България;

10. "неконтролирани условия" са тези условия, които не гарантират, че няма да бъде осъществен достъп по въздух, вода и почва до природата на развъждани и отглеждани от човека диви дървесни, храстови и ловни видове през всичките периоди на тяхното развитие;

11. "неместен вид" е този, който в естествено състояние не е и не е бил разпространен в миналото в природата на Република България;

12. "повторно въвеждане в природата" включва внасянето на местни диви дървесни, храстови и ловни видове, които не са разпространени в природата на страната в момента на въвеждането;

13. "растителните видове" включват растения или живи части от тях, вкл. семена, като живи части от растения са: плодове в ботанически смисъл без консервираните чрез дълбоко замразяване клубени, луковици, коренища, рязан цвят, клонки и листа; отрязани дървета, части от тях и листа; тъканни култури;

14. "трайно възстановяване на видовете" е създаване на постоянни условия за видовете, при които не съществуват заплахи за тяхното благоприятно състояние;

15. "храстови видове" са растения с повече от едно стъбло, достигат до 7 m височина и имат продължителност на живот 1 - 2 десетилетия.

Заключителни разпоредби§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 69 от Закона за биологичното разнообразие.
Каталог: legislation -> biodiversity
biodiversity -> Наредба №8 от 12 декември 2003 Г. За реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските видове от приложение
biodiversity -> Наредба №6 от 23 октомври 2003 Г. За минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни
biodiversity -> Наредба №2 от 18 декември 2006 Г. За условията и реда за създаването и функционирането на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие
biodiversity -> Наредба №5 от 1 август 2003 Г. За условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове
biodiversity -> Наредба №2 от 20 януари 2004 Г. За правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения
biodiversity -> Наредба №5 от 19 юли 2004 Г. За изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
biodiversity -> Наредба №4 от 8 юли 2003 Г. За условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница