Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товариДата22.07.2016
Размер262.28 Kb.
#434
НАРЕДБА № 15 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, И НА ОСТАТЪЦИ ОТ КОРАБНИ ТОВАРИ
Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.94 от 22 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.103 от 7 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2012г.
Раздел I.

Общи разпоредби
Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари от всички кораби, в това число риболовните кораби и корабите за спорт и развлечения с право да превозват до 12 души включително, които посещават или оперират в морските пристанища на Република България, независимо от знамето, под което плават.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Тази наредба не се прилага за военни, гранично-полицейски и държавни кораби, както и за военноморски плаващи технически средства, посещаващи пристанищата на Република България, освен в случаите, когато се използват за търговски цели.Чл. 2. Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") осъществява контрол по спазването на изискванията на тази наредба чрез териториалните си звена.
Раздел II.

Уведомяване и ред за предаване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Капитанът на всеки кораб, посещаващ българско пристанище, изпраща до директора на съответната териториална дирекция на ИА "МА" информация (приложение № 1), относно вида и обема на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, на борда на кораба.

(2) Информацията по ал. 1 се подава:

1. най-малко 24 часа преди пристигането на кораба в пристанището, когато пристанището е било известно предварително;

2. в най-ранния възможен момент, в който пристанището е станало известно, ако е по-малко от 24 часа;

3. в случаите, когато времето за преход на кораба до пристанището е по-малко от 24 часа, информацията се подава при отплаване от отправното пристанище.

(3) Копие от информацията по ал. 1 се изпраща от капитана на кораба до пристанищния оператор чрез корабния агент.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Изискването по ал. 1 не се прилага за риболовните кораби и корабите за спорт и развлечение с право да превозват до 12 души включително.

Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Капитанът на всеки морски кораб, плаващ под българско знаме, е длъжен, когато посещава пристанищата на държава - член на Европейския съюз, да изпраща информацията по чл. 3, ал. 1 до съответните компетентни власти в сроковете по чл. 3, ал. 2.

Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Капитанът на всеки морски кораб, плаващ под българско знаме, е длъжен да съхранява на борда на кораба информацията, подадена по чл. 3, ал. 1, поне до следващото пристанище и да я представя на компетентните власти при поискване.

Чл. 6. (1) (*) Капитанът на кораб, посещаващ българско морско пристанище, е длъжен да осигури предаването на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари, преди да отплава.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Капитанът на кораб, посещаващ българско морско пристанище, е длъжен да осигури предаването на всички отпадъци разделно, в зависимост от техния вид, съгласно изискванията и категоризацията на МАРПОЛ 73/78.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Капитанът на кораб, посещаващ пристанищата по вътрешните водни пътища, е длъжен да осигури предаването на всички отпадъци разделно в зависимост от техния вид съгласно изискванията и категоризацията на Препоръките за организация на събирането на отпадъците от корабите, плаващи по р. Дунав, приети с Постановление на шейсет и осмата сесия на Дунавската комисия (док. ДН/СЕС 68/16) от 15 май 2007 г. с всички негови последващи изменения и допълнения.

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) (1) Инспекторите на ИА "МА" могат да разрешат отплаване и без да е изпълнено условието по чл. 6, ал. 1, когато корабът разполага с достатъчен капацитет за съхранение на борда на съществуващите отпадъци, както и на тези, които ще бъдат генерирани до следващото пристанище, когато то се намира в държава - членка на Европейския съюз.

(2) Разрешението по ал. 1 не се дава, когато следващото пристанище на посещение не е известно или когато следващото пристанище на посещение не разполага със съоръжения за приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност.Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) (1) От задължението за предаване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, се освобождава кораб, който:

1. оперира установена корабна линия и

2. корабопритежателят има сключен договор с пристанищен оператор за предаване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност в някое от пристанищата по линията, което се намира в държава - членка на Европейския съюз, и заплаща такси в това пристанище или на оператора за услугата.

(2) За освобождаване по ал. 1 корабопритежателят подава до изпълнителния директор на ИА "МА" следните документи:

1. заявление за освобождаване (приложение № 3);

2. доказателства за опериране на корабна линия - график за посещение, договор с пристанищата по линията за определяне на корабно място и за условията за приемане на кораба при пристигане и др.;

3. нотариално заверено, легализирано и преведено копие от сключен договор с пристанищен оператор в някое от другите пристанища по линията, където ще бъдат предавани корабните отпадъци, което се намира в държава - членка на Европейския съюз;

4. документи, удостоверяващи освобождаване или отказ за освобождаване в някое от другите пристанища по линията - ако има такива.

(3) При подаване на заявлението корабопритежателят предоставя достъп на инспекторите на ИА "МА" до кораба за проверка на заявените обстоятелства. Проверката се извършва в българско пристанище.

(4) Установена корабна линия по ал. 1, т. 1 е налице, когато има планирано плаване на кораб с редовно и периодично посещение на пристанищата по линията.

(5) Когато при проверката на документите по ал. 2 и на кораба по ал. 3 се установи, че корабът отговаря на изискванията за освобождаване по ал. 1, в 14-дневен срок от получаване на заявлението за освобождаване изпълнителният директор на ИА "МА" издава заповед, с която освобождава кораба от задължението за предаване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност.

(6) Освобождаването по ал. 5 е за срок до две години, но не по-дълъг от срока на договора по ал. 2, т. 3.

(7) Когато при проверката на документите по ал. 2 и на кораба по ал. 3 се установи, че корабът не отговаря на изискванията за освобождаване по ал. 1, в 14-дневен срок от получаване на заявлението за освобождаване изпълнителният директор на ИА "МА" издава заповед, с която отказва освобождаването на кораба от задължението за предаване на отпадъци.

(8) При настъпване на промени в обстоятелствата по ал. 1 по причини, различни от форсмажорни обстоятелства, търсене на убежище, укриване, аварийни ремонти и други причини, свързани с безопасността на кораба, разрешението за освобождаване престава да бъде валидно.

(9) Ако кораб, на който е било разрешено да не предава отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, трябва да бъде заменен временно от друг, поради повреда, нужда от поддръжка, планиран ремонт или друго, освобождаването е валидно за заместващия го кораб, за периода на замяната, след уведомяване на ИА "МА" и извършена проверка на кораба от инспекторите на ИА "МА", по реда на ал. 3.

(10) В началото на всяко тримесечие ИА "МА" предоставя на министъра на транспорта информация за заповедите, издадени по реда на ал. 5 през предходното тримесечие.Чл. 10. (1) Директорът на съответната териториална дирекция на ИА "МА" е длъжен да уведоми компетентните власти в следващото пристанище на кораба, когато то е в държава - член на ЕС, за предприемане на необходими действия, когато бъде установено, че корабът е отплавал от морско пристанище на Република България в нарушение на изисквания на чл. 6, ал. 1 и без да са налице условията по чл. 8, ал. 1.

(2) (*) Директорите на териториалните дирекции на ИА "МА" подават на всеки 3 месеца в съответната регионална инспекция по околната среда и водите обобщена статистическа информация относно вида и обема на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност (приложение № 3).


Раздел III.

Условия за събиране и транспортиране на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари
Чл. 11. (*) Дейността по събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари се извършва от физически и юридически лица, на които са издадени разрешения за това, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Чл. 12. (*) Събирането и транспортирането на всички видове отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, се извършва, докато корабът се намира на рейда или е на кей, а на остатъци от корабни товари - на кея.

Чл. 13. (*) (1) Нефтосъдържащите отпадъци - резултат от нормалната експлоатация на кораби, се събират и транспортират:

1. чрез специализирани плавателни съдове, снабдени със специални технически средства, бонове, скимъри и др., за локализиране и почистване на акваторията в случай на замърсяване в процеса на предаване и транспортиране на нефтените отпадъци;

2. чрез автоцистерни, разположени на брега.

(2) Събирането и транспортирането на нефтосъдържащи отпадъци, резултат от нормалната експлоатация на кораби, в пристанищата за обществен транспорт с регионално значение може да се извършва и чрез добре затворени варели или други подходящи вместимости, транспортирани с кораби.

(3) Остатъците от корабни товари на нефтени танкери и химикаловози се събират по реда на ал. 1.

(4) Миячните води от корабите, съдържащи нефтопродукти, се предават по реда на ал. 1 или в терминалите за обработка на нефтопродукти и химикали в наливно състояние по товарната магистрала на кораба.

(5) Дейностите по локализиране и почистване на акваторията в случай на замърсяване се извършват съгласно разработени от лицата по чл. 11 и предварително одобрени от ИА "МА" аварийни планове.

(6) В случаите, определени в задължителните правила за районите на отделните пристанища, отпадъците от корабите и остатъците от корабните товари се предават или приемат по специална технологична схема, предварително одобрена от ИА "МА".Чл. 14. (*) Отпадъчните води на корабите се събират и транспортират чрез:

1. специализирани плавателни съдове;

2. фекални автоцистерни, разположени на брега.

Чл. 15. (*) (1) Битовите корабни отпадъци се събират и транспортират чрез:

1. специализирани плавателни съдове;

2. специализирани камиони на брега.

(2) Капитаните на кораби са длъжни да осигурят разделно събиране и предаване на битовите корабни отпадъци в добре затворени полиетиленови торби или варели с цел избягване разпиляването им по пирса и в акваторията на пристанищата, като отпадъците от корабните аптеки задължително се събират в отделни ясно етикетирани полиетиленови торби или варели.

(3) Битовите корабни отпадъци в пристанищата за обществен транспорт с регионално значение може да се събират и в специални контейнери, маркирани за отделните видове отпадъци, като отпадъците от корабни аптеки задължително се събират в отделно маркирани контейнери.

Чл. 16. (*) Корабните отпадъци - резултат от нормалната експлоатация на кораба, се събират и транспортират при условията на чл. 15.

Чл. 17. (*) Пригодността на специализираните плавателни съдове и техническите средства към тях по чл. 13, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 14, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 1, т. 1 се удостоверява от ИА "МА" по реда на Наредба № 11 за прегледите на корабите и корабопритежателите (ДВ, бр. 52 от 2004 г.).

Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Остатъците от корабни товари, определени като замърсители от Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code) и Европейското съглашение за превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища ВОПОГ/ADN (ДВ, бр. 43 от 2008 г., ратифицирано със закон - ДВ, бр. 9 от 2006 г.) се събират и предават единствено в специално определени контейнери или други подходящи вместимости на територията на пристанището.
Раздел IV.

Контролни проверки на корабите, посещаващи българските морски пристанища (Загл. изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.)
Чл. 19. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Проверките за спазване на изискванията на тази наредба се извършват от инспекторите по контрол и опазване на морската среда или инспекторите, извършващи държавен пристанищен контрол на ИА "МА".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Инспекторите на ИА "МА" са длъжни да извършват проверки на най-малко 25 % от всички кораби, посещаващи или опериращи в български морски пристанища. На проверка подлежат корабите, в т. ч. рибарски кораби и кораби за спорт и развлечение с право да превозват до 12 души включително, независимо от това дали са депонирали отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари или не.

(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Инспекторите на ИА "МА" следят, доколкото това е разумно и възможно, корабите по чл. 1, ал. 2 да предават отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъците от товари по начин, съвместим с разпоредбите на тази наредба.

(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Ако инспекторите на ИА "МА" установят нарушение на изискванията на тази наредба, на кораба не се издава свидетелство за отплаване до отстраняване на нарушението.Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Проверките по чл. 19, ал. 1 са задължителни и незадължителни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) На задължителна проверка подлежат:

1. корабите, които не са подали информацията, изисквана съгласно чл. 3, ал. 1;

2. корабите, за които е получена информация от чуждестранни компетентни власти, че са отплавали от предишно пристанище, без да са изпълнени условията по чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1;

3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) корабите, за които след извършване на проверка по реда на Наредба № 12 от 2003 г. за прегледите по реда на държавния пристанищен контрол (ДВ, бр. 59 от 2003 г.) има съмнение, че са подали невярна информация по чл. 3, ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Незадължителни проверки се извършват на всички останали кораби, за да се достигне относителният дял на проверените кораби, посочен в чл. 19, ал. 2.


Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) "Отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност" са всички отпадъци, включително отпадъчните води и отпадъци, различни от остатъците от корабни товари, които са получени през време на експлоатацията на кораба и попадат в приложното поле на анекси I, IV и V от МАРПОЛ 73/78, както и отпадъците, свързани с товара, както са определени в насоките за прилагане на Анекс V от МАРПОЛ 73/78.

2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) "Остатъци от корабни товари" са всички остатъци от товарите на борда, които остават в трюмовете или в товарните танкове след приключване на операциите по разтоварване и почистване, включително излишъците и разлетите или разпилени количества по време на товарене/разтоварване.

3. "Пристанищни приемни съоръжения" са всякакви съоръжения, независимо дали са трайно прикрепени, подвижни или плаващи, които могат да приемат отпадъци, резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари.

4. "Специализирани плавателни съдове" са танкери, катери, самоходни или несамоходни баржи и нефтосъбирачи, снабдени с документите, съгласно наредбата по чл. 86 от Кодекса на търговското корабоплаване.

5. "Нефтосъдържащи отпадъци - резултат от нормалната експлоатация на кораба" са отработени смазочни масла, остатъци от горива, нефтени остатъци и сантинни води.

6. "Отпадъци от корабни товари на нефтени танкери" са мръсен баласт и миячни води, генерирани вследствие миенето на товарните танкове на нефтените танкери.

7. "Отпадъци от корабни товари на химикаловози" са миячни води, генерирани на борда на кораба в резултат от процедурите по миене на товарните танкове на химикаловозите.

8. "Отпадъчни води на корабите" са всички дренажни отпадни води, генерирани на борда на кораба, от тоалетни, писоари, медицински помещения и помещения с живи животни, по време на нормалната му експлоатация.

9. "Битови корабни отпадъци" са хранителни, медицински, пакетиращи материали - пластмаси и консервени кутии и др., стъклени бутилки, съдове за храна, хранителни остатъци, хартия и картон.

10. "Корабни отпадъци - резултат от нормалната експлоатация на кораба" са:

а) мазни парцали, отпадъци от поддръжката в машината, сажди и машинни отложения, пакетиращи материали - хартия, пластмаси, метали и стъклени бутилки, пепел и огнеупорни материали, ръжда, бои и др.;

б) материали, използвани на борда за подреждане и обработване на товара, за укрепващ материал, като подпори, палети, увързващи материали и опаковки, шперплат, хартия, картон, тел, стоманени ленти и др.;

в) смесени отпадъци - от живи животни, рибарски мрежи, пепел и шлака от корабните пещи и котли и др.

11. (нова - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) "Планирано плаване" е плаване, при което корабът има точно разписание с публикувани дати на тръгване и пристигане между определените пристанища или терминали.

12. (нова - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) "Редовно посещение на пристанищата по линията" е посещение, при което корабът извършва плаване между определените в разписанието пристанища или терминали, без да посещава други (освен в случаите на авария, инцидент, необходимост от поддръжка или поради причини, свързани с безопасността).

13. (нова - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) "Периодично посещение на пристанищата по линията" е посещение, при което корабът посещава поне веднъж на две седмици всяко пристанище от разписанието.

14. (нова - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) "МАРПОЛ 73/78" е Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. заедно с Протокола към нея, подписан през 1978 г., с всички нейни последващи изменения и допълнения, влезли в сила за Република България.

§ 1a. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Предаването на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари се счита за свободно движение по смисъла на чл. 79 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (OB, L 302, 19.10.1992 г.), изменен с: Регламент (ЕО) № 82/97 на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 1996 г. (OB, L 17, 21.01.1997 г.); Регламент (ЕО) № 955/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 1999 г. (OB, L 119, 07.05.1999 г.); Регламент (ЕО) № 2700/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2000 г. (OB, L 311, 12.12.2000 г.); Регламент (ЕО) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2005 г. (OB, L 117, 04.05.2005 г.) и Регламент на Съвета (ЕО) № 1791/2006 от 20 ноември 2006 г. (ОВ, L 363, 20.12.2006 г.). Подаване на обобщена декларация в съответствие с чл. 45 от Митническия кодекс на Общността не се изисква.
§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Тази наредба въвежда изискванията на Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 371 от Кодекса на търговското корабоплаване.

§ 3. Разпоредбата на чл. 8, ал. 2 влиза в сила от 1 януари 2007 г.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
Допълнителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2004 Г. ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, И НА ОСТАТЪЦИ ОТ КОРАБНИ ТОВАРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2007 Г.)


§ 8. Навсякъде в наредбата думите "преглед", "прегледи" и "прегледите" се заменят съответно с "проверка", "проверки" и "проверките".
Преходни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2004 Г. ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, И НА ОСТАТЪЦИ ОТ КОРАБНИ ТОВАРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2009 Г.)


§ 2. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2007/71/ЕО на Комисията от 13 декември 2007 г. за изменение на Приложение II към Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2009 г.


Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2004 Г. ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, И НА ОСТАТЪЦИ ОТ КОРАБНИ ТОВАРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)


§ 11. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2013 г.


Приложение № 1

към чл. 3, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.,

изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 01.06.2009 г.,

доп. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)


INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF: .......................................................................................................

Информация, която се съобщава преди влизане в пристанището ..........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................
(Port of destination as referred to in Article 6 of Directive 2000/59/EC)

(Пристанище на местоназначение, както е посочено в член 6 от Директива 2000/59/ЕО)


1. NAME, CALL SIGN AND, WHERE APPROPRIATE, IMO UEIN IDENTIFICATION NUMBER OF THE SHIP: ..........................................

Име, позивна и ако е целесъобразно, ИМО UEIN идентификационен номер на кораба: ....................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

2. FLAG STATE: ..........................................................................................................................................................................................................

Държава на знамето:

3. ESTIMATED TIME OF ARRIVAL (ETA): ............................................................................................................................................................

Очаквано време на пристигане

4. ESTIMATED TIME OF DEPARTURE (ETD):……………………………………………………………………………………………………

Очаквано време на заминаване

5. PREVIOUS PORT OF CALL: ..................................................................................................................................................................................

Предишно пристанище

6. NEXT PORT OF CALL: ...........................................................................................................................................................................................

Следващо пристанище

7. LAST PORT AND DATE WHEN SHIP-GENERATED WASTE WAS DELIVERED: ........................................................................................

Последно пристанище и дата на депониране на отпадъци от експлоатацията на корабите:

8. ARE YOU DELIVERING (tick appropriate box):

Депонирате ли (отбележете съответната клетка)


all 

some 

none 

всички

някакви

никакви

of your waste into a port reception facilities?

отпадъци в пристанищни приемни съоръжения?9. Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum storage capacity:

Тип и количество на отпадъците и остатъците, които ще бъдат депонирани и/или ще останат на борда, и процент на максималния капацитет на съхранение:1. If delivering all waste, complete second column as appropriate.

Ако предавате всички отпадъци, попълнете втората колона.

2. If delivering some or no waste, complete all columns.

Ако предавате някои или никакви отпадъци, попълнете всички колони.Type

Вид


 

Waste to be

delivered, m(3)

Отпадъци за

предаване,

m(3)

 

 Maximum dedicated

Storage capacity,

m(3)

Капацитет за съхра-нение на отпадъци,

m(3)


 


Amount of waste

Retained on board,

m(3)

Количество наотпадъците,

оставащи на борда,

m(3)

 


Port at which

Remaining waste will be delivered

Пристанище, на което ще бъдат предадени оставащите отпадъци


Estimated amount

of waste to be ge-

nerated between

notification and next

port of call, m(3)

Приблизително количество на отпадъците, генерирани до следващото пристанище, m(3)1. Waste oils:

Нефтосъдържащи

отпадъци:


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Sludge

Слъдж


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


Bilge water

Сантинни води 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


Other (specify)

"Други" "(да се

уточни)"


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 2. Garbage:

Битови корабни

отпадъци:


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Food waste

Хранителни

отпадъци


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Plastic

Пластмасови

отпадъци


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Other

Други


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


3. Cargo associated

waste1 (specify):

Отпадъци, свързани

с товара "(да се

уточни)"


 

 

  

 


 

 

  

 


 

 

  

 


 

 

  

 


 

 

  

 


4. Cargo residues(1)

(specify):

Остатъци от

корабни товари

"(да се уточни)"


 

 

  

 


 

 

  

 


 

 

  

 


 

 

  

 


 

 

  

 


5. Sewage (m(3)):

Отпадъчни води 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


(1) May be estimates

Приблизително


Notes:

Бележки:


1. This information may be used for port State control and other inspection purposes.

Информацията може да бъде използвана при проверки по държавен пристанищен контрол и за други проверки.

2. This form to be completed and submitted to the Bulgarian Maritime Administration.

Формулярът се попълва и подава до Изпълнителна агенция "Морска администрация".

3. This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with Article 9 of Directive 2000/59/EC.

Този формуляр трябва да бъде попълван, освен в случаите, в които корабът подлежи на изключение в съответствие с член 9 от Директива 2000/59/ЕО.

I confirm that the above details are accurate and correct and there is sufficient dedicated onboard

Потвърждавам, че подадената информация е точна и пълна и корабът разполага с достатъчно

capacity to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered.

капацитет да съхранява отпадъците, резултат от нормална корабоплавателна дейност до следващо пристанище, където ще бъдат предадени.

Date ..................................

Дата


Time .................................

Час


Signature

Подпис


[1] Отпадъчните води могат да бъдат изхвърляни в морето в съответствие с правило 11 от приложение IV към Марпол 73/78. Съответните клетки не трябва да се попълват, ако се планира изхвърлянето на отпадъчни води да стане със съответното разрешение.

[2] Може да се посочи приблизителна оценка.


Приложение № 2 към чл. 7

(Отм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)


Приложение № 3

към чл. 10, ал. 2


Предадени корабни отпадъци в пристанище ..........................

за периода .............................по

редДата

на пре-


даване

Име на

кораба


Предадени твърди

отпадъци -

тип и количество в

[куб. м; торби; кг]Оператор,

приел


отпадъците

Предадени течни отпадъци -

тип и количество в [куб. м; тона]Оператор,

приел


отпадъците

пластмаси

plastics


храни-телни

food


други

otherсантинни води

bilge waterнефтени отпадъци

sludge


отпадъчни

води


sewage

баластни води

ballast water1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
docs -> Информационен бюлетин за правото на европейския съюз в областта на въздушния транспорт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница