Наредба №17 от 26 септември 2000 Г. За условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войнитеДата24.07.2016
Размер104.78 Kb.
#4491
НАРЕДБА № 17 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ

Издадена от Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите и Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 2 Март 2001г., изм. ДВ. бр.42 от 27 Април 2001г., изм. ДВ. бр.61 от 21 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.51 от 15 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.43 от 1 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Ветераните от войните имат право на лекарства по списък съгласно приложението. Стойността на лекарствата е за сметка на държавния бюджет и се изплаща чрез бюджета на общините.

Раздел II.

Предписване на лекарства

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Право да предписват лекарства по реда на тази наредба имат всички лекари и стоматолози по чл. 4 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

Чл. 4. (1) Лекарствата се предписват на обикновена рецепта бланка и се подпечатват с личния печат на лекаря/стоматолога.

(2) В рецептата се нанасят:

1. имената и личният регистрационен номер на лекаря/стоматолога, който издава рецептата, или регистрационният номер на лечебното заведение, в състава на което той работи;

2. наименование на общината, която изплаща рецептата;

3. номерът на документа по чл. 4, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните.

Чл. 5. (1) Лицата, предписващи рецепти за лекарства по реда на тази наредба, отразяват вида, количеството и начина на употребата им в амбулаторния лист или в личната амбулаторна карта (ЛАК).

(2) Лицата, имащи право да получат лекарства по тази наредба, получават своя амбулаторен лист и ЛАК и по установения ред се насочват за преглед при консултант, след което ги връщат при своя личен лекар/стоматолог.

Чл. 6. (1) В една рецепта се предписват до 3 лекарства от списъка по чл. 2.

(2) Количеството на изписаните лекарства при лечение на острите заболявания е за не повече от 10 дни, а за хроничните - за не повече от 30 дни.

(3) Рецептата е валидна за срок до 7 дни от датата на издаването за острите заболявания и до 30 дни за хроничните заболявания.

(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2007 г.) В рамките на един календарен месец на един пациент могат да се издават не повече от три рецепти.

Раздел III.

Изпълнение на рецептите

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Лекарствата, предписани по реда на тази наредба, се получават от всяка аптека, сключила договор с общината по местоживеене на ветерана, срещу представяне на рецепта, лична карта/личен паспорт и удостоверение за "ветеран от войните". Стойността на лекарствата се изплаща на аптеките от общината срещу представени оригинали на изпълнените рецепти, опис на рецептите със стойност и фактура.

(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) Общините ежегодно сключват договори с аптеки, функциониращи на тяхната територия, за изпълнение на задължението по чл. 2.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) Рецепта, издадена по реда на тази наредба, може да бъде изпълнена от всяка друга аптека в страната срещу заплащане, за което аптеката издава фактура на името на лицето.

Чл. 8. (1) Когато липсват някои от предписаните лекарства, фармацевтът ги зачерква в рецептата, подписва се, издава препис на рецептата за липсващите лекарства, бланката подпечатва с печат на аптеката и вписва в горния десен ъгъл думата "препис".

(2) Пациентът се подписва за получените лекарства, както и за направените промени в рецептата.

Чл. 9. (1) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) Отчетните документи по чл. 7, ал. 1 за месеца се представят в общините от първо до пето число на следващия месец от аптеките, изпълнили рецептите. Разплащането на фактурите се извършва в десетдневен срок от представяне на отчетните документи.

(2) (Предишен текст на чл. 9, изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) В случаите по чл. 7, ал. 3 общината по местоживеенето на болния изплаща средствата на гражданите за закупените от тях лекарства след представяне на фактура в срок 15 дни от представянето й.

Чл. 10. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2007 г.) Общините могат да използват допълнителни отчетни документи за предписаните и отпуснати лекарства по реда на тази наредба, без това да възпрепятства получаването на лекарствата от ветераните от войните.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2001 г., в сила от 1.01.2001 г.)

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 5, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните (ДВ, бр. 75 от 1999 г.).

§ 3. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2007 г.) Контролът по изпълнение на наредбата се извършва от регионалните центрове по здравеопазване и общинските служби по здравеопазване.

Приложение към чл. 2


(Ново - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2008 г.)I. Лекарствени продукти, действащи на храносмилателната система

Combination susp.: Aluminium hydroxide; Magnesium hydroxide

Ranitidine - tabl. 150 mg

Famotidine - tabl. 40 mg

Combination tabl.: Metamizole sodium - 500 mg; Fenpiverinium bromide - 5 mg; Pitofenone - 1 mg

Silymarinum - tabl. 35 mg

Bisacodyl - tabl. 5 mg, supp. 5 mg, supp. 10 mg

Combination tabl.: Albumin tannate - 0,5 g, Bismuth subnitrate - 0,5 g

Combination gran.: Sodium chloride - 0,875 g; Potassium chloride - 0,625 g; Sodium citrate - 0,337 g; Glucose anhydrous - 2,5 g; Citric acid anhydrous - 0,225 g

Multyenzymes (lipase, protease, amilase etc.) tabl., caps.

Lactitol - powd. 10 g

Ursodeoxycholic acid - caps. 250 mg

Mesalazine - tabl. 250 mg, 500 mg, supp. 500 mg

Sulfasalazine - tabl. 500 mg

Essential phospholipids: (3-sn-phosphatidyl)choline - caps. 300 mg

Domperidone - tabl. 10 mg

Omeprazole caps 20 mg

Drotaverine - tabl. 40, 80 mg

Metoclopramide tabl. 10 mg

Sodium picosulfate drops 7,5 mg/ml - 15 ml; 30 ml

Loperamide caps. 2 mg

Lactulose syr. sachet, vial

Mebeverine tabl. 135 mgII. Витаминоактивни лекарствени продукти

Combination tabl. : Vit. B1 - 15 mg; Vit. B6 - 10 mg; Vit. B12 - 0,02 mg

Tocopherol - caps. 100 mg, tabl. 50 mg

Ascorbic acid - 100 mg

Retinol caps. 2500 IU, 4500 IU

Combination caps.: Retinoli palmitas, Tocoferoli acetas

Combination caps: Cyanocobalamin, Folic acid, Iron

Combination caps.: Potassium orotate - 150 mg; Retinol acetate - 2,1 mg; Thiamine nitrate - 2,1 mg; Riboflavin - 1 mg; Pyridoxine hydrochloride - 2 mg; Cyancobalamin - .15 mg; Ascorbic acid - 120 mg; alpha-Tocopherol acetate - 52 mg; Tribestane - 45 mg; Folic acid - 1,5 mg

Combination tabl.: Thiamine, Riboflavin, Pyridoxine, NicotinamideIII. Лекарствени продукти, действащи на сърдечно-съдовата система

Acetylsalicylic acid tabl. 100mg, 300 mg

Digoxin - tabl. 0,25 mg

Methildigoxine tabl. 0,1 mg

Acetyldigoxin - tabl. 0,2 mg

Propafenone tabl. 150 mg

Dipyridamole tabl. 25 mg

Clonidine tabl. 0,15 mg

Combination tabl.: Reserpin - 0,1 mg; Clopamide - 5 mg; Dihydroergocristine - 0,5 mg

Combination tabl.: Clonidine hydrochlorid - 0,15 mg; Chlortalidon - 20 mg

Combination gel: Heparin sodium - 30 000 IU; Dexpanthenol - 4 g/100 g; Allantoin - 3 g/100 g

Combination gel: Indomethacin - 3 %; Troxerutin 2 %

Troxerutin caps. 300 mg; gel 2 %

Ascorbic acid - 50 mg; Peflavit - 20 mg

Combination tabl: Magnesium aspartate; Potassium aspartate

Hydrochlorothiazide - tabl. 25 mg

Combination: Buphenine hydrochloride; Escin - gel 40 g

Procianidolic oligomers - tabl. 50 mg, 150 mg

Captopril tabl. 12,5, 25 mg

Enalapril - tabl. 5 mg, 10 mg, 20 mg

Metoprolol - tabl. 25 mg, 50 mg, 100 mg

Atenolol - tabl. 25 mg, 50 mg, 100 mg

Pentaerithrityl tetranitrate - tabl. 10 mg

Naftidrofuryl tabl. 50 mg, 100 mg

Amiodarone - tabl. 200 mg

Isosorbide dinitrate - tabl. 10, 20 mg; spray or.-muc.

Glyceryl trinitrate tabl. 0,5 mg; spray 0,4 mg/dose

Propafenone - tabl. 150 mg

Trimetazidine- tabl. 20 mg, 35 mg

Verapamil - tabl. 40 mg, 80 mg, 120 mg, 240 mg

Pentoxifylline - tabl. 100 mg, 400 mg, 600 mg

Indapamide - tabl. 1,5 mg, 2,5 mg

Combination: Hydrochlorothiazide, Fosinopril - tabl. 10 mg, 20 mg

Betahistine - tabl. 8 mg, 16 mg

Spironolactone - tabl. 25 mg, 50 mg, 100 mg

Acenocoumarol - tabl. 4 mg

Isosorbide mononitrate - tabl. 20 mg, 40 mg

Combination tabl: Triamterene, Hydrochlorothiazide

Nifedipine - tabl. 10mg

Quinidine tabl. 200 mg

Perindopril tabl. 4 mg, 5 mg, 8 mg, 10 mg

Diltiazem tabl. 60 mg, tabl. 90 mg

Simvastatin tabl. 10 mg, tabl. 20 mg, tabl. 40 mg

Combination tabl: Cumarin, Troxerutin

Heparinoid oint.100 IU/mg - 30g

Heparin sodium gel 1000 IU/g - 30 g; - 50 g

Diosmin tabl. 600 mg

Combination tabl.: Diosmin 450 mg; Hesperidine 50 mg

Combination supp., oint. rectal: Bismuth subgallate, Bufexamac, Lidocaine hydrochloride monohydrate, Titanium dioxide

Combination supp., cream rectal: Flucortolone, Lidocaine

Nitrendipine tabl. 10 mg, 20 mg

Nebivolol tabl. 5 mg

Amlodipine 5 mg, 10 mgIV. Дерматологични лекарствени продукти

Nystatin - cream, emul.cut., oint. - 100 000 IU/g

Bifonazole - cream 1 %

Clobetazol - oint., cream 0,05 %, 15 g

Ketoconazole - cream 20 mg/g - 15g

Combination: Miconazole, Mazipredone - oint. 15 g

Silver sulfadiazine - cream 1 %

Loratadine - tabl. 10 mg

Promethazine - tabl. 25 mg

Clemastine - tabl. 1 mg

Permethrin - sol.cut.1 %

Benzyl benzoate - sol. cut.; spray

Dexpanthenol - foam. cut

Aciclovir - cream 5 % - 5 g

Combination: Neomycin, Bacitracin - powd.; oint.; spray cut.

Tetracycline - oint. 3 %

Povidone-iodine oint. - 90 g; sol. cut. 10 % - 100 ml

Itraconazole - caps. 100 mg

Fluocinolone acetonide - cream, oint. 0,025 % - 15 mg

Combination: Chlorhexidine, Retinol, Benzoxonium chloride - oint. 20 g

Fluconazole caps. 50, 100, 150, 200 mg

Fusidic acid oint. 20 mg/g - 15g

Combination cream: Hydrocortizone, Miconazole nitrate

Clotrimazole, cream 1 % - 20g

Betamethasone cream, oint. 0,1 % - 15 g

Calcipotriol 50mcg/g - 30 g oint., cream

Ciclopirox sol. 1 %, cream 1 %, lacq. 8 % - 3 g

Naftifine hydrochloride sol. 1 % - 10mlV. Лекарствени продукти, действащи на пикочно-половата система

Nalidixic acid - tabl. 500 mg

Nitroxoline - tabl. 50 mg

Tamsulosin - tabl. prolong. 0,4 mg

Stinging nettle root extract - tabl. 125 mg

Serenoa repens - caps. 320 mg

Pygeum africanum extract - caps. 50 mg

Doxazosin - tabl. 1 mg, 2 mg, 4 mg

Finasteride - tabl. 5mg

Alfuzosin tabl. 5 mg, tabl. 10 mg

Dutasteride caps. 0,5 mg

Solifenacin tabl. 5 mg, 10 mg

Trospium chloride tabl. 15 mg, tabl. 20 mg, tabl. 30 mg

Oxybutynin tabl. 5mgVI. Антиинфекциозни, антимикотични, антипротозойни и антинематодни лекарства

Doxycycline - caps. 100 mg

Amoxicillin caps. 250 mg; caps. 500 mg

Benzylpenicillin - fl. 500 000 IU; 1 000 000 IU

Cefalexin - caps. 250 mg; caps. 500 mg

Combination tabl.: Trimethoprim - 80 mg; Sulfamethoxazole 480 mg

Combination tabl.: Metronidazole - 125 mg; Spiramycin - 750 000 UI

Gentamycin - amp. 40 mg, 80 mg

Ciprofloxacin - tabl. 250 mg, 500 mg

Clindamycin - caps. 75 mg, 150 mg

Ketoconazole - tabl. 200 mg

Fluconazole - caps. 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg

Rifampicin - caps. 150 mg, 300 mg

Nystatin - tabl. 500 000 IU

Azithromycin - caps. 250 mg

Oxacillin caps. 250 mg

Ofloxacin tabl. 200 mg

Midecamycin - tabl. 400 mg

Combination tabl.: Amoxicillin/Clavulanic acid 500 mg/125 mg; 875 mg/125 mg

Metronidazole - tabl. 250 mg, 500 mg

Aciclovir - tabl. 200 mg, 400 mg

Streptomycine - powd. inj. 1 g, 5 g

Inosine pranobex - tabl. 500 mg

Chloramphenicol caps. 250 mg

Josamycin - tabl. 500 mg

Levamisole - tabl. 50 mg, 150 mg

Albendazole tabl. chew. 200 mg

Pyrantel tabl. chew. 250 mg

Mebendazole tabl. 100 mg

Clarithromycin tabl. 250 mg, 500 mg

Levofloxacin tabl. 250 mg, 500mg

Polybacterial immune-stimulator (freeze-dried killed bacterial cultures) tabl. 50 mgVII. Лекарствени продукти, действащи на мускулно-скелетната система

Indometacin - tabl. ent. 25 mg; supp. 50 mg; oint. 10 %

Diclofenac - tabl. 25 mg; 50 mg; supp. 25 mg; 50 mg; gel 1 %

Piroxicam - caps.10 mg, 20 mg

Allopurinol - tabl. 30 mg, 50 mg, 100 mg, 300 mg

Penicillamine - tabl. 250 mg

Glucosamine - powd. 1500 mg

Nimesulide - tabl. 100 mg; gran.100mg

Combination tabl.: Ossein hydroxyapatite compound - 830 mg; Calcium - 177,6 mg; Phosphorus - 82,2 mg; Cullagen - 224 mg; Protein - 66,4 mg; Fluorine - .037 mg; Mineral salt - 24,9 mg; следи от Mg, Fe, Zn, Cu, Ni

Ketoprofen - caps. 50 mg; supp. 100 mg; tabl. 150 mg; gel 2,5 %

Ibuprofen - gran. 100 mg, 200 mg; caps. 300 mg

Colchicine tabl. 0,5 mg

Tolperisone tabl. 150 mg

Dexketoprofen tabl. 25 mg

Meloxicam - tabl. 7,5 mg, 15 mg; supp. 15 mgVIII. Лекарствени продукти, действащи на нервната система

Acetylsalicylic acid - tabl. 500 mg

Paracetamol - tabl. 500 mg

Thioridazine - tabl. 10 mg

Combination tabl.: Phenobarbital - 20 mg; Total alcaloides atropa belladona - 0,1 mg; Secale cornutum alcaloides - 2,7 mg

Menthyl valerate- tabl. 60 mg

Piracetam - tabl. 400 mg, tabl. 800 mg

Hydroxyzine - tabl. 25 mg

Cinnarizine tabl. 25 mg

Flunarizine - caps. 5 mg

Nicergoline - tabl. 10 mg, 30 mg

Amitriptyline - tabl. 10 mg, 25 mg

Panax ginseng radix extractum siccum normatum caps. 100 mg

Vinpocetine - tabl. 5 mg, 10 mg

Calcium pantothenate, Galantamine hydrobromide, Nicotinamide, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavine sodium phosphate, Thiamine hydrochloride - syr. 125 ml

Ginkgo biloba tabl. 40mg, 80 mg; caps. 40 mg, 80 mgIХ. Лекарствени продукти, действащи на дихателната система

Xylomethazoline - drops nas. 0,1 %

Combination loz.: 2,4 - Dichlorobenzyl alcohol - 1,2 mg;

Menthol - 5,9 mg; p -pentyl-m-cresol - 0,6 mg.

Salbutamol - susp.inh.pres.100 mcg/dose, syr.2 mg/5 ml, tabl. 2 mg, 4 mg

Aminophylline - tabl. 100 mg

Theophylline - tabl. 300 mg

Guaiacolsulfonate - syr. 60,4 mg/ml - 140 ml

Combination syr.: Glaucine bromide; Basilici oil; Ephedrine hydrochloride

Cromoglicic acid - susp.inh.pres. 5 mg/dose

Ipratropium bromide - susp.inh.pres. 20 mcg/dose

Beclometasone susp.inh.pres. 50 mcg/dose; 100 mcg/dose

Bromhexine tabl. 4 mg, 8 mg

Combination: Fluticasone propionate, Salmeterol xinafoate, eq. to Salmeterol base - susp.inh.pres.; powd.inh.

Fluticasone susp.inh.pres. 25 mcg/dose - 60 doses

Acetylcysteine tabl., powd. 200 mg

Ambroxol syr. oral sol. 15mg/5ml - 100 ml

Cetirizine tabl. 10 mgХ. Лекарствени продукти, действащи на сензорните органи

Gentamicin - drops eye 1 %

Combination oint. eye: Neomycin, Bacitracin, Hydrocortisone

Combination: Neomycin, Bacitracin - drops eye/ear, powd. and solv. -10 ml; oint. eye

Idoxuridine - drops eye 1mg/ml

Sulfadicramide - oint. eye

Tetracycline - oint.eye 1 %

Sulfacetamide - drops eye 20 %

Ciprofloxacin drops eye 0,3 %

Combination drops eye: Dexamethason, Chloramphenicol

Pilocarpini hydrochloridum - drops eye 2 %

Timolol - drops eye 0,25 %; 0,5 %; gel eye 0,1 %

Betaxolol - drops eye 0,25 %

Combination ear drops: Chloramphenicol; Prednisolon

Combination ear drops: Tetracaine; Nitrofural; Phenazone

Combination drops: Potassium iodide, Sodium iodide

Brinzolamide - drops eye 10 mg/ml

Combination: Hydrocortisone, Neomycin - oint. opht.; cream

Combination: Hydrocortisone, Neomycin, Bacitracin - oint. opht.

Combination: Hydrocortisone, Chloramphenicol - drops eye; oint. eye

Dexamethasone - drops eye 1mg/ml; oint. opht. 1 mg/g

Combination: Dexamethasone, Neomycin, Polymyxin B - drops eye; oint. eye

Tobramycin - drops eye 0,3 %

Olopatadine 1 mg/ml eye drops

Artificial tears - eye drops, gel eye

Latanoprost drops eye

Travoprost drops eyeКаталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница