Наредба №18 от 7 януари 2000 Г. За условията и реда за съгласуване на годишни проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатстваДата25.07.2016
Размер55.95 Kb.
#6103
НАРЕДБА № 18 ОТ 7 ЯНУАРИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ГОДИШНИ ПРОЕКТИ ЗА ТЪРСЕНЕ И/ИЛИ ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА, НА ПРОЕКТИ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛНИ И МИННОДОБИВНИ ОБЕКТИ И НА ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се регламентират условията и редът за съгласуване на годишните проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, на проекти за ликвидация и консервация на геолого-проучвателни и миннодобивни обекти и на техните изменения и допълнения.

Чл. 2. Търсенето, проучването, добивът и първичната преработка на подземни богатства, ликвидацията и консервацията на геолого-проучвателни и миннодобивни обекти задължително започват и се провеждат въз основа на цялостни (генерални) и годишни работни проекти, изготвени от титулярите на разрешения за търсене и/или проучване, концесионерите и едноличните търговски дружества с държавно имущество.

Чл. 3. Цялостните проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства подлежат на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда.

Чл. 4. Всички годишни проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, проектите за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти, както и техните изменения и допълнения подлежат на задължително съгласуване с Министерството на околната среда и водите по отношение на изискванията за:

1. опазване на земните недра и рационалното използване на подземните богатства;

2. опазване и възстановяване на околната среда.

Чл. 5. За съгласуване на проектите по чл. 1, както и на техните изменения и допълнения титулярите на разрешения за търсене и/или проучване, концесионерите и едноличните търговски дружества с държавно имущество заплащат такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 28 от 1997 г.; изм., бр. 137 от 1998 г.).

Глава втора.

УСЛОВИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Чл. 6. Годишните проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства се представят за съгласуване в Министерството на околната среда и водите от титулярите на разрешения за търсене и/или проучване, концесионерите и едноличните търговски дружества с държавно имущество в срок до март на всяка календарна година.

Чл. 7. Представените за съгласуване годишни проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства се разработват в съответствие с дейностите, заложени в цялостните проекти и програми за промишлено усвояване на находищата на подземни богатства (търсене и/или проучване, добив и първична преработка).

Чл. 8. Проектите трябва да съдържат:

1. изчерпателни данни за обхвата и обема на заложените през годината геологопроучвателни, миннодобивни и преработвателни дейности и на техническите и технологичните решения за реализацията им;

2. мерки за опазване на земните недра и рационалното използване на подземните богатства;

3. мерки за опазване и възстановяване на околната среда;

4. актуална информация за състоянието на околната среда в проучваната площ и района на експлоатираното находище, включваща обобщени данни за: отчуждени, нарушени и рекултивирани терени; технологични отпадъци от проучването, добива и първичната преработка; руднични и технологични води; атмосферен въздух и др.;

5. необходимата графична част в подходящ мащаб (съобразена с изискванията на Наредбата за геолого-техническата документация на геологопроучвателните и миннодобивните обекти), отразяваща фактическото и очаквано състояние на площта, находището и на осъществяваните в тях дейности и включваща: теренно-ситуационен план; генплан/ситуация/ на промишлените площадки; вертикална проекция/за открит рудник-похоризонтни планове/ с блокировка на запасите; сборен план на минните и геологопроучвателните работи с предпазни /охранни/ целици; ситуационни скици, линейни, верижни и технологични схеми на хвостохранилища, технологии на насипване, добив и преработка, рудничен водоотлив и др.;

6. справка-отчет за изпълнението на производствената програма през изтеклата година по основни дейности и показатели(обемни и качествени), включваща: търсещи и/или проучвателни работи (минни, сондажни и др.); миннодобивни работи (подготвителни, разкривни, насипищни и добивни); експлоатационни загуби и обедняване(замърсяване); погасени запаси и ресурси; първична преработка (извличане, рандемани, обща използваемост, технологични отпадъци);

7. справка-отчет за изпълнението на заложените мерки по опазване и възстановяване на околната среда през изтеклата година.

Чл. 9. Проектите за ликвидация и консервация на геолого-проучвателни и миннодобивни обекти се изготвят и представят за съгласуване с Министерството на околната среда и водите в съответствие с изискванията на:

1. Инструкцията за ликвидиране или консервиране на обекти от минно-добивната промишленост на Министерството на промишлеността от 1992 г.;

2. Инструкцията за ликвидирането и консервирането на въгледобивни обекти на Комитета по енергетика от 1994 г.;

3. ПМС № 74 от 1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина.

Чл. 10. Всички годишни проекти, проекти за ликвидация и консервация и техните изменения и допълнения се представят за съгласуване в Министерството на околната среда и водите задължително със:

1. придружително писмо;

2. квитанция или копие от банков превод за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите;

3. писмено становище от регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите.

Глава трета.

РЕД ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Чл. 11. Годишните проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства и проектите за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти, както и техните изменения и допълнения се внасят или изпращат за съгласуване в деловодството на Министерството на околната среда и водите на адрес-София 1000, ул. Уилям Гладстон 67.

Чл. 12. В двуседмичен срок отдел "Опазване на земните недра, оценка и баланс на запасите" на Министерството на околната среда и водите разглежда представените проекти и изготвя отговор с копие до регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите за:

1. съгласуването им;

2. връщането им за отстраняване на констатирани пропуски в определен срок;

3. несъгласуването им.

Чл. 13. Проектите се съгласуват, когато:

1. регламентираните с тях дейности са в съответствие с разпоредбите на Закона за подземните богатства и Закона за опазване на околната среда;

2. проектите са разработени и комплектовани, съгласно изискванията на глава първа и глава втора на настоящата наредба;

3. за проектите е изготвено положително становище на регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите.

Чл. 14. Проектите се връщат за отстраняване на констатирани пропуски в определен срок, когато:

1. не са разработени и окомплектовани, съгласно изискванията на глава първа и глава втора на настоящата наредба;

2. при отрицателно становище на регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите.

Чл. 15. Проектите не се съгласуват, когато с регламентираните в тях дейности се нарушават разпоредбите на Закона за подземните богатства и Закона за опазване на околната среда.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 82, ал. 3 и чл. 85 от Закона за подземните богатства.

§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от отдел "Опазване на земните недра, оценка и баланс на запасите" и регионалните инспекции по опазване на околната среда и водите.§ 3. Министърът на околната среда и водите дава указания по прилагането на наредбата.
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница