Наредба №2 от 15 март 2007 ГДата23.07.2016
Размер149.81 Kb.
#1722
НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ОБУЧАВАТ МЕДИАТОРИ; ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ; ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА МЕДИАТОРИ ОТ ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ И ЗА ПРОЦЕДУРНИТЕ И ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА

В сила от 27.04.2007 г.

Издадена от Министерството на правосъдието

Обн. ДВ. бр.26 от 27 Март 2007г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г.Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:

1. условията и редът за одобряване на организациите, които обучават медиатори;

2. изискванията за обучение на медиатори;

3. редът за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите;

4. процедурните и етичните правила за поведение на медиатора.
Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ОБУЧАВАТ МЕДИАТОРИ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ


Чл. 2. Обучение на медиатори могат да извършват организации - одобрени от министъра на правосъдието, които разполагат с необходимите специалисти, квалифицирани и в медиацията.
Чл. 3. (1) Организацията - кандидат, подава заявление до министъра на правосъдието в регистратурата на министерството по образец съгласно приложение № 1.

(2) В заявлението се посочват:

1. наименованието на организацията и данните за представителя й;

2. данните за акта, с който е създадена;

3. адресът за кореспонденция, телефон/факс, електронна поща.

(3) Към заявлението се прилагат:

1. удостоверение за актуално състояние в оригинал или заверен препис от акта, с който е създадена, когато не подлежи на регистрация;

2. учебен план и учебна програма за обучение на медиатори в съответствие с изискванията на тази наредба;

3. списък на специалистите и документи, които удостоверяват образованието и квалификацията им;

4. документ за платена държавна такса.


Чл. 4. Министърът на правосъдието в 30-дневен срок от подаване на заявлението издава заповед за одобряване на организацията.
Чл. 5. При нередовност на документите организацията се уведомява с писмо с обратна разписка. Когато нередовността не бъде отстранена в 14-дневен срок от получаване на уведомлението, заявлението не се разглежда.
Чл. 6. Наименованието на организацията, координатите за връзка с нея и номерът на заповедта, с която се одобрява, се публикуват на интернет страницата на Министерството на правосъдието.
Чл. 7. Когато организацията прекрати дейността си по обучение на медиатори, тя писмено уведомява министъра на правосъдието в 30-дневен срок. Информацията за това се публикува в интернет страницата на Министерството на правосъдието.
Чл. 8. Обучението на медиатори се провежда в рамките на минимум 60 учебни часа и включва теоретична и практическа част. Практическата част е минимум половината от учебните часове.
Чл. 9. Теоретичната и практическата подготовка се провежда при спазване на минималните изисквания съгласно приложение № 2.
Чл. 10. Обучението на медиатори приключва с изпит, който се провежда от комисия към съответната обучаваща организация и включва тест за проверка на придобитите знания, участие в симулирана процедура по медиация и събеседване.

Чл. 11. На лицата, издържали изпита, се издава удостоверение за завършено обучение по медиация по образец съгласно приложение № 3.
Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) (1) Медиаторите могат периодично да усъвършенстват знанията си, като преминават допълнително теоретично и практическо обучение по специализирана медиация в рамките на 30 учебни часа при спазване на минималните изисквания съгласно приложение № 2а.

(2) Допълнителното обучение на медиаторите, приключва с изпит, който се провежда от комисия към организациите по чл. 2, като включва тест за проверка на придобитите знания и в симулирана процедура по медиация.

(3) На лицата, издържали изпита, се издава удостоверение за завършено допълнително обучение по специализирана медиация съгласно приложение № 3а.

Чл. 12. (1) Министърът на правосъдието може да извършва проверки на организациите по чл. 2 чрез овластени от него лица за спазване на изискванията за обучение на медиатори.

(2) При констатирани нарушения на изискванията за обучение на медиатори министърът на правосъдието издава заповед, с която дава указания и срок за тяхното отстраняване.

(3) Когато организацията не изпълни в срок дадените указания, министърът на правосъдието може да отмени заповедта за нейното одобряване. Информация за отмяната на заповедта се публикува в интернет страницата на Министерството на правосъдието.
Глава трета.
РЕД ЗА ВПИСВАНЕ В ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ (ЕРМ)


Чл. 13. (1) Министърът на правосъдието създава и поддържа Единен регистър на медиаторите.

(2) В Единния регистър на медиаторите се вписват:

1. името, единният граждански номер (личният номер на чужденец), гражданството, образованието, професията, допълнителната специализация в областта на медиацията, организацията, в която лицето е обучено, владеенето на чужди езици, адресът и телефонът за контакт и номерът на медиатора;

2. заличаването и отписването на медиатора;

3. промените в обстоятелствата по чл. 8, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за медиацията.

(3) Регистърът е публичен и се води на хартиен и електронен носител. Информацията от него се публикува в интернет страницата на Министерството на правосъдието и съдържа данните по чл. 8а от Закона за медиацията без единен граждански номер и личен номер на чужденец.


Чл. 14. Лицето, което кандидатства за медиатор, подава в ЕРМ заявление на хартиен и електронен носител по образец съгласно приложение № 4.
Чл. 15. Към заявлението се прилагат:

1. фотокопие от лична карта;

2. удостоверение по образец съгласно приложение № 3 за успешно завършен курс на обучение за медиатор в одобрена от министъра на правосъдието организация;

3. свидетелство за съдимост;

4. декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност и не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;

5. документ за платена държавна такса.Чл. 16. (1) Когато са спазени изискванията на закона, министърът на правосъдието в 30-дневен срок от подаване на заявлението издава удостоверение на медиатора за вписването му в ЕРМ.

(2) Удостоверението съдържа: трите имена на медиатора, номер на удостоверението и дата, уникален номер, под който медиаторът е вписан в регистъра.

(3) Уникалният номер на медиатора в ЕРМ се образува от датата на вписване и от поредния номер на вписването за деня.
Чл. 17. При нередовност на документите кандидатът за медиатор се уведомява с писмо с обратна разписка. Когато нередовността не бъде отстранена в 14-дневен срок от получаване на уведомлението, заявлението не се разглежда.

Чл. 18. (1) Когато кандидатът за медиатор не отговаря на нормативните изисквания, министърът на правосъдието със заповед отказва вписване в ЕРМ. Копие от заповедта се изпраща на кандидата за медиатор с писмо с обратна разписка. Заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) При уважаване на жалбата от Върховния административен съд министърът на правосъдието служебно издава удостоверение на медиатора за вписването му в ЕРМ.


Чл. 19. Отписване от ЕРМ се извършва въз основа на заявление, подадено от медиатора в ЕРМ на хартиен и електронен носител по образец съгласно приложение № 5.
Чл. 20. Когато бъде нарушена забраната по чл. 4 или отпадне някое от изискванията по чл. 8, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за медиацията, министърът на правосъдието заличава медиатора от ЕРМ. Копие от заповедта за заличаване се изпраща на медиатора с писмо с обратна разписка. Заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРНИ И ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА


Чл. 21. (1) За започване на процедура по медиация се подава предложение от едната или от двете страни по спора до медиатора, което съдържа:

1. имената на страните;

2. адрес, телефон, факс;

3. кратко описание на спора.

(2) Когато медиаторите са сдружени по смисъла на чл. 4, изр. 2 от Закона за медиацията, предложението се подава до сдружението.

Чл. 22. (1) Медиацията протича в рамките на една или повече срещи.

(2) Срещите се насрочват след съгласуване с всяка от страните в удобно за тях време.


Чл. 23. Медиаторът информира страните за същността на медиацията и за нейните последици в началото на първата среща.

Чл. 24. Медиаторът изисква от страните да изразят писмено или устно своето съгласие за участие, след като се убеди, че те са разбрали същността и последиците от медиацията.

Чл. 25. Медиаторът създава благоприятна обстановка за свободно общуване на страните по спора с цел те да подобрят отношенията си и да постигнат споразумение.

Чл. 26. Медиаторът осигурява условия споразумението между страните да се постигне по взаимно съгласие и с разбиране на договореностите в него.
Чл. 27. Медиаторът не може да дава правни съвети, а само подпомага страните да постигнат взаимно приемливо споразумение.
Чл. 28. Медиаторът уважава мнението на всяка от страните по спора и изисква уважение от тях.
Чл. 29. Медиаторът има право да прекрати медиацията, ако собствената му преценка и етика го навеждат на мисълта, че медиацията не протича по законен или етичен начин.
Чл. 30. Медиаторът приема да посредничи между страните по спора, при условие че може да запази своята безпристрастност. По време на процедурата той не следва да проявява предразсъдъци и пристрастия, основани на личните качества на страните, тяхното минало или представянето им в процедурата по медиация.
Чл. 31. При представянето си на страните медиаторът разкрива обстоятелствата, които могат да доведат до конфликт на интереси.
Чл. 32. Медиаторът пази тайна за обстоятелствата, фактите и документите, които са му станали известни в хода на процедурата по медиация.
Чл. 33. При прекратяване на функциите си медиаторът не е освободен от задължението си да пази тайна, свързана с дейността му като медиатор.
Чл. 34. (1) Медиаторът започва процедурата по медиация, след като страните приемат условията за заплащане на труда му.

(2) Медиаторът не може да определя под условие размера на възнаграждението си или да го обвързва с изхода от решаването на спора.Чл. 35. Медиаторът популяризира дейността си по начин и със средства, които дават вярна представа за медиацията.
Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Издадените удостоверения за вписване на медиатори в ЕРМ до влизане на тази наредба в сила стават безсрочни.§ 2. Наредбата влиза в сила 30 дни след обнародването й в "Държавен вестник".
Приложение № 1 към чл. 3

 

ДО

 

МИНИСТЪРА НА

 

ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

..................................................................................................................

(наименование на организацията и данни за представителя й)

..................................................................................................................

(данни за акта, с който е създадена организацията)

..................................................................................................................

(адрес за кореспонденция, телефон/факс, електронна поща)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

Моля да издадете заповед за одобряването на ............................ (име на организацията) като организация, която ще провежда обучение на медиатори.

 

Прилагам следните документи:

1. Удостоверение за актуално състояние в оригинал/заверен препис от акта, с който е създадена, когато не подлежи на регистрация.(1)

2. Учебен план и учебна програма за обучение на медиатори в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

3. Списък на специалистите и документи, които удостоверяват образованието и квалификацията им.

4. Документ за платена държавна такса.

 

Дата

С уважение:

 

(подпис на лицето, което представлява

 

организацията, и печат)

_________________________

(*1) Излишното в т. 1 се зачертава.

Приложение № 2 към чл. 8


ПРОГРАМА МИНИМУМ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ

 

I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

 

Въведение в медиацията

1.

Понятие за конфликт. Правни способи за разрешаване на спора - съд, арбитраж, помирение и други.

2.

Понятие за спогодба - съдебна и извънсъдебна. Същност и правни последици.

3.

Понятие за медиация. Практическо приложение на медиацията като способ за разрешаване на спорове. Критерии за допустимост.

4.

Участници в процедурата по медиация. Правомощия на съда или на друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване.

5.

Принципи на медиацията.

6.

Процедурни и етични правила при провеждане на медиация.

 

Процедура по медиация

1.

Откриване на процедурата по медиация. Избор на медиатор.

2.

Фази и етапи на процедурата по медиация.

3.

Роля и функции на медиатора. Методи за подобряване на комуникацията. Стратегии за справяне с проблемни ситуации.

4.

Спиране и прекратяване на процедурата.

5.

Споразумение. Съдържание на споразумението, действие.

 

Медиация по отделни видове спорове

1.

Сравнително-правен преглед на законодателството и практиката по приложение на медиацията.

2.

Специфика на процедурата по медиация при отделни видове спорове:

 

* граждански спорове, включително спорове, свързани с права на потребителя,

 

* административни спорове,

 

* трудови спорове,

 

* семейна медиация,

 

* търговска (бизнес-) медиация,

 

* медиация по наказателни дела и др.

 

II. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

 

Практическите умения се придобиват в реална и/или в симулативна среда и задължително включват индивидуални занимания и практически семинари в група за овладяване на техниките на медиация чрез игри, участие в поне 3 симулации и анализ.

 


Приложение № 2а към чл. 11а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 29 от 2011 г.)

ПРОГРАМА МИНИМУМ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИАЦИЯ
Допълнителното обучение по специализирана медиация включва придобиване на специфични теоретически и практически умения за водене на процедурата по медиация по един от посочените видове спорове:

– граждански спорове, включително спорове, свързани с права на потребителя;

– административни спорове;

– трудови спорове;

– семейни спорове;

– търговски спорове;

– медиация по наказателни дела;

– презгранични спорове;

– други видове спорове.

І. Теоретична част:

1. Възможност за прилагане на процедурата по медиация.

2. Законодателна рамка и практическо прилагане на медиацията.

3. Особености на процедурата по медиация при специализираните спорове и изграждане на специфични умения у медиатора за водене на процедурата.

4. Действие на споразумението, постигнато при специализирана медиация и придаване на изпълнителна сила.

ІІ. Практическа част:

Практическите умения се придобиват в реална и/или в симулативна среда и задължително включват индивидуални занимания и практически семинари в група за овладяване на специфични техники на медиация чрез игри, участие в поне 3 симулации и анализ.Приложение № 3 към чл. 10


НАИМЕНОВАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, КОЯТО ОБУЧАВА МЕДИАТОРИ

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№ .............../дата

Настоящото се издава на:

.............................................................................................................

(трите имена на лицето, ЕГН, адрес)

В уверение за:

Успешно завършен курс на обучение за медиатор в съответствие с нормативните изисквания на Република България, с обща продължителност ..................... (мин. 60 часа), с включена теоретична подготовка и практическа част с продължителност ..................... (мин. 30 часа).

Обучението е проведено в периода от ................. до ......................

Изпитът е положен на ........................................................................

(дата)

Придобита е допълнителна специализация в областта на ................................................ медиация.

(изречението се добавя само ако лицето има такава специализация)

 

Лице, което представлява организацията

(име, подпис и печат)

Приложение № 3а към чл. 11а, ал. 3(Ново - ДВ, бр. 29 от 2011 г.)


НАИМЕНОВАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, КОЯТО ОБУЧАВА МЕДИАТОРИ

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№ ........../дата

Настоящото се издава на:

...........................................................................

(трите имена на лицето, ЕГН, адрес)

В уверение за:

Успешно завършен курс за медиатор по специализирана медиация в областта на ………………… Обучението е в съответствие с нормативните изисквания на Република България, с обща продължителност ............... (мин. 30 часа), с включена теоретична подготовка и практическа част с участие в поне 3 симулации и анализ.

Обучението е проведено в периода от ............... до .......................................................

Изпитът е положен на .................................... (дата)

Придобита е допълнителна специализация в областта на ............................ медиация.

Лице, което представлява

организацията....................

(име, подпис и печат)

Приложение № 4 към чл. 14


 

ДО

 

МИНИСТЪРА НА

 

ПРАВОСЪДИЕТО

Заявление за вписване в Единния регистър на медиаторите

Данни за заявителя

Имена по лична карта

ЕГН/ЛНЧ

гражданство

 

(за чужденци)

 българско

 друго:

Постоянен адрес

 

 

 

 

 

Държава

Град/село

Адрес

Настоящ адрес

 

 

Държава

Град/село

Адрес

Адрес за кореспонденция

Държава

Град/село

Адрес

Стационарен

Мобилен

 

телефон

телефон

 

Организация, в която лицето е обучено

Допълнителна специализация в областта на медиацията

Образование

Вид

Специалност

 

Професия

Владеене на чужди езици

Моля да бъда вписан в Единния регистър на медиаторите

Приложения:

1.

Фотокопие от лична карта;
2.

Удостоверение за успешно завършен курс на обучение за медиатор;
3.

Декларация по чл. 15, т. 4 от Наредбата за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора;
4.

Документ за платена държавна такса.
Дата:

С уважение:

 

 


Приложение № 5 към чл. 19


 

ДО

 

МИНИСТЪРА НА

 

ПРАВОСЪДИЕТО

Заявление за отписване от Единния регистър на медиаторите

Данни за заявителя

Имена по лична карта

Номер на първоначална

 

регистрация

ЕГН/ЛНЧ

гражданство

 

(за чужденци)

 българско

 друго:

Постоянен адрес

 

 

Държава

Град/село

Адрес

Настоящ адрес

 

 

Държава

Град/село

Адрес

Адрес за кореспонденция

Държава

Град/село

Адрес

Стационарен

Мобилен

 

телефон

телефон

 

Организация, в която лицето е обучено

Допълнителна специализация в областта на медиацията

Образование

Вид

Специалност

 

Професия

Владеене на чужди езици

Моля да бъда отписан в Единния регистър на медиаторите

 

Дата:
Каталог: images -> stories
stories -> 3 Настоящ адрес: 4 Височина/тегло
stories -> За медитацията ошо въведение
stories -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
stories -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
stories -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
stories -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
stories -> Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница