Наредба №2 от 17 януари 2001 Г. За сигнализация на пътищата с пътна маркировкастраница1/4
Дата18.08.2018
Размер421.39 Kb.
  1   2   3   4

НАРЕДБА № 2 ОТ 17 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНА МАРКИРОВКА


Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.13 от 10 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.54 от 14 Юли 2009г.

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I. Основни изисквания


Чл. 1. С наредбата се определят видовете пътна маркировка, условията, редът и правилата за използването й за сигнализация на пътища, отворени за обществено ползване.

Чл. 2. Пътната маркировка се състои от линии, стрелки, символи и надписи, нанесени с боя или по друг начин върху пътното платно и пътните съоръжения.

Чл. 3. (1) Пътната маркировка се използва за:

1. създаване на организация на движението по пътищата чрез разделяне на платното за движение на пътни ленти;

2. обозначаване на пътните съоръжения;

3. информиране на участниците в движението, в т.ч. за направлението на пътя, за възможността за избор на посоки за движение, за наименования на населени места и други обекти и за посоките към тях, както и за даване на други необходими указания.

(2) Пътната маркировка може да се използва самостоятелно или в съчетание с пътни знаци, светлинни сигнали и други средства за сигнализация.

(3) Пътната маркировка се нанася:

1. в населените места - съгласно проект, разработен въз основа на генералния план за организация на движението;

2. извън границите на населените места - в съответствие с проекта за организация на движението по пътя.

(4) Проектите по ал. 3 се изработват, съгласуват и одобряват при условията и по реда на наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

Чл. 4. (1) Пътната маркировка върху платното за движение е постоянна и временна.

(2) Постоянната пътна маркировка върху платното за движение се изпълнява с бял или жълт цвят.

(3) Пътна маркировка с жълт цвят се използва за обозначаване на площи, забранени за престой и паркиране на пътни превозни средства, и за очертаване на ленти, предназначени за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

(4) Постоянната маркировка на пътни съоръжения, разположени непосредствено до платното за движение, на открити бордюри, които ограничават острови върху платното за движение, се изпълнява с бял и черен цвят.

Чл. 5. (1) При въвеждане на временна организация на движението пътната маркировка се изпълнява със светлосин или с друг цвят, различен от цвета на постоянната пътна маркировка.

(2) Условията и редът за нанасяне на временната маркировка се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.

Чл. 6. Пътната маркировка е надлъжна, напречна и други видове, в зависимост от разположението й спрямо оста на пътя.


Раздел II. Технически изисквания


Чл. 7. (1) Пътната маркировка се изпълнява със строителни продукти, които имат коефициент на сцепление, близък до коефициента на сцепление на пътната настилка.

(2) Светотехническите показатели на пътната маркировка не трябва да са по-ниски от изискваните с БДС 16102 "Светофари, пътни знаци и маркировка. Светотехнически изисквания".

Чл. 8. (1) Пътната маркировка не трябва да превишава нивото на платното за движение с повече от 6 mm. При използване на плочки, кабари и др. те не трябва да изпъкват над пътната настилка с повече от 15 mm, а при използване на светлоотразяващи кабари - с повече от 25 mm.

(2) Светлоотразяващи кабари се използват само в съчетание с линиите за очертаване на границите на платното за движение, на площите, забранени за движение на пътни превозни средства, и за пренасочване на движението, при изменение в широчината на платното за движение или на пътните ленти.

(3) Не се допуска използването на светлоотразяващи кабари в пътните ленти.

Чл. 9. Пътната маркировка трябва да е видима при различни метеорологични условия както през деня, така и през нощта. Тя може да е светлоотразяваща.

 

Глава втора. ЕЛЕМЕНТИ НА ПЪТНАТА МАРКИРОВКА И ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ


Раздел I. Надлъжна пътна маркировка

Чл. 10. (1) Надлъжната пътна маркировка се състои от линии, нанесени успоредно на оста на пътя, и се използва за очертаване на пътните ленти, на които е разделено платното за движение, и на неговите граници.

(2) Надлъжната пътна маркировка има следните наименования и изображения съгласно приложение № 1:

1. "Единична непрекъсната линия" - М1;

2. "Двойна непрекъсната линия" - М2;

3. "Единична прекъсната линия" - М3;

4. "Двойна прекъсната линия" - М4;

5. "Двойна смесена линия" - М5.

 

Чл. 11. (1) Единичната непрекъсната линия М1 се използва за въвеждане на забрана за пътните превозни средства да я застъпват и пресичат при:

1. ограничена видимост в хоризонтални и вертикални криви;

2. стеснение на платното за движение;

3. промяна в броя на пътните ленти за движение;

4. присъединяване на средната пътна лента към една от пътните ленти при трилентов двупосочен път;

5. очертаване границите на площи, забранени за движение на пътни превозни средства;

6. очертаване на пътните ленти, предназначени за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници ("BUS"-ленти), и др.

(2) Забраната по ал. 1 не се отнася за крайната непрекъсната линия.

(3) На двупосочен път с три и повече от три пътни ленти с единичната непрекъсната линия се разделят лентите за срещуположно движение по цялата дължина на пътя.

(4) Широчината на единичната непрекъсната линия при двулентов и трилентов път е 0,10 m, при път с повече от три ленти - от 0,10 до 0,12 m, а на автомагистрали и скоростни градски магистрали - 0,15 m.

(5) Дължината на единичната непрекъсната линия в участъците между кръстовищата и пътните възли е най-малко 50,00 m. Преди кръстовища тя се определя от дължината на зоната за изчакване, но не може да е по-малка от стойностите, определени в приложение № 2.

(6) Най-голямата дължина на единичната непрекъсната линия при двулентов двупосочен път не трябва да превишава разстоянието, което пътно превозно средство изминава за 1,5 min със средна проектна скорост на движение по дадения пътен участък.

 

Чл. 12. (1) Двойната непрекъсната линия М2 се използва за въвеждане на забрана за пътните превозни средства да я застъпват и пресичат при:1. двупосочни пътища с повече от три пътни ленти за движение;

2. приближаване към кръстовища, пътни възли и други места, които представляват особена опасност за движението.

(2) Широчината на линиите и разстоянията между тях при двойна непрекъсната линия са, както следва:

1. по 0,10 m - при двулентов и трилентов път;

2. по 0,10 m или по 0,12 m - при път с повече от три ленти;

3. по 0,15 m - при автомагистрали и скоростни градски магистрали.

(3) Дължината на двойната непрекъсната линия преди кръстовища и пътни възли е равна на дължината на единичната непрекъсната линия по чл. 11, ал. 5.

 

Чл. 13. (1) Единичната прекъсната линия М3 се използва при:

1. двулентови и трилентови пътища със средна пътна лента за двупосочно движение - за отделяне на пътните ленти за движение в различни посоки в участъци с осигурена видимост;

2. пътища с двупосочно движение с две и повече от две пътни ленти в една посока - за отделяне на пътните ленти за движение в една посока, а при автомагистрали - и като предупредителна линия.

(2) Разрешено е застъпването и пресичането на единичната прекъсната линия от пътните превозни средства.

(3) Единичната прекъсната линия се нанася със:

1. дължина на интервала, различна от дължината на чертата за отделяне на две съседни пътни ленти;

2. дължина на интервала, равна на дължината на чертата за очертаване границите на платното за движение.

(4) Размерите на единичната прекъсната линия са определени в приложение № 3.

(5) Дължината на единичната прекъсната линия, която отделя пътните ленти за движение в различни посоки, е равна на дължината на участъка с осигурена видимост M съгласно приложение № 4.

 

Чл. 14. (1) Предупредителната линия предхожда винаги единичната непрекъсната линия и предупреждава за приближаването към нея. Изображението й е показано в приложение № 5, позиция "а".

(2) Предупредителната линия се изпълнява с единична прекъсната линия. Размерите й са определени в приложение № 6.

(3) Дължината на участъка, маркиран с предупредителна линия, зависи от скоростта на движение и се определя съгласно приложение № 7.

 

Чл. 15. (1) Двойната прекъсната линия М4 се използва при очертаване на пътни ленти, посоката на движение по които се променя периодично с пътен светофар (реверсивни ленти).

(2) Пресичането на двойна прекъсната линия е разрешено само когато тя е разположена от дясната страна по посока на движение на пътното превозно средство.

(3) При двойна прекъсната линия широчината на отделните линии и разстоянието между тях са по 0,10 m или по 0,12 m.

(4) Двойната прекъсната линия има размерите на предупредителната линия, определени в приложение № 6.

 

Чл. 16. (1) Двойната смесена линия М5 се използва за отделяне на пътните ленти за движение в различни посоки, в които ограничението за преминаване в съседната пътна лента има едностранен характер. Пресичането й е разрешено само от страната на прекъснатата линия. Това не забранява на тези, които са започнали изпреварване, да се завърнат в пътната лента, съответстваща на посоката им на движение.

(2) При двойна смесена линия широчината на непрекъснатата и прекъснатата линия и разстоянието между тях са по 0,10 m.

(3) Прекъснатата линия при двойна смесена линия има размерите на предупредителната линия, определени в приложение № 6.

 

Чл. 17. Водещите линии са три вида: крайна, заустваща и шлюзова линия, и се изобразяват съгласно приложение № 5, позиции "б", "в", "г" и "д".

 

Чл. 18. (1) Крайната линия се използва за очертаване на границите на платното за движение за подобряване на зрителното възприятие на водачите на пътни превозни средства и за ефективно използване на пътните ленти. Тя може да се изпълнява с единична непрекъсната линия или с единична прекъсната линия.(2) Крайната линия се нанася по цялата дължина на участъците между пътните кръстовища и пътните възли.

(3) Крайната линия за автомагистрали, скоростни градски магистрали и пътища с повече от три пътни ленти е непрекъсната, с широчина 0,25 m.

(4) Крайната линия, нанесена на пътища, с изключение на пътищата по ал. 3, е прекъсната, с равни дължини на интервалите и чертите - по 2 m, и широчина на чертата 0,15 m. Допуска се на пътни участъци с неукрепени банкети да се нанася непрекъсната крайна линия с широчина 0,15 m.

(5) Когато крайната прекъсната линия е съчетана със светлоотразяващи кабари, те се поставят върху нея на разстояние, равно на сумата от дължината на чертата и интервала.

 

Чл. 19. (1) Заустващата линия се изпълнява с единична прекъсната линия и се използва за очертаване на път с предимство в зоната на кръстовища и пътни възли без шлюзове. Тя представлява продължение на крайната линия на пътя с предимство.

(2) Заустваща линия не се използва за регулиране на предимството за преминаване през кръстовище.

(3) Заустваща линия не се използва в кръстовища с очертани пешеходни пътеки.

(4) Размерите на заустващата линия са определени в приложение № 8.Чл. 20. (1) Шлюзовата линия се изпълнява с единична прекъсната линия и се използва при:

1. пътни възли - за отделяне на лентите за ускоряване и забавяне;

2. кръстовища в зоната за престрояване - за отделяне на пътните ленти за движение надясно и наляво.

(2) Шлюзовата линия се изпълнява като продължение на крайната линия. Размерите й са определени в приложение № 8.


Раздел II. Напречна пътна маркировка


Чл. 21. (1) Напречната пътна маркировка се разполага напречно на оста на платното за движение, през цялата му широчина, на една или няколко пътни ленти.

(2) С напречна пътна маркировка се обозначават местата, в които:

1. водачът трябва да спре, за да пропусне движещите се с предимство участници в движението;

2. пешеходците могат да пресичат платното за движение;

3. велосипедна алея пресича платното за движение.

(3) Напречната пътна маркировка има следните наименования и изображения съгласно приложения № 9 и 10:

1. "Стоп-линия" - М6;

2. "Линия за изчакване" - М7;

3. "Пешеходна пътека" - М8.1 тип "Зебра" и М8.2;

4. "Велосипедна пътека" - М9.

Чл. 22. (1) Стоп-линията М6 се нанася преди кръстовища, железопътни прелези, пешеходни или велосипедни пътеки, подвижни мостове, места за превключване от едно в друго платно за движение, при светофарни уредби и на други места, сигнализирани с пътен знак Б2 ("Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство"), на място, което осигурява:

1. най-добра видимост за водача на спрялото пътно превозно средство към кръстовището;

2. безпрепятствено движение на участниците в движението, които имат предимство;

3. безопасно преминаване през конфликтната зона за най-кратко време;

4. най-добра видимост за водача към сигналите, подавани от пътни светофари, на кръстовище, в което движението се регулира от пътни светофари.

(2) Стоп-линията се изпълнява с непрекъсната линия с широчина 0,50 m и се нанася напречно на пътните ленти. Преди стоп-линията върху платното за движение може да бъде нанесен и символът "STOP" на разстояние от 2,00 до 25,00 m от нея.

(3) Допуска се очертаването на стоп-линията да се извършва косо на оста на платното за движение.

Чл. 23. (1) Линията за изчакване М7 се използва на кръстовища и пътни възли, регулирани с пътен знак Б1 ("Пропусни движещите се по пътя с предимство!"), и се поставя на място, където водачът при необходимост спира, за да пропусне движещите се по пътя с предимство пътни превозни средства.

(2) Линията за изчакване се нанася напречно на пътните ленти, с широчина 0,30 m и дължина на линиите и разстояние между тях по 0,60 m.

(3) Преди линията за изчакване върху платното за движение може да бъде очертан символът "триъгълник", предупреждаващ за приближаване на път с предимство. Върхът на триъгълника е насочен срещу водачите, които трябва да пропуснат движещите се по пътя с предимство пътни превозни средства. Триъгълникът се поставя на разстояние от 2,00 до 25,00 m преди линията за изчакване.

(4) Допуска се линията за изчакване да се очертава косо спрямо оста на платното за движение.

Чл. 24. (1) За очертаване на пешеходна пътека се използват следните два вида маркировка:

1. широки непрекъснати линии - М8.1 тип "Зебра", успоредни на оста на пътя;

2. две прекъснати успоредни линии - М8.2, разположени напречно на оста на пътя.

(2) Широчината на пешеходната пътека не трябва да е по-малка от 2,50 m при скорост на движение по пресичаното платно за движение до 50 km/h и по-малка от 4,00 m - при по-висока скорост на движение.

(3) Линиите на пешеходната пътека М8.1 са с широчина и разстояние между тях по 0,50 m, а за пешеходна пътека М8.2 - с широчина 0,30 m, като дължината на линиите и разстоянието между тях са по 0,50 m.

(4) Допуска се пешеходните пътеки да се очертават косо спрямо оста на платното за движение.

Чл. 25. (1) Пешеходната пътека М8.1 тип "Зебра" се използва в пътни участъци между кръстовища. При необходимост тя може да се поставя и на кръстовища.

(2) Пешеходната пътека М8.2 се използва само на кръстовища.

Чл. 26. (1) Велосипедната пътека се очертава с две прекъснати успоредни линии напречно на оста на пътя, състоящи се от квадрати със страна и разстояние между квадратите по 0,50 m. Допуска се тя да се очертава косо на оста на платното за движение с ромбоиди със същите размери.

(2) Широчината на велосипедната пътека, мерена между външните страни на линиите, е 1,80 m за еднопосочно платно за движение и 3,00 m - за двупосочно платно за движение.

Раздел III. Други видове пътна маркировка


Чл. 27. Другите видове пътна маркировка имат следните наименования и изображения:

1. "Стрелка (стрелки) за указване посоката (посоките) на движение" - М10 - съгласно приложение № 11;

2. "Стрелки за предварително указване посоки на движение" - М11 - съгласно приложение № 12;

3. "Стрелки за насочване" - М12 - съгласно приложение № 13;

4. "Начин за подреждане на пътни превозни средства при паркиране" - М13 - съгласно приложение № 14;

5. "Начупена линия" - М14 - съгласно приложение № 15;

6. "Коси успоредни линии" - М15 - съгласно приложение № 16;

7. "Успоредни бели и черни линии, насочени към платното за движение" - М16 - съгласно приложение № 17;

8. "Изкуствени неравности на платното за движение" - М17 - съгласно приложение № 18;

9. "Символи, букви и цифри, нанесени върху платното за движение" - М18 - съгласно приложения № 19, 20, 21 и 22;

10. "Направляващи линии в кръстовище" - съгласно приложение № 23.

Чл. 28. (1) Пътната маркировка "Стрелка (стрелки) за указване посоката (посоките) на движение" М10 се използва пред кръстовища и пътни възли във:

1. зоната за престрояване - за указване на лентата, която трябва да заемат пътните превозни средства за продължаване на движението в желаната посока;

2. зоната за изчакване - за указване на задължителната посока (посоки) на движение от съответната пътна лента.

(2) Стрелките по ал. 1 се разполагат в оста на съответната пътна лента. Размерите на стрелките са определени в приложение № 11.

(3) Стрелките за указване на посоките на движение могат да бъдат допълнени с наименования на населени места и др.

Чл. 29. (1) Стрелките за предварително указване на посоките на движение М11 се очертават пред първото от две намиращи се непосредствено едно след друго кръстовища, когато е необходимо изборът на посоката на движение да стане преди първото кръстовище.

(2) Размерите на стрелките по ал. 1 са определени в приложение № 12.

Чл. 30. (1) Пътната маркировка "Стрелки за насочване" М12 указва на водачите на пътни превозни средства, че трябва да преминат в съседната пътна лента за продължаване на движението в същата посока.

(2) Стрелките за насочване се използват, когато наклонът на прехода (1:i) при промяна на броя на пътните ленти е по-голям от 1:20 при скорост на движение до 50 km/h или е по-голям от 1:50 - при по-висока скорост. В тези случаи единичната прекъсната линия, която разделя двете съседни пътни ленти, продължава до края на прехода.

(3) Стрелките за насочване се нанасят по посока на движението с намаляващи интервали помежду им, съответно равни на пътя, който пътното превозно средство би изминало за 4, 3, 2, 1 s със съответната допустима максимална скорост на движение. Нанасят се най-малко две стрелки.

Чл. 31. (1) Дължината на стрелките за указване на посоките на движение по чл. 28 и на стрелките за предварително указване на посоките на движение по чл. 29 е:

1. 7,50 m - за скорост на движение, по-висока от 50 km/h;

2. 5,00 m - за скорост на движение до 50 km/h.

(2) Дължината на стрелките за насочване по чл. 30 е 5,00 m независимо от скоростта на движение.

Чл. 32. (1) Пътната маркировка "Начин за подреждане на пътни превозни средства при паркиране" М13 обозначава местата и начина на паркиране на пътните превозни средства върху пътното платно или върху обособени площи извън него.

(2) Широчината на линиите, с които се очертават местата за паркиране, е 0,10 m. Размерите на паркоместата за леки автомобили и автобуси, в зависимост от начина на паркиране, са определени в приложение № 24.

(3) Паркирането върху пътното платно се извършва успоредно, напречно или косо на бордюрната линия, върху площи, които не са предназначени за движение на пътни превозни средства.

(4) Паркирането върху обособени площи извън пътното платно се извършва чрез подреждане в паркоместа (клетки), между които се осигуряват ивици за маневри и преминаване на пътните превозни средства.

Чл. 33. (1) С пътната маркировка "Начупена линия" М14 се очертава площ, забранена за паркиране на пътни превозни средства.

(2) В случаите, когато маркировката по ал. 1 е допълнена със символи или надписи, означаващи определени категории пътни превозни средства, забраната за паркиране не се отнася за тях.

(3) Начупената линия се изпълнява с жълт цвят под ъгъл 45° към ръба на пътната настилка (крайната линия) и се ограничава с линии, перпендикулярни на същия ръб, с дължина 2,00 m. Широчината на линията е 0,10 m.

Чл. 34. (1) С пътната маркировка "Коси успоредни линии" М15 се обозначават:

1.площи, забранени за движение на пътни превозни средства;

2. препятствия върху платното за движение и острови за разделяне и сливане (канализиране) на срещуположни и еднопосочни транспортни потоци.

(2) Косите успоредни линии се изпълняват под наклон 1:2 по отношение посоката на движение така, че да се получи оптическо отклоняване на движението от забранената площ.

(3) Широчината на косите успоредни линии, с които се маркира площта, забранена за движение на пътни превозни средства, е 0,50 m, разстоянието между тях е 1,35 m.

(4) При канализиране на движението в кръстовища свободните площи извън пътните ленти се оформят като:

1. площи за движение - под 2,00 m2;

2. площи, забранени за движение - от 2,00 до 8,00 m2;

3. острови върху платното за движение, оградени с бордюри или очертани с пътна маркировка - над 8,00 m2.

(5) Когато линиите, които очертават границите на площи, забранени за движение, са съчетани със светлоотразяващи кабари, последните се поставят на местата, където се пресичат косите и очертаващите границите линии.

Чл. 35. (1) Пътната маркировка "Успоредни бели и черни линии, насочени към платното за движение" М16 се нанася върху широчината и височината на пътни съоръжения, в т.ч. мостове, входове на тунели, укрепителни, подпорни стени и други препятствия, ограничаващи габарита на пътя. Тя се използва за подобряване на оптическото водене на пътя.

(2) Страничното ограничение на габарита се маркира с успоредни бели и черни линии, наклонени към платното за движение под ъгъл 45°. Широчината на маркираната площ е до 1,00 m.

(3) Ограничаването на габарита във височина се маркира с вертикални бели и черни линии. Широчината на маркираната площ е не по-малко от 0,50 m.

Чл. 36. Видимата площ на открити бордюри, които ограничават острови върху платното за движение, хоризонтални криви и др., се маркира без наклон, последователно с бял и черен цвят, през 1,00 m.

Чл. 37. (1) Пътната маркировка "Изкуствени неравности на платното за движение" М17 се използва за обозначаване на изградени върху платното за движение изкуствени неравности, предназначени да принудят водачите на пътни превозни средства да намалят скоростта.

(2) Маркировката по ал. 1 се нанася с бял или жълт цвят и се състои от равнобедрени триъгълници, насочени по посока на движението. Размерите на триъгълниците са с височина от 0,70 до 1,00 m и с основа и разстояние между тях по 0,50 m.

Чл. 38. Пътната маркировка "Символи, букви и цифри, нанесени върху платното за движение" М18 се използва за регулиране на движението и за предупреждаване или насочване на участниците в движението.

Чл. 39. (1) Надписите, нанесени върху платното за движение, се използват за обозначаване на:

1. наименования на населени места и други цели;

2. номера на пътища;

3. ограничение на скоростта;

4. общоприети символи с международно значение.

(2) Надписите се използват за предварително ориентиране и организиране на движението и се нанасят пред и в зоните за престрояване, пред кръстовища и пътни възли в съответните пътни ленти. Върху платното за движение могат да се нанасят изображения на символи на пътни знаци от групи "В" и "Д".

(3) Не се допуска съкращаване на наименования на надписи. Надписите се изписват в един ред. При голяма дължина на наименованието на надписа се допуска изписването му в два реда.

(4) Буквите и цифрите на надписите върху пътната настилка се изпълняват съгласно приложения № 19, 20 и 21. Разстоянието между буквите и цифрите е от 0,15 до 0,30 m. Височината на буквите и цифрите е:

1. при скорост на движение, по-ниска или равна на 50 km/h - 1,60 m;

2. при скорост на движение над 50 km/h - 4,00 m.Чл. 40. (1) Символите с международно значение съгласно приложение № 22 се използват за пояснение и допълнение на други видове пътна маркировка. Пътната маркировка "Начупена линия" М14 може да се използва съвместно със:

1. символа "BUS" - за обозначаване на спирки от редовните линии за обществен превоз на пътници;

2. символа "TAXI" - за обозначаване на място, предназначено за престой на таксиметрови превозни средства;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2009 г., в сила от 14.07.2009 г.) международния символ за достъпност - за обозначаване на паркоместа за автомобили на хора с увреждания.

(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2009 г., в сила от 14.07.2009 г.) Международният символ за достъпност може да се използва самостоятелно за обозначаване на достъпните елементи на достъпната среда в урбанизираните територии съгласно Наредба № 6 от 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии (ДВ, бр. 109 от 2003 г.).

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) Символите с международно значение се изписват с латински букви.

Чл. 41. Допустимата максимална скорост на движение се обозначава съгласно приложение № 21. Цифрите се нанасят върху пътната настилка при съответните пътни знаци от група "В". При ограничаване на допустимата максимална скорост на движение с повече от 20 km/h се нанасят междинни стойности на интервали съгласно приложение № 25.

Чл. 42. (1) Пътната маркировка "Направляващи линии в кръстовище" съгласно приложение № 23 се използва при необходимост за указване на водачите на пътни превозни средства на начина за преминаване през кръстовище или на начина за извършване на ляв завой.

(2) Широчината на прекъснатата направляваща линия е 0,10 m, а дължината на интервала и чертата - по 0,50 m.Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница