Наредба №20 от 23 юни 2010 Г. За утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургиястраница8/10
Дата18.04.2017
Размер1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


9. Резекция на едно ребро като самостоятелна дейност.

10. Торакокаустика при спонтанен пневмоторакс.

11. Биопсия на плеврална тъкан след оперативно откриване на плеврата като самостоятелна дейност.

12. Дренаж на медиастинума.

13. Поставяне на плеврален дренаж.
ІV група. Операции с малък обем и сложност, "малка" хирургия

1. Промивка на плеврална кухина или апликация на медикаменти при наличие на дренажна система.

2. Диагностична торакоскопия.
ХИРУРГИЯ НА ХРАНОПРОВОД И КАРДИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

І група. Операции с много голям обем и сложност, "много голяма" хирургия

1. Ретростернална езоколофагопластика.

2. Ретростернална гастропластика.

3. Пластика на хранопровода с тънко черво.

4. Трансхиатална езоколофагопластика.

5. Трансхиатална гастропластика.

6. Комбинирана торако-абдоминална операция на хранопровода.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност, "голяма" хирургия

1. Шийна езофагостома.

2. Ликвидиране на шийна езофагостома.

3. Трансторакална екстирпация на хранопровода.

4. Трансхиатална екстирпация на хранопровода чрез лапаротомия.

5. Отстраняване на езофагеална дупликация чрез торакотомия.

6. Торакална парциална резекция на хранопровода.

7. Торакална антирефлуксна операция.

8. Абдоминална антирефлуксна операция.

9. Операция при ахалазия с абдоминален достъп.

10. Операция при хиатална херния с торакален достъп.

11. Операция при хиатална херния с абдоминален достъп.

12. Езофаготомия с лигиране на кървящи варици.

13. Торакална деконекция при кървящи варици на хранопровода.

14. Реоперация при рецидивна хиатална херния.
ІІІ група. Операции с малък обем и сложност, "средна" хирургия

1. Антеградно бужиране.

2. Ретроградно бужиране по конец.

3. Балонна дилатация на хранопровода.

4. Балонна дилатация на кардията.

5. Ендоскопска склерозация на езофагеални варици.

6. Ендоскопска екстракция на чуждо тяло от хранопровод и стомах.

7. Гастростома като етап на операция.

8. Оперативно затваряне на гастростома.
КОРЕМНА ХИРУРГИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

І група. Операции с много голям обем и сложност, "много голяма" хирургия

1. Резекция на стомах.

2. Ваготомия.

3. Органосъхраняваща операция (парциална резекция) на слезка.

4. Парциална резекция на черен дроб.

5. Парциална резекция на панкреас.

6. Операции за отстраняване на коремни тумори.

7. Операции при тотален адхезионен илеус с обширна резекция на чревен сегмент и анастомоза.

8. Операции при тотални форми на перитонит.

9. Ректосигмоидектомия.

10. Хемиколектомии.

11. Операции при усложнени форми на ехинокок на черния дроб.

12. Оперативно отстраняване на чревна дубликатура.

13. Илеотрансверзоанастомози.

14. Трансплантации на черен дроб.

15. Шънтови операции при портална хипертония.

16. Лапароскопска хирургия.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност, "голяма" хирургия

1. Гастростомия, дегастростомия.

2. Фундопликация.

3. Кардиомиотомия.

4. Пилорна пластика.

5. Гастротомия при портална хипертония.

6. Сутура на перфорирала язва.

7. Гастротомия по повод на чуждо тяло, полипи на стомаха и др.

8. Гастротомия и обшиване на кървяща язва на стомаха.

9. Дуоденотомия и обшиване кървяща язва на дуоденум.

10. Дуоденотомия по повод на полип или други образувания.

11. Колонотомия при полипи.

12. Холецистектомия.

13. Холецистодуоденоанастомоза.

14. Операции при остър панкреатит.

15. Операции при перфоративен апендицит.

16. Етапни лаважи при лапаростомии.

17. Затваряне на коремната кухина след лапаростомии.

18. Операции при перитонит с чревна интубация.

19. Релапаротомии.

20. Спленектомии при хронични спленопатии.

21. Спленектомии при травматични увреди.

22. Сутура на черен дроб при травматични увреди.

23. Операции при неусложнен ехинокок на черния дроб.

24. Операции при брид-илеус без резекция на черво.

25. Операции при адхезионен илеус без резекция на черво.

26. Резекция на тънко черво при Мекелов дивертикул.

27. Гастроентеростомии.

28. Извеждане на противоестествен анус.

29. Операции за затваряне на противоестествен анус.

30. Херниотомия при усложнена ингвинална херния с резекция на чревен сегмент.

31. Операция при чревна инвагинация.

32. Диагностична лапароскопия.

33. Оперативна лапароскопия.

34. Лапаротомии при други редки заболявания.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност "средна" хирургия

1. Херниотомия при умбиликална херния.

2. Херниотомия при неусложнена ингвинална херния.

3. Херниотомия при неусложнена феморална херния.

4. Операции при хернии на предната коремна стена с други локализации.

5. Отстраняване на пакет от лимфни възли в ингвиналната област.

6. Диагностична лапаротомия.

7. Отваряне на следоперативен абсцес на предна коремна стена.

8. Операция при торзия на тестис.

9. Операция при торзия на апендикс тестис.

10. Операция при задържан тестис.

11. Операция при варикоцеле.

12. Операция при хидроцеле.

13. Операция при хроничан апендицит.

14. Операция при недеструктивен апендицит.

15. Оперативно отстраняване на полип на ректума.
ІV група. Операции с малък обем и сложност, "малка" хирургия

1. Инцизия на флегмон.

2. Оперативно почистване на хематом.

3. Отстраняване на липом.

4. Биопсия на повърхностно разположен тумор.

5. Ревизия на оперативна рана.

6. Вторичен шев след дехисценция на оперативна рана.

7. Алкохолизация при пролапс на ректум.
ОПЕРАЦИИ ПРИ ОСТРИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ И ДРУГИ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛИЦЕТО, ШИЯТА И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

І група. Операции с много голям обем и сложност, "много голяма" хирургия

1. Радикални операции при тежки деструктивни промени в костите.

2. Операции с прилагане на авто- или алоприсадки при хроничен остеомиелит.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност, "голяма" хирургия

1. Операции при срединни кисти на шията.

2. Операции при латерални кисти на шията.

3. Отваряне на параосален абсцес.

4. Трепаниране на кост при остеомиелит.

5. Извършване на множество инцизии при тежки целулити на крайниците.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност, "средна" хирургия

1. Обработка на осален панарициум.

2. Екстирпация на по-големи пакети лимфни възли.
ІV група. Операции с малък обем и сложност, "малка" хирургия

1. Инцизия на повърхностен флегмон или абсцес.

2. Пункция на става.

3. Екстракция на врастнал нокът.

4. Инцизия на нагноил хематом.

5. Екстракция на чуждо тяло от повърхностни тъкани.

6. Инцизия на супурирал лимфаденит.
Г. СПИСЪК НА ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ В ОБЛАСТТА НА ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНАТА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

Забележка. Извършват се и от лекари с друга придобита специалност с хирургична насоченост според профила на заболяването и обема на интервенцията.
І група. Операции с много голям обем и сложност, високоспециализирана хирургия

1. Хирургична (кръвна) некректомия на площ над 11 % и ало- или ало-/автокожна пластика.

2. Хирургична (кръвна) некректомия на площ от 6 до 10 % и едномоментна самостоятелна автопластика.

3. Хирургична (кръвна) некректомия под тази площ в областта на лице и шия и едномоментна автопластика.

4. Хирургична (кръвна) некректомия под тази площ в областта на китки и пръсти и едномоментна автопластика.

5. Свободна кожна пластика с разцепен кожен трансплантат на площ над 8 %.

6. Пластика с кожно-мускулно ламбо.

7. Комбинирани авто-/алооперативни интервенции при обща площ на изгаряне над 30 %.

8. Трепанация на кост до дура матер и покриване със свободна и несвободна кожна пластика.

9. Реконструктивни операции за покриване на големи декубитални рани.

10. Възстановяване след парализа на лицевия нерв посредством микрохирургични техники (невротизация, трансплантация на нерв, мускулно-сухожилна пластика на микросъдови анастомози).

11. Възстановяване при синдром на 1-ва и 2-ра хрилни дъги посредством преместване на тъкани на микросъдова анастомоза.

12. Възстановяване на тъканни дефекти чрез кожно-мускулно (кожно-фасциално) ламбо на микросъдова анастомоза.

13. Медиална кантопексия (при хипертелоризъм, след травма).

14. Реконструкция на загуба на тъкан в областта на лицето със свободно ламбо.

15. Разширяване на орбитата при екзофталмия.

16. Реконструкция на орбита при вродена или придобита анофталмия.

17. Операции за смяна на пола.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност, "голяма" хирургия

1. Хирургична (кръвна) некректомия на площ от 6 до 10 % и ало- или ало-/автопокриване на дефекта.

2. Хирургична (кръвна) некректомия на площ до 5 % и цялостно покриване на дефекта с кожна автопластика.

3. Свободна кожна пластика с разцепен кожен трансплантат на площ от 3 до 7 %.

4. Свободна кожна пластика с разцепен кожен трансплантат под тези проценти в областта на лицето при засягане на подлежащи под кожата структури.

5. Свободна кожна пластика с разцепен кожен трансплантат под тези проценти в областта на китките и пръстите при засягане на подлежащи под кожата структури.

6. Свободна кожна пластика с разцепен кожен трансплантат под тези проценти в областта на перинеума и половите органи при засягане на подлежащи под кожата структури.

7. Свободна кожна пластика с цяла дебелина кожа над 20 кв. см от телесната повърхност.

8. Трепанация на ламина екстерна и свободна или несвободна кожна пластика върху калварията.

9. Свободна кожна пластика върху открит перитонеум.

10. Отстраняване на голям (над 10 кв. см), контрахиращ и функционално пречещ белег и пластично покриване на дефекта с комбинирана свободна и несвободна пластика.

11. Остраняване на цикатрикс над 200 кв. см и свободна кожна автопластика за покриване на дефекта.

12. Разстилане и моделиране на кожа след отстраняване на експандер.

13. Несвободна кожна пластика по Холевич.

14. Хирургична обработка по повод на травматични кожни отслойки (деколман) и пластично покриване.

15. Липосукцио.

16. Реконструкция на клепача със свободна кожна пластика/ламбо - кожно, хондромукозно.

17. Пластично възстановяване на конюнктивалния сак чрез трансплантация на устна лигавица и/или конюнктива при запазена очна ябълка, вкл. взимане на трансплантата и вкл. действия върху клепачния хрущял.

18. Подготвителни оперативни мероприятия за реконструкция на орбиталната стена.

19. Възстановяване на костната част на орбитата, напр. след фрактура, със или без костна автоприсадка.

20. Пластична корекция на носния септум и на меките тъкани и на костния носен скелет за функционално възстановяване на носното дишане.

21. Реконструираща пълна пластика на външния нос, също и в повече сеанси.

22. Реконструктивна пластика на горна и долна устна.

23. Велофарингопластика.

24. Затваряне на дефекти на мекото и твърдото небце - уранопластика.

25. Пластичнохирургично лечение на комплексна лицева цепка, вкл. остеотомии и костни пластики.

26. Ментопластика (с остеотомия; с автотрансплантат; с имплант).

27. Блефарохалазис - горни клепачи.

28. Блефарохалазис - долни клепачи.

29. Удължаване на леваторния мускул на горен клепач (с ало-, автотрансплантат).

30. Оперативна реконструкция на средното лице, вкл. остеотомия и/или остеопластика.

31. Корекция на парализа на лицевия нерв посредством мускулно-фасциални ламба от m. temporalis и m. masseter.

32. Операция на широка устно-челюстна цепка с пластника на входа на носа.

33. Пластична операция за изграждане на ушна мида при аплазия или загуба на мидата, също и в повече сеанси.

34. Фейс-лифт, вкл. (ендоскопски).

35. Маск-лифт.

36. Корекция на скули (със или без автотрансплантат/имплант).

37. Изграждаща пластика след ампутация на млечната жлеза с инкорпорация на протеза.

38. Аугментационна мамапластика.

39. Едноментна реконструкция след квадрантектомия или мастектомия (посредством протеза, TRAM, m. latissimus dorsi, свободни и перфорирани ламба).

40. Редукционна пластика на млечна жлеза.

41. Бодилифтинг.

42. Операции за корекция на седалището.

43. Имплантация на тръбесто ламбо, вкл. моделиране на място.

44. Операция на Дюпюитренова контрактура с пълно отстраняване на палмарната апоневроза и резекция на бридове на отделни пръсти, вкл. Z пластика.

45. Образуване на мускулен канал или операция на карпалния или тарзален тунелен синдром с декомпресия на нервите.

46. Операция на малформация на ръка или крак (едновременно на кости, сухожилия и връзки).

47. Кръстосана пластика на крак (cross-leg).

48. Операция в областта на бедрото, вкл. пластично покриване.

49. Дермолипектомия (със или без трансфер на умбиликус).
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност, "средна" хирургия

1. Хирургична обработка на рана от изгаряне на площ над 16 %.

2. Безкръвна некректомия на площ над 3 %.

3. Хирургична (кръвна) некректомия на площ до 5 % с ало- или ало-/автокожна пластика.

4. Пластика с насрещни триъгълни ламба (Z пластика).

5. Самостоятелна ало- или ксенотрансплантация на площ над 5 %.

6. Свободна кожна пластика с разцепен кожен трансплантат на площ до 3 %.

7. Свободна кожна пластика с цяла дебелина кожа на площ до 20 кв. см от телесната повърхност.

8. Имплантация на алопластичен материал.

9. Изсичане на открита тръбеста кост над 5 кв. см без пластично покриване.

10. Отстраняване на контрахиращ и функционално пречещ белег (до 15 кв. см) и пластично покриване на дефекта.

11. Свободна кожна автопластика след ампутация на гърда.

12. Дермоабразио на площ над 50 кв. см.

13. Екстирпация на мастна престилка и пластично покриване на дефекта.

14. Пластично покриване на мекотъканни раневи дефекти (след травми, при метаболитни и съдови заболявания).

15. Дезартикулация на пръст и покриване на дефекта.

16. Ампутация на пръст или част от пръст, вкл. пластично покриване.

17. Свободна присадка на кожно ламбо с междинно временно прехвърлящо присаждане в няколко сеанса.

18. Ексцизия на малък доброкачествен тумор (липом, фибром, аденом) и пластично закриване на раната.

19. Отстраняване на татуировки и пластично затваряне на раната.

20. Темпорален лифтинг на кожата на лицето.

21. Транскутанна резекция на м. процерус и коругатор суперцилии.

22. Отстраняване на кожни тумори в областта на лицето и пластично затваряне на раната.

23. Оперативна корекция на лицев цикатрикс.

24. Пластична операция за затваряне на перфорация на носна преграда.

25. Блефаропластика с ексцизия на кожа и/или мускул.

26. Създаване или възстановяване на супратарзална гънка на горния клепач.

27. Трансплантация на мигли.

28. Операции за корекция на епикантус палпебралис.

29. Лифтинг на вежди.

30. Оперативна корекция на формата на устните.

31. Оперативна корекция на назолабиалните гънки.

32. Латерална кантопексия, латерална кантопластика.

33. Трансплантация на коса.

34. Реконструкция на ареоломамиларния комплекс (от лабия майора, от млечната жлеза на здравата страна или другаде).

35. Редукция на ареолата.

36. Оперативна ексцизия на свръхнатрупана мастна тъкан по един крайник.

37. Имплантация или смяна на протеза на млечна жлеза като самостоятелна дейност.

38. Имплантация на алопластичен материал за подплатяване на меките тъкани като самостоятелна дейност.

39. Операция при доброкачествен тумор на млечната жлеза.

40. Мастопексия.

41. Оперативно отстраняване на невус фламеус, на сеанс.

42. Трудна кожна пластика с ламбо или трансплантация на кожен слой.

43. Разстилане на кожно ламбо по Филатов.

44. Междинна имплантация на тръбно кожно ламбо по Филатов, междинен транспорт.

45. Ексцизия на голям тумор (ганглиом, фасциен тумор, мастен тумор, лимфна жлеза, неврином).

46. Екстирпация на дуктус тиреоглосус или на медиална шийна киста, вкл. частична резекция на хиоидната кост при нужда.

47. Ексцизия на дуктус тиреоглосус или на медиална или латерална шийна киста, вкл. частична резекция на хиодната кост при нужда.

48. Операция на изолирана устна цепка.

49. Операция на микростома.

50. Операции при придобити дефекти на уста, небце и буза.

51. Субмукозна пластика на вестибулум, на челюстна половина или фронтална област като самостоятелна дейност.

52. Пластично създаване на външен слухов проход при атрезия.

53. Покриване на по-голям дефект на ухото със специално подготвен свободен кожен трансплантант.

54. Пластична операция за корекция на формата, големината и мястото на ушната мида.

55. Ампутация на ушната мида.

56. Пластична корекция на носния септум и на меките тъкани за функционално възстановане на носното дишане.

57. Естетична ринопластика.

58. Субмукозна резекция на носната преграда с резекция на костна връзка.

59. Операция на ринофима.

60. Поставяне на протеза на тестис.

61. Циркумцизио.

62. Естирпация на протеза на пениса.

63. Оперативно поставяне на обикновена протеза на пениса.

64. Операция при синдактилия с покриване с цяла кожа без остеотомия.

65. Трансплантация на сухожилие или мускул.

66. Пълно отстраняване на палмарната апоневроза при Дюпюитренова контрактура.

67. Пластика на пръст с кръстосани ламба, вкл. отделянето им.

68. Покриване на малки и средни дефекти по повърхността на пръстите и горния крайник чрез педикулизирани ламба.

69. Корекция на пръст-чукче чрез сухожилна трансплантация или пластика, вкл. остеотомия и/или резекция на кост.

70. Операция на Дюпюитренова контрактура чрез частична резекция на палмарната апоневроза.

71. Операция за отстраняване на ганглион (хигром) на ръка и крак.

72. Оперативно отстраняване на ръбец върху пръст чрез пластика с насрещни триъгълници или други фигури.

73. Шев на сухожилия, мускули и фасции, евент. обработка на прясна рана.

74. Ексцизия на тумор от меките тъкани на пръст, напр. хемангиом.

75. Отстраняване на ганглион върху пръст.

76. Операции при травматични увреди на периферните нерви - вторичен шев, свободен трансплантант, транспозиция на нерв.

77. Разделяне на пръстите при проста синдактилия.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница