Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групистраница1/8
Дата23.07.2016
Размер1.63 Mb.
#2258
  1   2   3   4   5   6   7   8
НАРЕДБА № 23 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

В сила от 05.01.2010 г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.81 от 18 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на местни инициативни групи (МИГ), одобрени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по мярка "Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие", и условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти към стратегиите за местно развитие по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие".

Чл. 2. (1) Финансовата помощ се предоставя за дейности, които допринасят за постигане на целите на мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие":

1. осигуряване на основа за средносрочно и дългосрочно устойчиво развитие в селските райони чрез прилагането на подхода "отдолу - нагоре" и насърчаване "ученето чрез правене" в местните общности, повишавайки техния капацитет за планиране;

2. създаване на възможности за дългосрочна заетост и повишаване на доходите в селските райони чрез разнообразяване на икономическите дейности, подобряване на конкурентоспособността на местните продукти, опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони и развитие на по-качествени услуги в съответствие с нуждите и очакванията на местното население;

3. стимулиране на интегрирани и устойчиви практики.

(2) Финансовата помощ се предоставя за дейности, които допринасят за постигане на целите на мярка "Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие":

1. насърчаване развитието на МИГ като силна и ефикасно действаща структура;

2. осигуряване на ресурси - човешки, технически и финансови, за цялостно обезпечаване на дейностите на МИГ и за прилагане на техните стратегии за местно развитие;

3. повишаване на информираността и уменията на местните жители относно подхода Лидер и насърчаване на активното им участие в процеса на прилагане на стратегии за местно развитие.

Чл. 3. (1) Мерките се прилагат в селските райони на страната, посочени в приложение № 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 27.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Одобряването на местни инициативни групи се извършва от министъра на земеделието и храните.
Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 38 ОТ 2010 Г.)


Раздел I.
Финансови условия


Чл. 4. (1) Минималният размер на общия публичен принос от ПРСР в бюджета на една Стратегия за местно развитие (СМР) е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

(2) Максималният размер на общия публичен принос от ПРСР в бюджета на една стратегия за местно развитие е левовата равностойност на 2 000 000 евро.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Допълнително финансиране на стратегията за местно развитие е допустимо при спазване на реда на чл. 22 и чл. 22а от тази наредба и не може да надвишава 25 % от първоначално одобрения бюджет на стратегията. Максималният размер на общия публичен принос от ПРСР с включено допълнително финансиране не може да превишава левовата равностойност на 2 500 000 евро за една стратегия за местно развитие.

(4) До 20 процента от общия публичен принос от ПРСР могат да бъдат предвидени за финансиране на управлението на дейността на МИГ и за придобиване на умения и постигане на обществена активност, при условие че са посочени в бюджета на стратегията за местно развитие.

Чл. 5. Максималната стойност на един проект, подпомаган по мерките от стратегията за местно развитие, не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Финансовата помощ за проект към стратегия за местно развитие е в размер до процента, определен в съответната наредба, регламентираща условията и реда за подпомагане по съответната мярка от Програмата за развитие на селските райони, а за мерки, които не са включени в програмата, в размер:

1. до 100 процента от общата стойност на допустимите разходи за проекти на общини и други публични кандидати и за проекти, негенериращи приходи в обществен интерес, подадени от юридически лица с нестопанска цел, местни поделения на вероизповедания или на читалища;

2. до 70 процента от общата стойност на допустимите разходи за проекти, непопадащи в т. 1.

(2) Размерът на помощта трябва да е в съответствие с условията, установени в Регламент № 1698/2005, когато същият е приложим.

(3) Финансовата помощ за проекти, отнасящи се до производството на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за създаване на Европейската общност, се предоставя при спазването на правилата на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.).
Раздел II.
Изисквания към местните инициативни групи (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.)


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Финансова помощ се предоставя за проекти към стратегията за местно развитие само на МИГ, одобрена по реда на тази наредба.

(2) Местните инициативни групи са юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които:

1. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) представляват публично-частни партньорства със задължително участие на общините от територията на действие на МИГ в колективния върховен орган; правото на участие на общините в партньорството се удостоверява с решения на общинските съвети;

2. в наименованието си съдържат обозначението "Местна инициативна група" или съкратено "МИГ";

3. имат седалище и адрес на управление на територията на селския район, в който осъществяват дейността си;

4. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) имат колективен управителен орган със състав от 5 до 9 лица, които имат постоянен адрес и/или работят или имат седалище на територията на действие на МИГ;

5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) имат дял на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, представители или служители на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт и общински съветници в колективния управителен орган по т. 4, непревишаващ 49 процента;

6. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) имат колективен върховен орган, чиито членове са с постоянен адрес, седалище или клон със седалище на територията на действие на МИГ;

7. представят за одобрение и пряко се ангажират с прилагането на интегрирана стратегия за местно развитие, разработена съгласно изискванията на ПРСР, в случай че бъдат одобрени;

8. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) нямат констатирани нередности по проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз, осъществявани след 2000 г.

(3) Местната инициативна група трябва да отговаря на следните изисквания за осигуряване на персонал и технически средства за прилагане на стратегията:

1. осигурен самостоятелен офис за срок от 5 години;

2. осигурени служители за позициите изпълнителен директор, експерт/и по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, счетоводител и асистент;

3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) разполагат със следното офис оборудване за осъществяване на дейността - компютри, съответстващи на броя на осигурения персонал, принтер, интернет връзка и телефон.

(4) Изпълнителният директор отговаря за прилагането на стратегията за местно развитие, като неговите правомощия се определят с договора за наемане.

(5) Изпълнителният директор трябва да отговаря на следните изисквания:

1. завършено висше образование;

2. общ професионален стаж най-малко 5 г.;

3. наличие на управленски опит най-малко две години;

4. наличие на опит в реализиране на проекти.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) (1) Не се одобряват кандидати, които:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) попадат в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.);

2. попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

3. представляващият кандидата или член на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане и/или попада в категориите по т. 1.

(2) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 се доказва от кандидата:

1. с декларация към момента на кандидатстване;

2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за представянето им.
Раздел III.
Изисквания към стратегиите за местно развитие и правилата за тяхното прилагане


Чл. 8. Стратегията за местно развитие трябва да е разработена в съответствие със съдържанието и структурата, посочени в приложение № 2.

Чл. 9. (1) Стратегията за местно развитие трябва да обхваща територия с население не по-малко от 10 хиляди и не повече от 100 хиляди души в селски район по данни за населението на Националния статистически институт към датата на кандидатстване.

(2) Дадена територия може да бъде включена в обхвата на дейност само на една МИГ и само в една стратегия за местно развитие.

(3) Територията, за която е разработена стратегията за местно развитие, трябва да е с непрекъснати граници.

Чл. 10. (1) Стратегията за местно развитие се разработва за територията на действие на МИГ.

(2) Стратегията за местно развитие се разработва за период до края на 2013 г.

(3) Не е допустимо сключване на договори за предоставяне на финансова помощ за проекти по стратегията за местно развитие след 2013 г.

(4) Крайният срок за изпълнените и отчитане на проекти по стратегията за местно развитие е 30 юни 2015 г.

(5) Крайният срок за изпълнените и отчитане на дейности за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност за съответната територия на МИГ е 30 септември 2015 г.

(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Финансовите средства, предвидени в СМР за определена година, може да бъдат договаряни до 31 декември на следващата календарна година, с изключение на средствата, предвидени за 2013 г., и средствата за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на действие на МИГ.

Чл. 11. (1) Стратегията за местно развитие може да включва дейности по:

1. мерки, включени в Регламент № 1698/2005 г.;

2. мерки, включени в Програмата за развитие на селските райони;

3. други мерки, извън описаните в т. 1 и 2, само ако допринасят за постигане целите на ПРСР, целите на стратегиите за местно развитие и са насочени към опазване на околната среда, селския пейзаж или местната идентичност.

(2) Не се предоставя финансова помощ за мерки по ал. 1, свързани с механизъм за плащане на площ или предвиждащи фиксирани годишни премии.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Всяка мярка по ал. 1, предложена в стратегията за местно развитие, трябва да съдържа описание на целите и обхвата на мярката, допустимите кандидати, допустимите дейности и разходи, определените финансови параметри за проектите, размера на финансовата помощ и критерии за оценка на проекти.

(4) За мерките от Регламент № 1698/2005 г., включени в стратегията за местно развитие, се прилагат условията за допустимост, определени в него.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) За мерки по ал. 1, т. 2 се прилагат изискванията за допустимост на дейностите, разходите и кандидатите/получателите на помощта, както и размерът на финансовата помощ, включени в наредбата, определяща условията и реда за подпомагане по съответната мярка от ПРСР, с изключение на:

1. критериите за минимален и максимален размер на разходите по проектите;

2. критериите за оценка на проектите;

3. условието за кандидатстване с нов проект след подаване на заявка за окончателно плащане по предходен проект, когато кандидат е община;

4. условието за гарантирани бюджети;

5. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 25.08.2010 г.) условието в чл. 4, ал. 2, чл. 14, ал. 2, т. 2 и 3 и чл. 15, ал. 1 от Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.; изм., бр. 11, 45, 55 и 78 от 2010 г.);

6. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 25.08.2010 г.) условието в чл. 4, ал. 2, т. 1, чл. 14, ал. 2, т. 2 и чл. 15, ал. 1 от Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 72 от 2008 г.; изм., бр. 11, 37, 45, 55 и 78 от 2010 г.);

7. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 25.08.2010 г.) изискването по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР да кандидатстват само общини, които са извън агломерационните ареали;

8. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 25.08.2010 г.) условието да се подпомагат проекти за водоснабдителни и/или канализационни системи и съоръжения само на територията на населени места, включени в приложение № 2 към чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;

9. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 25.08.2010 г.) условието в чл. 4, ал. 2, т. 2, чл. 13, ал. 1, т. 1 и чл. 14, т. 1 от Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2008 г.; изм., бр. 55 от 2010 г.).

(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) В случаите по ал. 5 в стратегията за местно развитие могат да бъдат включени и допълнителни изисквания за допустимост на дейностите, разходите и кандидатите/получателите на помощта само ако са с ограничителен характер.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) За мерките, които са посочени в ПРСР, но не са приети наредби за тяхното прилагане към датата на подаване на заявлението за одобрение на МИГ по тази наредба, се прилагат условията за допустимост, определени в Регламент № 1698/2005 г.

(8) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) При изменение на наредбата, определяща условията и реда за подпомагане на съответната мярка от ПРСР, новите условия се прилагат за:

1. заявления, подадени след промяна на стратегията за местно развитие по реда на чл. 22 и чл. 22а, когато съответното условие изрично е посочено в стратегията за местно развитие, или

2. заявления, подадени в период на прием, започнал след влизане в сила на съответното изменение, когато съответното условие не е посочено изрично в стратегията за местно развитие.

Чл. 12. (1) Не се предоставя финансова помощ за следните дейности:

1. изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф;

2. дейности в сектор рибарство и аквакултури;

3. хазарт.

(2) Не се предоставя финансова помощ за покриване на следните разходи:

1. закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба;

2. закупуване на животни за земеделски дейности;

3. закупуване на едногодишни растения;

4. лихви, глоби и неустойки;

5. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) закупуване на недвижими имоти, с изключение на мерките, посочени в чл. 20, буква б), i) и iii) от Регламент на Съвета (ЕО) № 1698/2005 от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.Х.2005 г., стр. 1);

6. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) текущ ремонт или текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа;

7. принос в натура;

8. инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна;

9. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи;

10. (изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) разходи, направени преди датата на кандидатстване, с изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности, които са платени не по-рано от една година от датата на кандидатстване;

11. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС);

12. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) мита, акцизи, такси и застраховки;

13. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) данък добавена стойност (ДДС) с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;

14. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) общи разходи, свързани с инвестицията, извършени по-рано от 1 януари 2007 г.;

15. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и оборудване;

16. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) закупуване чрез финансов лизинг на активи по т. 15, когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния актив до датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Не са допустими разходи, платени в брой, с изключение на разходи за гориво и билети за обществен транспорт за проекти по мерки, посочени в чл. 20, буква а), i) и чл. 52, буква "в" от Регламент на Съвета (ЕО) № 1698/2005 от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установено наличие на изкуствено създадени условия и/или функционална несамостоятелност на инвестицията, целящи получаване на предимство в противоречие с целите и условията на съответната мярка.

(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Дейностите и разходите за строително-монтажни работи и за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, с изключение на предварителните разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии, са допустими за финансова помощ, ако са извършени след датата на посещението на място от МИГ.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) За разходи, чиято стойност е повече от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, с цел установяване на обосноваността на предложените разходи кандидатите с проекти към стратегията за местно развитие следва да представят най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители/доставчици, които трябва да съдържат марка, модел, цена в левове или евро, срок и начин за доставка и описание на ДДС.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) За разходи, чиято стойност е повече от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, за които са определени референтни цени, се изисква предоставяне на една оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на обосноваността. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители/доставчици, които трябва да съдържат марка, модел, цена в левове или евро, срок и начин за доставка и описание на ДДС.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) За разходи, чиято стойност е по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, се изисква представяне на най-малко една оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел определяне на обосноваността на предложените разходи. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители/доставчици, които трябва да съдържат марка, модел, цена в левове или евро, срок и начин за доставка и описание на ДДС.

(4) За общите разходи, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, се изисква заверено копие от договора, а в случаите, когато надвишават левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, се представят и най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случаи по ал. 1 и 2 с цел определяне на обосноваността на предложените разходи изпълнителният директор на РА може със заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите. В състава на комисията се включва поне един независим оценител, притежаващ знания в съответната област.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Оферентите по ал. 1, 2, 3 и 4 в случаите, когато са местни лица, следва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Оферентите на посадъчен материал трябва да имат издадено разрешително за производство и заготовка на посевен и посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация като търговец на посевен и посадъчен материал в случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал. Оферентите за създаване на трайни насаждения за дървесни видове за производство на биоенергия трябва да са регистрирани в публичните регистри съгласно Наредба № 1 от 2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (ДВ, бр. 8 от 2009 г.).

(7) Оферент по смисъла на ал. 1, 2, 3 и 4 може да бъде и Националната служба за съвети в земеделието, за който правилата се прилагат при съобразяване със статута.

(8) В случаите по ал. 1, 2, 3 и 4 кандидатът изпраща запитване за оферта по образец съгласно приложение № 2а. В случаите, когато кандидатът не е избрал най-ниската оферта, направеният избор се обосновава писмено.

(9) Списък с разходите по ал. 2, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на РА.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Редът на ал. 1, 2, 3, 4 и 5 не се прилага за кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

(11) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) За разходи, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, при подаване на заявлението за подпомагане представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и.

(12) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случаите на кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, обосноваността на разхода се преценява чрез съпоставяне с референтни цени или от оценяваща комисия, съставена по реда на ал. 5, за разходите, за които няма определени референтни цени.

Чл. 13. (1) Допустими получатели на финансова помощ по мерките от стратегиите за местно развитие са:

1. земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

2. земеделските стопани, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол;

3. собственици на гори;

4. признати организации на производители;

5. лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;

6. общини на територията на съответната МИГ;

7. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

8. читалища, вписани по Закона за народните читалища;

9. граждански дружества, учредени по Закона за задълженията и договорите;

10. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон;

11. физически лица;

12. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) научни институти, които осъществяват научни, приложни и обслужващи дейности в областта на селското стопанство и/или горското стопанство и/или управлението на земите и/или околната среда;

13. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) висши училища;

14. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) институции в системата на професионалното образование и обучение по чл. 18, т. 1, 2, 5 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение.

(2) Дейностите по проектите на лицата по ал. 1 трябва да се осъществяват на територията на МИГ.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Лицата по ал. 1 трябва да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на МИГ. Това изискване не се прилага за общини, когато част от територията им е включена в обхвата на съответната стратегия за местно развитие.

(4) Лицата по ал. 1, т. 9 могат да бъдат включени като допустими получатели на финансова помощ само за мярката по чл. 52, т. b, т. ii от Регламент № 1698/2005 г.

(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи клон на територията на МИГ, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили клона, не отговарят на изискванията по ал. 3.

(6) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Изискванията на ал. 3 и 5 не се прилагат за обучаващите организации, кандидати по мерките, посочени в чл. 20, буква а), i) и чл. 52, буква "в" от Регламент на Съвета (ЕО) № 1698/2005 от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

(7) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/получателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попадат в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета.

(8) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Не са допустими за подпомагане кандидати/получатели на помощта:

1. при които кандидатът/получателят на помощта - физическо лице, или представляващият кандидата/получателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;

2. при които представляващият кандидата/ползвателя на помощта - гражданско дружество, и съдружник - физическо лице, член/ове на управителния орган, прокурист или търговски пълномощник на юридическо лице - съдружник в гражданско дружество, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;

3. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

4. имат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

5. имат изискуеми публични задължения към държавата.

(9) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Липсата на обстоятелствата по ал. 7 и 8 се доказва от кандидата/получателя на помощта:

1. с декларация към момента на кандидатстване;

2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от МИГ за представянето им.

(10) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Изискванията на ал. 7, 8 и 9 не се прилагат, когато кандидат е община.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Към заявлението за подпомагане кандидатите представят декларация за нередност, подписана от представляващия и управляващите кандидата. Декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган. За кандидати общини - само от кмета на общината.
Каталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава
files -> Заседание на новото ръководство на фонда се очаква те да бъдат разпределени, посочи още премиерът


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница