Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи


Раздел IV. Ред за избор на местните инициативни групистраница2/8
Дата23.07.2016
Размер1.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Раздел IV.
Ред за избор на местните инициативни групи


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Избор на МИГ се извършва чрез провеждане на процедура, която започва след публикуване на обява в най-малко един национален ежедневник и на електронната страница на ПРСР.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) До края на 2011 г. се публикуват не повече от три обяви за набиране на заявления за одобрение на МИГ.

(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Обявата по ал. 1 съдържа:

1. начален и краен срок за прием на заявления;

2. адрес, на който се приемат заявленията;

3. бюджет за съответния период на прием.

Чл. 15. (1) Кандидатите подават заявление по образец съгласно приложение № 3 до министъра на земеделието и храните в срока, уточнен в обявата, и прилагат следните документи:

1. копие от устава и съответно учредителен акт на МИГ;

2. копие от протокола от учредителното събрание на МИГ;

3. копие от съдебното решение по регистрация;

4. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението, ако регистрацията е направена преди повече от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;

5. копие на удостоверение от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

6. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

7. списък на членовете на колективен върховен орган и списък на членовете на управителен орган;

8. решение на общинския съвет за участие на съответната община в учредяването на МИГ;

9. декларация от кмета на общината, че общината не участва в регистрирането на повече от една МИГ за една и съща територия;

10. удостоверение за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от компетентния орган по приходите не по-рано от 1 месец преди датата на кандидатстване;

11. автобиография на изпълнителния директор на МИГ, експерт/ите по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, счетоводител и асистент;

12. писмено споразумение с лицата, посочени за позициите изпълнителен директор и асистент, за последващо наемане по трудов договор на пълен работен ден, в случай на одобрение на заявлението;

13. писмено споразумение с лицата, посочени за позиция експерт по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, и счетоводител за наемане на трудов договор, в случай на одобрение на заявлението;

14. стратегия за местно развитие съгласно приложение № 2;

15. резюме на стратегията за местно развитие (до пет страници);

16. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) копие на документ, удостоверяващ наличието на работно помещение (договор за наем, за покупко-продажба, за предоставяне на право на ползване);

17. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) копие на документи, удостоверяващи наличието на офис оборудване и техника (договор за наем, за покупко-продажба, за предоставяне на право на ползване);

18. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) копие на личните карти или удостоверения за постоянен адрес, като удостоверенията трябва да са издадени от съответната община не по-рано от 3 месеца от датата на подаване на заявлението, или удостоверения за актуално състояние на членовете на управителния орган на МИГ, с изключение на лицата, вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, или документи, доказващи заетост на територията на действие на МИГ;

19. копие на личните карти/удостоверения за постоянен адрес, издадени от съответната община, и/или удостоверение за актуално състояние на членовете на колективния върховен орган на МИГ, с изключение на лицата, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;

20. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) копие на документи, доказващи консултиране на проекта за стратегия със заинтересованите страни;

21. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) длъжностни характеристики за позициите изпълнителен директор на МИГ, експерт/и по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, счетоводител и асистент;

22. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) копия на документи, доказващи завършено висше образование, професионален стаж най-малко 5 години, наличие на управленски опит най-малко две години, наличие на опит в реализиране на проекти за лицето, посочено за изпълнителен директор;

23. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) декларация относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, съгласно приложение № 3а;

24. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) декларация съгласно приложение № 3б;

25. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) декларация, че делът на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, представителите или служителите на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт и общински съветници в колективния управителен орган не превишава 49 процента;

26. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) документ, доказващ наличието на достъп до интернет за помещението, определено за офис.

(2) Заявления, подадени след крайния срок, посочен в обявата, няма да бъдат разглеждани.

(3) Заявленията се подават в запечатан плик в деловодството на МЗХ - лично, по пощата с обратна разписка или по куриер.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Документите по ал. 1 се подават в оригинал, едно копие на хартиен носител, заверено с "вярно с оригинала" и подпис на законния представител на МИГ, и едно копие на електронен носител (компактдиск).

Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В срок до пет месеца от изтичане на крайния срок за подаване на заявленията комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице, извършва избор на кандидатите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Комисията за избор се състои от експерти от МЗХ, Разплащателната агенция, представители на управляващите органи на Оперативните програми по Структурните фондове и външни експерти-оценители и се председателства от представител на управляващия орган на ПРСР.

(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Комисията по ал. 1 е съставена от:

1. председател и секретар (секретари) без право на глас;

2. не по-малко от трима членове с право на глас;

3. резервни членове.

(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Председателят на комисията е служител от Министерството на земеделието и храните.

(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Председателят на комисията ръководи организационно и методически работата на комисията, координира процеса на оценка в съответствие с процедурите, предвидени в наредбата, и осигурява безпристрастност и прозрачност на процеса.

(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Секретарят подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички административни дейности, свързани с оценителния процес, и осигурява техническата обезпеченост на дейността на комисията.

(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Лицата по ал. 3, т. 2 и 3 не могат:

1. да са в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

2. да имат интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

3. да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат по процедурата;

4. да са лица, които се намират помежду си в йерархическа зависимост.

(8) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Лицата по ал. 3, т. 2 подписват декларация за липса на конфликт на интереси и поверителност, включително относно липсата на обстоятелствата по ал. 7, незабавно след като научат имената на кандидатите в процедурата.

(9) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) При възникване на обстоятелство по ал. 7 в хода на провеждане на процедурата по оценяване лицата по ал. 3, т. 2 и 3 незабавно писмено информират за това председателя на комисията.

(10) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случаите на конфликт на интереси членовете на оценителната комисия се отстраняват от оценителния процес.

(11) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случаите на свързаност или йерархична зависимост от участие в процедурата по оценяване се отстраняват толкова лица, колкото е необходимо, за да се изпълнят съответните изисквания на ал. 7, т. 3 и 4.

(12) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Всяка промяна в лицата по ал. 3, независимо от основанието и извън случаите по ал. 13, се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице. Новоопределените лица подписват декларация по ал. 8.

(13) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Когато в акта за определяне на оценителната комисия са включени резервни членове, титулярят, декларирал наличие на обстоятелство по ал. 7, се замества от резервния представител. В този случай не се променя заповедта за определяне на комисията, като обстоятелството се посочва в доклада на комисията. Резервният представител, който замества титуляря, подписва декларация по ал. 8.

(14) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Външните експерти-оценители се избират след подбор по документи и проведено интервю от УО и се одобряват от министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице.

(15) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Подборът по ал. 14 се извършва след публикуване на обява за избор на експерти-оценители на електронната страница на Програмата за развитие на селските райони.

(16) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Експертите, отговарящи на изискванията, посочени в обявата, се канят на интервю.

(17) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Експертите, преминали успешно подбора по документи и интервюто, се одобряват от министъра на земеделието и храните и се включват в Списък с външни експерти-оценители. Включването на експерти от списъка в комисия за избор се одобрява от министъра на земеделието и храните по предложение на дирекция "Развитие на селските райони".

Чл. 17. (1) Изборът на МИГ се извършва на два етапа. Първият етап обхваща проверка на заявленията и приложените документи за административно съответствие и допустимост, а вторият - осъществяване на техническа оценка на качеството на представените стратегии за местно развитие и на кандидатите за МИГ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) При установена липса, непълнота или неточност на представените документи председателят на комисията за избор уведомява писмено кандидата, който в 14-дневен срок от датата на уведомяването може да отстрани констатираните пропуски чрез представяне на изискуемите документи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Комисията прави предложение за отхвърляне на заявлението за одобрение на МИГ и не изисква допълнително документи, когато кандидатът не е представил стратегия за местно развитие или заявление за одобрение на местна инициативна група.

(4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В случаите, когато стратегията за местно развитие не е съобразена с изискванията на чл. 11, ал. 5, комисията уведомява писмено кандидата, който в 14-дневен срок трябва да отстрани несъответствията.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Когато кандидатът не отстрани установените нередовности в срока по ал. 2 или несъответствия в срока по ал. 4, както и при несъответствие с изискванията за административно съответствие и/или допустимост, комисията прави предложение за отхвърляне на заявлението за одобрение на МИГ.

(6) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) След приключване на проверката на административно съответствие и допустимост на интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони се публикува списък с предложените за отхвърляне на този етап на заявления с посочени основания за това. Списъкът се подписва от председателя на комисията за избор.

(7) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Кандидатите, чиито заявления са предложени за отхвърляне от комисията за избор, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице в срок до 5 работни дни от деня, следващ датата на публикуване на списъка по ал. 6.

(8) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Възражение може да се подава само срещу предложението на комисия за отхвърляне на съответното заявление на етап проверка на административното съответствие и допустимостта. С възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното заявление и/или допълнително изискана от комисията на съответния етап документация.

(9) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Комисията за избор извършва проверка за основателността на получените по реда на ал. 7 възражения.

(10) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) След приключване на проверката по ал. 9 се изготвя писмено становище до министъра на земеделието и храните или упълномощеното от него лице за основателността на всяко от получените възражения.

(11) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Въз основа на списъка по ал. 6 получените възражения и становищата по ал. 10 министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице се произнася по основателността на всяко възражение, като може да изиска от комисията допълнително становище по отделните възражения.

(12) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В случай че министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице прецени, че дадено възражение е основателно, съответното проектно предложение се връща в оценителния процес на етап техническа оценка.

(13) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Кандидатите, подали възражения, се уведомяват писмено за резултатите от разглеждането на техните възражения.

(14) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Заявленията и приложените към тях документи, преминали етапа на проверка за административно съответствие и допустимост, се допускат до техническата оценка, която се извършва по критерии съгласно приложение № 4.

(15) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Всяко заявление и приложените към него документи са предмет на техническа оценка от най-малко четирима членове на комисията, от които поне двама са външни експерти-оценители, притежаващи познания и опит в оценяване на проекти, програми и стратегии.

(16) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Общата оценка за всяко едно заявление се формира като средноаритметично от сбора на оценките на експертите по ал. 15. При разлика с повече от 10 точки в оценките комисията за избор провежда обсъждане на заявлението и приложените към него документи. Решението за общата оценка на проектното предложение се взема с мнозинство повече от половината от всички членове на комисията за избор.

Чл. 18. (1) Кандидатите, получили по-малко от 60 точки на техническата оценка, се предлагат от комисията за избор на министъра на земеделието и храните за отхвърляне.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.)

(3) На кандидатите, получили 60 и повече точки на техническата оценка, се извършва посещение на място за потвърждаване достоверността на посочените в кандидатурата данни и обстоятелства.

(4) Проверката на място се извършва от членове на комисията за избор.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) При потвърждаване на достоверността на посочените данни и обстоятелства в резултат от проверката комисията предлага за одобрение кандидатите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В случай на констатирани несъответствия между заявените данни и обстоятелства в заявлението за одобрение на МИГ и констатациите от проверката на място комисията предлага за отхвърляне съответното заявление.

Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Комисията за избор класира кандидатите според общия брой получени точки и изготвя мотивирано предложение до министъра на земеделието и храните за одобрените или отхвърляне на всеки от кандидатите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Когато сумата на исканата финансова помощ от предложените за разглеждане заявления надхвърля бюджета, определен в обявата по чл. 14, ал. 1, заявленията, класирани съгласно критериите по чл. 17, ал. 14, се одобряват в низходящ ред до размера на наличния бюджет, а останалите отпадат и не подлежат на подпомагане за същия период за прием на заявления.

(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) За класираните по реда на ал. 2 заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по низходящ ред въз основа на населението на територията, обхваната от стратегията за местно развитие по последни данни на Националния статистически институт към датата на кандидатстване.

(4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) След класиране на кандидатите комисията за избор изисква в срока по чл. 7а, ал. 2, т. 2 от кандидата да представи:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) свидетелство за съдимост от представляващия кандидата, членовете на управителния му орган, както и временно изпълняващия такава длъжност, издадено не по-рано от 6 месеца преди предоставянето му;

2. удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;

3. декларацията съгласно чл. 15, ал. 1, т. 23 от кандидата.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В срок до 1 месец от получаване на предложението от комисията за избор министърът на земеделието и храните издава заповед за одобрение или отхвърляне за всеки кандидат.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Всички кандидати се уведомяват за одобряване или отхвърляне на заявленията за одобрение на МИГ по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Отхвърлените кандидати имат право да кандидатстват отново при откриване на следваща процедура.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В срок до 15 работни дни от получаване на уведомителното писмо по ал. 2 одобрените кандидати представят в МЗХ:

1. трудов договор на пълен работен ден за неопределено време или за извършване на определена работа за срока на изпълнение на стратегията за местно развитие с изпълнителния директор и асистента;

2. трудови договори за наемане на експерт/и по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие и счетоводител;

3. копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В случай на отказ или при наличие на обективни причини първоначално предложените лица за съответната позиция да не подпишат договор кандидатите трябва да представят договор, придружен от автобиография, на лица, отговарящи на изискванията, посочени в чл. 7, ал. 5 и съответно т. 1.4 от Стратегията за местно развитие.

(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21 - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) В срок до един месец от получаване на уведомителното писмо за одобряване кандидатът е длъжен да се яви в МЗХ за сключване на тристранен договор за финансиране изпълнението на Стратегията за местно развитие между МИГ, РА и МЗХ, в който са описани правата, задълженията и отговорностите на всяка от тези страни.

(2) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Ако в срока, определен в ал. 1, кандидатът не се яви за сключване на договор, МЗХ уведомява писмено кандидата, че е загубил право на подпомагане по одобреното заявление.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) След подписване на договора по чл. 21 промяна в одобрената стратегия за местно развитие се допуска само:

1. по отношение на финансовите й параметри;

2. по отношение на процедурите за изпълнение на стратегията;

3. при промяна на условията за допустимост, определени в мерките от ПРСР или наредбите за тяхното прилагане;

4. при промяна в приложимите регламенти;

5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) по отношение на мониторинговите индикатори;

6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) по отношение критериите за допустимост, в т.ч. минимална и максимална стойност на проектите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Договорът за финансиране изпълнението на стратегията за местно развитие може да бъде изменен с едностранно писмено уведомление от МИГ до МЗХ и РА при:

1. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

2. промяна в състава на колективния върховен орган и състава на колективния управителен орган, когато са спазени условията на чл. 7, ал. 2, т. 1, 4, 5 и 6;

3. промяна в адреса за кореспонденция;

4. промяна в адреса на офиса, когато са спазени изискванията за неговото оборудване и самостоятелност;

5. промяна на законния представител на МИГ.

(3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Договорът може да бъде променен въз основа на заявление за промяна, подадено от МИГ след одобрение от министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице при промяна на изпълнителния директор и персонала на МИГ.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) При договаряне на целия бюджет на Стратегията за местно развитие МИГ може да подаде заявление до управляващия орган на ПРСР за увеличаване на финансовата помощ до размера, посочен в чл. 4, ал. 3.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Към заявлението за промяна МИГ представя:

1. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) доклад за подадените, одобрените и платените проекти, както и извършените дейности;

2. финансова таблица с усвоените, договорените и планираните средства;

3. обосновка за исканата промяна.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Промени в критериите за допустимост, минимална и максималната стойност на проектите от СМР са допустими, при условие че изменението е съгласувано с местната общественост и не противоречи на приоритетите на СМР.

(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

(8) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) Управляващият орган на ПРСР проверява обосноваността и допустимостта на исканото изменение и при установяване на необоснованост или недопустимост не одобрява исканата промяна.

(2) При необходимост Управляващият орган на ПРСР може да извърши проверка на място.

(3) В случаите по чл. 22, ал. 1, т. 2, 3 и 4 искането за промяна може да бъде инициирано и от Управляващия орган на ПРСР.

(4) Проверка за обосноваността и допустимостта на изменения по отношение на критериите за допустимост, минимална и максималната стойност на проектите от СМР се извършва от комисия, определена със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено лице.

(5) Изменение на договора за финансиране изпълнението на стратегията за местно развитие се извършва чрез сключване на анекс към договора по взаимно съгласие на страните с изключение на случаите по чл. 22, ал. 2 и 3.
Каталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава
files -> Заседание на новото ръководство на фонда се очаква те да бъдат разпределени, посочи още премиерът


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница