Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи


Раздел V. Процедура за избор и финансиране на дейности за изпълнение на Стратегията за местно развитие от МИГстраница3/8
Дата23.07.2016
Размер1.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Раздел V.
Процедура за избор и финансиране на дейности за изпълнение на Стратегията за местно развитие от МИГ


Чл. 23. (1) При избора и финансирането на дейности за изпълнение на Стратегията за местно развитие МИГ прилага както процедурите и правилата, одобрени като част от стратегията, така и тези, включени в договора за финансиране изпълнението на стратегията за местно развитие.

(2) За изпълнение на Стратегията за местно развитие МИГ е длъжна да:

1. информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати;

2. подготвя и публикува покана за кандидатстване с проекти на територията на МИГ;

3. приема и регистрира заявления за кандидатстване;

4. създава и поддържа база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и движение;

5. извършва проверка за административно съответствие и допустимост на проектите;

6. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) извършва проверка за обосноваността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) осъществява техническа експертна оценка и класиране на проектите;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) извършва подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на проекти към съответната МИГ;

9. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г. (2), изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) представя заверени копия на заявленията и на придружаващите ги документи, одобрени от комисията за избор на проекти към МИГ, заверени копия на документите, доказващи спазване на процедурите за разглеждане и одобрение на заявленията, в областната дирекция на Разплащателната агенция по седалище на МИГ за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи, както и документите, доказващи извършено посещение на място по съответните заявления от страна на МИГ;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) информира писмено кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) сключва договори като трета страна с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) осъществява наблюдение на изпълнението на проектите;

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) осъществява посещения на място;

14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;

15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР;

16. (предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) представя до управляващия орган на ПРСР до 15 февруари на следващата календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие;

17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) информира своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията;

18. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) изпраща до РА и МЗХ списък на одобрените и отхвърлените проекти след приключване на работата на комисията за избор на проекти.

19. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

(3) За изпълнение дейностите по Стратегията за местно развитие управляващият орган на ПРСР извършва следното:

1. разглежда и одобрява годишните доклади на МИГ за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие;

2. извършва посещения на МИГ за оценка на напредъка в прилагането на стратегията и съответствието с договора за финансиране изпълнението на Стратегията за местно развитие;

3. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) изпраща до управляващите органи на Оперативните програми по структурните фондове и Европейския фонд за рибарство информация за одобрените местни инициативни групи и избраните мерки в стратегията за местно развитие;

4. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) след получаване на информацията по ал. 2, т. 18 отправя запитване за липса на двойно финансиране до съответния управляващ орган на Оперативна програма.

(4) За изпълнение дейностите по Стратегията за местно развитие Разплащателната агенция извършва следното:

1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) одобрява или не одобрява допустимостта на кандидатите, дейностите и разходите по предложените от МИГ проекти, проверява обосноваността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия, както и спазването на процедурата за избор на проекти;

2. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) сключва договор с одобрените получатели на финансова помощ;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) приема заявки за плащане от получателя на помощта;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) прави административна проверка на заявките преди всяко плащане;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) може да прави проверка на място на получателя преди всяко плащане;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) одобрява или отхвърля (изцяло или частично) заявките за плащане със заповед на изпълнителния директор;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) извършва плащането;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) може да извършва последваща проверка на получателя на помощта.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случай на неодобрение на допустимостта на кандидатите, дейностите и разходите или при установяване на функционална несамостоятелност, двойно финансиране и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта РА уведомява МИГ, че по съответния проект с кандидата няма да бъде сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случай на частично неодобрение на разходите същите се редуцират от страна на РА преди подписване на договор с кандидата.

(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) При съществени нарушения на процедурата за избор на проекти по Стратегията за местно развитие РА връща процедурата на МИГ за преразглеждане, като посочва допуснатите нарушения.

(8) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Проверките по ал. 4, т. 1 се извършват от Разплащателната агенция в срок до 3 месеца от получаване на документите по ал. 2, т. 9 от МИГ.

Чл. 24. (1) Членове на комисия за избор на проекти към съответната МИГ са членовете на управителния орган на МИГ и външни експерти, определени от управителния орган на МИГ, с цел осигуряване на обективност, публичност и прозрачност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) В комисията по ал. 1 делът на представителите на община/и, централната или териториалната администрация на изпълнителната власт и общински съветници не може да превишава 49 процента.

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Преди започване на работа на комисията за избор всички нейни членове подписват декларация за поверителност, безпристрастност и липса на конфликт на интереси.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) В случаите, когато член на комисията установи, че е налице конфликт на интереси, той подава писмо до МИГ за самоотвод, като неговото място в комисията се заема от нов член.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Външните експерти - членове на комисията, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти.

Чл. 25. За извършване на предвидените дейности МИГ получава техническа и методическа помощ от управляващия орган на ПРСР и методическа помощ от Разплащателната агенция.
Раздел VI.
Условия и ред за изплащане на финансовата помощ за осъществяване на проектите от Стратегията за местно развитие


Чл. 26. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на дейностите по проекта.

(2) Допустимо е плащане и преди завършване на дейностите за инвестиционни проекти във вид на авансово и междинно плащане.

(3) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие че са предвидени в проекта и са одобрени от Разплащателната агенция и МИГ.

(4) Авансово плащане е допустимо само за инвестиционни проекти.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Авансовото плащане за проект към стратегия за местно развитие е в размер до процента, определен в съответната наредба, регламентираща условията и реда за подпомагане по съответната мярка от Програмата за развитие на селските райони и в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ за всички останали проекти.

(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.

(3) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на проекта.

(4) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Когато получатели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на Разплащателната агенция в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 4 и 5 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 5 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с 6 месеца.

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Гаранциите по ал. 4 или 5 се освобождават, а записът на заповед по ал. 5 се връща на издателя, когато Разплащателната агенция установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) При кандидатстване за авансово плащане получателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Разплащателната агенция в областната дирекция на Разплащателната агенция по място на извършване на инвестицията, и прилага следните документи:

1. копие от документ за самоличност на ползвателя на помощта съгласно сключения договор и на лицето, което подава документите за плащане (при упълномощаване);

2. нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета в случай, че документите не се подават лично от ползвателя на помощта;

3. банкова гаранция или запис на заповед;

4. решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг, или решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед, когато получатели на помощта са общини;

5. договор за откриване и водене на специална отделна банкова извънбюджетна разплащателна сметка, сключен между ползвателите общини и търговска банка;

6. свидетелство за съдимост на представляващия ползвателя на помощта - юридическо лице, и членовете на управителния му орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, а в случай че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган; свидетелството за съдимост се представя и от представляващия ползвателя на помощта - гражданско дружество, съдружник - физическо лице, и член/ове на управителния орган на юридическо лице - съдружник в гражданско дружество, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 6 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта (не се представя от общини);

7. удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта и юридическото лице - съдружник в гражданско дружество, нямат просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта (не се представя от общини);

8. удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта или юридическо лице - съдружник в гражданско дружество, не е обявен в процедура по несъстоятелност и/или ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие (не се представя от общини и лица, вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията);

9. удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му (не се представя от общини и лица, вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията);

10. декларация, посочена в приложение № 4а (не се представя от общини).

(2) Заявка за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на сключване на договора за финансово подпомагане.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Областната дирекция на Разплащателната агенция извършва преглед на документите в присъствието на получателя на помощта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ОД - РА връща документите на получателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 получателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 27, ал. 6 отново да подаде заявка за плащане.

(6) След приемане на документите за авансово плащане получателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.

(7) В срок до един месец от подаване на заявката за авансово плащане Разплащателната агенция изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.

Чл. 29. (1) Междинно плащане е допустимо, но не повече от два пъти, за периода на изпълнение на проекта със срок на изпълнение до 12 месеца и до четири междинни плащания за проекти с период на изпълнение над 12 месеца.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията и при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 1000 евро.

(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане получателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Разплащателната агенция, в ОД - РА по място на извършване на инвестицията и прилага следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му (не се представя от общини, лица, вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, и местни поделения на вероизповедания, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията);

2. копие на документ за самоличност на законния представител на получателя и на лицето, подаващо документите, в случай на упълномощаване;

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) нотариално заверено пълномощно, в случай че документите не се представят лично от получателя;

4. копие от регистрационна и анкетна карта, заедно с анкетните формуляри, по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (представя се само от получатели, които са регистрирани като земеделски производители);

5. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) удостоверение от Националната агенция по приходите, че получателят на помощта и юридическото лице - съдружник в гражданско дружество, нямат просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от получателя на помощта (не се представя от общини);

6. счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводството (ЗС) за ЕТ и ЮЛ, подписан и подпечатан от законния представител и главния счетоводител и заверен от регистриран одитор за лицата, описани в чл. 38 ЗС;

7. счетоводен баланс към датата на подаване на заявка за плащане съгласно ЗС за ЕТ и ЮЛ, подписан и подпечатан от законния представител и главния счетоводител;

8. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) отчет за приходите и разходите за последната финансова година за ЕТ и ЮЛ, подписан и подпечатан от законния представител и главния счетоводител и заверен от регистриран одитор за лицата, описани в чл. 38 от Закона за счетоводството (не се изисква от общини и местни поделения на вероизповедания, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията);

9. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) отчет за приходите и разходите към датата на подаване на заявка за плащане съгласно ЗС за ЕТ и ЮЛ, подписан и подпечатан от законния представител и главния счетоводител (не се изисква от общини и местни поделения на вероизповедания, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията);

10. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за предходната година съгласно ЗС за ЕТ и ЮЛ, подписан и подпечатан от законния представител и главния счетоводител (не се изисква от общини и местни поделения на вероизповедания, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията);

11. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на заявката за плащане съгласно ЗС за ЕТ и ЮЛ (не се изисква от общини и местни поделения на вероизповедания, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията);

12. копие на извлечение от Инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на ползвателя на помощта, доказващо заприходяването на финансирания актив за ЕТ и ЮЛ;

13. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) декларация по образец, че получателят на помощта няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР, и декларация, че не е регистриран по ЗДДС (когато е приложимо);

14. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) договор за услуги/строително-монтажни работи/доставки за заявените разходи с детайлно описание на техническите характеристики, цена в лева или евро, срок, количество и начин на доставка (количествено-стойностните сметки се представят и на електронен носител)/изпълнение, както и подробна количествено-стойностна сметка в случаите на строително-монтажни работи и доставка; в договорите се описва ДДС;

15. приемно-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и ползвателя на помощта за всеки заявен разход, съдържащ детайлно описание на техническите характеристики;

16. копие от лиценз и/или разрешително за упражняване на дейността, когато за упражняване на съответната дейност се изисква такъв/такова, в зависимост от вида подпомагана дейност;

17. първични счетоводни документи (например фактури), доказващи извършените разходи;

18. платежен документ, прикрепен към всеки първичен счетоводен документ, който да доказва плащане от страна на ползвателя на помощта;

19. пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя на помощта;

20. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията в полза на Разплащателната агенция валидна за срок най-малко 12 месеца;

21. квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката;

22. копие от документ, удостоверяващ постигането на съответствие с международно признати стандарти, при кандидатстване за такива;

23. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, удостоверяващо, че земеделското стопанство отговаря на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания (в случай че ползвателят на помощта отглежда животни);

24. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) декларация по образец, че земеделското стопанство отговаря на всички европейски стандарти, свързани с хигиената и безопасността и контрол на храните (в случай на проект, по който се изисква становище/разрешение от Регионална здравна инспекция (РЗИ)/Областна дирекция по безопасност на храните);

25. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията (в случай че ползвателят на помощта отглежда земеделски култури);

26. копие от удостоверение за индивидуална млечна квота (в случай че ползвателят на помощта отглежда крави за производство на мляко);

27. декларация от всеки доставчик, че активите, обект на инвестиция, не са втора употреба;

28. декларация от ползвателя на помощта за наличие или липса на двойно финансиране за същата инвестиция по други национални и/или европейски програми;

29. договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг);

30. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) заверени копия на документите от проведените процедури по ЗОП за избор на изпълнител за ползватели, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП;

31. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) договор за откриване и водене на специална отделна банкова извънбюджетна разплащателна сметка, единствена за Разплащателната агенция, сключен между ползвателите общини и търговска банка;

32. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) свидетелство за съдимост на получателя на помощта - от представляващия и членовете на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, а в случай че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган; свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 6 месеца преди предоставянето му (не се представя от общини)";

33. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) декларация, посочена в приложение № 4а (не се представя от общини);

34. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (не се представя от общини);

35. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) копие от документ, удостоверяващ, че предприятието отговаря на нормативните изисквания, свързани с хигиената и безопасността на храни, издаден от РЗИ и/или Областната дирекция по безопасност на храните, в случай на дейности, за извършването на които се изисква разрешение от РЗИ или Областната дирекция по безопасност на храните;

36. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) копие от документ, удостоверяващ, че предприятието отговаря на изискванията за хигиена на фуражите и тяхната безопасност, в случай на производство и/или маркетинг на фуражи;

37. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) декларация по образец, че земеделското стопанство най-късно до края на изпълнението на проекта е отговорило на стандартите на Общността относно изискванията за опазване компонентите на околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда и на изискванията за безопасност на труда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните;

38. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, че най-късно в рамките на 36 месеца от датата, на която нововъведените стандарти на Общността са влезли в сила, съгласно националното законодателство, но не по-късно от датата на подаване на заявка за окончателно плащане, предприятието е отговорило на стандартите на Общността относно изискванията за опазване компонентите на околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда и на изискванията за хигиена, здравословни и безопасни условия на труд, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните, безопасност на храните и фуражите (само при кандидатстване за достигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността);

39. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) декларация от получателя за минимална помощ (когато е изискуема за съответната мярка);

40. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) удостоверение, потвърждаващо, че получателят на помощта или юридическо лице - съдружник в гражданско дружество, не е обявен в процедура по несъстоятелност и/или ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие (не се представя от общини и лица, вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията);

41. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) копие от специфични регистри съгласно чл. 32, ал. 4 ЗС - копие от книга за приходите и копие от книга за разходите (за еднолични търговци/физически лица).

(2) В случаите на изграждане и/или реконструкция или подобрение на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост получателят представя и:

1. копие от документ за собственост на сграда/земя и/или копие от договор за наем и/или копие от договор за учредено право на ползване и/или договор за учредено право на строеж;

2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) разрешение за ползване на строежа, издадено от Дирекция за национален строителен контрол - за строежи първа, втора и трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж - за строежи от четвърта и пета категория; приемно-предавателен протокол, подписан от получателя на помощта и изпълнителя, за всички видове изпълнени и приети строително-монтажни работи - за строежи шеста категория;

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството - ДВ, бр. 72 от 2003 г. (Наредба № 3 от 2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията);

4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията);

5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец № 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба;

6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка от строител, детайлно изясняващо обстоятелствата, наложили извършването на допълнителни строително-монтажни дейности, заповед за изменение на количествено-стойностната сметка/вариационна заповед/книга на обекта, одобрена от строителен надзор и възложител (представят се при непредвидени разходи);

7. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) удостоверение за категоризация на обекта в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.

(3) В случаите на инвестиции за закупуване на коне за неземеделска дейност получателят представя копие от паспортите на закупените животни.

(4) В случаите на закупуване на нови машини и съоръжения към заявката за плащане се представя:

1. протокол образец 17 за проведена 72-часова проба на машините при експлоатационни условия (съгласно Наредба № 3 от 2003 г.);

2. технологичен проект (за инвестиции - технологични линии и строеж).

(5) В случаите на придобиване на патентни права и лицензи към заявката за плащане се представят:

1. копие от лицензионен договор;

2. копие от издаден патент и/или авторско свидетелство за изобретение и/или свидетелство за регистрация на полезен модел, издадено от Патентното ведомство.

(6) В случаите на закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности и специализирани земеделски транспортни средства към заявката за плащане се представя свидетелство за регистрация на моторно превозно средство.

(7) В случаите на създаване и/или презасаждане на трайни насаждения към заявката за плащане се представят:

1. сертификат за качество на посадъчния материал;

2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) фитосанитарен паспорт за посадъчния материал, издаден от областната дирекция по безопасност на храните или от друго лице, отговарящо на изискванията на Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.).

(8) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) При закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, използвана за производството на преработвателното предприятие или за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда, към заявката за плащане се представят и:

1. документ, удостоверяващ правото на собственост на ползвателя на помощта, представен в предвидената от българското законодателство форма;

2. копие от удостоверение за данъчна оценка на земята, сградите и/или друга недвижима собственост към датата на закупуването им (изисква се в случай на закупуване на сградите или земята след датата на подаване на заявлението за подпомагане).

(9) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) При реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади или улично осветление към заявката за плащане се представят и:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) разрешение за ползване на строежа, издадено от Дирекция за национален строителен контрол - за строежи първа, втора и трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ; удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж - за строежи от четвърта и пета категория; приемно-предавателен протокол, подписан от ползвателя на помощта и изпълнителя, за всички видове изпълнени и приети строително-монтажни работи - за строежи шеста категория;

2. констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане;

3. протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията);

4. протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец № 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба;

5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) приемно-предавателен протокол между строителя и инвеститора за всички извършени строително-монтажни работи, включващ подробна количествено-стойностна сметка.

(10) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Разплащателната агенция има право да изиска и други документи, свързани с проекта.

(11) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Заявка за следващо междинно плащане за всеки един проект се подава след извършване на плащане на предходната заявка за плащане.

(12) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на дейностите по проекта, но не по-късно от един месец от изтичане на срока, посочен в договора.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Областната дирекция на Разплащателната агенция извършва преглед на документите по чл. 30 в присъствието на получателя на помощта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ОД - РА връща документите на получателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 получателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 30, ал. 12 и съответно чл. 29, ал. 3 отново да подаде заявка за плащане.

(4) След приемане на документите за плащане получателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.

Чл. 32. (1) В срок до четири месеца от подаване на заявката за плащане РА:

1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;

2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;

3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;

4. изплаща одобрената финансова помощ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти Разплащателната агенция уведомява писмено получателя на помощта, който в срок до 15 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.

(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;

2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;

3. когато е необходимо създаването на специална експертна комисия за проверка на цялата или част от заявката за плащане, той се удължава със срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта за нейното създаване;

4. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Плащанията се изчисляват на основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 23, ал. 4, т. 4 и 5 и при спазване на разпоредбите на чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕО) № 65/2011).

Чл. 34. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или на цялата помощ, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 23, ал. 4, т. 4 и 5;

2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;

3. получателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 32, ал. 2;

4. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) се приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011;

5. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) установи обстоятелствата, посочени в чл. 13, ал. 7 и 8;

6. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) е наложена финансова корекция, определена по ПМС № 134 от 2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство (ДВ, бр. 53 от 2010 г.).

(2) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ получателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане за същата инвестиция.
Каталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава
files -> Заседание на новото ръководство на фонда се очаква те да бъдат разпределени, посочи още премиерът


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница