Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групистраница7/8
Дата23.07.2016
Размер1.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2007 - 2013
 
Служебна

МЯРКА

Дата на

Регистрационен
информация

4.1

приемане

номер
 

 

(дд / мм /

 
 

 

гггг)

 
 

 

 
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ОДОБРЕНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОС 4 "ЛИДЕР"
 
От МИГ: ....................................................................................................................................................................
(пълно наименование на МИГ)
Седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................................
Представлявана от : ...........................................................................................................................................................
(трите имена на лицето по лична карта)
ЕГН на представляващия: ......................................................................................................................................................
За контакти:

1. Тел:.............................................................................................................................
 

2. Факс:............................................................................................................................
 

3. Е-mail:..........................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Моля представляваната от мен организация да бъде допусната до обявения конкурс за одобрение на МИГ за финансиране изпълнение на стратегия за местно развитие при условията и по реда, описани в Наредба № 23 от 2009 г. на МЗХ.
Прилагам следните документи:
1. Копие от устава и съответно учредителен акт на МИГ.
2. Копие от протокола от учредителното събрание на МИГ.
3. Копие от съдебното решение по регистрация.
4. Удостоверение за актуално състояние, ако регистрацията е направена преди повече от 6 месеца от датата на подаване на заявлението.
5. Копие на удостоверение от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
6. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)
7. Списък на членовете на колективен върховен орган и списък на членовете на управителен орган.
8. Решение на общинския съвет за участие на съответната община в учредяването на МИГ.
9. Декларация от кмета на общината, че общината не участва в регистрирането на повече от една МИГ за една и съща територия.
10. Удостоверение за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от компетентния орган по приходите не по-рано от 1 месец преди датата на кандидатстване.
11. Автобиография на изпълнителния директор на МИГ, експерт/ите по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, счетоводител и асистент.
12. Писмено споразумение с лицата, посочени за позициите изпълнителен директор и асистент, за последващо наемане по трудов договор на пълен работен ден в случай на одобрение на заявлението.
13. Писмено споразумение с лицата, посочени за позициите експерт по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие и счетоводител, за наемане на трудов договор в случай на одобрение на заявлението.
14. Стратегия за местно развитие съгласно приложение № 2.
15. Резюме на Стратегията за местно развитие (до пет страници).
16. Копие на документ, удостоверяващ наличието на работно помещение (договор за наем, за покупко-продажба, за предоставяне на право на ползване).
17. Копие на документи, удостоверяващи наличието на офис оборудване и техника (договор за наем, за покупко-продажба, за предоставяне на право на ползване).
18. Копие на личните карти/удостоверения за постоянен адрес, издадени от съответната община, на членовете на управителния орган на МИГ или документи, доказващи заетост на територията на действие на МИГ.
19. Копие на личните карти/удостоверения за постоянен адрес, издадени от съответната община, и/или удостоверение за актуално състояние на членовете на колективния върховен орган на МИГ, с изключение на лицата, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
20. Копие на документи, доказващи консултиране на проекта за стратегия със заинтересованите страни.
21. Длъжностни характеристики за позициите изпълнителен директор на МИГ, експерт/и по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, счетоводител и асистент.
22. Копия на документи, доказващи завършено висше образование, професионален стаж най-малко 5 години, наличие на управленски опит най-малко две години, наличие на опит в реализиране на проекти за лицето, посочено за изпълнителен директор.
23. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Декларация относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета съгласно приложение № 3а.
24. Декларация съгласно приложение № 3б.
25. Декларация, че делът на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, представители или служители на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт и общински съветници в колективния управителен орган не превишава 49 процента.
26. Документ, доказващ наличието на достъп до интернет за помещението, определено за офис.
Дата: ................................................................................................

Подпис: ..................................................................

Гр.: ..............................................................................................

Печат:Приложение № 3а към чл. 15, ал. 1, т. 23
(Ново - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) 
ДЕКЛАРАЦИЯ(1)
 
по чл. 15, ал. 1, т. 23 относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
 
Долуподписаният/-ата .....................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .........................., притежаващ лична карта № ..........................., издадена на .................................. от МВР - гр. ...................................................................,
(дата на издаване)

(място на издаване)
адрес: ........................................................................................................................................................................................

(постоянен адрес)

в качеството си на ...................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на ...........................................................................................................................................................................................................

(наименование на кандидата)

вписано в регистър на Окръжен съд ............................................, № .......................................................................................................................

със седалище ....................... и адрес на управление ........................................., тел.: ....................................., факс: ................................................

БУЛСТАТ ........................................ - кандидат/получател на помощ по мерки 41 "Прилагане на стратегии за местно развитие" и 431-1 "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие", декларирам, че:

1. не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;

2. не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

3. не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които управляващият орган или Разплащателна агенция може да обоснове;

4. нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

5. не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите;

6. понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от Разплащателна агенция;

7. не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт;

8. представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в управляващия орган и/или Разплащателна агенция до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол;

9. при промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно МЗХ и РА.

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 
...................... 20....... г.

Декларатор: .......................................................................
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(*1) Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/получателя. Декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/получателя, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган.Приложение № 3б към чл. 15, ал. 1, т. 24
(Ново - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ(1)
 
Долуподписаният/-ата .....................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .........................., притежаващ лична карта № ..........................., издадена на .................................. от МВР - гр. ...................................................................,
(дата на издаване)

(място на издаване)
адрес: ......................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на ...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ...........................................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд ............................................, № .......................................................................................................................
със седалище ....................... и адрес на управление ........................................., тел.: ....................................., факс: ................................................
БУЛСТАТ ........................................ - кандидат по мярка 41 "Прилагане на стратегии за местно развитие" и 431-1 "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие", декларирам, че:
1. запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006 г., а именно: Под "нередност" следва да се разбира всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход. Всички форми на корупция са също нередност;
2. запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно: Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;
- използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект;
3. запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
- до служителя по нередности в РА/МЗХ.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:
- до изпълнителния директор на РА;
- до ръководителя на управляващия орган на "Програмата за развитие на селските райони" 2007 - 2013 г.;
- до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е управляващият орган на "Програмата за развитие на селските райони" 2007 - 2013 г.;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и до ръководителя на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в Министерството на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра - по един за деклариращия и за РА.
 
...................... 20....... г.

Подпис на деклариращия: .............................................................................
____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(*1) Декларацията се подписва задължително от кандидата - от представляващия и управляващите кандидата. Декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган. За кандидати общини - само от кмета на общината.Приложение № 4 към чл. 17, ал. 14
(Предишно Приложение № 4 към чл. 17, ал. 5 - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.)КРИТЕРИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА МИГ И СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

 

Критерии за техническа оценка

Максимален брой
 

 

точки
1

2

3
 

Качество на процеса на изграждане на

10
 

партньорството и потенциал на

 
 

територията:

 
 

- потенциал и кохерентност на

 
 

територията;

 
 

- степен на консултиране и включване на

 
 

всички заинтересовани групи в процеса

 
 

на създаване на партньорството и

 
 

разработване на стратегията.

 
 

Качество на партньорството:

10
 

- представителност и свързаност на

 
 

предлаганото публично-частно

 
 

партньорство;

 
 

- организационна структура и ресурси;

 
 

- степен на участие и принос на

 
 

партньорите в изпълнение на

 
 

стратегията;

 
 

- капацитет за сътрудничество и работа

 
 

в мрежа.

 
 

Качество на предложената стратегия;

50
 

- качество на анализа на силните и

 
 

слабите страни и на потребностите на

 
 

територията;

 
 

- съответствие на избраните цели на

 
 

идентифицираните потребности на

 
 

територията;

 
 

- съответствие на стратегията с целите на

 
 

ПРСР и други релевантни програмни

 
 

документи;

 
 

- съгласуваност между цели, планирани

 
 

мерки и резултати;

 
 

- степен на междусекторно

 
 

сътрудничество в рамките на

 
 

приоритетната цел (и);

 
 

- наличие на дейности по

 
 

междутериториално и трансграничното

 
 

сътрудничество в стратегията;

 
 

- степен на иновативност на стратегията;

 
 

- финансовата обосновка на бюджета и

 
 

ефективност на разходите;

 
 

- очаквано въздействие.

 
 

Капацитет за прилагане на Стратегията

30
 

за местно развитие:

 
 

- качество на процедурите за прилагане

 
 

на стратегията;

 
 

- качество на процедурите и наличност

 
 

на подходящ персонал/опит за подбор

 
 

на проекти;

 
 

- качество на процедурите за

 
 

наблюдение и оценка на стратегията.

 


Приложение № 4а към чл. 28, ал. 1, т. 9
(Ново - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) 
ДЕКЛАРАЦИЯ(2)
 
по чл. 28, ал. 1, т. 9 относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
 
Долуподписаният/-ата .....................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .........................., притежаващ лична карта № ..........................., издадена на .................................. от МВР - гр. ...................................................................,
(дата на издаване)

(място на издаване)
адрес: ........................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на ...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на .......................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидата)
вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № ........................................................................................................
със седалище ....................... и адрес на управление ........................................., тел.: ....................................., факс: ................................................
БУЛСТАТ ........................................ - кандидат/получател на помощ по мярка .......... от СМР, декларирам че:
1. не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;
2. не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3. не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства;
4. нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите;
6. понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от РА;
7. не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт;
8. представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в управляващия орган или РА до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол;
9. при промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
...................... 20....... г.

Декларатор: .........................................................................................
____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(*2) Декларацията се подписва задължително от кандидата/получателя - ФЛ, от представляващия и управляващия кандидата/получателя или ЕТ, търговско дружество или юридическо лице. Когато управляващите кандидата/получателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/получателя, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.Приложение № 5 към чл. 42, ал. 1

Каталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава
files -> Заседание на новото ръководство на фонда се очаква те да бъдат разпределени, посочи още премиерът


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница