Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групистраница8/8
Дата23.07.2016
Размер1.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013

 

Вх. №............./............

ДО

МИНИСТЕРСТВОТО НА

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ДИРЕКЦИЯ "РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ

ЗА ПЕРИОДА .........200......г. - ............20.....г.

 

по Мярка 4.3.1 (1) "Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени МИГ"

 

от..............................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия на представителя/пълномощника на МИГ)

Представляващ:............................................................................................................ (наименование на МИГ)

.................................................................................................................................................................................

Регистрация по ЕИК


 

 
№ на тристранния договор (не се попълва при подаване на първата заявка)


Седалище и адрес на управление

......................................................
(по съдебно решение)

......................................................
 

..................
 

 
Електронен адрес на МИГ

...................................................................................
 

............................................
Заявявам кандидатстване за одобрение за финансиране на дейности и разходи по Мярка 4.3.1 (1) за ........... път в процеса на прилагане на одобрена стратегия по Ос 4 "Лидер" на ПРСР.
Планираният размер финансови средства за периода възлиза на ...... лева.
 
ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ (в лв.)


Наименование на

Описание на

Единица

Брой

Единична

Сума
 

разхода

разхода

мярка

единици

цена

 
 

1

2

3

4

5

6
1.

 

 

 

 

 

 
2.

 

 

 

 

 

 
3.

 

 

 

 

 

 
4.

 

 

 

 

 

 
5.

 

 

 

 

 

 
1. В колона 1 се изписва наименованието на разхода в съответствие с изброените допустими разходи в чл. 39 от наредбата.
2. В колона 2 се прави кратко описание на разхода, като се посочват и неговата цел и обосновка.
3. В колона 3 се посочва единицата мярка (брой, месеци, дни, часове и др.).
4. В колона 4 се посочва броят единици, които се планират съгласно колона 3.
5. В колона 5 се посочва единичната цена за единица мярка по колона 3.
6. В колона 6 се попълва произведението на колона 4 и колона 5.
 
ПЛАН ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА (в лв.)


Разходи

Общ

1 шестмесечие

2 шестмесечие
 

 

бюджет

месец 1

месец 2

месец 3

месец 4

месец 5

месец 6

месец 7

месец 8

месец 9

месец 10

месец 11

месец 12
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОБЩО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за актуално състояние на МИГ, издадено не по-рано от шест месеца преди датата на подаване на заявлението (не се представя при подаване на първо заявление).
2. Други.
Дата .................................

Подпис: ..........................................
Гр. ....................................

Печат ..........................................


Приложение № 6 към чл. 46, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 
 
Вх. №............./...............

ДО

МИНИСТЕРСТВОТО НА

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ДИРЕКЦИЯ "РАЗВИТИЕ НА

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

 

ЗАЯВКА

 

ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА

ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ

ЗА ПЕРИОДА ......... 20......г. - ............20..... г.

 

по Мярка 4.3.1 (1) "Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени МИГ"

от ....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия на представителя/пълномощника на МИГ)

Представляващ: .................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

(наименование на МИГ)

.....................................................................................................................................................................................

Регистрация по ЕИК

      
№ на тристранния договор

      
Седалище и адрес на управление

.........................................................................................
(по съдебно решение)

.........................................................................................
Електронен адрес на МИГ

.........................................................................................
Заявявам кандидатстване за одобрение на извършени дейности по Мярка 4.3.1 (1) за ............ път в процеса на прилагане на одобрена стратегия по Ос 4 "Лидер" на ПРСР.
Сумата за финансово подпомагане, за която ще кандидатствам пред ДФЗ и отговаря на извършените дейности, възлиза на ......... лева.
Прилагам следните документи:
1. (*)Доклад за отчитане на изпълнените дейности (по образец).
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Документите, посочени в приложение № 7 към чл. 46, ал. 4.
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Удостоверение за актуално състояние на МИГ, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявката.
4. Декларация съгласно приложение № 3а.
5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Свидетелство за съдимост на представляващия и членовете на управителния орган на МИГ, както и временно изпълняващ такава длъжност, а в случай че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 6 месеца преди предоставянето му.
6. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че МИГ няма просрочени задължения или план за разсрочено погасяване на задълженията, когато има такива, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му.
7. Други.
 
Дата ...................

Подпис: ................................................................................................
гр. ....................................

Печат
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
(*) Таблиците към доклада се представят в Excel формат.
 


Приложение № 7 към чл. 46, ал. 4
(Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., предишно Приложение № 7 към чл. 46, ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)
ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ МИГ ДЕЙНОСТИ
I. ДЕЙНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИГ (ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ)

1. Човешки ресурси (персонал):

1.1. трудови и/или граждански договори;

1.2. длъжностни характеристики;

1.3. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по трудови договори;

1.4. сметки за изплатени суми по граждански договори;

1.5. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по граждански договори;

1.6. справка за изплатени доходи на физически лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии;

1.7. приемно-предавателен протокол за извършена работа по граждански договори;

1.8. доклад за извършената работа по граждански договор.

2. Пътувания и транспорт:

2.1. пътни листове;

2.2. заповед за командировка.

3. Покупки (доставки)/наем на активи (офис техника, друга техника или оборудване):

3.1. договор за доставка;

3.2. договор за наем;

3.3. приемно-предавателни протоколи между доставчик и получател на стоката/услугата;

3.4. протокол за приемане, подписан от законния представител на МИГ или упълномощено от него лице;

3.5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) застрахователна полица (когато се кандидатства за застрахователна премия за активите, предмет на подпомагане).

4. Офис на МИГ и управление на дейността:

4.1. за превозни средства:

4.1.1. договор за наем на автомобил,

4.1.2. договор за покупко-продажба,

4.1.3. приемно-предавателни протоколи между доставчик и получател;

4.1.4. протокол за приемане, подписан от законния представител на МИГ или упълномощено от него лице;

4.1.5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) застрахователна полица (когато се кандидатства за застрахователна премия за закупения автомобил);

4.2. наем на офис:

4.2.1. договор за наем;

4.2.2. решение на общинския съвет за отдаване под наем на общинска собственост - цена на кв. м (когато е приложимо);

4.3. офис консумативи и материали:

4.3.1. договор (при необходимост);

4.3.2. приемно-предавателни протоколи или други документи, съдържащи подробно описание на закупените офис консумативи и материали;

4.4. други външни услуги:

4.4.1. договори;

4.4.2. протокол за разпределение на разходите (база за изчисляване на разходите - електро- и топлоенергия, вода, телефон, пощенски разходи, интернет и др.).

5. Други разходи и услуги:

5.1. договори;

5.2. подробно описание на материалите за обучение или други подобни съгласно договора с възложителя.

6. Документи относно избора на изпълнител за реализираните дейности (оферти и процедури).
II. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ

1. Семинари и конференции:

1.1. договори;

1.2. доклад за извършената работа;

1.3. приемно-предавателен протокол;

1.4. сметки за изплатени суми по граждански договори;

1.5. списъци на участниците, съдържащи име и фамилия, адрес, телефон и e-mail за контакти, наименование на организацията/институцията, която представляват, и подпис на участника;

1.6. копия от презентации, материали, лекции, които са използвани в рамките на дейността;

1.7. копие от пакета материали за участниците;

1.8. формуляри за обратна връзка, съдържащи оценка и препоръки от участниците;

1.9. публикации в пресата или обявления;

1.10. снимки от мероприятието.

2. Работни срещи:

2.1. договори;

2.2. доклад за извършената работа;

2.3. приемно-предавателен протокол;

2.4. сметки за изплатени суми по граждански договори;

2.5. списъци на участниците, съдържащи име и фамилия, адрес, телефон и e-mail за контакти, наименование на организацията/институцията, която представляват, и подпис на участника;

2.6. детайлна програма на срещите;

2.7. протоколи от срещите.

3. Обучение:

3.1. договори;

3.2. доклад за извършената работа;

3.3. приемно-предавателен протокол;

3.4. сметки за изплатени суми по граждански договори;

3.5. списъци на участниците, съдържащи трите имена, адрес, телефон и e-mail за контакти, име на организацията/институцията, която представляват, и подпис на участника;

3.6. учебна програма;

3.7. учебни материали;

3.8. формуляри за оценка на обучението от участниците;

3.9. копия от удостоверения;

3.10. доклад за обучението и обобщение на формулярите за обратна връзка;

3.11. публикации в пресата или обявления.

4. Външни експерти:

4.1. договор;

4.2. доклад за извършената работа;

4.3. копие от материалите, които са разработени;

4.4. формуляр за доказване на положения труд;

4.5. сметки за изплатени суми по граждански договори;

4.6. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по граждански договори;

4.7. справка за изплатени доходи на физически лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии.

5. Други:

5.1. договори;

5.2. брошури, дипляни, карти;

5.3. други.

6. Документи относно избора на изпълнител за реализираните дейности (оферти и процедури).

Приложение № 7a към чл. 49, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)
РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИ, ПЛАТЕЖНИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ МИГ РАЗХОДИ
А. ОБЩИ ДОКУМЕНТИ (НОВ - ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2013 Г.)

1. копие на документ за самоличност на законния представител на МИГ и на лицето, подаващо документите, в случай на упълномощаване;

2. нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от законния представител на МИГ;

3. документ от съответната търговска банка, удостоверяващ, че титуляр по посочената банкова сметка е съответната МИГ;

4. декларация по образец, че получателят на помощта няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР, и декларация, че не е регистриран по ЗДДС (когато е приложимо);

5. декларация от законния представител на МИГ за липса на двойно финансиране на заявените разходи;

6. декларация от всеки доставчик, че закупените активи не са втора употреба (при заявяване на разходи за офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане, лек автомобил);

7. счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводството (ЗС);

8. счетоводен баланс към датата на подаване на заявка за плащане съгласно ЗС;

9. отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС;

10. отчет за приходите и разходите към датата на подаване на заявка за плащане съгласно ЗС;

11. справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС (при заявяване на разходи за офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер, офис оборудване и обзавеждане или лек автомобил);

12. справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на заявката за плащане съгласно ЗС (при заявяване на разходи за офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер, офис оборудване и обзавеждане или лек автомобил);

13. копие на извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на МИГ, доказваща заприходяването на финансирания актив (при заявяване на разходи за офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер, офис оборудване и обзавеждане или лек автомобил);

14. застрахователна полица за активите, предмет на инвестицията, в полза на Разплащателната агенция, покриваща рисковете, описани в приложение № 9, валидна за срок най-малко 12 месеца, ведно с документи, доказващи изцяло платена застрахователна премия (при заявяване на разходи за офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане или лек автомобил).
Б. СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ПРЕДИШЕН ТЕКСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 7А КЪМ ЧЛ. 49, АЛ. 2 - ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2013 Г.)
I. РАЗХОДИ УПРАВЛЕНИЕ НА МИГ (ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ)

1. Разходи за заплати и други възнаграждения на персонала:

1.1. трудови договори;

1.2. ведомости за изплатена работна заплата;

1.3. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по трудови договори;

1.4. платежни нареждания за платени възнаграждения, за внесени данъци и осигуровки и банково извлечение.

2. Разходи за експерти и други платени услуги, свързани с прилагането на стратегията, възнаграждения за експерти:

2.1. договори;

2.2. доклад за извършената работа;

2.3. приемно-предавателен протокол;

2.4. сметки за изплатени суми или фактури по граждански договори;

2.5. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по граждански договори;

2.6. справка за изплатени доходи на физически лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии;

2.7. платежни нареждания за платени възнаграждения, за внесени данъци и осигуровки и банково извлечение;

2.8. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) фактура, платежно нареждане и банково извлечение.

3. Разходи за командировки на персонала:

3.1. пътни листове;

3.2. разходни документи за гориво;

3.3. фактура с фискален бон или билети, абонаментни карти;

3.4. фактура с фискален бон или фактура, платежно нареждане и банково извлечение за платени нощувки;

3.5. заповед за командировка;

3.6. разходни касови ордери за платени пътни/дневни/квартирни.

4. Разходи за наем на офис:

4.1. договор за наем;

4.2. решение на общинския съвет за отдаване под наем на общинска собственост - цена на кв.м (ако е приложимо);

4.3. фактура ведно с платежно нареждане и банково извлечение.

5. Разходи за наем или закупуване на офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане:

5.1. договор за доставка с подизпълнител или договор за наем;

5.2. приемно-предавателни протоколи между доставчик и получател на стоката/услугата;

5.3. протокол за приемане, подписан от законния представител на МИГ или упълномощено от него лице;

5.4. фактури за покупка (доставка), платежно нареждане и банково извлечение;

5.5. фактура за наем, платежно нареждане и банково извлечение;

5.6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) застрахователна полица за закупените активи и квитанция или платежно нареждане с банково извлечение за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката (при кандидатстване за разходи за застраховане).

6. Закупуване на офис консумативи и канцеларски материали:

6.1. подробни фактури ведно с фискален бон или фактури, платежно нареждане и банково извлечение;

6.2. договор (при необходимост).

7. Разходи за наем или закупуване на лек автомобил:

7.1. договор за наем на автомобил, фактура, платежно нареждане и банково извлечение;

7.2. договор за покупко-продажба, фактура за покупка, платежно нареждане и банково извлечение;

7.3. свидетелство за регистрация;

7.4. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) застрахователна полица за закупения автомобил и квитанция или платежно нареждане с банково извлечение за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката (при кандидатстване за разходи за застраховане).

8. Разходи за закупуване на горива за лек автомобил:

8.1. фактури с фискален бон или фактури, платежно нареждане и банково извлечение.

9. Разходи за организиране на срещи на МИГ:

9.1. фактури с фискален бон или фактури, платежно нареждане и банково извлечение.

10. Разходи за комуникация (телефон, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги), транспорт, топло- и електроенергия и други разходи, необходими за оперативното функциониране на офиса:

10.1. договори;

10.2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) фактури ведно с платежно нареждане и банково извлечение или фактура с фискален бон за разходи за телефон, пощенски и куриерски услуги;

10.3. протокол за разпределение на разходите (база за изчисляване на разходите - електро- и топлоенергия, вода, телефон, пощенски разходи, интернет и др.).

11. Разходи за участие на МИГ в дейности на националната и европейската селска мрежа за развитие на селските райони:

11.1. пътни листове;

11.2. разходни документи за гориво;

11.3. фактура с фискален бон или билети, абонаментни карти;

11.4. фактура с фискален бон или фактура, платежно нареждане и банково извлечение за платени нощувки;

11.5. заповед за командировка;

11.6. разходни касови ордери за платени пътни/дневни/квартирни.
II. РАЗХОДИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ:

1. Разходи за проучвания на съответната територия (териториални, икономически и социални анализи и други анализи и проучвания):

1.1. договори;

1.2. доклад за извършената работа;

1.3. приемно-предавателен протокол;

1.4. сметки за изплатени суми по граждански договори;

1.5. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по граждански договори;

1.6. справка за изплатени доходи на физически лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии;

1.7. платежни нареждания за платени възнаграждения, за внесени данъци и осигуровки и банково извлечение (за граждански договори);

1.8. фактура, платежно нареждане и банково извлечение.

2. Разходи за осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие (изследвания, наблюдения и др.):

2.1. договори;

2.2. доклад за извършената работа;

2.3. приемно-предавателен протокол;

2.4. сметки за изплатени суми по граждански договори;

2.5. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по граждански договори;

2.6. справка за изплатени доходи на физически лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии;

2.7. платежни нареждания за платени възнаграждения, за внесени данъци и осигуровки и банково извлечение (за граждански договори);

2.8. фактура, платежно нареждане и банково извлечение.

3. Разходи за обучение на екипа, ангажиран в прилагането на стратегията за местно развитие, и разходи за организиране на обучение на местни лидери:

3.1. договори;

3.2. подробни фактури, платежно нареждане и банково извлечение;

3.3. сметки за изплатени суми по граждански договори;

3.4. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по граждански договори;

3.5. справка за изплатени доходи на физически лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии.

4. Разходи за популяризиране, информиране и публичност:

4.1. договори;

4.2. доклад за извършената работа;

4.3. приемно-предавателен протокол;

4.4. сметки за изплатени суми по граждански договори;

4.5. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по граждански договори;

4.6. справка за изплатени доходи на физически лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии;

4.7. платежни нареждания за внесени данъци и осигуровки и банково извлечение (за граждански договори);

4.8. фактура, платежно нареждане и банково извлечение;

4.9. брошури, дипляни, карти (когато е приложимо).

Приложение № 8 към чл. 52
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОС 4 "ЛИДЕР"
А. ПО ДЕЙНОСТТА НА МИГ

1. Получателят на финансовата помощ - Местната инициативна група, поставя в адреса на управлението си на видно място трайна пояснителна табела или билборд с информация за подпомагане на дейността му от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

2. Табелата или билбордът по ал. 1 съдържа:

- наименованието на МИГ, която се подпомага;

- знамето на Европейския съюз с пояснение за неговата роля;

- националното знаме на Република България;

- както и думите: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони".

- Табелата съдържа и логото на Лидер:

3. Информацията по ал. 2 заема не по-малко от 25 % от табелата или билборда.

4. Знамето на Европейския съюз се изобразява върху табела с правоъгълна форма, на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват и образуващи кръг, съгласно описанието по-долу.

5. Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони се определят съгласно Приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г., определящ подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 г. на Съвета.
Б. ПО ПРОЕКТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

1. Получателят/ите на финансова помощ по проект за прилагане на стратегията за местно развитие на дадена МИГ спазва изискванията за публичност на дейността и източниците на финансирането, заложени в наредбата за съответната дейност/мярка от ПРСР.

2. Когато проектът (дейността) съответства на дейност/мярка по Регламент (ЕО) № 1698/2005 г. на Съвета или на друга дейност/мярка, то се спазват изискванията на Приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г., определящ подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 г. на Съвета.

Приложение № 9 към чл. 56, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.)
Застрахователни рискове, за които местната инициативна група и получателите на подпомагане са длъжни да сключат застраховка на активите, предмет на подпомагане
І. За сгради:

1. пожар;

2. експлозия,

3. удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;

4. буря, ураган, градушка, наводнения, свличания, или срутвания на земни пластове, падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия;

5. измокряния от авария от водоснабдителни и канализационни системи;

6. удар от моторно превозно средство (МПС);

7. злоумишлени действия от трети лица.
ІІ. За машини, съоръжения и оборудване:

1. пожар;

2. експлозия, удар от мълния, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове;

3. измокряния от авария от водоснабдителни и канализационни системи;

4. злоумишлени действия от трети лица, кражба с взлом при затворени и оградени обекти.
ІІІ. За транспортни средства и селскостопанска техника:

1. пълно "Каско", покриващо всички застрахователни рискове, включително пожар, експлозия, сблъскване с или удар МПС и/или други физически тела, в т.ч. и пътнотранспортни произшествия, злоумишлени действия от трети лица, кражба, грабеж.
ІV. За прикачен инвентар:

1. пожар, експлозия, удар МПС или животно, непринадлежащо или не под контрола на застрахования или лице на служба при него;

2. злоумишлени действия на трети лица, кражба, грабеж.
V. Застраховка на земеделски култури и трайни насаждения:

1. градушка, буря и проливен дъжд, измръзване (включително дължащо се на осланяване).
VІ. За подпорни конструкции на трайни насаждения:

1. пожар;

2. злоумишлени действия на трети лица;

3. кражба с взлом при затворени и оградени обекти.
VІІ. За напоителни съоръжения:

1. пожар, последиците от гасенето, експлозия;

2. удар от мълния, буря, ураган, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове;

3. злоумишлени действия, кражба с взлом при затворени и оградени обекти.
Каталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава
files -> Заседание на новото ръководство на фонда се очаква те да бъдат разпределени, посочи още премиерът


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница